• KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

    KUMPULAN SOAL WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

    Pék pilih jawaban nu dianggap paling bener ku hidep! 1. Di handap ieu wangenan warta sacara basajan nyaéta… a. wawaran atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu b. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian faktual c. wawaran atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual d. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian faktual tur anyar carék itungan waktu e. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu

  • CONTO WARTA BASA SUNDA,  MATÉRI WARTA BASA SUNDA

    CONTO WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

    Wartos-wartos salajengna. Dina raraga ngamumulé budaya Sunda, Walikota Bandung geus ngaluarkeun aturan anyar nu eusina nganjurkeun ka sakumna pelajar jeung mahasiswa sangkan maraké pakéan adat Sunda unggal poé Rebo. Pikeun pelajar putra disarankeun maké pakéan sabangsa pangsi jeung iket. Pelajar putri maké kabaya. Ieu aturan téh minangka komitmen Walikota dina ngalaksanakeun program ngaronjatkeun raga katineung para pelajar kana budayana sorangan. Ku cara kitu, dipiharep para pelajar ngabogaan sikep nu hadé kana budayana sorangan, anu ahir-ahir ieu ku geus kadéséh ku nerekabna budaya deungeun. Sajaba ti éta, Walikota Bandung dina Apél Bendéra poé Senén tadi negeskeun sangkan aparan pamaréntah kota ogé ajeg jeung leuwih daria dina ngalaksanakeun program ngagunakeun basa Sunda…

error: Content is protected !!