• CONTO WAWACAN BASA SUNDA,  MATÉRI WAWACAN BASA SUNDA

  CONTO WAWACAN BASA SUNDA SMA KELAS 11

  Ganti anu dicarita, Sang Prebu Siliwangi, manahna héran kacida, ku panganggo Nyi Nawangsih, ana nya ku héran teuing, paré saranggeuy geus tangtu, paréntah teu daék béak, taya sudana saeutik, unggal taun leuit kudu baé tambah. Nu kumaha kapiatina, ayeuna meungpeung keur sepi, haying nyaho rék ditéang, panganggona Nyi Nawangsih, Sang Prebu tuluy indit, seug lajeng asup ka dapur, tatapina éta raja, hanteu jongjon rada risih, hanteu kaur balas nyoréang ka tukang. Ti dinya tuluy dibuka, sadayana ditingali, Raja hookeun kacida, ngahuleng barina dzikir, na kumaha héran teuing, nyaur dina jero kolbu, langkung pinter Nawang Wulan, panganggona langkung leuwih, ngan saranggeuy berkatna kabina-bina.

 • MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA,  MATÉRI WAWACAN BASA SUNDA

  MATÉRI WAWACAN BASA SUNDA SMA KELAS 11

  wawacan téh carita anu lalakonna panjang sarta ditulis maké patokan pupuh. Unggal ganti episodeu biasana dina wawacan mah sok dibarengan ku gunta-ganti pupuh. Pupuh anu méh salawasna digunakeun dina wawacan nyaéta asmarandana, dangdanggula, kinanti, sinom. Maca wawacan biasana dihariringkeun atawa ditembangkeun saluyu jeung lagu jenis pupuhna. Upama caritana dianggit ku patokan pupuh asmarandana, nya kudu bari ngahariringkeun pupuh asmarandana, kitu saterusna. Upama teu bari ngahariring mah bakal hésé kahartina, lantaran kekecapanana ngudag kana guru lagu jeung guru wilangan.

 • CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA,  MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA

  CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

  Buntut kajadian Gerakan 30 September PKI, kaayaan di puseur nagara Jakarta harénghéng. Nyawa manusa ampir teu aya hargana. Rayat balangsak, barang-barang kaperluan lus-les teuing ka mana. Unggal poé kudu baé manggihan mayit, ngambang dina walungan. Ku sabab euweuh duit, pangwangunan macét. Jalan-jalan rarenjul, sakola barutut, sajaba ti kurang téh. Nyaksian kaayaan kitu, Presiden Seokarno ngangkir Letkol Marinir Ali Sadikin ka Istana Merdéka. Diangkir ka istana ku Presiden, Ali Sadikin reuwas. Aya naon? Boa-boa aing rék dihukum, cenah. Da apan harita téh loba jelema ditéwakan. “Ali, nyaho naon sababna anjeun dipanggil?” cenah, saur Bung Karno, barang Ali Sadikin sumping ka Istana Merdéka.

 • MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA,  MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA

  MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

  Ari nu disebut biografi nya éta riwayat hirup nu kaalaman ku hiji jalma. Anu dipedarna téh biasana mah ngeunaan ngaran lengkep hiji jalma nu diangap hiji tokoh, di mana tempat jeung iraha lahirna, di mana waé kungsi sakolana, jeung naon waé pagawéanana. Anu penting aya dina biografi nya éta ngeunaan kaunggulan éta jalma nu dianggap tokoh téa jeung préstasi nu kungsi kahontalna. Di sagigireun éta, sok dipedar deuih pangalaman istiméwa anu dianggap penting dipikanyaho ku nu maca sarta jadi conto anu hadé atawa tuladeun nu aya mangpaatna keur jalma réa.

 • MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA,  MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA

  MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

  Dina kamus LBSS (2017) ditétélakeun yén nu disebut babad téh dongéng anu ngandung unsur-unsur sajarah. Ari Iskandarwassid dina buku Kamus Istilah Sastra (1996) nerangkeun kieu: carita babad téh carita wanda heubeul anu medar riwayat luluhur atawa kajadian-kajadian penting jaman baheula di salah sahiji daérah, biasana ti mimiti ngabedah (muka) éta wewengkon.

 • CONTO TÉKS WAWANCARA BASA SUNDA,  MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA

  CONTO TÉKS WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

  Conto laporan wangun tanya jawab: Naon nu jadi kasang tukang diciptakeunana pupuh raéhan? leu kreasi seni téh muncul tina pangalaman anu matak ngenes keur sim kuring mah. Hiji mangsa, taun 1999, pun anak anu cikal kudu miluan pasanggiri pupuh. Puguh baé, salaku kolot nu ogé ngulik seni, sim kuring téh bungah. Budak téh satengah dipapaksa. Malah waktu pasanggiri dikacapianana ogé ku sorangan. Tapi pun anak téh éléh, nepi ka ceurik. Majar téh embung deui-deui miluan pasanggiri, keur gé hésé latihanana jaba teu pikaresepeun. Keur sim kuring ieu téh pukulan telak.

 • MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA,  MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA

  MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

  Wawancara téh tanya jawab hiji jalma jeung jalma séjén anu tujuanana keur ngumpulkeun informasi. Bisa ogé dilakonan ku dua jalma atawa leuwih, boh nu nanyana boh nu ngajawabna. Tangtu baé anu mikabutuh informasi téh nu nanyana, ari anu dipiharep bisa méré informasi nyaéta jalma anu diwawancara atawa sok disebut ogé narasumber.

 • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

  KUMPULAN SOAL NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

  1. Baruang ka nu Ngarora, Gogoda ka nu Ngarora, Rusiah nu Goréng patut kaasup kana wanda…. a. carpon b. puisi c. novel d. dongéng 2. Novel munggaran di tatar Sunda nyaéta…. a. Gogoda ka nu Ngarora b. Baruang ka nu Ngarora c. Handeuleum Na Haté Beureum d. Rusiah nu Goréng Patut 3. Novel Baruang ka nu Ngarora minangka novel munggaran di tanah Sunda ogé cikal bakal novel di Indonesia. Novel Baruang ka nu Ngarora ngamimitian dicitak dina taun….. a. 1912 b. 1914 c. 1915 d. 1916

 • MATÉRI NOVEL BASA SUNDA,  SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA

  SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

  Karakter Jang Udin anu dicaritakeun dina KKL apan ukur injeuman pangarang, da dina enas-enasna mah mapagahan barudak sangkan ulah bangor. Ahmad Bakri pinter pisan ngatur komposisi carita, nepi ka nu maca téh henteu ngarasa keur dipapagahan. Umumna, dina buku-buku bacaeun barudak béh ditunakeun, aya kalana urang sok kerung. Remen pahili antara buku nu ngandung leunjeureun carita jeung buku panungtun budi pekerti. Unggal nu maca, bisa jadi béda-béda pamanggihna sanggeusna maca buku téh. Ngan keur kuring sakuringeun, aya nu matak gereget dina KKL téh. Éta, Jang Udin diwarahna ku pangarang mani sakeudeung pisan, ukur méakeun sababaraha kaca. Mun Jang Udin téh ulah waka aya nu nulungan. Da éta wé, basa Jang…

error: Content is protected !!