MATÉRI NOVEL BASA SUNDA,  SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.6. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan novel.
4.6. Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi) dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Fungsi sosial
Nilai moral dan pendidikan yang terkandung dalam karangan novel dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

• Struktur Teks
Ciri novel
Unsur sastra (intrinsik & ekstrinsik)

• Aspek Kebahasaan
Diksi
Ucapan, tekanan kata,
intonasi, ejaan, dan tanda baca.
Kalimat langsung dan tidak langsung.

• Topik
Petikan novel yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
-Mengidentifikasi unsur-unsur novel dengan cermat.
-Memahami isi novel dengan teliti.
-Menganalisis bahasa yang dipergunakan serta unsur
-intrinsik dalam novel dengan teliti.
-Menginterpretasikan isi novel sesuai dengan kaidahkaidahnya.
-Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi)
-Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya.

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Sempalan Novel
………
Misteri keur urang mah, Li, nimu orok téh! Kawas nu ngahaja ngagantian nu geus leungit, Li! Enya, orok téh rejeki!

Tapi, Li! Aya kapeurih séjén na haté urang ayeuna. Kalakuan Si Aa bet kawas awéwé! Ayeuna si Aa geus embung sakola deui. Padahal ukur sababaraha bulan deui ka ujian. Tungtungna mah si Aa kaluar ti sakolana, bari teu boga ijazah SMA!

Kasedih teu aya Mamah, tepi ka poé ieu, can lipur kénéh. Salilana, urang ngarasa lalewang jeung karareueung. Keur aya Mamah mah, ari poé Minggu kieu téh sok barungah, ngariung sakulawarga. Rapékan Mamah mah. Aya naon waé sok diolah, diasakan. Sampeu jadi combro. Hui jadi gegetuk. Tarigu jadi bala-bala. Naon waé, ku Mamah mah pasti jadi kadaharan anu ngeunah.

Kawas poé ayeuna, Li! Urang ngalangeu di buruan, bari ngangais Ila. Panonpoé keur meujeuhna haneut moyan. Ila ngageubra dina aisan, bangun ni’mat naker. Urang hulang-huleng teu puguh.

Teuing naon nu memetot rarasaan téh. Ujug-ujug jorojoy, asa hayang ka kuburan Mamah bari mawa Ila. Hayang nembongkeun Ila ka Mamah. Léos, ninggalkeun buruan.

“Badé dicandak ka mana, Néng?” Teu didéngé Ceu Amah gegeroan ogé. Urang noyod ka tonggohkeun, rék ka kuburan Mamah.

Hareupeun imah manéh, Li, urang ngajanteng heula. Cakueum imah téh ari teu dieusian mah. Baheula mah, imah téh hégar pikabetaheun. Tah, dina tangkal jambu nu éta manéh labuh téh, nya, Li! Untung teu kapaéhan ogé! Teu karasa urang nyéréngéh sorangan. Anéh, ari manéh, jadi lalaki téh bet borangan. Teu bisa naék-naék acan.

Inget teu, Li? Urang jeung manéh sok bebekelan di dinya dina téras? Angger wé manéh mah, deungeun sangu téh sok goréng endog waé. Mamahna teu masak, ceuk manéh bari bebelewekan. Paribasa!

Basa anyaran Mamah manéh maot, sok sapopoé urang maturan manéh di dieu. Nu tadina nguluwut téh, ari datang urang mah sok ngadak-ngadak jigrah. Urang bungah pisan nempo manéh kitu téh. Tapi ari ayeuna, waktu urang ditinggalkeun maot ku Mamah, manéh teu aya di dieu, Li!

Teu karasa cipanon ngembeng. Urang sono ka manéh, Li!

Teu jauh leumpang ti imah manéh téh, urang geus datang ka kuburan. Gog, urang cingogo deukeut tetengger Mamah. Ila ngulisik, teu genaheun meureun diajak nagog kieu mah. Urang ngendoran samping aisan dina taktak. Kakara dua bulan, kuburan téh geus barala deui. Urang nyabutan jukut nu dareu-keut. Pok gegerendengan sorangan.

“Mah, Réré gaduh orok gegentos si Adé! Réré teu terang, ieu téh putra saha? Tapi duka ku naon, tibarang Réré ningal orok ieu, haté Réré ujug-ujug nyaah, asa ka si Adé wé, Mah! Namina Ila Aina Nur Inten. Saé, nya, Mah! Kénging nganamian Abu!”

Urang neuteup Ila nu ngabelengéh, keur ngimpi sigana mah.

Keur kitu aya sora nu babatukan di tukangeun. Gebeg! Ila gé tepi ka ngarénjag dina aisan. Kaoyagkeun ku awak urang. Dilieuk téh Mang Mimid, tatangga, keur anteng ngaritan jukut nu ngabadeg sisi-sisi kuburan batur.

“Tos bala, nya Néng?” cenah bari nyampeurkeun.
“Keun engké ku Mamang urang beresihan!”
Urang unggeuk bari nganuhunkeun. Gura-giru balik, éra, bisi aya nu nganyahoankeun deui, mamawa orok ka kuburan.


Aya nu anéh di si Aa téh, Li! Kakara eungeuh ayeuna, urang ogé.

Poé ieu urang merego si Aa, keur anteng di kamar urut Mamah. Urang ngajenghok, bari rada ngelokkeun awak tukangeun témbokan. Leungeun nyekelan hordéng kamar. Dipéléngékeun saeutik. Panon mencrong ka si Aa nu keur ngajaran erok si Mamah. Gulak-gilek, dangdakdéngdék hareupeun eunteung. Horéng aya kénéh baju anu teu kabagikeun téh, da disumputkeun ku si Aa.

Bakat ku reuwas, tuur ngadadak nyorodcod. Brek wé diuk dina téhel. Tapi panon mah tetep mencrong ka jero kamar. Kasono jeung kareuwas pagalo jeroeun dada. Naha si Aa bet ngajaran baju Mamah?

Nempo baju éta téh, bet asa bréh-bréhan deui Mamah ngajanteng hareupeun. Matak deungdeuleueun puguh, diacuk éta téh raray Mamah beuki cahayaan. Erok buludru hideung. Dadana rada ngaliglag, panjangna satuur. Ngepas pisan di Mamah mah, bubuhan dada jeung imbitna ngareusi. Ari di si Aa. Ih, ngéwa pisan! Lebah dada jeung bujurna teu kaeusian, da puguh lalaki si Aa mah.

Urang istigpar bari ngusap beungeut sababaraha kali. Raray Mamah kokolébatan. Urang ngedeprek, nukangan kamar si Aa. Késang renung dina tarang. Awak ngadadak ramohpoy. Hayang jejeritan satakerna, tapi buru-buru ditungkup ku leungeun duanana. Cipanon murubut teu kaampeuh. Urang maksakeun cengkat. Blus ka kamar. Cetrék, ngerem manéh. Gauk wé ceurik bari nanangkeup bantal.

Ti saprak kajadian si Aa ngajaran baju si Mamah, haté urang mindeng seseblakan, Li. Urang watir ka si Aa. Komo ayeuna mah si Aa kaluar ti sakolana. Era ku babaturanana, nyaritana mah. Sok dipoyokan, cenah, ngaranna kawas awéwé.

Ti keur SD kenéh ogé si Aa sok mindeng ngangluh ka Bapa, majarkeun téh bet méré ngaran awéwé, “Susan Basari”. Mamah nu sok ngupahan téh. Henteu kawas istri, da aya ‘Basari’-an, ceuk Mamah. ‘Basari’ téh ngalambangkeun lalaki anu gagah. Tapi si Aa keukeuh henteu narima.

Urang jeung si Aa mah tibalik nya, Li! Si Aa siga awéwé, ari urang siga lalaki. Tapi béda kétang. Luarna wungkul siga lalaki téh. Da haté urang mah, tetep haté awéwé!

Manéh ogé pan apal, urang mah jalingkak. Pakéan hayang kawas lalaki waé. Buuk pondok. Kana tataékan satérékél-satérékél. Teu kawas si Aa. Naékan tangkal jambu nu pendék ogé teu bisaeun. Sarua, jeung manéh, Li!

Beuki dieu, si Aa beuki rapékan. Ti mimiti ngamandian Ila, ngistrika, ngepél, nyeuseuh, nepi ka masak, kabéh ditangkes ku sorangan. Komo ayeuna mah geus teu sakola kapan. Beuki suhud wé barang-gawéna téh. Éta ogé sok dicaram ku Ceu Amah. Ceuk Ceu Amah, padamelan istri ieu mah, sanés padamelan pameget. Tapi si Aa sok pundung dikitukeun téh. Ceu Amah surti kadieunakeun mah tara daékeun curam-caram deui.


(Dicutat tina novel Catetan Poéan Réré, karangan Ai Koraliati)

LATIHAN SOAL

1. Saha waé nu jadi palaku dina éta novel?
2. Kumaha watek unggal palaku dina éta novel?
3. Kumaha hubungan antara palaku dina éta novel?
4. Dimana éta kajadian lumangsungna?
5. Iraha kajadianana?
6. Kumaha suasana?
7. Alur naon nu dipaké ku pangarang dina nyaritakeun éta novel?
8. Téma naon nu dicaritakeun dina éta novel?
9. Amanat naon anu hayang ditepikeun ku éta pangarang novel?
10. Kecap-kecap naon waé anu teu kaharti dina éta novel. Pék tuliskeun ku hidep sarta paluruh hartina dina kamus

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

KUMPULAN MATÉRI NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/materi-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/sempalan-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SOAL NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11
SEMPALAN NOVEL 1
Prasasti Menghidupkan Hati
(Popon Saadah)
Ketika saya melantunkan “Bumi dan Manusia” di ruang tamu, tidak diketahui masuknya, mengetahui tulisan itu indah untuk duduk di depan.
“Apakah itu buku baru?” Dia bertanya.
“Ya!”
“Kapan beli? Bukan berita!”
“Menganugerahkan.”
“Berikan pada siapa pun?”
Tidak dijawab.
“Ooh memberi tamu itu kemarin ada di sini?”
Dia dengan saya hanya diseret.
“Kenapa bertaruh katanya? Boa-boa ada udang di balik buku!”
Saya tinggal. Kemudian saran saya biarkan mungkin, duduk untuk pindah ke samping.
“Mengapa tidak memberi tahu Pras, Rin membutuhkan buku itu. Bukan burung untuk dijual.” Dia masih mengangguk.
“Da Rin tidak berlaku untuk Fauzan juga. Dia tiba-tiba menyerah, “Saya harus menjawab. Ditambah dengan tetelepékna.
“Mani sangat peduli padanya. Dia cantik!” katanya lagi.
“Ya… so déh,” jawabannya berasal dari engab.
“Sering beri aku bukumu?”
“Jika dia sering memberi, apa yang akan dia lakukan? Jika dia jarang memberi, apa yang akan dia lakukan?” Sementara mata saya santai membaca.
“Hati-hati. Jangan terima itu!”
Saya tidak mengerti maksud ceritanya. Apa yang dimaksud dengan hati-hati Pras? Da Fauzan juga bukan orang di luar saya. Sudah dua tahun aku dekat dengannya, meski hanya sebatas kekesalan di kampus saja.
Ada apa denganmu, Pras? kurus sambil meletakkan novel yang sedang diletakkan di atas meja, setengah terlempar. Ngeri dengan sifat dia yang hari itu tiba-tiba jadi kacau balau.
“Kamu seharusnya tidak sibuk dengan urusan Rin!” Aku masih kesal dengan kelakuannya kemarin saat bertemu Margaret di undangan. Dengan selalu menempel padanya hati ini.
“Ada apa denganmu, Rin? tembak dia.
“Pras pasti tahu semua tentang Rin!” katanya lagi sambil sedikit melotot.
“Wajib? Mengapa wajib? Dan dibutuhkan oleh siapa saja? Saya akan bersemangat untuk melotot.
“Biasanya kamu akan jadi pan? Bisnis Rin menjadi bisnis Pras. Pekerjaan Rin adalah pekerjaan Pras!” katanya berharap menang. Membantu dalam hal apapun saya tidak melihat bantuan dari dia. Untuk tugas kuliah dibantu olehnya. Namun setiap kali Anda berani mengatakan Anda akan bongan dia selalu sengaja menawarkan jasa dari dulu.
“Itu bukan kemarin dan kemarin lagi. Awal sekarang tidak bisa begitu. Rin ingin belajar mandiri!”
“Jika ada yang salah denganmu, bagaimana kabarmu?” Dia masih melotot.
“Apa yang akan terjadi? Jangan khawatir jangan khawatir, dan teman-temanku Rin, aku semua akan bertarung, tidak ada yang salah dengan itu.”
“Semoga aku bahagia dulu!” dia berkata.
“Mungkin orang yang selama ini terlihat senang denganmu, ternyata tidak bahagia!” sementara menggoda seperti itu saya masih cerah.
Ari mungkin, semakin kita ingin mengajak perilaku klien, hampir tidak sadar. Ini bukan hanya tak terelakkan jadi kita akan lari. Dia langsung terdiam. Kemudian tinggal sebentar, seperti ada pikiran.
Ras ingat kabelnya. Sestina patah hati dengan prasasti kontinuitas bermusuhan. Manganing adalah substansi yang merupakan hal yang tidak memenuhi impian hati. Substansi inilah yang membawa dunia fantasi yang indah. Celah tangan kanannya disela, lalu dicelupkan ke dalam pertarungannya sendiri, seolah menyapa guruku Bareto Baha yang sedang duduk di bangku SMA.
“Pras, maafkan aku Rin dia, Pras…” Kebetulan begitu juga sementara sengaja sepertinya kelelahan, jadi siksaannya tidak berkelanjutan.
Dia berbicara dengan aksen yang terasa asing dan berkata di telingaku, “Satikosna ahu sangat senang tu ha ito malobihi apa saja. Boasa ito dang héa mengerti hatakon?”
Menelan jantung tidak nyaman. Saya berharap untuk malu menggunakan bahasa yang tidak dimengerti.
Pok kembali lagi dia berbicara menunjuk ke telinga, “Rinéga, boasa ito dang héa mengerti hatakon? Boasa Rin?” Dengan logat Batak Toba.
“Apa artinya?” tanya saya. Menjadi menjengkelkan Anda tidak akan menjadi burung yang ingin tahu di mana kata-kata yang diucapkan olehnya masih ada. Tidak ada yang terlihat berbicara sehingga terbangun saat dirasakan.
“Kamu harus mengerti aku, Rin…,” katanya. Saya saat ini tidur, dan aksennya mengatakan kembali ke R lentong.
“Ingat, Pras, Rin bukan Margaret!” kurus, saat sedih. Siapa yang rido disamakan dengan yang lain sedangkan yang lain adalah wanita yang enggan dianggap saingan.
“Mengapa bertaruh pada Margaret? Pras aku sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengannya. Rin harus tahu, Margaret adalah cerita lama yang sudah lama berlalu!” Terlepas dari pernyataan tandes, saya tidak cepat mempercayainya. Karena, hati umatku lebih dalam dari lautan terdalam.
“Jelas, Rin?” Dia bertanya, ketika dia melihatku menghela nafas sebentar.
“Belum.”
“Apa itu lagi?”
“Apa yang dimaksud dengan bahasa Batak yang baru-baru ini diucapkan oleh Pras?
“Ooh itu …” Dia berkata sebentar dan menggelengkan kepalanya terlebih dahulu.
“Apa?” Rin tidak sabar.
“Mmm… maksudnya… Kapanpun kita diundang kembali,” katanya sambil tertawa.
“Bohong ah!” Saya tidak percaya, apakah itu berarti hanya itu? Padahal dalam ucapannya sebelumnya ia tampil sangat daria.
“Nanti saya juga paham,” ujarnya. Jung menghela nafas, lalu merangkak keluar, jangan kembali ke rumahnya. Sepertinya sengaja dihindari jadi saya tidak minta perpanjangan. Sajongjong

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

dan aku bernyanyi sosorangan
Lain saya akan prasasti jika isi hati dan sikap saya terhadap saya selama ini mudah diterjemahkan oleh saya. Atau… aku memang bodoh, masih bisa menyimpulkan hal itu. Maka berlombalah mengingat Prasasti Kawali. Ketika saya mengunjungi Kabuyutan Kawali Ciamis beberapa tahun yang lalu, saya sangat terkesan dengan batu itu, tetapi saya tidak mengerti sama sekali apa yang ada di balik aksen dan bahasa kunonya. Jadi prasasti ini untukku tidak berbeda dengan prasasti Astana, penuh teka-teki. Sanggupkah aku mengartikan sikapmu, karena sang arkeolog mampu menguraikan tulisan janggal pada Prasasti Kawali, Pras?
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 102-105)
Peran
Fragmen novel berjudul “Prasasti yang Menghidupkan Hati” di atas terdiri dari unsur pelaku, latar, jalan cerita, tema, dan amanat. Hiduplah sekarang untuk mengetahui unsur mana yang ada di dalam unsur tersebut dengan menjawab pertanyaan di bawah ini!

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Menurut Hidep, siapa aktor dalam novel tersebut?

Siapa pelaku utamanya? Mengapa? Apa pertimbangan cerahnya?

Dia tersenyum, apa kebiasaan masing-masing aktor dalam novel?

Bagaimana hubungan antar aktor dalam novel tersebut?

Di mana peristiwa dalam cerita itu terjadi?

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Kapan itu akan terjadi?

Seperti apa suasananya?

Alur apa yang digunakan pengarang dalam menceritakan novel?

Apa tema yang diceritakan dalam novel tersebut?

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Pesan apa yang ingin Anda sampaikan dari penulis novel tersebut?
SEMPALAN NOVEL 2
Revolusi Kakaren
(Tatang Sumarsono)
Gunung Pamolah semakin membludak. Kedatangan untuk lembur mungkin sering, intermiten berbekal senjata, tingkat permintaan kepada orang-orang sambil memaksa.
Tidaklah dimengerti, kata pemikir Erom, barisan dia dikatakan berperang atas dasar agama, tapi mengapa mempertaruhkan tindakan seperti itu. Keun tinggal membakar balai desa, itu tidak bisa dimengerti, da mungkin gedung milik pemerintah. Tapi saya tinggal di masjid dan pesantren ini murni demi agama. Jadi lagi-lagi dengan adanya ajengan atau kiyai yang terbunuh, memang harus menjadi benteng pertahanan. Kalau orang gunung menembak komandan penari, tidak bisa dipahami, da apan berada di posisi musuh.
Untungnya itu adalah lembur Erom dan saya tidak pernah melakukan apa-apa. Orang-orang yang selamat dari eksploitasi dan agresi geng.
Malas dianggap aneh. Bahkan setelah desa menerima distrik, ketika ada tarian tentara menyerang saya – waktu lembur Erom saya berlalu sejauh ini. Kejutan bukan hanya merayap di hati para warga tetangga yang kewalahan, tapi lagi-lagi bagi tentara kita akan menjadi tanda tanya, kenapa ada apa-apa?
“Kenapa, Pak Lurah, desa ini tidak diserang oleh komplotan DI?” jadi pertanyaannya adalah kedal dari Kapten Saragih kepada ayahnya Erom.
“Ya, saya tidak tahu, Kapten. Ayah Erom menjawab. “Mungkin desa saya dilindungi oleh nenek moyang saya. Jadi tidak ada orang gunung yang berani datang ke sini. Dari zaman dulu, tidak ada yang berani mengganggu desa ini.”
Kapten Saragih bergumam, melanjutkan, “Oh, jadi ada leluhur yang menjadi kekuatan di desa ini? Benar-benar hebat.” Ayah Erom mengeluh.
“Atau mungkin karena orang-orang di sini bekerja sama dengan komplotan itu, Pak Lurah,” kata Kapten Saragih.
“Mungkin itu benar, Komandan, beberapa orang di sini berada di pihak musuh kita.” Letnan Kandi terus berbicara dengan atasannya.
“Ah, tidak apa-apa. Orang-orang Sinih tidak pernah mendukung orang gunung dari sebelumnya, ”kata ayah Erom dengan cepat.
“Tapi tidak mungkin, Pa Lurah, jika kita lembur tidak ada yang memiliki hubungan dengan DI-ku. Mustahil. Karena, pasti yang pertama diserang,” kata Letnan Kandi.
“Tidak, Letnan. Silakan periksa sendiri. Kadang, sekarang penghuninya lembur oleh saya kita kumpulkan. Tolong hubungi saya satu per satu, Letnan Pa saya yang penasaran, ”tegas ayah Erom. Kapten Saragih mengangguk. “Ini harus menjadi catatan kita, Letnan.
Coba cari tahu, siapa di antara orang-orang di sini yang mencurigakan.”
“Tidak seorang pun, Kapten Pa, percaya relaksasi yang sama,” kata Pastor Erom, bersikeras menyangkal kecurigaan tentara.
“Ya ya. Menurut Pak memamg tidak ada. Tapi kita tidak bisa begitu saja mempercayainya. Mungkin kalian tidak tahu kalau di antara warga di sini ada yang menyukai hubungan dengan DI.”
“Itu bisa berbahaya. Siapa tahu komplotan itu mendapat informasi tentang kami dari orang bermuka dua,” kata Letnan Kandi
“Tepat. Itu yang ingin kami sampaikan. Itu sebabnya kamu harus menyelidikinya.”
“Siap, Dan!”
Selama percakapan ayahnya dengan tentara, Erom masih bayi. Taruhan pikiran buruk muncul, bagaimana jika dia kemudian dituduh selingkuh dengan orang gunung? Berlomba lagi untuk mengingat peristiwa bahasa. Ya, tapi dia pernah makan bersama Jamhur yang jelas-jelas menjadi ketua komplotan itu. Dia mengatakan dalam perhitungan Erom, bukan tidak mungkin lembur yang dia lewati komplotan itu karena ada perintah dari Jumhur – tidak mungkin ada yang berani mengganggu. Namun hal itu kemudian ditegaskan Jamhur kepada bawahannya.
Apa akibatnya jika tentara akhirnya ingat

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

tentang hal itu? Beu, berperan sebagai barabé, karena aing bisa disalahkan biluk kepada kita gung. Namun, mengapa sebaiknya membicarakan sesuatu yang akrab dengan pemimpin geng? Tetapi, jika demikian, mengapa hasilnya bagus?
Erom sangat bingung. Ras kembali ingat bahwa Jamhur adalah temannya, atau setidaknya pernah menjadi temannya—tidak hanya selama perang revolusioner, tetapi sejak dia masih kecil. Kenapa aku merasa dikhianati? Erom bertanya pada dirinya sendiri. Tidak, saya tidak menemukan jawaban yang kira-kira bagus di sana, enak di sini.
Bagaimana jika suatu saat tentara memeriksa es? Kenapa aku ingin diam? Atau bagaimana jika giliran untuk memeriksa adalah Mang Suminta dan Kang Udin, mengapa mereka menyuruh mereka untuk merahasiakan itu selama ini sangat tersembunyi?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu merul memenuhi kepalanya. Erom hanya bingung, takut akan yang satu ini, yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Keun jika hanya semet jatuh padanya, tapi bagaimana jika ada pihak lain yang dianggap kabaud – setidaknya ayahnya sendiri?
Sudah pasti tentara tidak akan bersembunyi. Di mana bahkan jika Anda menyesali bahwa saya dikunci menjadi tentara saya. Saya akan menganggap tuan rumah menyadari situasi di sekitar perpanjangan waktu ini. Bukan tidak mungkin lapisan gula akan terbalik.
Pada akhirnya, Erom memilih untuk pergi dari perpanjangan waktu, untuk menghindari digosok – itulah sebabnya dia tidak merasakan sakit dan tidak ada luka bakar. Yang mengatakan pertimbangan adalah yang paling berisiko. Sangat tidak disarankan untuk menahan mangkok dalam keadaan lembur, bahkan tidak mungkin akan berbahaya jika banyak tidur. Jika saya pergi dari lembur, saya mungkin tidak akan menyalahkan orang gunung.
Beberapa hari setelah istrinya melahirkan, Erom mengamini orang tuanya-yang ingin mencoba tinggal lagi di Bandung. Tidak ada alasan bagi saya, yang selama ini mengganggu pikirannya. Cukuplah untuk mengatakan: kota ingin mencari pekerjaan yang dianggap nyaman.
Ibunya tidak mampu terus-menerus mengancam, dan memang alasan yang diharapkan Erom bisa dimengerti. Sudah ketahuan lagi oleh orang tuanya, jika Erom haben menghajarnya di waktu lembur tentu akan sedikit maju. Tidak, hanya sebatas lahan kerja yang tersisa di waktu lembur saya; cuma jejeblogan goyang lumpur, sedangkan hasilnya mahi jatuh, bahkan kadang harus nombok.
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 110-113)
Peran
Untuk memahami cerita di atas, kemaslah jawaban dari pertanyaan di bawah ini!

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Tema apa yang diceritakan dalam novel? Pesan apa yang ingin Anda sampaikan dari penulis novel tersebut?

Siapa aktor dalam novel tersebut? Apa kebiasaan masing-masing aktor dalam novel? Apa hubungan antara aktor dalam novel?

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Dimana peristiwa itu terjadi? Kapan itu akan terjadi? Bagaimana suasananya?

Alur apa yang digunakan pengarang dalam menceritakan novel tersebut?

Kata-kata yang tidak dipahami dalam novel. Peck masuk sambil tersenyum dan mencari artinya di kamus.
RINGKASAN & TINJAUAN NOVEL
Mantri Jero
(R.Memed Sastrahadiprawira)

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Raden Yogaswara dididik oleh ayahnya menjadi orang yang berilmu tinggi. Selain itu, Raden Yogaswara dididik dengan baik untuk menjadi pribadi yang berkomitmen untuk bekerja. Oleh ayahnya Raden Yogaswara diperkenalkan dengan kisah Aji Saka, yang menceritakan tentang asal mula Sembada dan pengabaian Raja. Cerita itu dibuat untuk pengajaran kepercayaan diri.

Pada suatu ketika Raden Yogaswara menyaksikan kesaktian Kepala Suku Cutak yang datang ke daerahnya. Jorojoy dalam hatinya memiliki hasrat ingin menjadi seorang jenius yang memiliki kekuatan. Bahkan kembali setelah mendapat kabar dari ayahnya, bahwa dia adalah keturunan Menak. Begitu juga dengan ayahnya yang sehari-hari menjadi buruh tani di lembur Sihoreng putra Dalem (Bupati) Suniawenang. Anda tersesat karena dituduh berusaha merebut kekuasaan. Sudah 20 tahun ayah Raden Yogaswara menyumbang bersembunyi di Nagri Tengah, tetangga Nagri Suniawenang.

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Menyusui anaknya yang bercita-cita menjadi cantik, ayahnya mendorong Raden Yogaswara pergi ke Nagri Tengah untuk mengabdi pada Kangjeng Dalem. Sesaat sebelum Raden Yogaswara harus terlebih dahulu mempelajari bagian-bagian Islam di Pasanten Janggala. Raden Yogaswara diterima sebagai santri di pesantren yang dipimpin oleh Kiai Abdul Mugni. Selama sekolah, Raden Yogaswara bertemu dengan putranya Kiai Abdul Mugni bernama Nyi Halimah. Ketika Raden Yogaswara meninggalkan pesantren untuk pergi ke Nagri Tengah, ia membuat janji dengan Nyi Halimah. Meski berpisah, hubungan itu tidak putus, melainkan sampai rabi.

Meninggalkan pesantren tersebut Raden Yogaswara tidak sendirian, melainkan bersama seorang sahabat bernama Ki Bulus. Di Pusat Kota, Raden Yogaswara mendapat pekerjaan sebagai penjaga kuda, sedangkan Ki Bulus I mendapat pekerjaan sebagai pembersih kandang. Karya Raden Yogaswara sangat persegi. Karena kegunaannya, tugas Raden Yogaswara dipindahkan ke bagian upacara, menjadi yang terakhir membawa rokok Dalem. Di tempat kerja baru ini, Raden Yogaswara sangat sering menyaksikan diskusi-diskusi yang diadakan di Baléirung. Satu kali

tu ada babadamian tentang bagaimana sikap pemerintah Nagri Tengah terhadap Mataram, yang kemudian dimunculkan Sutawijaya. Hasil rekonsiliasi memutuskan bahwa Nagri Tengah tidak memiliki hubungan apapun dengan Mataram.

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Kecerdasan Raden Yogaswara yang oleh ayahnya diajari membaca dan menulis tidak diketahui oleh Kangjeng Dalem. Terima kasih Kanjeng Dalem mengangkat Raden Yogaswaran sebagai Perawat Dalam. Saat itu sangat jarang orang bisa membaca dan menulis. Ada yang merasa bahwa pengangkatan Raden Yogaswara sebagai Perawat Dalam adalah Anggataruna, orang yang mengangkat Raden Yugaswara sebagai penjaga kuda.

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Pada suatu waktu, ada peristiwa alam yang disukai setiap orang di kota. Di langit muncul bintang yang mengepul. Ini merupakan pertanda bahwa sebentar lagi akan terjadi perang, hujan dan angin yang menandakan datangnya musibah, dan caringin rungkad yang menandakan bahwa penguasa akan kehilangan kekuasaan. Seiring dengan kehadiran totondén, Sutawijaya dari Mataram mengobarkan perang untuk melemahkan negara-negara sekitarnya. Mendengar kabar itu tentara Mataram telah datang ke daerah Kawasen yang berbatasan dengan Negara Bagian Tengah.

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Kisahnya Nurse Inside dipercaya oleh Dalem untuk memimpin 200 prajurit untuk berangkat ke medan perang. Dalam pembantaian Perawat Inside terluka parah, sementara pasukannya terbunuh. Setelah itu terjadi, Dalem melarikan diri ke hutan. Di dalam pelarian ke hutan tidak mulus, banyak rintangan yang harus dihadapi. Saat menyeberangi sungai yang banyak airnya, rombongan dibantu oleh ikan lobang raksasa yang berubah menjadi jembatan. Saya pikir kelompok yang bisa saya lewati adalah suguhan saya dibantu oleh lubang itu.

Negara Bagian Tengah sekarang berada di bawah kekuasaan Mataram. Saya kembali ke Kerajaan Tengah, tetapi tidak memiliki kekuatan. Apa pun perintah Dalem kepada rakyatnya diperintahkan oleh Sultan Mataram. Saya mempercayakan Perawat di dalam untuk mengurus semua isi kerajaan. Saya pikir mengingat Perawat Dalam mendapat kepercayaan dari Dalem yang sama, semakin menyebalkan itu.

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Dalem memiliki selir bernama Ratnawulan, berasal dari Suriawenang. Dikatakan dalam percakapan Raden Yogaswara balaka dengan Ratnawulan, bahwa ia adalah putra Raden Wirautama, saudara dari Dalem Suniawengang yang sedang memegang kekuasaan sekarang. Setelah pancakaki, diketahui bahwa Ratnawulan masih menjadi ibu angkat Raden Yogaswara. Berbakat pula, Ratnawulan memeluk Raden Yogaswara. Kedua orang tersebut tidak mengetahui adanya saksi. Saya menjadi telinga ibur negara salelembur, bahwa Perawat Dalam telah berjalan non-serikat kerja ke Ratnawulan. Mereka memberi tahu Dalem Suniawenang.

Alasan saya berharap mobok menemukan celah untuk mendengar berita seperti itu. Dia tidak berpikir panjang lagi, dia mengirim surat kepada Kangjeng Dalem untuk menceritakan peristiwa itu.

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Kangjeng Dalem ke Nagri Tengah, kemudian dia mencari kejadian tersebut. Kangjeng Dalem tidak percaya dengan isi surat itu. Dia menyelidiki jika pemberitahuan itu hanya buatan. Sementara itu, Raden Yogaswara ditugaskan untuk mencari uncal peliharaan Dalem di hutan. Perjalanan itu ditemani oleh dua orang yang berguling-guling. Kedua ksatria tersebut mendapat tugas rahasia dari Anggataruna, yaitu membunuh Raden Yogaswara. Dalam suatu malam Raden Yogaswara berbicara tentang ajaran Buddha bertekuk lutut bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara atau tidak abadi. Gulang-gulang kedua sangat dipengaruhi oleh kisah Raden Yogaswara, sampai-sampai gulang-gulang tersebut merupakan balok kayu yang ditugaskan oleh Anggataruna untuk mengubah Raden Yogaswara. Raden Yogaswara menyadari, bahwa ia sedang berada dalam kasus tersebut. Selama waktu inilah dia merasa, betapapun baiknya, untuk menerima apa pun yang akan jatuh padanya. Dalam hatinya Raden Yogaswara telah bulat untuk tidak ingin membocorkan rahasia kepada siapa pun juga tentang siapa dia sebenarnya. Selama di hutan Raden Yogaswara juga mengingat tipu daya Anggataruna yang selalu menyembunyikan doma dan munding, dan memerintahkan uncal untuk menggali yang selama ini tidak terdeteksi oleh Dalem.

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Hasil pemeriksaan Dalem bersama Adipati, Jaksa, Kaliwon, Bendahara, dan Ketua tidak dapat membuktikan bahwa Raden Yogaswara sudah salah. Tapi meski begitu, proses hukum saya rutin dilakukan, untuk meyakinkan bahwa Raden Yogaswara tidak salah. Bentuk hukumannya seperti perilaku adat di Amerika Tengah, yaitu perlunya menyelam di Leuwi Panereban.

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Yang tidak punya dosa tentunya akan kuat dalam menyelamnya. Begitu pula Raden Yogaswara yang sangat kuat menahan napas saat menyelam sebelum tengkoraknya tenggelam. Ciri orang yang salah adalah saya tidak kuat untuk menyelam karena sudah muncul sebelum tengkorak tenggelam. Karena saya tidak punya siapa-siapa, akhirnya saya membebaskan Raden Yogaswara dari dakwaan.

Mereka yang tidak memiliki dosa tentu akan kuat untuk menyelam. Begitu pula Raden Yogaswara yang sangat kuat menahan napas saat menyelam sebelum tengkoraknya tenggelam. Karakter orang tersebut

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Salah saya jangan memaksakan menyelam karena sudah muncul sebelum cangkang tenggelam. Karena saya tidak punya siapa-siapa, akhirnya saya membebaskan Raden Yogaswara dari dakwaan.
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 114-118)
ULASAN NOVEL
Kuda Lumping:
Tidak Seperti Dipertahankan
Kategori: Novel Sunda Barudak
JANG UDIN berkata, kuda itu tersungkur di tepinya hingga lupa pergi. Uang titipan untuk ibunya hilang dalam pengawasan. Itu hanya bisa membuatmu menangis. Anda ingin pergi ketakutan sampai mati. Bahkan ketika ayahnya memeriksa, anak nakal saya akan dikirim ke Tangerang, terkunci di dalam penjara bawah tanah. Baking baluweng, kalau ada orang diajak pergi, ikut. Tidak ingat ke mana Anda ingin pergi. Akhirnya lahir di lembur orang lain.
Jadi menurut saya buku Kabandang karya Kuda Lumping (KKL) karya Ahmad Bakri ini. Singkat cerita, mari kita ceritakan padanya kehidupan kecilku Jang Udin yang ditunggangi kuda lumping. Dia berkata, periksa pertarungan, Jang Udin adalah anak nakal. Jika Anda bermain selalu ketidakakuratan, pasangan ingat untuk kembali ke masa lalu. Berkat juru tulis, ayahnya, sangat sering mengisap. Bahkan satu musim saya diintimidasi: jika ada yang mengganggu, Anda ingin dikirim ke Tangerang.
Pada dasarnya budakku. Nasihat orang tua hanya dilampirkan secara singkat. Ibu satu musim oleh ibunya disuruh mengambil uang untuk Mang Mita, hilang elodan. Tapi ada keinginan, seekor kuda lumping thea. Dan kemudian dia melihat.
Jadi, waktu lembur teman saya tidak lama, hanya beberapa hari saja. Tampaknya penulis akan mengasihani Jang Udin, yang berdonasi sakit di rumah terdekat. Jol Mang Emod, seseorang setelah Jang Udin. Saya bertahan Jang Udin ini, bisa kembali ke kampung halamannya.
KKL yang sangat sederhana adalah. Bahkan apan, yang akan menceritakan kehidupan anak-anak yang bergejolak. Ternyata penulis banyak sekali yang menyebalkan untuk menceritakan kehidupan anak-anak lembur saya. Seperti dalam esai-esai lainnya, Ahmad Bakri sangat bisa menghidupkan cerita dengan mengolah bahasa secara spontan. Yang asli membuat kita lembur. Tidak diselingi dengan kata-kata puitis, apalagi dibumbui oleh syair getarku. Estuning saujratna, saayana, sesuai dengan kenyataan. Bahkan, kadang-kadang, percakapan lembur saya direkam, dan kemudian dipindahkan ke tulisan.
Namun, Paradenne bukan berarti Ahmad Bakri ambruk karena kemudahan kemahiran. Saya bersikeras bahwa pelanggar bahasa R saya ditahan dengan tegas. Angot begitu, Ahmad Bakri sangat halus dalam mendengarkan bahasa saya, setidaknya saya seorang guru bahasa.
Asana tidak terlalu banyak mengatakan, “Jika Anda ingin mengembalikan pengawasan, bacakan saya esai Ahmad Bakri!”
Dan kemudian sekarang saya berseru lagi, “Jika Anda ingin bernostalgia kembali ke masa kecil (lebah paling menyebalkan), bacakan saya Kabandang karya Kuda Lumping!”
Ahmad Bakri adalah seorang penulis populer. Dia menulis cerita pendek dan novel. Ari KKL adalah cerita yang didedikasikan untuk anak-anak (cek saja publikasinya, “untuk orang tua Anda akan lebih baik”). Sayangnya, mengapa buku bacaan anak-anak lain karya Ahmad Bakri, selain KKL, tidak pernah saya temukan.
Kembali ke kuda lumping. Hawe Setiawan mengatakan, KKL merupakan bagian dari pengawasan semasa kecil yang sulit dilupakan. Hanya lebah Kang Hawe yang berkeliaran di sosok Jang Udin saya, saya tidak ingat. Jelas, KKL adalah gambaran disabilitas anak lembur. Hari itu menjengkelkan, tetapi selalu ada mamalia. Cara Jang Udin. Tidak menaati orang tuanya, dia lahir.
Penilaian KKL dinilai dari ilmu-ilmu sastra yang lebih luas, bahkan untuk dinilai menggunakan teori-teori sastra kontemporer, juga ketidakakuratan asana. Sampai tulisan ini dibuat, saya tidak ada niat untuk menghormati KKL dengan menggunakan ilmu sastra (da tuna masih ilmunya juga). Maafkan aku, aku takut terus seperti Jang Udin. Itu sama dengan kita. Ongkoh apan Ahmad Bakrina oleh Anda, kata Abdullah Mustappa saat berkumpul di Forum Girimukti beberapa waktu lalu, tidak suka jika karyanya disebut sastra.
Periksa perasaan, buku yang ditulis pada tahun 1967 ini tidak laas menyenangkan. Itu wee, selama membaca, bertaruh harapan menyebalkan bahwa Anda berbicara. Ketika saya membaca buku di tengah rumah, mengapa da perasaan ada Aki Uda sedang berbicara di dapur.
Menurut saya kelebihan Ahmad Bakri adalah bisa membuat pembaca terkesan sehingga tidak berhenti membaca bukunya. Ahmad Bakri tidak terlalu mempedulikan solusi cerita, hanya bagaimana membuat cerita itu layak dan komunikatif. Da kalau ditulis dalam bahasa Indonesia saya bisa tentu ada “sarian” karya Ahmad Bakri.
Selain berisi “peupeujeuh” kepada anak-anak, agar tidak menyebalkan seperti Jang Udin, KKL juga memberikan gambaran kehidupan anak-anak saat itu. Boa sekarang saya kari waasna menggali pitit di sampel. Boa sekarang dan saya juga telah pergi.
Pemeran Jang Udin dikisahkan dalam KKL tapi hanya dipinjam dari penulisnya, dan di saat-saat panas saya menyuruh anak-anak untuk tidak kesal. Ahmad Bakri sangat pandai menyusun komposisi cerita, hingga pembaca tidak merasa kewalahan. terutama

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

a, dalam buku bacaan anak beh diserahkan, kadang kita selalu kosong. Saya sering bergumul antara buku yang berisi cerita dan buku panduan karakter.
Setiap pembaca, mungkin memiliki pendapat yang berbeda setelah membaca buku tersebut. Cuma buat saya keliling, ada dendam di KKL ini. Artinya, Jang Udin diceritakan oleh penulis Mani sangat singkat, hanya menghabiskan beberapa halaman. Jika Jang Udin melakukan waka ada bantuan. Da it weh, ketika Jang Udin berjalan dalam kegelapan saat hujan, heg ada mobil yang terdengar, memakai dan cukup sedih. Aduh, borgol, da apan yang mau membaca dengan baik anak-anak, tentu saja kasihan membaca Jang Udin yang “menderita” oleh penulisnya.
Cek saja jadi cek ini juga, saya ikut memuji filter Ahmad Bakri.
(Dadan Sutisna)
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MA

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

error: Content is protected !!