• KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

    KUMPULAN SOAL ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

    Naon téma artikel “Dihin Pinasti Anyar Pinanggih”? Kumaha koméntar hidep kana artikel di luhur? Aya sabaraha paragraf artikel “Dihin Pinasti Anyar Pinanggih”? Téangan gagasan utama dina unggal paragrafna! Paragraf anu mana nu nuduhkeun bagian bubukana? Paragraf anu mana nu nuduhkeun bagian panutupna? Kumaha sistematika pidangan éta tulisan nurutkeun pamanggih hidep? Kumaha kacindekan pedaranana?

  • CONTO ARTIKEL BASA SUNDA,  MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA

    CONTO ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

    Geus jadi kailaharan ayeuna mah. Mun urang Sunda biantara, atawa cacarita di hareupeun balaréa, sok tara poho nyebut “sampurasun”. Siga geus jadi kakuduan. Atuh nu diajak cacaritana, atawa jalma réa nu nyaksianana, rampak ngajawab “rampés”. Bari éta téh teuing apaleun teuing henteu, naon maksudna “sampurasun” nu dijawab ku “rampés” téh.

error: Content is protected !!