MATÉRI WARTA BASA SUNDA

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.5. Menganalisis isi, pola penyajian, dan unsur kebahasaan teks warta (berita) dari media massa cetak atau elektronik.
4.5. Menyusun teks warta (berita) berdasarkan pengamatan atau hasil wawancara sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Aspek Kabahasaan
-Diksi
-Ejaan dan tanda baca
-Paduan paragraf
-Kesesuaian antara topik dengan isi

• Topik
Nulis Teks Berita (Warta) yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.

• Struktur teks
-Bubuka
-Eusi
-Penutup

• Pola Penyajian
-Prinsip
-Proses tahapan nulis warta
-Prosedur
Kegiatan Pembelajaran
-Membandingkan teks warta dari media massa cetak dan elektronik.
-Menyebutkan bagian-bagian warta secara sistematis dan benar.
-Mencari dari berbagai sumber informasi tentang prosedur menulis warta sesuai dengan kaidah-kaidahnya.
-Menjelaskan langkah-langkah menyusun warta dengan cermat dan benar.
-Merancang teks warta berdasarkan hasil pengamatan atau hasil wawancara.
-Menulis warta dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
-Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar.

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

A. WANGENAN WARTA

Warta téh hartina informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu. Wangenan anu sejena sakumaha nu ditembrakeun ku para ahli, warta téh nyaéta laporan tina peristiwa atawa kamandang nu sipatna penting, ngirut, jeung anyar pikeun masarakat réa, kapublikasikeun sacara lega kalawan maké média massa sacara périodik.

B. STRUKTUR TÉKS WARTA

Aya sawatara struktur nu ngawangun téks warta téh, éta struktur téh anu ngawangun téks, tepi ka jadi hiji téks anu gembleng. Struktur téks warta diwangun ku judul, teras, jeung eusi berita.

1. Judul
Judul téh kecap konci (keyword) nu ngawakilan warta kalawan gembleng. dina téks warta, judul biasana ngamuat ngeunaan gambaran naon anu kajadian. Hadéna mah judul téh dijieun sina matak kataji nu maca atawa nu ngadéngéna.

2. Teras
Téras atawa lead warta téh kaasup bagian anu kacida pentingna dina warta mah. Dina teras warta téh karangkum inti tina sakabehna warta anu gembleng. unggal lead gé ditulis sangkan ngirut nu maca sangkan terus nuturkeun atawa terus maca wartana

3. Eusi
Bagian eusi nyaéta inti teks warta. Eusi warta téh eusi berita nu bisa ngawincik deui warta sina pertéla pisan sakur informasi nu ditepikeun.

C. KAIDAH BASA TÉKS BERITA

Dina téks berita téh aya kaidah anu kudu ditedunan, nyaéta téks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual tur mibanda sifat umum. Basa nu digunakeun kudu mibanda sifat nu baku atawa sunda lulugu, sangkan dipikaharti ku sakumna masarakat Sunda.
Aspék basa lianna nu aya dina warta tur sering muncul nyaéta wanda kalimah. téks warta sering ngagunakeun kalimah langsung jeung teu langsung.

D. NYUNGSI PADIKA NYUSUN WARTA

Dina nyusun warta téh urang perlu nedunan unsur warta nyaéta 5W + 1H
what : peristiwa naon anu diinformasikeun
where: dimana éta peristiwa kajadianana
when : iraha éta peristiwa kajadianana
who : saha anu kalibet dina éta kajadian
why : naha éta peristiwa bisa kajadian
how : kumaha kajadianana éta peristiwa

TÉKS WARTA KORAN/MAJALAH
Téks warta dina koran atawa majalah disusun dina wangun lancaran. Unggal kalimah disusun dina paragraf kalawan diluyukeun jeung struktur umum pikeun warta.

TÉKS WARTA TÉLÉVISI
Teks warta pikeun dibaca ku présénter dina télévisi mah wanguna béda jeung téks warta dina koran atwa majalah

Sangkan leuwih jentré deui, ieu di handap katangtuan téks warta pikeun télévisi.
1. Téks warta dina televisi mah ditulis saperti ieu, Tanda koma ( , ) ditandaan ku garis miring hiji ( / ), ari tanda titik ( . ) ditandaan ku garis miring dua (/ /).
2. Dina eusi warta televisi mah, teu kudu didéskripsikeun (dijelaskeun) pisan kumaha degdegan hiji narasumber.
3. Warta di televisi ditepikeun ku préséntér (nu maca warta), dibantuan ku voice over .

E. NYUSUN WARTA

Ayeuna urang diajar nyusun warta. Nu kudu diperhatikeun ku urang salaku nu nyusun berita téh nyaéta unsur-unsur 5W1H nu kudu aya dina jero warta. Ilikan ieu contona di handap:

1. Téras
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi (who) nga yakeun acara Geografi Punya Seni (what). Éta acara nu dieuyeuban ku konsér musik, bazar, national geography ant bassador, téh nyangga téma Konser Limbah (How). Acara nu diayakeun dina tanggal 24 Desember 2016 (when) di Gedung Amphiteater UPI (when) téh diluuhan ku mang pirang unsur civitas akademik katut para ondangan (who).

2. Eusi
Konsér limbah digelar minangka wangun rasa priha tin jeung kahaat kana kondisi bumi kiwari (what). Diban dingkeun jeung kondisi bumi béh ditu mah, kondisi bumi nu ayeuna téh geus réa nu robah (how). Demi nu ngalan tarankeun ayana robah téh dipangaruhan ku kagiatan manusa nu geus henteu jadi Khalifah fil Ardhi, nya éta ngokolakeun, ngatur, jeung ngajaga alam. Manusa kiwari téh bet ngaruksak alam. (why)

Nurutkeun Rio Septianto salaku ketua pelaksana (who), tujuan éta acara éstuning basajan pisan, “Ukur seja ngémutan baé, urang sadayana kudu micinta tur nyaah ka bumi tempat urang kumelendang!” (how)

Nu jadi harepan, ceuk Rio, salaku manusa-pangpang na mahasiswa (who)-leuwih tapis miara alam (how), “Piceun runtah kana tempatna! Upama urang nyaah ka alam, atuh alam gé bakal nyaah ka urang (why). Ku kituna, pikanyaah alam jeung bumi tempat urang kumelendang. Bumi nu ku urang ditincak téh lain tempat runtah. Éta intina mah! (why)” ceuk Rio deui.

(RANCAGÉ BASA SUNDA KELAS 11)

MATERI WARTA SUNDA
LATIHAN 1

 1. Naon anu disebut warta téh?
 2. Kumaha struktur dina warta téh?
 3. Nu kumaha ari judul warta nu alus?
 4. Naon anu disebut téras warta té?
 5. Naon anu disebut eusi warta téh?
 6. Unsur naon waé anu kudu aya dina warta?
 7. Naon bédana warta dina média citak jeung éléktronik?
 8. Kumaha gaya nulis warta dina télévisi?
 9. Naon anu disebut présénter?
 10. Naon anu disebut voice over?

CONTOH WARTA SUNDA TÉLÉVISI

SUNDA TELEVISI
DIVISI PEMBERITAAN

TANGGAL : 4 -10 -2012
REPORTER : SANDY
CAMERAMAN : SANDY
EIC : RANGGA

POKOK BERITA: Pasanggiri Ngadongéng pikeun Ngarojong Karep Diajar Siswa

VIDEO                                   AUDIO
PENYIAR

VTR STAR                        
Susi Budiwati,S. Pd. Pupuhu MGMP
Cimahi ngagelar pasanggiri ngadongéng/tingkat SMP sa-Kota Cimahi// Eta lomba diayakeun pikeun ngarojong karep siswa SMP/ ngaludang deui tradisi ngadongéng/ anu geus méh leungit.   

………………….. VOICE OVER …………………..

Dina tanggal 21 Pebruari 2014 anu anyar kaliwat/ MGMP Basa Sunda Kota Cimahi/ngagelar pasanggiri ngadongéng tingkat SMP sa-Kota Cimahi//Ieu kagiatan anu diayakeun di SMPN 8 Cimahi téh/ pikeun ngareuah-reuah miéling poé basa indung sadunya atawa mother tangue//Nurutkeun katerangan ti pupuhu MGMP Basa Sunda Kota Cimahi/Ibu Susi Budiwati,S.Pd./ ieu kagiatan téh geus rutin diayakeun saban taun// Dipiharep/ ieu kagiatan bisa ngahudang deui karesep barudak kana dongéng-dongéng Sunda/anu geus ngeureuyeuh laleungitan//Lian ti éta/pikeun numuwuhkeun deui tradisi ngadongéng anu geus méh leungit//Sakabéh SMP anu aya di Kota Cimahi/ngirimkeun wawakilna// Matak reueus/lantaran geuning barudak téh palinter ngadongéngna// Tina 54 urang pamilon/22 urang pamilon istri jeung 22 urang pamilon pameget/ ditetepkeun masing-masing genep pinunjul//Unggal pinunjul meunang piala/ piagem/ jeung béasiswa ti kapala Dinas Pendidikan Kota Cimahi//  

………………….. STATEMENT …………………..

SANDY NUGROHO/ SUNDA TV//

MATERI WARTA BAHASA SUNDA
LATHAN 2

 1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
 2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
 3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!
BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

KUMPULAN MATÉRI WARTA BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/materi-warta-basa-sunda/

KUMPULAN CONTO WARTA BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/conto-warta-basa-sunda/

KUMPULAN SOAL WARTA BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

CONTOH BERITA BAHASA INGGRIS
Drama Basa Sunda dan Rumaja

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

FESTIVAL Drama Basa Sunda (FDBS) Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Teater Sunda Kiwari dan Pusat Pengelola Taman Budaya Jawa Barat, berlangsung di Gedung Kesenian (GK) Rumentang Siang Bandung, Mangkuk 9 April 2017. Selama 20 hari, mulai 20 Maret 2017, kelompok teater mahasiswa yang tersebar di seluruh Jawa Barat dan Banten bergejolak, diiringi dengan minat dan semangat.

“Teman-teman FDBS XVIII Ciamis, Karawang, Kabupaten Bandung berkumpul di GK Rumentang Siang. Mohon maaf saudara seniman, pemerintah belum bisa memberikan akomodasi,” tulis R. Dadi P. Danusubrata, Ketua Teater RK Kiwari, di akun Facebooknya, 1 April 2017.

Status itu disertai potret temannya yang pating galempar, ting galoler sambil pasesedek di sebuah ruangan (ruangan atas) yang digunakan untuk latihan. Absen juga, komentarnya. Dari pertahanan ke Ki R, sejauh ini, katanya. Tibra, tibrana saya, tapi bakating dengan tanjung, kata Jadi lagi, dalam komentar.

Ya, banyak yang menyakiti para remaja yang ting galoler, dan jijik dengan apa yang dipertaruhkan pemerintah untuk masalah tetap bersama teman sebaya.

Tapi, “kesenangan” itu, yah, bukan nubuatan ini. “Ah, seperti drama kita. Dari SMP masih saya selalu bermain drama ini. Sebenarnya di SMP juga ada ekstrakurikuler teater. Lanjut ke SMA, sama lagi, ada ekstrakurikuler teater,” kata Candra, salah satu anggota Teater X dari MAN 1 Bandung.

Karena dikatalisis oleh resep, meskipun Anda harus “berkeringat”, Anda akan berbaring di mana saja, kadang-kadang tidak ingat untuk mengisi perut, bukankah ini kumbang.

Maklum, Festival Drama Mahasiswa dihadiri 74 grup teater. Relatif luar biasa untuk ukuran festival teater saya, dan bahkan teater pelajar ini, dan bahkan teater R ini. Menurut Ketua Téater Sunda Kiwari, R. Dadi P. Danusubrata, Festival Drama Bahasa Sunda Untuk Pelajar (FDBSP) sengaja diadakan untuk memenuhi keinginan/kebutuhan mahasiswa yang belum memiliki jiwa teater, khususnya teater Sunda. Jadi sering kita perhatikan, sejak FDBS diadakan pada tahun 1990, teman-teman sebayanya kebanyakan dari kalangan mahasiswa. Menariknya, FDBS yang semula diadakan dua tahun sekali ini, mulai tahun 2011 saya adakan juga untuk tingkat mahasiswa. Ari mengadakan selang sekar, pernah disewa: tahun ini diundur ke tingkat pelajar, tahun depan untuk umum

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

“Melihat animo mahasiswa masuk ke teater, mungkin sim saya jadi semangat mengadakan festival ini,” kata Dadi. Jika melihat programmanya, Teater RK Kiwari tidak hanya terus tampil dalam bahasa R drama (modern) saja, tetapi juga menitikberatkan pada masalah pembinaan. Setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh R&B Theater saat ini, yaitu mempublikasikan bahasa dan drama R&B di kalangan remaja (mahasiswa). Lebah di sini, apa yang disapa oleh Tater R Sekarang sudah ada hasilnya. Dan hasilnya memuaskan. Ternyata Festival Drama Bahasa dari tahun ke tahun semakin banyak peminatnya. Kelompok teater remaja/mahasiswa, mungkin bermeditasi di setiap sekolah, baik SMP maupun SMA. Saya menghargai atau menonton juga, berterima kasih kepada mereka.

(Rosyid E. Aby, Galura_11 April 2017).
Tugas 1
Jawablah pertanyaan di bawah ini!

 1. Apa tujuan Teater Sunda Kiwari mengadakan Festival Drama Basa Sunda bagi pelajar?
 2. Apa buktinya siswa yang menjadi teman di Festival Drama Basa Sunda sangat antusias?
 3. Apa alasannya banyak yang terpengaruh dengan teman-teman Festival Drama Basa Sunda yang datang dari berbagai daerah?
 4. Teman-teman Festival Drama Basa Sunda langsung diabaikan pemerintah, apa alasannya?
 5. Apakah ada inisiatif pemerintah untuk mempromosikan kegiatan seni, seperti festival drama bahasa R?
 6. Melihat berita di atas, bagaimana keadaan R Theater sekarang?
 7. Selain mengadakan kegiatan Festival Drama Sunda, kegiatan apa lagi yang menjadi program Teater Sunda hari ini?
 8. Disusun dengan menonjolkan aspek-aspek yang menunjukkan bahwa wacana di atas merepresentasikan sebuah berita yang mengandung unsur 5w 1h?
  penyumbang
  wartawan: wartawan, pencari berita untuk mengisi surat kabar, majalah, dll. surat kabar, majalah atau surat kabar yang terbit secara berkala (seperti harian, mingguan, atau bulanan),
  Surat Kabar : (Wal) surat kabar yang terbit setiap hari,
  menginformasikan: kelancaran menginformasikan, menginformasikan,
  surat kabar: surat kabar, lembaran kertas yang berisi pemberitahuan, dll., diterbitkan setiap hari,
  berita, berita: kelancaran berita,
  berita: (Skt) berita halus atau berita; berita, berita, jurnalis, purah mengumpulkan berbagai berita untuk konten koran, dll.
  berita, berita.
  masuk akal, menginformasikan, mengumumkan.
  penawaran, informasi.
 9. BATAS BERITA
  Kata news atau berita berasal dari bahasa Sansekerta viritta yang berarti berita tentang suatu peristiwa atau hal yang sedang terjadi. Istilah berita dalam jurnalistik digunakan untuk melaporkan peristiwa yang telah atau sudah terjadi. Beritanya tidak bisa dibedakan ja

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

dalam beberapa kategori, berdasarkan batang konten, lokasi acara, mereka, dan topik.
Berita tidak hanya menyampaikan berita peristiwa hari ini dan kemarin, tetapi lagi-lagi terkadang selalu mempengaruhi penerimanya, baik pembacanya maupun penerimanya. Umumnya berita diberitakan di media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Bahkan, saat ini bisa dicari di internet.

Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam sebuah berita adalah:
(1) memainkan sesuatu yang dianggap baru,
(2) peristiwa tersebut dianggap penting,
(3) memiliki arti bagi masyarakat,
(4) memiliki efek pada pembaca,
(5) berhubungan dengan banyak orang,
(6) dapat diandalkan dan tidak artifisial,
(7) meniru atau menyukai ketika dibaca, dan
(8) luar biasa.

Penyajian suatu berita berpedoman pada beberapa kata tanya yang menjadi kaidah dalam jurnalistik, seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana (5W+1H).

 1. JENIS BERITA
  Melihat ke dalam suasana berita dibagi menjadi beberapa jenis. Pada pelajaran kali ini yang saya bahas adalah tentang jenis berita straight news dan depth news.
  sebuah. Berita Langsung
  Berita langsung disebut juga berita langsung, yaitu berita yang disajikan berdasarkan peristiwa yang sebenarnya dengan menggunakan bahasa yang lugas sehingga tersampaikan secara bermakna oleh penerimanya. Berita semacam itu selalu disebut juga berita keras atau berita spot.

Laporan berita langsung, adalah menyampaikan laporan tentang suatu peristiwa persis seperti kejadian atau pakta yang sebenarnya, dan ditulis dengan bahasa yang singkat dan sederhana.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam straight news, di antaranya
(1) berita tidak dapat ditunda, artinya harus tergesa-gesa atau segera diumumkan kepada orang banyak;
(2) penekanan pada aktualitas atau berita yang menjadi bahan pembicaraan publik;
(3) disusun menggunakan pola piramida terbalik, yaitu kasus inti yang ditulis sebelumnya;
(4) kadang juga disebut berita terkini atau berita spot;
(5) terdiri dari 100-200 kata;
(6) bertujuan untuk menambah materi informasi kepada khalayak (publik).
Langsung saja perhatikan contoh berita Straight News berikut ini.
Hélaran Jampana Kota Tasikmalaya 2013

Dalam rangka memperingati hari kota Tasikmalaya tahun 2013 dijamah oleh Hélaran Jampana. Rute dimulai dari Lingkar Tugu Adipura, lalu ke selatan menyusuri jalan KHZ Mustofa hingga Lapangan Dadaha.

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

Helaran Jampana yang diadakan tahun ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk “Mendukung Pembangunan dengan Kerja Nyata Untuk Mensejahterakan Rakyat”

Selain memainkan berbagai kesenian tradisional, secara simbolis di helaran kecil juga dipajang hasil pengembangan dari masing-masing jurusan. Mereka yang ikut dalam aksi tersebut antara lain camat, persatuan bangsa, komunitas sepeda gowel, unsur BUMN, BUMD, Sekda OPD Kota Tasikmalaya. Selain itu, ada sederet peserta dari warga Tionghoa yang menggenjot busana R&B, seperti kabaya, engsel, dan bagangbang semplak.

Rapat pertama dipimpin oleh Walikota dan Wakilnya, bersama Sekda dan anggota DPRD, Kepala Dinas/Lembaga, ulama, dan unsur Muspida Kota Tasikmalaya.

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

Panitia memberikan piala dan surat penghargaan kepada peserta helaran. Unggul I diizinkan oleh Unit BPPT, Berprestasi II Kantor Kecamatan Tawang, dan Berprestasi III Kantor Kecamatan Kawalu. Sedangkan juara pertama Dekoratif Kendaraan Race oleh Unit Perbankan, juara II Jalan Raya, dan juara III Asia Plaza.

Uun Juharti (Mangle)
Tugas 2
Silakan masukkan elemen 5W dan 1H dari contoh berita pada tabel di bawah ini!
B. Berita Kedalaman
Depth news adalah berita yang ditampilkan selain menyampaikan peristiwa yang sebenarnya juga selalu dilengkapi dengan informasi yang bersifat pakta lain, yaitu berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam news depth news, di antaranya
(1) dapat diterbitkan setiap saat, tidak terpengaruh oleh waktu;
(2) memperhatikan human interest (mengangkat aspek kemanusiaan);
(3) laporan berita ditulis dengan cara yang fleksibel dan tidak kaku;
(4) tidak ada batasan jumlah kata;
(5) Selain menyampaikan informasi, juga bersifat menghibur.
Langsung saja ikuti contoh berita dept news dibawah ini.
Gunung Padang Sampai Anda Peduli
Oleh Amra Iska
(Berita Sunda, Cianjur) Gunung Padang bukanlah barang baru. Mereka akan menjadi situs megalitik, yang berarti mereka telah tua. Pegunungan yang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur adalah; tarik danget sekarang tidak malas siapa pun yang memiliki hak untuk peduli.

Meski berada di Cianjur, ternyata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur tidak memiliki kewenangan tersebut. Tidak demikian, menurut keterangan Dewan Usaha Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cianjur, Neneng Rachman, kepada wartawan, Selasa (26/3). “Memang Pemkab Cianjur menunggu kesimpulan posisinya untuk mempertahankan dan memperbaiki situs Gunung Padang,” katanya.

Sakanyaho N

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

Namun, pemilik hak untuk merawat situs Gunung Padang adalah Balai Pelestarian Purbakala (BP3) Serang, Banten. Padahal, meski perkembangan Provinsi Banten dari Barat sudah begitu lama, pemerintah belum menyusun regulasi terkait retribusi wisatawan ke Gunung Padang.

“Wisatawan yang ke Cianjur mencapai 460.934 orang. Lima persen di antaranya berasal dari luar negeri. Terkait retribusi, Disbudpar Kabupaten Cianjur sedang berupaya menetapkan peraturan desa. Agar wisatawan bisa melewati jalur desa, harus ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” kata Neneng.

Terlepas dari pentingnya peraturan tersebut, tak lain untuk melindungi situs-situs yang mengandung sejarah yang sangat mulia — bahkan ada anggapan yang lebih tua dari Piramida Mesir — agar tidak rusak atau terbengkalai. Bahkan, banyak yang masih dalam penyelidikan.

(Sumber: http://www.sundanews.com/aos/seratan/)
Nyunda Rabu, Kamis Inggris, Jumat Sepeda, Bandung Product Love Saturday
oleh Amra Iska
(R News, Bandung) Selama Kota Bandung dipimpin oleh Dada Rosada, menjatuhkan aturan yang mewajibkan berbicara bahasa R setiap hari Rabu di Bandung. Oleh Wali Kota saat ini, Ridwan Kamil, kebijakan tersebut diperpanjang, yakni Rabu Nyunda. Artinya, bukan orang bahasanya, melainkan segala macam yang berhubungan dengan R.

Selain Rebo Nyunda, Ridwan Kamil menyarankan kebijakan Kamis Inggris, Jumat Sepeda, dan Sabtu untuk kembali mencintai produk Bandung. Saya berdebar begitu tenang dan Senin dan Selasa, akan mencari fitur hasna.

“Setiap hari akan ditandai. Kecuali hari Minggu, khusus untuk istirahat,” cek Wali Kota Bandung yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Balaikota, Jumat (6/12/2013).

Tujuan Emil menerapkan kaidah mencintai produk Bandung adalah untuk mendukung perkembangan seluruh perajin di Bandung. Sepatu Cipaduyut misalnya. Masyarakat Hanas tidak menuruti keinginannya, Emil tidak kecil hati. Anda ingin terus bersikap tegas dalam pendapat Anda.

“Semua program tidak bisa membantu, dan tidak langsung berhasil dalam waktu singkat. Butuh waktu dan tahapan dalam prosesnya. Setelah setahun, kita baru bisa mengukur apakah kebijakan itu berhasil atau tidak,” ujarnya.

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

(Sumber: http://www.sundanews.com/aos/seratan/)
Contoh berita yang berjudul “Gunung Padang Nganti nu Miara” dan “Rebo Nyunda, Kemis nglish, Jumaah Bersepédah, Saptu Cinta Produk Bandung” sebagai contoh berita yang mendalam, selain menyampaikan kebenaran, juga dilengkapi dengan hasil observasi atau penelitian oleh penulis dari beberapa Sumber membuat informasi lebih jelas dan lebih mudah diakses oleh pembaca, meskipun isinya pendek.
Tugas 3
Cing pek masuk dengan menyorot bagian berita pertama dan kedua di atas elemen 5 W dan 1H!

 1. BAHASA YANG DIGUNAKAN DALAM BERITA
  Bahasa yang digunakan dalam karya jurnalistik tentu komunikatif, namun bukan berarti bisa sama. Saat ini, tidak ada aturan dalam bahasa R, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dibaca/didengarkan adalah bahasa R, bukan bahasa lain.
  (a) Polisi menghentikan sepeda motor tanpa kaca spion, dan mengeluarkan surat perintah.
  (b) Polisi menghentikan motor tanpa kaca spion, terus mengeluarkan surat perintah.
  Dari contoh imprint bahwa kalimat dalam R adalah (a). Kalimat Ari (b) dalam bahasa Indonesia.

Ciri utama dari R adalah kehadirannya dalam suatu adegan atau struktur, baik kata maupun kalimat. Langsung saja kita bandingkan:
(a) Halaman rumah di Cicadas sempit.
(b) Pekarangan rumah di Cicadas berikutnya.
Meskipun menggunakan kata R, tetapi kalimat (a) dianggap bukan struktur bahasa R, karena dipengaruhi oleh struktur bahasa Indonesia.
Langsung saja kita bandingkan dengan kalimat ini:
(c) Bagian belakang air terjun menuju Air Terjun Cipurut adalah untuk dapat melihat dimana air terjun di bagian paling belakang air terjun yang seolah-olah terpanggang ke badan mulut air terjun yang lebih tinggi dari air terjun yang ada ke 20 meter.
(d) Meskipun memiliki harapan dengan raksasa Eropa juga, kekuasaan Osama bin Laden oleh Amerika Serikat tidak bisa diremehkan.

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

Anehnya bagi kami, meskipun kalimat (c) menggunakan bahasa R kejahatan, tetapi ada bacaan yang tidak dilindungi undang-undang. Berbeda dengan kalimat (d), meskipun ada unsur kata asing (hopeng dari bahasa Cina, dan wontid dari bahasa Inggris, want) kaidahnya terasa dicadangkan, karena menggunakan struktur R.
Namun demikian, dalam menyusun karya jurnalistik R adalah kita tidak mengkategorikan berdasarkan kejahatan/ kata/ istilah, dan itu harus menjadi pegangan kita dan tidak menerapkan struktur tersebut.
Alangkah baiknya jika kita bisa memasukkan kata/frasa/istilah baru dari bahasa lain, untuk memperkaya bahasa, tetapi tidak menimbulkan makna yang rumit.
Langsung misalnya:
(e) Pasir tidak cukup untuk dinding ruang belakang, karena sangat luas.
(f) Harus bangga menjadi orang R, dan harus bisa menelusuri warisan leluhur.
Tugas 4
Temukan contoh berita langsung dan berita mendalam lainnya di surat kabar atau majalah:
(a) sebutkan nama majalah atau surat kabar, waktu terbit, dan halaman;
(b) menulis isi berita dan pengarangnya;
(c) memasukkan unsur 5w dan 1h yang terdapat dalam berita.

(d) para pencari bahasa, apakah nyaman atau tidak, Dia memasukkan bahasa yang tidak pantas, lalu perbaiki bagaimana seharusnya!

 1. BERITA RADIO DAN TV
  Selain berita tertulis yang medianya adalah surat kabar (koran), tabloid, atau majalah, ada juga berita yang disampaikan secara lisan di radio atau televisi.
  Berita yang disampaikan di radio lebih fleksibel, tidak memerlukan celah dan perumpamaan dan tidak akan dilihat oleh orang yang putus asa. Tapi, berita yang disampaikan di televisi saya, selain lentong, perumpamaannya juga harus diperingatkan, selain tidak harus melihat ke kamera saat penyajian isi berita.

Sekalipun disampaikan secara lisan di radio atau televisi, aturannya harus memperhatikan bahasa tulisan. Dalam menulis isi berita selain harus enak rasanya, juga harus memperhatikan kaidah bahasa tulisan, karena jika salah menerapkan kata dan kaidah menggunakan kaidah bahasa tulis akan mempengaruhi makna atau tujuan dari isi berita yang disampaikan.

Perhatikan baik-baik contoh siaran berita di radio dan televisi ini.
Contoh berita radio

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

berita lebih lanjut.
Dalam rangka mempromosikan budaya R, Walikota Bandung telah mengeluarkan aturan baru yang merekomendasikan kepada semua siswa dan siswa untuk mengenakan pakaian tradisional R setiap hari Rabu.

Untuk siswa laki-laki disarankan untuk mengenakan gaun dan perlengkapan pivot. Siswa perempuan memakai kabaya.

Aturan ini merupakan komitmen Walikota dalam melaksanakan program untuk meningkatkan inklusi siswa ke dalam budaya sendiri.

Dengan demikian, diharapkan para siswa memiliki sikap yang lebih baik terhadap budaya mereka sendiri, yang akhir-akhir ini terganggu oleh penyebaran budaya asing.

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

Selain itu, Wali Kota Bandung dalam Himbauan Bendera pada hari Senin telah memastikan agar Pemkot juga semakin mantap dan berani dalam melaksanakan program penggunaan bahasa R setiap hari Rabu, baik dalam suasana formal maupun informal.
Contoh berita televisi

Pembaca dimanapun berada, sesuai dengan jadwal pertandingan, Senin malam sekarang, pukul tujuh Indonesia bagian barat akan menyaksikan bagaimana Timnas U-13 akan bertanding melawan Tim Singapura.

Ini adalah Tim Usia 13 yang terdiri dari Pelatih yang tangan dinginnya diharapkan mampu mengalahkan lawan. Para pemain yang masih bermain ini dipilih dari setiap provinsi di seluruh nusantara.

Untuk meraih gelar juara, para pemain dari dua lusin tersebut telah dikumpulkan oleh pelatih masing-masing. Petinju Nasional yang sudah dibekali berbagai teknik dribbling dan passing ini menargetkan kemenangan 1-0 dari lawannya yang dua pekan lalu markasnya sempat bentrok frontal di Stadion Gelora Bung Karno dengan kemenangan 5-0.

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

Dicintai di layar televisi para pembaca, para pemain dari dua lusin sudah mulai memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan untuk disambut oleh saluran terbaru dari para penggemar yang memilih.

Pembaca, wasit yang memimpin duel maut dua lusin untuk menentukan juara tingkat Asean ini berasal dari India. Semoga kepemimpinan wasit dalam menjalankan tugasnya tidak goyah.
Pancen 5
Temukan contoh berita bahasa Inggris lainnya di radio atau televisi,
(a) sebutkan nama stasiun radio dan televisi, waktu siaran, nama acara, dan pembaca berita;
(b) menulis isi berita dan pembacanya;
(c) masukkan elemen 5w dan 1h n uaya dalam berita!

 1. KALAWARTA BASA SUNDA
  Jika menceritakan sejarah pers bahasa R tentu saja panjang. Surat kabar yang kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris jumlahnya sangat banyak.

Kalawarta Sunda tertua adalah Tjahya Pasoendan (1911) adalah majalah tengah bulanan yang beralamat dan berkantor perencanaan bisnis di Bandung.

Selain itu ada Papaes Nonoman (1914-1919), diterbitkan oleh suatu kelompok di Batavia, majalah yang membahas tentang ilmu pengetahuan, bahasa, sejarah, dan sebagainya.

Sempat terbit lagi majalah mingguan Mingguan Padjajaran (1915-1920) oleh Paguyuban Pajajaran yang dipimpin oleh Darmakusuma dan redaktur Muh. Sanoesi.

Pada tahun 1921-1922, Mingguan Siliwangi diterbitkan oleh Persatuan Siliwangi di Bandung, dipimpin oleh Pemimpin Redaksi Kosasih Soerakoesoemah dan Redaktur Eksekutif E. Bratakoesoemah.

MATÉRI WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

Sebenarnya saya masih memiliki banyak koran dan majalah yang terbit lebih awal, hanya saja tidak satu baris. Ini bukan satu-satunya contoh yang menuntun pada pengetahuan untuk hidup.
Satu-satunya surat kabar Sunda yang masih terbit sampai sekarang adalah majalah Mangle (1956 sampai sekarang), tabloid mingguan Galura terbitan tahun 1972 sampai sekarang, majalah Cupumanik, majalah Sunda Midang, Sora, dan Cahara Bumi Siliwangi.
Tugas 6
Temukan contoh surat kabar atau majalah berbahasa Inggris yang masih terbit, tulis dengan huruf tebal judul berita yang ada di surat kabar atau majalah tersebut!
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 80-95)

error: Content is protected !!