Uncategorized

MATÉRI SISINDIRAN BASA SUNDA SMA KELAS 11

MATÉRI SISINDIRAN BASA SUNDA SMA KELAS 11

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA.

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.6. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan novel.
4.6. Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi) dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Fungsi sosial
Nilai moral dan pendidikan yang terkandung dalam karangan novel dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

• Struktur Teks
Ciri novel
Unsur sastra (intrinsik & ekstrinsik)

• Aspek Kebahasaan
Diksi
Ucapan, tekanan kata,
intonasi, ejaan, dan tanda baca.
Kalimat langsung dan tidak langsung.

• Topik
Petikan novel yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
-Mengidentifikasi unsur-unsur novel dengan cermat.
-Memahami isi novel dengan teliti.
-Menganalisis bahasa yang dipergunakan serta unsur
-intrinsik dalam novel dengan teliti.
-Menginterpretasikan isi novel sesuai dengan kaidahkaidahnya.
-Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi)
-Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya.

MATÉRI SISINDIRAN BASA SUNDA SMA KELAS 11

A. PERKARA SISINDIRAN

Sisindiran nyaéta karya sastra wangun puisi (ugeran) anu ditulis kalawan kréatif, diwangun ku cangkang jeung eusi, sarta diwengku ku pada (bait) jeung padalusan (baris). Unggal padalisan ilaharna diwangun ku dalapan engang (suku kata). Tujuana pikeun nepikeun eusi haté, pikiran, atawa pamaksudan ka jalma séjén bari henteu togmol téa. Nu dipiharep sangkan eusi omongan téh katarimana henteu matak kasigeung atawa nyeri haté.

B. RUPA-RUPA SISINDIRAN

Sisindiran téh dipasing-pasing jadi tilu rupa nyaéta paparikan, rarakitan, wawangsalan. éta sisindiran anu tilu téh tangtu béda wangun tur pada-pada miboga ciri nu mandiri

1. PAPARIKAN.
Paparikan téh sisindiran anu diwangun ku dua cangkang jeung dua eusi. paparikan asal kecapna tina ‘parik’, ngandung harti parek atawa deukeut. maksudna, sora kecap-kecap nu aya dina padalisan cangkang deukeut jeung sora atawa kecap-kecap dina padalisan eusi.

conto:
sawah ngemplang ditanduran (padalisan 1)
ka huma ngala jarami (padalisan 2)
ulah renggang duduluran (padalisan 3)
dasarna silaturahmi (padalisan 4)

padalisan kahiji jeung kadua disebut cangkang, padalisan katilu jeung kaopat disebut eusi.

2. RARAKITAN
Rarakitan asal kecapna tina ‘rakit’, sabangsa alat transportasi di cai. dijieuna tina awi. ari wangun rakit téh papak dilebah puhuna, katungtungna mah sakapeung sok rada régol baé. sisindiran rarakitan mah aya kesan ‘papak’ lebah ‘puhuna’
conto
saur saha batik mirah (a)
sok atuh gera artosan (b)
saur saha abdi narah (a)
sok atuh gera tarosan (b)

3. WAWANGSALAN
Béda jeung wangun paparikan atawa rarakitan, wangun wawangsalan mah dina padalisan cangkang téh ngandung tatarucingan atawa mangrupa tatarucingan. Ari dina pasalisan eusi nganding wangsal. eta wangsal téh mangrupa kecap atawa fraseu anu sorana murwakanti (deukeut) jeung eusi tina tatarucingan téa
conto;
kleup maén bal maung bandung (kalimah cangkang, tatarucigan)
tos nasib kedah paturay (kalimah eusi)

WANGSALNA: PERSIB

C. MATERI SISINDIRAN : WATEK SISINDIRAN

Sisindiran miboga tilu watek atawa pasipatan nyaéta piwuruk (ngawuruk atawa mamatahan), silih asih (asmara), jeung sésébréd (banyol atawa heureuy).

1. PIWURUK
Tangkal tanjung sisi gunung,
tangkal laja jeung kalapa.
Nya unjung kudu ka indung,
nya muja kudu ka bapa.

Kiripik siki kanari,
ngala saga arék nyeupah.
Sing apik naliti diri,
ngajaga ucap jeung lampah.

2. SILIHASIH
Kajami meuntas rawayan,
keur meuntas katojos hoé.
Upami mung heuheureuyan,
sawios teu cios baé.

Silanglang ngojay slanglang,
ngojayna ka Cipaganti.
Kapalang moal kapalng,
Buméla ka diri nyai.

Gunung di kaléreun Bandung,
tong ringrang dikantun miang.
(burangrang)

Buah sisitan ngagoronyok,
ulah sok galak timburu.
(salak)

3. SESEBRED
Dagang seureuh papatungan,
cangkaléng laku sasiki.
Euleuh itu popotongan,
Dikaléng ku aki-aki.

Ka Cikini ka Ciceuri,
balikna meuli érloji.
Ninni-nini ngeunah seuri,
Huntuna ngan témbong hiji.

SUMBER & REFERENSI

Sumber dan referensi blog ini dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

KUMPULAN MATÉRI NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/materi-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/sempalan-

error: Content is protected !!