Uncategorized

MATÉRI PANUMBU CATUR BASA SUNDA SMA KELAS 11

MATÉRI PANUMBU CATUR BASA SUNDA SMA KELAS 11

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA.

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.6. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan novel.
4.6. Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi) dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Fungsi sosial
Nilai moral dan pendidikan yang terkandung dalam karangan novel dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

• Struktur Teks
Ciri novel
Unsur sastra (intrinsik & ekstrinsik)

• Aspek Kebahasaan
Diksi
Ucapan, tekanan kata,
intonasi, ejaan, dan tanda baca.
Kalimat langsung dan tidak langsung.

• Topik
Petikan novel yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
-Mengidentifikasi unsur-unsur novel dengan cermat.
-Memahami isi novel dengan teliti.
-Menganalisis bahasa yang dipergunakan serta unsur
-intrinsik dalam novel dengan teliti.
-Menginterpretasikan isi novel sesuai dengan kaidahkaidahnya.
-Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi)
-Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya.

MATÉRI PANUMBU CATUR BASA SUNDA SMA KELAS 11

A. PERKARA PANUMBU CATUR

Panumbu catur atawa moderator téh sakapeung disarua keun jeung panata acara atawa MC (Master of Ceremony). Pa numbu catur jeung panata acara téh aya bédana. Panumbu catur nyaéta nu nyepeng kadali (ngatur jeung ngokolakeun) dina hiji jirangan (sési) kagiatan. Ari panata acara mah nyepeng kadali sakabéh kagiatan. Moderator kakara bisa meunang kadali upa ma geus dihaturanan ku panata acara.

Moderator téh jalma anu pancénna minangka panengah (hakim atawa wasit) dina hiji kagiatan, boh sawala/rapat boh diskusi. Nya moderator pisan anu ngarahkeun diskusi ngeunaan hiji perkara. Dina lumangsungna acara diskusi, panumbu catur kudu boga sikep nétral, objektif, atawa teu mihak ka sala sahiji pihak. Upama aya konflik di tengah-tengah lumangsung na acara, panumbu catur kudu bisa jadi panengah.

B. LÉNGKAH-LÉNGKAH PANUMBU CATUR

Saméméh prung ngalaksanakeun pancén jadi panumbu catur, aya sawatara éngkah anu kudu dipilampah, di antarana:

 1. Ngawasa pasualan anu luyu jeung jejer/téma acara, tuluy nyusun kalimah panganteur saméméh méré kasempetan ka pangjejer. Hadéna mah urang geus maca heula makalah atawa matéri dina wangun slide dina power point ti unggal narasumber.
 2. Mikanyaho kaayaan jeung kasang tukang pamiarsa (audiens) pikeun milihan diksi atawa kekecapan anu merenah.
 3. Mikanyaho kalungguhan pangjejer atawa narasumber. Ku kituna, bisa leuwih teleb ngaguar perkara matéri anu didadarkeun. Tangtuna, moal nepi ka salah dina nepikeun pananya.
 4. Mikanyaho runtuyan acara, lilana waktu anu disadiakeun pikeun unggal narasumber, lilana waktu pikeun tanya jawab, jeung jumlah jirangan tanya-jawab. Kitu deui kudu nyaho kana waktu pikeun istirahat jeung ngatur suasana daria atawa salsé.
 5. Nataharkeun catetan singget pikeun ngingetan waktu nu disadiakeun ka narasumber. Upamana, “Punten, waktosna kantun 5 menit deui. Mangga dicindekkeun baé sareng di pungkas.” Atawa, “Hapunten, waktosna séép. Mangga di pungkas baé.” Tangtuna, kudu maké kekecapan anu sopan.
 6. Nyiapkeun buku catetan pikeun nyatet poko-poko penting nu ditepikeun ku para narasumber. Ieu catetan ogé bisa di paké pikeun nyatet ngaran jeung pananya anu diajukeun ku pamiarsa dina waktu lumangsungna tanya-jawab.
 7. Nyiapkeun raksukan atawa dangdanan anu merenah luyu jeung téma acara. Sangkan nyaho raksukan nu merenah, urang bisa nanyakeun heula ka panitia.
 8. Nyiapkeun alat panuduh waktu. Ieu téh penting sang kan acara bisa lumangsung luyu jeung waktu nu geus di tangtukeun.

C. PERKARA ANU KUDU DIPILAPAH KU MODERATOR

Sawatara hal anu kudu dipilampah ku moderator dina lumangsungna acara

 1. Datang leuwih ti heula ti batan pamilon
 2. Pariksa sound system (mikrofon), kasiapan slide presentasi materi.
 3. Ngawanohkeun diri ka para narasumber samemehna.
 4. Nyiapkeun biodata atawa CV (curriculum vitae) urang anu bakal dibacakeun ku panata acara samemeh urang prak ngamoderatoran.
 5. Maca heul abiodata unggal pangjejer sarta pastikeun urang bisa maca kalawan bener eusi biodata.

D. MAHAM PANCÉN PANUMBU CATUR

 1. Bubuka
  Tugas mimiti panumbu catur téh nyaéta muka lumangsungna presentasi, diskusi, seminar, lokakarya atawa debat. eusina basana ngucapkeun salam, ngedalkeun rasa sukur, jeung panuhun pikeun kasempetan jadi panumbu catur.
 2. Pangwilujeng ka pamilon
  Pikeun nembongkeun rasa soméah jeung pikaresepeun, hadena upama ngawilujeungkeun sumping ka para pamilon anu geus aya dirohangan.
 3. Pedaran singget kasang tukang jeung tujuan préséntasi
  Usahakeun sangkan pamilon ngarasa katarik kana matéri anu dipedar ku pangjejer.
 4. Wanohkeun pangjejer jeung topik préséntasina
  Dina waktu ngawanohkeun pangjejer diusahakeun sangkan pamiarsa ngaraa yakin kana kualitas jeung kamampuh pangjejerna.
 5. Nangtukeun waktu jeung aturan diskusi
  Waktu anu diatur téh ngawengku waktu pedaran jeung jeung dina jirangan tanya-jawab.
 6. Méré waktu ka pangjejer pikeun medar matéri
  Dina ieu bagian, pangjejer dibéré lorongkrang waktu anu geus ditangtukeun saméméhna.
 7. Ngarangkum eusi pedaran
  nuliskeun poko utawa anu dipedar. teu kudu panjang teuing tapi intina baé.
 8. Ngahaturan pamilon pikeun nanya
  biasana sési diskusi dibagi jadi sababaraha jirangan. unggal jirangan dibéré kasempetan pikeun tilu urang pananya.
 9. Panuhun ka pangjejer jeung pamiarsa
  Tepikeun kalawan iklas jeung soméah, dibarengan ku imut jeung pasemon anu hégar.
 10. Mungkas acara
  Pungkas acara ku rasa sukur. hadé upama ngagunakeun ungkara anu matak ngahudang sumanget.

(Rancagé Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, Penerbit Pustaka Jaya, Medal Taun 2017, Kaca 44-49)

LATIHAN SOAL 1

 1. Naon bédana panumbu catur jeung panata acara?
 2. Naon wae pancén panumbu catur téh?
 3. Dina kaayaan anu kumaha panumbu catur kudu jadi panengah?
 4. Naon maksudna panumbu catur kudu nétral atawa objektif?
 5. Nurutkeun hidep, naon pentingna runtuyan acara jeung waktu nu disa diakeun pikeun panumbu catur?
 6. Naon sababna urang kudu apal heula kana kalungguhan pangjejer méméh lumangsungna diskusi?
 7. Naon gunana (fungsi) buku catetan pikeun panumbu catur?
 8. Nurutkeun hidep, naha panumbu catur kudu nyaho heula jejer diskusi?
 9. Naha panumbu catur kudu nyiapkeun raksukan atawa dangdanan anu merenah?
 10. Sebutkeun lima hal anu kudu dipilampah, upama hidep jadi panumbu catur dina kagiatan diskusi!

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

 1. Panumbu catur jeung MC téh aya bedana. Panumbu catur nyaéta anu nyepeng kadali (ngatur jeung ngokolakeun) dina hiji jirangan (sesi) kagiatan. Ari panata acara mah nyepeng kadali sakabeh kagiatan.
 2. Upama aya konflik di tengah-tengah lumangsung na acara, panumbu catur kudu bisa jadi panengah.
 3. Nyiapkeun buku catetan pikeun nyatet poko-poko penting nu ditepikeun ku para narasumber. Ieu catetan ogé bisa di paké pikeun nyatet ngaran jeung pananya anu diajukeun ku pamiarsa dina waktu lumangsungna tanya-jawab.
 4. ..
 5. Nyiapkeun raksukan atawa dangdanan anu merenah luyu jeung téma acara. Sangkan nyaho raksukan nu merenah, urang bisa nanyakeun heula ka panitia.

E. CONTO TÉKS PANUMBU CATUR DINA SAWALA

Assalamu ‘alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh!
Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata cala gara anu parantos maparin kapercantenan ka sim kuring kanggo janten panumbu catur dina ieu sawala, disarengan ku girang serat Sadérék Putri Endah. Atuh salajengna, sumangga urang buka ieu forum ku sami-sami maca basmalah: bismillahirrohmanirrohim.

Hadirin anu ku sim kuring dipikahormat,

Sakumaha anu tadi didugikeun ku Pupuhu Panata Calagara, dina ieu kasempetan urang sami-sami medar sareng nyawalakeun perkawis “Ajén-inajén Kajujuran dina Budaya Sunda”. Seueur anu nyebatkeun, yén kajujuran téh dina mangsa kiwari mah tos kalebet barang langka. Naha leres éta téh, atanapi mung saukur sangkaan? Naha ari dina budaya Sunda aya ajén-inajén kajujuran? Sareng kumaha deuih carana nuwukeun ajén-inajén kajujuran dina kahirupan urang Sunda sadidinten?

Anu baris ngajejeran ieu sawala nya éta Bapa Dr. Asép Shalahudin,M.Ag, salahsawios panitén budaya Sunda anu rajin medar sareng ngaguar perkawis budaya Sunda dina sawatawis média massa, boh lokal boh na sional. Namung sateuacanna sim kuring badé ngadugikeun heula riwayat hirup anjeunna.

(RÉNGSÉ NEPIKEUN RIWAYAT HIRUP)

Pa Asep badé ngadugikeun makalah anu jejerna “Ajén-inajén Kaju juran dina Budaya Sunda”. Aya waktos dugi ka tabuh sapuluh, dila jengkeun kana tanya-jawab. Ka pangersa Pa Asép Shalahudin, sumangga dihaturanan

(RÉNGSÉ PANGJEJER NEPIKEUN MAKALAH)

Hadirin anu ku sim kuring dipikahormat, parantos kakuping ku urang sadayana pedaran anu kalintang munelna ti Pa Asep. Sim kuring neda widi seja ngadugikeun sawatawis kacindekan tina perkawis anu didugikeun ku Pa Asép nembé, anu ku urang tiasa dijantenkeun tata pakan dina ieu sawala, di antawisna:

Kahiji, kajujuran téh mangrupi ajén kasaéan anu sipatna universal tur langgeng. Aya di unggal bangsa ti mangsa ka mangsa, ti bihari dugi ka kiwari Kajujuran mangrupi bagéan anu kalintang dalitna sareng ajaran agama naon baé, jadi salasawios jejer utama dina pedaran parapilsup, sarta nyampak dina kaaripan budaya lokal, kalebet dina budaya Sunda.

Kadua, kajujuran mangrupi dadasar anu kedah dijantenkeun cece pengan enggoning ngahontal hirup kumbuh di masarakat anu langkung tartib. Dina konteks kahirupan bangsa sareng nagara, kajujuran mangrupi dadasar utama pikeun ngahontal nagara anu mahmur tur sejahtera.

Katilu, kajujuran ogé nyampak dina budaya Sunda sapertos anu kapendak dina naskah-naskah Sunda Kuno, carita rayat, pakeman basa, sareng sajabina. Kajujuran janten dadasar moral sakaligus udagan moral dina hirup kumbuh urang Sunda.

Kaopat, nuwuhkeun ajén-inajén kajujuran kedah dikawitan di lungkungan kulawarga, masarakat, sareng sakola. Tangtos baé dina émprona mah, nuwuhkeun kajujuran téh meryogikeun pribadi-pribadi anu jujur kanggo tuladeun, utamina mah ti parasepuh, ti parainohongSunda, sareng ti urang sadayana.

Sumangga, bilih aya anu badé naroskeun, nambihan, atanapi ngadu gikeun kamandangna perkawis jejer sawala, sim kuring masihan kaser petan dina sababaraha jirangan. Jirangan kahiji kanggo limaan. Téhnisna patarosan atanapi kamandang ditampung heula limaanana, engké diwa ler sakaligus ku Pa Asép. Dikawitan ti ayeuna Sumangga, ngacung baé. Tong lali nyebatkeun jenengan sareng kawitna.

(RÉNGSÉ SÉSI SAWALA JEUNG TANYA JAWAB)

Hadirin, sim kuring yakin masih kénéh seueur kapanasaran perkawis ajén-inajén kajujuran, utamina mah anu aya dina budaya Sunda ti bihari dugi ka kiwari, sareng prakna dina kahirupan sadidinten kiwari. Namung hanjakal, urang kawatesanan ku waktos, ayeuna parantos tabuh dua belas, parantos dugi kana waktosna kanggo lekasan.

Sugema teu sugema, kapaksa kedah sugema baé. Malih saé ogé hen teu sugema, supados ieu sawala janten pangjurung laku kanggo urang sadayana ngaguar deui ajén-inajén kajujuran dina budaya Sunda, atuh ngkung jembarna deui ajén-inajén moral sanésna anu aya dina budaya Sunda. Tétéla, masih kénéh seueur guareun urang téh, guareun sakumna urang Sunda tina kabeungharan budaya Sunda. Kacindekan tina ieu sawa la, sim kuring masrahkeun ka hadirin sadayana.

Pamungkas sim kuring atas nami panumbu catur, girang serat, sareng panata calagara seja ngahaturkeun nuhun ka Pa Asép anu parantos nga jejeran ieu sawala, anu kalintang munelna. Sasieureun sabeunyeureun, asa piraku henteu aya mangpaatna kanggo urang sadayana.

Sumangga urang tutup baé ieu sawala ku sami-sami ngucapkeun hamdalah: Alhamdulillahi robbil alamiin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokaatuh.

LATIHAN SOAL 2

1. Naon anu pangheulana diucapkeun ku panumbu catur dina bubuka sawala téh?
2. Dibarengan ku saha panumbu catur dina enggoning mingpin sawalatéh?
3. Nurutkeun hidep, naon sababna panumbu catur sok nepikeun riwayat
4. Naon baé kacindekan tina jejer sawala anu ditepikeun ku pangjejer téh?
5. Naon anu dilakukeun ku panumbu catur sabada pangjejer ngaguar atawa nepikeun makalahna?

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

1. Anu pangheulana dipilampah ku panumbu catur nyaéta muka acara, contona saperti kieu:
Assalamu ‘alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh!
Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata cala gara anu parantos maparin kapercantenan ka sim kuring kanggo janten panumbu catur dina ieu sawala, disarengan ku girang serat Sadérék Putri Endah. Atuh salajengna, sumangga urang buka ieu forum ku sami-sami maca basmalah: bismillahirrohmanirrohim.
2. Disarengan ku girang serat Sadérék Putri Endah.
3…
4…
5…

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

F. RANGKUMAN MATERI DALAM BAHASA INDONESIA

Panumbu catur atau moderator terkadang disamakan dengan MC. Moderator dan MC ada perbedannya. Moderator yaitu orang yang mengatur kendali dalam satu desi kegiatan. Sedangkan MC mengatur kendali semua kegiatan

Tugas moderator sebagai penengah (hakim atau wasit) dalam satu kegiatan rapat maupun diskusi. Dalam kegiatan diskusi, moderator harus netral, objektif atau tidak memihak pada satu orang. Jika ada konflik ditengah berlangsungnya acara, moderator harus bis jadi penengah.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh moderator sebelum dimuali acara, diantaranya:

 1. Menguasai persoalan yang berhubungan dengan tema acara, kemudian menyusun kata pengantar sebelum memberikasn kesempatan berbicara kepada narasumber/pembiacra
 2. Mengetahui latar belakang audiens, untuk memilih diksi atau kata-kata yang sesuai
 3. Mengetahui kedudukan pembicara/narasumber
 4. Mengetahui usunan acara, durasi waktu yang disediakan untuk narasumber, Tanya-jawab dan jumlah sesi Tanya-jawab
 5. Menyiapkan catatan kecil untuk jadi pengingat waktu yang disediakan untuk narasumber
 6. Menyiapkan buku catatan untuk mencatat pokok-pokok penting yng dismpaikan nrasumber
 7. Menyiapkan pakaian yang sesuai dengan tema acara
 8. Menyiapkan alat petunjuk waktu

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh moderator dalam berlangsungnya acara

 1. Datang lebih awal dari peserta
 2. Periksa sound system, kesiapan slide presentasi materi
 3. Memperkenalkan diri pada narasumber sebelum kegaiatan berlangsung
 4. Menyiapkan biodata atau CV, yang akan dibacakan oeh panitia sebelum kita menjalankan tugas sebagai moderator
 5. Membaca biodata setiap narasumber dan pastikan membaca dengan benar

Tugas moderator

 1. Pembukaan, tugas pertama moderator adalah membuka jalannya presentasi, diskusi, seminar, lokakarya atau debat. Biasanya berisi ucapan salam, mengucap syukur dan berterimakasih karena sudah diberi kesempatan menjadi moderator.
 2. Menyapa peserta. untuk menunjukan keramahtamahan, baiknya mengucapkan selamat datang kepada peserta.
 3. Menceritakan dengan singkat, latar belakang dan tujuan presentasi agar peserta merasa tertarik dengan materi yang akan dibahas oleh narasumber

UMBER & REFERENSI

Sumber dan referensi blog ini dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

KUMPULAN MATÉRI NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/materi-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/sempalan-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SOAL NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

error: Content is protected !!