MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA,  MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA

MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.5. Menganalisis isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks wawancara
4.5. Merancang, melakukan dan menyusun laporan wawancara dengan memperhatikan kesantunan berbahasa
Materi Pembelajaran
• Struktur kebahasaan
-Tema
-Daftar pertanyaan
-Bubuka
-Eusi
-panutup

• Apek Kebahasaan
-Diksi
-EYD Basa Sunda
-Tatakrama bahasa
-Sunda

• Topik
Wawancara dengan tokoh/nara sumber untuk berbagai tujuan
Kegiatan Pembelajaran
-Membaca dan mengamati beberapa contoh teks wawancara.
-Memahami isi wawancara.
-Mengidentifikasi struktur wawancara.
-Memahami aspek-aspek kebahasaan teks wawancara.
-Menyimpulkan kaidah-kaidah wawancara.
-Menyajikan hasil analisis aspek kebahasaan wawancara secara lisan dan tertulis.
-Menentukan narasumber.
-Menentukan media wawancara.
-Melaksanakan wawancara.
-Mendiskusikan tentang isi wawancara dan kaidah-kaidahnya.
-Menyusun laporan wawancara.
-Mengoreksi dan menyunting/memperbaiki teks laporan wawancara dengan teman sebangku atau kelompok.

MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

Wawancara téh hiji kagiatan komunikasi nu geus ilahar lumangsung di masarakat. Wawancara mah biasana dilakukeun ku wartawan, reporter, atawa jalma lianna nu nganggap perlu meunang informasi penting ti saurang atawa sakelompok jalma nu jadi narasumber. Jadi, tujuan wawancara nya éta pikeun meunangkeun informasi ti narasumber.

A. MAHAM PEDARAN NGEUNAAN WAWANCARA

Sajaba ti kelompok wartawan, aya ogé anggota masarakat anu sok ngalakukeun wawancara, upamana mahasiswa nu keur ngalaksanakeun panalungtikan, murid nu meunang pancén ti guruna, aparat pamaréntahan ti lembaga sénsus penduduk nu ngawawancara wargana, nu ngalamar pagawéan ogé sok aya nu diseléski ku cara wawancara, hayang meunang katerangan riwayat saurang jalma ogé bisa dipaluruh ku cara wawancara, jeung sajabana.

Wawancara kaasup kagiatan nyarita dua arah. Aya nu nanya jeung aya nu ngajawab. Saméméh ngalakukeun wawancara kudu tatahar heula nyusun sajumlahing pananya ngeunaan matéri nu rék ditanyakeun ka narasumber. Narasumber téh jalma nu baris dipénta kateranganana.

Saupama urang perlu informasi ngeunaan hiji perkara, kadé ulah salah nangtukeun narasumber. Upama perlu informasi ngeunaan kasenian, nya datang ka narasumber nu ahli dina widang seni, Upama perlu informasi ngeunaan pendidikan, nu diwawancarana kudu ahli di widang pendidikan, perlu katerangan ngeunaan olahraga, kudu ngadatangan jalma nu ahli dina widang olahraga, upamana atlit, pelatih atawa guru olahragana pisan.

B. NYUSUN KALIMAH BAHAN WAWANCARA

Katangtuan saméméh jeung prak-prakan ngawawancara, di antarana ngawengku sarupaning perkara dina gambar ieu di handap

C. NULISKEUN BAHAN JEUNG LAPORAN HASIL WAWANCARA

Sababaraha hal anu dianggap perlu disadiakeun saméméh wawancara di antarana rupa-rupa pananya.
• Keur kaperluan naon?
• Naon waé nu ditanyakeunana?
• Saha nu rék ditanya?
• Ka mana kudu nepunganana?
• Iraha waktuna?
• jeung sajabana.

Rambu-rambu kalimah tanya modél di luhur jadi bahan pikeun urang dina waktu geus tepung jeung narasumber. Kalimahna tanya anu disusun ku urang ulah panjang teuing, mun bisa mah parondok jeung togmol (langsung) kana sasaran wancara.

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA SMA)

LATIHAN 1

 1. Naon ari wawancara téh?
 2. Dina wawancara ilaharna make ragam basa naon?
 3. Jéntrékeun tahapan tatahar dina ngawawancara?
 4. Saupama kagiatan tatahar geus dilaksanakeun, mangka hidep tuluy bisa ngalaksanakeun tahapan wawancara nyaéta?
 5. Teangan kecap-kecap anu teu dipikaharti dina ieu matéri! Tuluy téangan hartina dina kamus!

Conto Laporan Wawancara Wangun Tanya Jawab.

Astri : Ari sadinten sabaraha jam Ramlan diajar?
Ramlan : Rata-rata dua jam. Sajam sateuacan kulem sajam deui sabada gugah kulem. Wengi sareng Subuh.
Astri : Sok dipapaksa ku Mamah atanapi Bapa upami ngapalkeun?
Ramlan : Ah henteu, sok maksakeun nyalira baé. Mamah sareng Bapa mah ukur masihan sumanget.

Ari dina wangun artikel naratif mah ditulisna siga berita nu sok kapanggih ku urang di koran atawa majalah baé. Éta hasil wawancara Astri nu di luhur téh bisa dituliskeun kieu:

Conto Laporan Hasil Wawancara Wangun Artikel

Ramlan Si Pinter nu Humoris

Ramlan téh béntang pelajar di sakola mah. Budakna pinter, tapi henteu sombong. Malah soméah pisan ka sasaha ogé. Lian ti éta mun diajak ngobrol téh pikaresepeun, lantaran sipatna anu humoris.

Unggal taun Ramlan mah juara kelas baé. Can lila Ramlan dikirim ka provinsi, miluan olimpiadeu matematika tingkat SMA. Balikkna meunang gelar juara deui baé. Kumaha cara diajar Ramlan nepi ka jadi budak pinter?

Horéng diajarna mah cenah biasa baé. Sapoé rata-rata dua jam diajarna téh. peuting jeung waktu subuh. Tapi dilaksanakeun unggal poé. Naha dipapaksa ku indung bapana?
“Ah henteu, sok maksakeun nyalira baé. Mamah sareng Bapa mah ukur masihan sumanget,” pokna basa diajak ngobrol di kantin sakola, anyar-anyar ieu.

Prinsipna dina diajar alus pisan. Ramlan ngaku yén dirina lain budak jenius, tapi saha baé bisa jadi pinter lamun daék jeung rajin diajar. Paribasa Sunda anu unina cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok, ku Ramlan mah diamalkeun pisan.

Asal muasalna mah cenah indungna kungsi nyarita yén batu gé anu sakitu teuasna, ku cikaracak anu teras-terasan nyakclak mah, teu burung legok. “Hartosna, sanajan urang bodo, lamun terus-terusan usaha jeung rajin diajar, tangtu bakal bisa, bakal pinter,” pokna, bari tuluy nyebutkeun yén éta caritaan indungna téh napel baé cenah dina ingetanana.

Ku sabab kitu, sanajan lain anak nu beunghar tur teu loba waktu anu luang, Ramlan mah mentingkeun pisan pikeun diajar jeung ngapalkeun. Malah citacitana téh henteu kapalang. Cenah mun kaparengkeun, Ramlan téh hayang jadi érsiték.

Naha bet hayang jadi arsitek?
“Rorompok anu ayeuna ditempatan ku kulawarga abdi, asa teu kungsi dioméan sakaémut mah. Tos siga aki-aki mun jalmi mah. Abdi sok ngémut, emh, mun aing jadi arsiték, Mamah sareng Bapa téh badé dipangdamelkeun pangiuhan anu merenah. Teu kudu méwah, tapi matak betah aranjeunna,” pokna semu kagagas.

Urang duakeun baé, muga-muga cita-cita Ramlan téh tinekanan. Amin!

Conto Laporan Wawancara Wangun Tanya Jawab.

Nu Nanya: “Naon margina name kango bobotoh Persib téh nganggo istilah Viking?”
Heru Joko: “Kecap “viking” téh asal muasalna mah ngaran sélér bangsa di wewengkon Skandinavia, Éropa kalér. Éta sélér téh kasohor teuneung ludeung, tara boboléh, silih rojong, patriotis, sarta resep ngalalana. Watek jeung sumanget kitu téh dipaké dasar Klub Viking persib.” Nu Nanya: “Naon deui sakaistiméwaan sanésna dugi ka reueus nganggo
istilah téh?
Heru Joko: “Viking téh ngaran anu cocog keur beungkeutan (organisasi) nu mikaresep méngbal. “Di nagara séjén gé aya beungkeutan suporter anu maké ngaran Viking. Upamana, di Italia (kleub Inter Milan) jeung di Jepang (kleub Yokohama Marinos) suporterna sok disebut Viking.”
Conto laporan hasil wawancara wangun narasi
Ceuk Héru Joko, Ketua Viking, kecap “viking” téh asal muasalna mah ngaran sélér bangsa di wewengkon Skandinavia, Éropa kalér. Éta sélér téh kasohor teuneung ludeung, tara boboléh, silih rojong, patriotis, sarta resep ngalalana. Watek jeung sumanget kitu téh dipaké dasar Klub Viking persib.

Conto Laporan Hasil Wawancara Wangun Narasi

Lian ti éta, viking téh ngaran anu cocog keur beungkeutan (organisasi) nu mikaresep méngbal. “Di nagara séjén gé aya beungkeutan suporter anu maké ngaran Viking. Upamana, di Italia (kleub Inter Milan) jeung di Jepang (kleub Yokohama Marinos) suporterna sok disebut Viking.”

WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN
LATIHAN 2

Conto teks laporan wawancara di luhur, di jerona munel pisan ku informasi, pek teangan informasi anu ngawengku pananya 5W+1H!

what (naon) : ………
where (dimana) : ………
when (iraha) : ………
who (saha) : ………
why (naha) : ………
how (kumaha) : ………

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

KUMPULAN MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-wawancara-sunda/

KUMPULAN CONTO WAWANCARA BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/wawancara-bahasa-sunda/

KUMPULAN SOAL MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

MATERI WAWANCARA SMA KELAS 10
CONTOH TEKS WAWANCARA
Leu di bawah ini adalah contoh teks wawancara. Patuk dengan mata membaca masing-masing dengan seksama, menghafal bentuk teks, dan mulut isi wacana
Wawancara dengan Yus Wiradiredja
Pupuh Raehan, Menjawab Panangtang Jaman
Sudah beberapa tahun karya baru dilombakan dalam Lomba Apresiasi Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Bahasa dan Seni Daerah (BPBDK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Meski sering diselingi batang tubuh, tidak menyebabkan kanopi roboh dan kemudian mati. Bahkan dari kesalahan yang muncul, anak-anak sekolah yang mengikuti kompetisi lebih cenderung menyukai gaya kantilever.

Berbagai reaksi muncul terhadap derajat pupuh raehan dari beberapa kalangan, leu adalah hal yang wajar, karena pupuh raehan dianggap sebagai barang baru dalam seni musik. Untuk mengungkap lebih jauh apa sebenarnya tragedi itu, Rumpaka Suligar melakukan wawancara dengan dosen Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Yus Wiradiredja, pencipta utama gelar pupuh raehan. Wawancara dilakukan di Kampus ISBI, JI Buahbatu Bandung.

Apa latar belakang ditemukannya tongkat?

Karya seni Leu muncul dari pengalaman yang menyakitkan bagi sim saya. Suatu musim, pada tahun 1999, seorang anak yang masih bayi harus mengikuti kompetisi anjing. Orang malas, sebagai orang tua yang juga belajar seni, sim saya senang. Anak itu setengah dipaksa. Bahkan saat kompetisi dinyanyikan dengan baik oleh saya sendiri. Tetapi bahkan anak itu dikalahkan, menangis. Majar adalah wadah untuk kembali berpartisipasi dalam kompetisi, karena akan sulit untuk berlatih di luar yang tidak menyenangkan. Bagi sim saya ini merupakan pukulan.

Selama bertahun-tahun sim saya mengamati fenomena di masyarakat. Sudah pasti generasi kita tidak acuh terhadap kesenian tradisional itu sendiri. Kari kari kini dijalankan oleh anak-anaknya sendiri. Betapa hati tidak ingin bersedih. Salah siapa? Mengapa salah satu dari anak-anak?

Sim saya bilang saya bukan salah satu dari anak-anak juga. Boa constrictor adalah orang tua kita, dan pemerintah membiarkan anak-anak kita ditelan oleh seni asing yang bisa kita masuki dengan bebas dan penuh kasih. Pemerintah daerah tidak bersama Daria untuk mengadakan program agar anak-anak kita mencintai seninya sendiri.

Ini adalah cambuk yang sangat untuk menciptakan inovasi baru. Pengalaman dengan anak laki-laki itu telah menyebabkan hati menjadi resah, tidak nyaman untuk hidup, dan gatal ingin mengubah keadaan.

Jika tidak, yang disebut pupuh adalah apan sasatna telah menjadi budaya masyarakat. Pikirnya dia mengatakan para tetua adalah taruhan berani yang ingin Anda ubah. Bagaimana kabar mereka tentang ini?

Ya, kanon tradisi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sim I kembali belajar kanopi 17. Secara historis kanopi kanopi hasil karya Mang Koko dan seniman lainnya dipelajari lagi. Sebagai akademisi sim saya harus melakukan studi tentang R canine dan perkembangannya. Akhirnya sampai pada kesimpulan, bahwa anjing R tidak ada kemajuan.

Memang ada upaya Mang Koko untuk menghidupkan kembali seni tebu dengan menambahkan bahan tambahan. Itu tahun 1960-an. Tapi dari situ saya hampir bisa bilang tidak ada lagi sentuhan kreativitas. Untuk pencipta saya itu adalah tantangan, dengan apa anjing ini dan itu, untuk anak-anak kita juga tidak menyenangkan. Tongkat, bagi sim saya, secara musikal sangat menginspirasi untuk membuat tongkat rachan.

Aspek apa dari seseorang yang diubah?

Dalam pengertian seni R, pupuh merupakan salah satu kaidah atau kriteria yang berasal dari Jawa. Sebelum dinyanyikan seperti sekarang. Dahulu fungsinya untuk membacakan cerita, surat, atau pidato.Sesuai dengan perkembangan ekspose, pupuh juga mengalami perkembangan, tidak hanya terkait dengan aspek sastra tetapi juga terkait dengan bentuk pertunjukan. Pada tahun 1960-an, misalnya, Mang Koko mengembangkan tebu dengan menambahkan zat aditif.
Perubahan leu wajar karena di sim preview saya, art hanyalah media, adalah media untuk membenarkan sesuatu. Yang harus dihindari adalah menghilangkan semangat. Dalam hal ini, sim saya tidak ingin menghilangkan kanopi, tetapi membuat kreasi baru yang menjadi bahan pokok kanopi biasa. Baik akarnya, yang disebut guru nyanyian maupun guru bilangan dan kebiasaan, keduanya laguna. Membuat kantin tidak ada bedanya dengan kantin tahi lalat menggunakan baju baru.

Bawirasa adalah isu sensitif. Saya pikir kita harus memiliki tanggung jawab yang dapat diterima oleh masyarakat. Apa jenis tanggung jawab yang akan Anda miliki?

Sim saya berani mengambil tanggung jawab, baik sebagai pencipta atau sebagai akademisi bahwa tidak ada yang dihapus dari kanopi. Baik pola sastra maupun pola laguna. Yang disebut cane raehan hanya mengubah kemasan.

Apa yang begitu penting tentang kepala kambing? ”

Proses pembuatan kreasi rotan masih dimulai dari tahun 2005. Sim saya serangkaian tindakan untuk menangkap apa yang menarik bagi kaum muda saat ini. Anak-anak zaman sekarang umumnya lebih menyukai musik yang dinamis daripada irama, karena pengaruh musik pop sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Konsep ganja adalah mengadopsi apa yang ada dalam budaya pop. Tampilannya energik, sekaligus glamor

Yang awalnya rotan hanya dipindah solo, sekarang bisa dengan grup. Ada suara satu, suara dua, dan suara tiga. Mulanya sederhana hanya dengan harpa, kini diiringi orkestra. Itu serius, sekarang saya punya kebebasan berekspresi, ada crography. Tidak berbeda dengan surabi. Surabi tua identik dengan kakek-nenek yang menghadap panggangan di sisi lain. Saat ini – telah dimodifikasi oleh mahasiswa NHI -surabi menjadi kuliner modern yang diminati anak muda.

Selain mengolah unsur musik, rotan juga mengandung unsur pendidikan. Sim I ingin anak-anak adalah memiliki semangat dan mengungkapkan minat terhadap seni tradisional, mengajarkan rasa percaya diri dan bekerja sama (solidaritas) dalam kelompok.

Oleh sim saya inovasi ini kemudian diberi nama cane raehan. Istilah ‘raéhan’ berasal dari kata ‘raéh’. Kata ‘raeh’ menurut Kamus Umum Basa Sunda berarti berubah menjadi lebih baik. Tujuannya adalah untuk membesarkan anak-anak yang telah kewalahan oleh budaya pop. Semoga pupuh raehan menjadi tantangan bagi anak-anak untuk menikmati kembali seni warisan leluhurnya.

Tentu saja ini harus memancing reaksi dari masyarakat. Dukanya, saat rotan diperkenalkan ke masyarakat, bagaimana reaksi yang muncul?

Harus diakui ada reaksi yang muncul pada gigi taring. Tapi secara umum saya hanya kecewa di belakang. Hari yang jelas di depan saya hampir tidak ada. Jelas, keperawatan justru kenyamanan studi akademis. Ada empat tesis sarjana S1 di STSI dan di UPI, dan satu tesis di STSI, yang menjadi objek penelitian. Bahkan sim saya pernah mendapatkan penghargaan karya inovasi bidang seni dari Gubernur Jawa Barat tahun 2014, atas kreativitasnya dalam menciptakan kanopi.

Jika ada reaksi negatif, kemungkinannya ada dua. Pertama mereka tidak mengerti. Yang kedua adalah masalah selera. Hari untuk sim saya dan orang tua saya akan lebar, dan zaman kemudian berubah. Piraku ari era perubahan Waduk kita sendiri ikut serta dalam perubahan.

Buktinya, apapun yang dibicarakan lebih baik diterima oleh anak-anak zaman sekarang. Di setiap perlombaan antusiasme anak-anak dan penonton sangat seru.
Sebagai inovasi tertentu kanopi tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Budaya seperti apa yang membuat inovasi seni seperti tongkat dihargai?

Harus ada dukungan dari pemerintah. Saya sendiri ingin mengatakan bahwa perhatian dari pemerintah sangat sedikit. Padahal budaya pop sangat masif, sedangkan penyaringan dari kami sangat membumi.
Pemerintah tidak peduli, warisan seni daerah tidak intensif. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat juga lemah dalam mengekang budaya pop.

Oleh karena itu, proses pewarisan seni tradisional belum intensif. Lainnya tanpa anggaran, tetapi setiap pemangku kepentingan kurang peduli. DPR, misalnya, harus mau memberikan fasilitas yang optimal bagi perkembangan kesenian daerah. Anggaran yang dikelola Dewan adalah uang rakyat, yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh karena itu, mengembangkan kesenian tradisional yang telah menjadi aspirasi masyarakat juga harus menjadi tanggung jawab mereka.

Contoh kecil, ketika mengikuti lomba, biasanya sekolah dilatih oleh seniman dari luar sekolah dan di sekolah tersebut bukan guru kesenian tradisional. Padahal konon di setiap sekolah ada guru seni tradisional yang mengajar dan mewarisi seni warisan leluhur. Leu menjadi penting karena pendidikan merupakan sarana yang efektif dan strategis dalam mewariskan kesenian tradisional. Kalau di sekolah sendiri tidak ada guru bagaimana kesenian tradisional bisa berkembang?

Apa yang harus dilakukan pertama kali untuk memperkenalkan anjing ke masyarakat?

Dalam kasus aborsi, sebelum anak meresepkan guru, guru harus dilatih dan dilatih dengan baik. Harus ada keseimbangan. Anak laki-laki bisa apan bagaimana gurunya. Kalaupun bisa, sebelum ada kompetisi untuk putra harus ada kompetisi untuk guru terlebih dahulu sebagai evaluasi.

Lebih jauh, itu seharusnya menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Baik dalam pengajaran bahasa, baik dalam pengajaran seni budaya. Dalam pengajaran bahasa R terdapat bahan ajar bimbingan belajar yang meliputi mempelajari kaidah pupuh dan cara mengembangkannya. Saya kira dalam seni budaya ada pengajaran tentang seni musik. Pantas jika pupuh raehan sebagai ciptaan baru ditempatkan sebagai bahan ajar.

Mengajar anak bukan berarti mendidik anak menjadi seniman, tetapi ada apresiasi positif terhadap seni tradisional. Yang lebih penting adalah dan harus didukung oleh siapa saja yang mengaku sebagai pemangku kepentingan pendidikan.
Jawab pertanyaannya!

 1. Siapakah Yus Wiradiredja? Jelaskan masing-masing secara rinci!
 2. Apa yang membuat Yus Wiradiredja ingin memiliki batang tubuh?
 3. Bagaimana pandangan Yus Wiradiredja tentang dada dada yang dianggap telah menjadi khazanah budaya masyarakat?
 4. Yus Wiradiredja mengatakan konsepsi, apa yang disebut aborsi itu?
 5. Aspek apa dari seseorang yang dianggap sebagai pakaian baru di kantin?
 6. Yus Wiradiredja membandingkan inovasi pupuh raehan dengan raehan?
 1. Apa reaksi yang muncul dari masyarakat ketika tebu raehan diwa bertemu?
 2. Yus Wiradiredja mengatakan, jika ada reaksi negatif, kemungkinannya ada dua. Orang apa itu? Kemas detailnya dengan senyuman!
 3. Apa harapan Yus Wiradiredja untuk membuat kanopi dan kemudian diapresiasi oleh masyarakat?
 4. Apa kritik Yus Wiradiredja terhadap pemerintah terkait upaya pengembangan seni tradisional? Menjelaskan!
  DESKRIPSI WAWANCARA
 5. Teknik Wawancara
  Wawancara adalah pertanyaan dari satu orang dan orang lain yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi. Bisa juga dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik penanya maupun pemecahnya. Tentu saja orang yang membutuhkan informasi adalah orang yang diharapkan memberikan informasi adalah orang yang diwawancarai atau kadang disebut juga narasumber.

Contoh wawancara di atas juga semangat saya untuk mengumpulkan informasi. Wartawan majalah Suligar ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana munculnya rotan hasil inovasi Yus Wiradiredja yang kini menjadi varian dalam seni rotan. Dalam hal itu, pertanyaannya langsung ke Yus Wiradiredja sebagai narasumber.

Wawancara biasanya dilakukan oleh wartawan atau reporter untuk membuat sebuah berita. Namun ada lagi yang selalu melakukan wawancara dengan narasumber. Misalkan manajer perusahaan ke calon karyawan, petugas sensus ke masyarakat, atau dokter ke pasien. Tujuannya sama, menggali informasi.

Sebelum melakukan wawancara, saya biasanya terlebih dahulu menentukan topik dan tujuan. Topiknya adalah untuk menetapkan masalah apa yang ingin Anda jelajahi dalam wawancara. Sementara tujuannya adalah untuk menetapkan informasi apa yang ingin dikumpulkan seseorang dari wawancara? Setelah topik dan tujuan dibahas, tinggal ditentukan siapa sumbernya.

Dalam memilih sumber juga jangan gosip. Secara spesifik, narasumber adalah orang yang dianggap mampu memberikan informasi, dan memahami persoalan yang dimaksud. Bahkan terkadang dipisah, ada sumber primer atau primer, ada sumber tambahan atau sekunder. Orang yang dianggap sangat berpengetahuan tentang masalah dan memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah selalu disebut sumber primer. Hari sumber daya tambahan saya baru saja selesai.

Setelah menentukan sumbernya, jangan tiba-tiba langsung melakukan wawancara. Pewawancara biasanya merumuskan pertanyaan pertama, sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin dikumpulkan. Dalam menyusun soal kita dapat menggunakan rumus 5W+1H. Ini adalah singkatan dari kata question word dalam bahasa Inggris. Detail:
Apa = apa
Dimana = dimana, dimana
kapan = iraha
siapa = saha
kenapa = nah
ditambahkan oleh saya:
bagaimana = bagaimana
Misalkan kita ingin mendapatkan informasi tentang perkembangan penyakit kanker. Kita dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut:
• Apa itu anjing? Apa bedanya dengan batang tubuh?
• Di lingkungan mana tebu tersebar luas dan populer?
• Kapan dibuat dan dari awal kapan populer?
• Siapa yang menciptakan atau mempopulerkannya?
• Apakah dia bertaruh untuk membuat tongkat?
• Bagaimana reaksi masyarakat terhadap munculnya ganja?
Dalam menyusun pertanyaan, orang yang diwawancarai harus memiliki sikap kritis, tidak hanya menyampaikan pertanyaan yang telah disiapkan. Jika ada yang perlu dikomentari atau ada hal yang tidak kami setujui dengan jawaban narasumber, oleh kami dapat ditindaklanjuti atau ditanyakan kembali.

Setelah pertanyaan disiapkan, tinggal membuat janji dengan pewawancara untuk melakukan wawancara. Kalau sudah setuju dengan saya, makan dimana dan kapan, baru adakan wawancara. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan laporan wawancara.
Jadi, untuk urutan langkah-langkah wawancara saya adalah sebagai berikut:
• Merumuskan topik dan tujuan wawancara,
• Pelajari isu-isu yang ingin Anda gunakan bahan wawancaranya.
• Identifikasi sumber dan cari biodata.
• Menyusun daftar pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada nara sumber.
• Membuat janji dengan pewawancara.
• Melakukan wawancara sesuai dengan janji sebelumnya.
• Siapkan laporan wawancara.
Hasil wawancara yang berjudul “Pupuh Raehan, Menjawab Panangtang Jaman” di atas juga, untuk menyusun prosesnya saya harus melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan. Langsung saja kami uraikan.
Deskripsi Langkah Wawancara
Merumuskan topik dan tujuan wawancara. Topik: Munculnya pupuh raehan sebagai sebuah inovasi dalam seni pupuh. Tujuan: untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang sejarah dan perkembangan ganja.
Mengidentifikasi sumber, dan mencari atau menyiapkan bahan (biodata) dari materi sumber. Yus Wiradiredja, seniman yang juga dosen Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, lahir di Cianjur.
Menyusun daftar pertanyaan. • Apa itu anjing raehan? Apa bedanya dengan batang tubuh?
• Di lingkungan mana tebu tersebar luas dan populer?
• Kapan dibuat dan dari awal kapan populer?
• Siapa pencipta atau siapa yang populer?
• Apakah dia bertaruh untuk membuat dada raehan?
• Bagaimana reaksi masyarakat terhadap munculnya ganja?
Membuat janji dengan narasumber Jurnalis membuat janji dengan narasumber, dan narasumber mengunjungi

gupan untuk diwawancarai.
Lakukan wawancara. Sesuai dengan janji, wawancara dilakukan di kampus ISBI, Jl. Buah Batu Bandung.
Siapkan laporan wawancara. Hasil wawancara ditulis dalam bentuk laporan berupa tanya jawab, berjudul Pupuh Raéhan, Menjawab Panangtang Jaman
Terkait penyusunan laporan wawancara, ada dua opsi. Laporan tersebut dapat ditulis dalam bentuk sesi tanya jawab seperti bacaan di atas, atau dapat berbentuk narasi. Berita yang selalu dimuat di surat kabar merupakan bentuk laporan naratif hasil wawancara antara wartawan dengan narasumber.

Leu mengikuti contoh laporan naratif hasil wawancara. Baca sekarang!
Menariknya, dalam setiap pertunjukannya, Asep mampu mengembalikan fungsi wayang sebagai media pembinaan (dakwah, pendidikan, dan kritik sosial) dan tontonan (seni dan hiburan), di saat dunia pewayangan stagnan. Khusus untuk pendidikan, banyak donasi baik semangat maupun materi—yang secara langsung dan tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat

Menurut salah satu putranya, Bhatara Sena Sunandar (30), selain mengajarkan ilmu agama dan pewayangan di lingkungan keluarga, mahasiswa, dan masyarakat, Asep akan sering dikunjungi para akademisi dan praktisi seni yang melakukan penelitian dan kajian ilmu.

“Bapak-bapak itu selain pura-pura misionaris. Tentu mendidik masyarakat di luar dua bidang itu. Malah sering dari sekolah, pesantren, universitas, atau instansi pemerintah, ngajak minta syuting, kuliah, sosialisasi, atau praktek mengajar lewat media wayang.. Sebaliknya saya selalu suka belajar kepada siapa saja, mau tua atau muda. Demi hidup bapak saya selalu belajar,” kata Bhatara.

(Dikutip dari majalah Cupumanik, No. 111 Tahun X/No. 3-November 2015)

Ubah Laporan Wawancara
Seperti yang telah dijelaskan di atas, laporan wawancara terdiri dari dua jenis. Ada tanya jawab di sana serta laporan naratif. Sekarang kita belajar mengubah hasil wawancara dari bentuk tanya jawab menjadi bentuk naratif. llikan segera misalnya.
Bentuk pertanyaan dan jawaban:
Apa latar belakang ditemukannya tongkat?
Karya seni Leu muncul dari pengalaman yang menyakitkan bagi sim saya. Suatu musim, pada tahun 1999, seorang anak yang masih bayi harus mengikuti kompetisi anjing. Orang malas, sebagai orang tua yang juga belajar seni, sim saya senang. Anak itu setengah dipaksa. Bahkan saat kompetisi dinyanyikan dengan baik oleh saya sendiri. Tetapi bahkan anak itu dikalahkan, menangis. Majar adalah wadah untuk kembali berpartisipasi dalam kompetisi, karena akan sulit untuk berlatih di luar yang tidak menyenangkan. Bagi sim saya ini merupakan pukulan.
Bentuk narasi:
Yus Wiradiredja mengatakan, pembuatan kanopi Raehan sia-sia. Bahkan kemunculannya adalah dari sebuah pengalaman yang baginya tidak perlu disesali. Satu musim di tahun 1999. anaknya harus mengikuti kompetisi anjing. Sebagai orang tua yang kesehariannya belajar seni, tentu kabar yang menggembirakan. Putranya setengah dipaksa untuk mengikuti turnamen. Bahkan berbicara dengan baik oleh saya sendiri. Sayangnya putranya dikalahkan, sampai menangis. Majar adalah reservoir lagi untuk berpartisipasi dalam kompetisi anjing. Dia mengatakan akan sulit untuk berlatih, tidak menyenangkan lagi. Bagi Yus saya, ini adalah pukulan.
Formulir pertanyaan dan jawaban wawancara:

Wawancara dengan Aep Rusmana

Anak jalanan memang selalu menjadi masalah. Bagaimana menghadapinya? Cupumanik mewawancarai Aep Rusmana, dosen STKS Bandung yang juga pemerhati anak jalanan. Selain itu beliau juga aktif memberikan pelayanan dan pembinaan kepada anak jalanan. Ini adalah kutipan.

Apa yang menjelaskan keberadaan anak jalanan?

Sementara itu ada dua hal yang menjadi alasannya. Pertama, karena anak-anak tidak dicentang sebagaimana mestinya dalam keluarga. Kedua, karena mereka tidak digelitik, anak-anak mencari tempat yang menarik bagi mereka. Ini sedang dalam perjalanan. Hanya saja wajah saya saat ini tidak di jalan saja. Di tempat lain juga, seperti di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), stasiun, dan pasar. Namun hingga saat ini sebagian besar masih dalam perjalanan.

Apa yang menarik di jalan lebih?

Yang saya temukan, ketika saya meneliti, pertama, tetap di jalan saya dengan lebih mudah. Kedua, kematian tidak jauh dari tempat tinggal atau bumi mereka. Kadang walaupun anak-anak di jalanan, terutama yang ada di Bandung, tidak semua dari kita Bandung, tetapi ada juga dari sekitar Bandung, seperti dari Bandung dan dari Cicalengka misalnya. Dari Cicalengka pun sangat mudah, tinggal naik kereta saja. Dari barat Cianjur.
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas X SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Halaman 79-90)

error: Content is protected !!