• KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

    KUMPULAN SOAL WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

    PILIHAN JAMAK Pilih salasahiji jawaban anu bener! 1. Wawancara téh dina basa inggris disebutna … a. Interview b. Interval c. Intervensi d. Intermedia e. Interaksi 2. Kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung sok disebut … a. Wawancara b. Paguneman c. Sawala d. Konferénsi e. Seminar 3. Ku ayana kamekaran téknologi, wawancara gé bisa dilaksanakeun jarak jauh ngaliwatan média internét anu disebut … a. video conference b. video converter c. video compress d. média sosial e. média massa PEDARAN: Wawancara téh dina basa inggris disebutna interview, asal tina kecap inter (antara lolongrang ) jeung view ( paniten panempo ). Nilik kana rucatan kecap kitu, wawancara…

error: Content is protected !!