MATÉRI NOVEL BASA SUNDA,  MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11.

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.6. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan novel.
4.6. Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi) dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Fungsi sosial
Nilai moral dan pendidikan yang terkandung dalam karangan novel dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

• Struktur Teks
Ciri novel
Unsur sastra (intrinsik & ekstrinsik)

• Aspek Kebahasaan
Diksi
Ucapan, tekanan kata,
intonasi, ejaan, dan tanda baca.
Kalimat langsung dan tidak langsung.

• Topik
Petikan novel yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
-Mengidentifikasi unsur-unsur novel dengan cermat.
-Memahami isi novel dengan teliti.
-Menganalisis bahasa yang dipergunakan serta unsur
-intrinsik dalam novel dengan teliti.
-Menginterpretasikan isi novel sesuai dengan kaidahkaidahnya.
-Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi)
-Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

A. PERKARA NOVEL

Istilah novel asalna tina basa Laten, nyaéta novellus, tina kecap novus nu hartina “anyar”. Disebut anyar téh pédah novel gelarna anyar di dunya sastra umumna, upama dibandingkeun jeung wangun sastra lianna, saperti puisi jeung carpon. Tapi, dina sastra Sunda mah sabalikna, novél téh leuwih ti heula medal jadi buku batan carpon.

Novél téh carita rékaan (fiksi) wangun lancaran (prosa) jeung kaasup karya sampeuran, umumna panjang sarta galur carita atawa plotna ngarancabang (loba tur kompléks). Ku kituna, novél mah bisa midangkeun rupa-rupa palaku (tokoh), kajadian, jeung laluasa ngahirupkeun karakter masing-masing palaku.

Disebut karya sampeuran téh pédah novel kaasup karya sastra modéren. Lahirna dina sastra Sunda abad ka-20, sabada dunya kasusastraan di urang kapangaruhan ku Barat, pang-pangna Inggris, Walanda, jeung Prancis.

Ari buku novél munggaran dina sastra Sunda nyaéta Baruang ka nu Ngarora karya Daéng Kanduruan Ardiwinata, wedalan Balé Pustaka taun 1914. Leuwih ti heula medal batan novel munggaran dina basa Indonesia, nyaéta Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, nu medal taun 1920.

Daéng Kanduruan (DK) Ardiwinata, nénéhna Ardiwinata téh salasaurang pangarang moyan. Lahir di Bandung taun 1886, tur tilar di Tasikmalaya taun 1947. Indungna, Nyi Mas Rukmi, teureuh Sunda. Ari bapana, Baso Daéng Palau atawa sok disebut Daéng Sulaéna, turunan Bugis. Taun 1912, nampa pangajén ti Pamaréntah Walanda pikeun jasa-jasana, sarta meunang ngagu nakeun gelar “Kanduruan”. Ti harita ngaranna jadi Daéng Kan duruan Ardiwinata.

Novel Sunda terus medal, caritana gé luyu jeung kamekaran jaman. Taun 1926 medal novél Agan Permas karya Joehana, taun 1928 medal novél Rusiah nu Goreng Patut karya Sukria jeung Juhana, jeung novél Mantri Jero karya R. Méméd Sastrahadipra wira, taun 1932 medal novél Lain. Eta karya Moh. Ambri, taun 1940 medal novél Laleur Bodas karya Samsu, taun 1951 medal novél Gogoda ka nu Ngarora karya M.A. Salmun, jrrd.

Nepi ka kiwari novel Sunda terus ditarulis boh ku pangarang senior, boh ku pangarang ngora. Rupa-rupa hadiah sastragé dipasrahkeun pikeun pangarang novél. Di antarana Hadiah Sastra Rancagé pikeun buku sastra Sunda pinunjul nu mayeng dipasrahkeun unggal taun.

leu di handap aya sababaraha pangarang jeung novélna nu kungsi dilélér Hadiah Sastra Rancagé:

Pangarang  Novél  Taun Dilélér  
Rahmatullah Ading AffandieNu Kaul Lagu Kaléon1991
Yoséph IskandarTanjeur na Juritan Jaya di Buana1992
Tatang SumarsonoDemung Janggala1994
Yoséph IskandarPrabu Anom Jayadéwata1997
Yoséph IskandarTri Tangtu di Bumi1998
Tatang SumarsonoGaluring Gending2002
Holisoh M.E.Kembang-kembang Petingan2003
Dédén Abdul AzizPangantén2004
Godi SuwarnaSandékala2008

Novel téh kaasup wangun naratif atawa prosa. Ari prosa téh ngabogaan unsur-unsur ékstrinsik (patalina eusi karya sastra jeung kamekaran jaman, kabiasaan masarakat, jeung ajén moral dina kahirupan) jeung intrinsik (jejer, palaku, latar, galur, puseur sawangan, amanat, gaya basa).

B. USUR INTRINSIK NOVEL

Sangkan leuwih jéntré, ieu di handap dipedar ngeunaan unsur intrinsik novél, di antarana:

1. Jejer (téma)
Jejer téh inti carita ti awal nepi ka ahir. Téma dina novél di antarana kulawarga, kaagamaan (religi), sosial, jrrd.

2. Palaku (tokoh) jeung watekna (karakter)
Palaku téh jalma nu ngalalakon dina carita. Unggal palaku boga watek nu ngagambarkeun pasipatanana séwang-séwang luyu jeung témana. Aya palaku utama watekna bisa hadé atawa goréng (protagonis), lalawanan palaku utama (antagonis), jeung palaku tambahan (tritagonis).

3. Latar (setting)
Latar téh lingkungan nu ngadasaran lumangsungna hiji kajadian dina carita. Latar dibagi tilu nyaéta tempat, waktu, jeung suasana.

4. Galur (plot)
Galur téh runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal nepi ka ahir. Galur dibagi tilu nyaéta galur mérélé, mundur (flashback), jeung bobok tengah (campuran).

5. Nangtukeun puseur sawangan (point of view)
Puseur sawangan téh tilikan carita, bisa ngagunakeun gaya jalma kahiji (biasana maké palaku ‘kuring), jalma kadua (biasa na maké palaku ‘manéhna’), atawa pangarang saukur nyarita keun palaku-palaku carita, sok disebut ogé gaya ngadalang.

6. Nangtukeun amanat
Amanat téh pesen nu hayang ditepikeun pangarang ngali watan caritana ka nu maca. Bisa ditepikeun langsung (tersurat) ngaliwatan kalimah nu kapanggih dina pungkasan carita, bisa ogé sacara teu langsung (tersirat) ngaliwatan gemblengan carita

(RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA KELAS 11)

LATIHAN 1
MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

 1. Naon nu dimaksud novél?
 2. Naon maksudna novél kaasup carita rékaan jeung sampeuran?
 3. Naon bédana antara novél jeung carpon?
 4. Ti iraha novél asup dina sastra Sunda jeung pangaruh ti sastra mana?
 5. Sebutkeun judul, pangarang, jeung taun medal novél munggaran dina sastra Sunda!
 6. Saha ari Daéng Kanduruan Ardiwinata téh? Naha bisa maké gelar Kanduruan?
 7. Sebutkeun lima novél Sunda nu medal antara taun 1930-1960!
 8. Sebutkeun novél Sunda jeung pangarangna nu kungsi dilélér Hadiah Sastra Rancagé!
 9. Sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan pangarang novél, buku kumpulan novel, jeung kamekaran novél Sunda kiwari!
 10. Téangan lima novél Sunda nu dipikaresep sarta catetkeun identitas bukuna (judul, pangarang, titimangsa medal, jeung pamedalna)!

CONTO NOVEL

Sempalan Novel
………
Geus aya taunna Si Uha ngumbarana di dayeuh. Ku dununganana kacida dipika-nyaahna; keur mah teu kagungan putra, turug-turug budakna bisa mihapékeun manéh. Sakaluarna ti sakola ku dununganana diasupkeun ka Kursus Dagang; lebar ku pangartina, cenah.

Kana gawé beuki singer, méh sagala katangkes, taya kabau. Geus puguh ari pagawéan lalaki mah; ka nyangunyangu kacabak. Atuh dununganana téh beuki tamplok baé kanyaahna.

Salebaran sakali sok merlukeun balik ka lembur; boh méméhna sakalian ngadon lebaran riung mungpulung jeung indung jeung dulur, atawa sabadana mun meneran dian-deg mah kudu lebaran di dayeuh. Unggal bulan dununganana sok ngiriman, ngabanjel-banjel kaperluan indungna jeung Si Aah. Atuh ku kituna nu di lembur jongjon, nu ngumbara betah. Teu sumoréang teuing ka nu ditinggalkeun.

Indungna gé jeung Si Aah kungsi dua kali ngalongok bari rébo kikiriman, ka peuteuy-peuteuy sélong dibawa, hatur lumayan cenah tamba léngoh.

Bubuhan lila di dayeuh, geus leungit wé bulu kampung téh boh kulit atawa réngkak nyeplés urang dayeuh pituin. Awakna mesat jadi jangkung gedé, kulit lingsig asak omé.

Basa balik ka lembur nu pangpandeurina saréréa pada kalinglap, malah réa urut batur ulinna nu teu wawuheun dina sagokeun mah. Loba nu teu wani ngadeukeutan mimitina mah, nga-rumasakeun bulukusutan. Tapi Si Uha mah teu pindah pileumpangan, sabaheula waé adatna téh; babaturanana diraéh, euweuh ieu aing pinter, ieu aing urang dayeuh. Ngan saurang nu teu beu-nang dideukeutan téh, nyaéta Si Utay, sakitu saba-baraga kali ngahaja dianjangan sakalian ne-pungan mamangna jeung bibina.

Satamatna ti Kurus Dagang ku dununganana dijeujeuhkeun dipangyiarkeun pagawé-an. Kabeneran ditarima jadi jurutulis di pabrik tinun. Najan geus digawé, teu incah bali-lahan, nuturkeun dununganana baé. Kana gawé teu ngurangan, sabaréto baé cara basa keur sakola kénéh.

Unggal gajihan, duit téh kabéh dipasrahkeun ka dununganana, manéhna mah ngan ukur misahkeun keur kaperluan sautak-saeutik. Atuh dina jero dua taun digawé téh geus bisa ngoméan imah indungna, sakalian digedéan jeung dipapantes.

Ayeuna mah saenggeus manéhna gedé, geus boga gawé di dayeuh sarta geus kadeu-leu tapakna, ari pareng balik ka lembur téh ku kolot-kolot ogé diarambeuan diarajaénan. Sumawona ari papantaranana mah, boroboro aya nu wani ngunghak, dipiconggah gé réa nu popoyongkodan, éra.

Barudak parawan loba nu ngadadak nyobat ka Si Aah. Duka naon sababna, da mun pareng manéhna aya di lembur sok katénjoeun saban soré sok aya waé nu nyampeur ulin ka adina. Manéhna onaman tara pati barangtitén; rajeun disindiran ogé ku indungna api-api teu ngarti waé, da can aya maksud téa kana boga pamajikan téh.

Nu teu weléh matak hémeng téh talajak Utay, siga beuki kacida ceuceubna ka ma-néhna téh. Nepi ka kanjat ngareuhak ari ngaliwat ka hareupeun imaha téh. Kilang kitu teu jadi pikir, da geus nyaho kitu adatna.
………
(Dicutat tina novel Nu Sengit Dipulang Asih, karangan Ahmad Bakri)

LATIHAN 2

1. Saha waé nu jadi palaku dina éta novel?
2. Kumaha watek unggal palaku dina éta novel?
3. Kumaha hubungan antara palaku dina éta novel?
4. Dimana éta kajadian lumangsungna?
5. Iraha kajadianana?
6. Kumaha suasana?
7. Alur naon nu dipaké ku pangarang dina nyaritakeun éta novel?
8. Téma naon nu dicaritakeun dina éta novel?
9. Amanat naon anu hayang ditepikeun ku éta pangarang novel?
10. Kecap-kecap naon waé anu teu kaharti dina éta novel. Pék tuliskeun ku hidep sarta paluruh hartina dina kamus

LATIHAN 3
MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

 1. Naon bédana unsur ékstrinsik jeung unsur intrinsik novél?
 2. Sebutkeun nu kaasup unsur-unsur intrinsik novél!
 3. Jéntrékeun naon nu dimaksud jejer?
 4. Naon bédana antara jejer jeung amanat?
 5. Jéntrékeun naon nu dimaksud latar?
 6. Galur téh kabagi jadi tilu, sebutkeun sarta jéntrékeun séwang-séwangna!
 7. Naon nu dimaksud puseur sawangan ngagunakeun gaya jalma kahiji, kadua, jeung ngadalang?
 8. Jéntrékeun naon nu dimaksud nepikeun amanat bisa langsung jeung teu langsung!
 9. Nurutkeun sawangan hidep, naon bédana unsur intrinsik novél jeung carpon?
 10. Sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan unsur ékstrinsik jeung intrinsik novél!

SUMBER & REFERENSI

Sumber dan referensi blog ini dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

KUMPULAN MATÉRI NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/materi-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/sempalan-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SOAL NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

MATERIAL NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11
A.NOVEL WANGENAN
Novel tersebut merupakan desain cerita yang memberi kesan liris peristiwa ya-ya dan berskala panjang. Peristiwa itu diceritakan dan banyak lagi. Bahkan ada beberapa kejadian yang berlangsung terus menerus. Latar, baik latar waktu maupun latar tempat, tentunya juga jauh lebih luas. Pemeran selain pemeran utama adalah pemeran dan figuran yang paling lengkap (aktor tambahan). Meskipun tidak sepenuhnya begitu. Jelas, dalam novel saya lebih banyak menceritakan sifat dan perilaku protagonis tersebut.
B. ELEMEN NOVEL
Jika Anda membaca novel Anda akan menemukan apa yang disebut tema, ketegangan, aktor, latar belakang, judul, sudut pandang, dan gaya bahasa. Demikianlah apa yang disebut unsur atau struktur intrinsik yang ada dalam novel.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Tema adalah yang mengatur arah unsur-unsur lain dalam sebuah cerita. Tema saya banyak wajah, tetapi tema biasanya tidak jauh dari kehidupan nyata. Jadi untuk mengetahui tema-tema apa yang ada dalam cerita, kita harus terlebih dahulu memahami isi, karakter, kebiasaan, situasi, dan alur cerita. Tidak semua penulis membahas tema secara langsung dalam karya mereka.

Strain termasuk unsur-unsur yang penting dalam sebuah cerita. Karena dalam sebuah regangan terdapat urutan peristiwa, memberi arah atau mengatur peristiwa apa saja yang harus didahului atau diikuti, dan yang menunjukkan sebab akibat dari peristiwa dalam cerita. Dalam suatu regangan atau alur ada yang disebut Konflik, yaitu interaksi antara dua tokoh atau lebih, atau interaksi seorang tokoh dengan lingkungan sekitarnya. Jika konflik sudah mencapai puncaknya disebut dengan Klimaks.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Aktor adalah tokoh yang berperan dalam sebuah cerita. Melihat tipe saya ada yang disebut aktor utama dan aktor tambahan. Dalam jalannya cerita selalu ditampilkan juga kebiasaan atau sifat-sifat pelakunya. Ada pelaku yang temperamennya konstan, ada juga yang berubah dari baik menjadi buruk atau sebaliknya.

Latar adalah lingkungan sekitar peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Latar ada dua macam yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempat merupakan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, sedangkan latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut.

Center of view atau sudut pandang berarti (oleh siapa) narator adalah karangan atau sudut pandang. Ada dua cara yang biasa digunakan dalam karya fiksi seperti novel, yaitu (1) catur orang ketiga, yaitu pengarang berada di luar cerita, pelaku disebut dengan nama, atau menggunakan akhiran “dia”, “mereka”; (2) Catur orang pertama adalah pemain catur di dalam cerita, selalu pelaku cerita, menggunakan kata penarik “Aku”.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui atau menggunakan bahasa khas yang menunjukkan kepribadian pengarang. Pengarang sering menggunakan gaya bahasa dalam karyanya agar terasa lebih indah.
C. SEJARAH NOVEL
Masuknya novel ke dalam sastra dipengaruhi oleh sastra barat, khususnya Belanda. Novel pertama dalam sastra Indonesia adalah Baruang ka nu Ngarora karya Daeng Kanduruan Ardiwinata (DK Ardiwinata), terbit tahun 1914. Dibandingkan dengan novel pertama sastra Indonesia, Azab dan Sengsara karya Merari Siregar yang terbit tahun 1920, lebih banyak dari novel pertama. enam tahun. Jadi kurang enak kalau novel dalam sastra merupakan pengaruh sastra Indonesia.
D. NOVEL PAPASINGAN
Novel Anak
Novel anak adalah novel yang ditujukan untuk dibaca anak-anak. Masalah yang diceritakan, masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan anak. Begitu pula dalam menghadapi dan memecahkan masalah, sesuai dengan pikiran dan jiwa anak. Kacang terutama anak-anak baik lagi.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Pada umumnya novel anak dalam karya sastra, hanya pelaku dan masalahnya yang utama adalah “anak-anak”. Tetapi pada lebah cara berpikir dan cara memecahkan masalah, secara eksperimental, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Lebah itu seperti orang dewasa yang memakai tubuh anak laki-laki. Novel anak-anak dan penulis dalam sastra, termasuk:
• Samsudi: Anak Teuneung, Anak Minggat.
• Tatang Sumarsono: Miang dan Kaludeung, Si Paser.
• Hidayat Soesanto: Guha Karang Legok Sari, Bima Rengkung, dan rangkaian cerita wayang dari Mahabharata, jrrd.
• Dian Hendrayana: Bintang Hariring

Novel Remaja
Novel remaja adalah novel yang tidak menceritakan permasalahan remaja. Jadi sekali lagi para pelakunya adalah remaja yang sangat baik. Dalam novel remaja kami tidak banyak. Beberapa contoh novel remaja adalah Cinta Pabaliut karya Eddy D. Iskandar, Rini karya Yoséph Iskandar, dan Lalangsé karya Aam Amilia.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Novel Dewasa
Novel dewasa tertentu ditujukan untuk bacaan orang dewasa. Jangan membicarakan masalah orang dewasa. Begitu pula dengan pelaku utamanya. Dalam beberapa novel ada bagian yang kurang nyaman jika dibaca oleh anak-anak. Jika dia adalah bagian yang menceritakan malam pertama Karnadi dan Eulis Awang dalam novel Rahasia Buruk Senilai Yuhana dan Sukria; oconna adegan Neng Eha dan Kosim di jalan sepi dalam novel lain Itu karangan Moh. Ambri.
Berdasarkan tema dan masalah yang diceritakan
Novel Sunda dapat dikelompokkan menjadi:
(a) Novel Cinta
Novel

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

cinta adalah sebuah novel yang menceritakan cinta saling cinta (romance) dari pelaku utama. Contoh: Lain Itu karangan Moh. Ambri, Cinta Pabaliut oleh Eddy D. Iskandar, Lalangsé oleh Aam Amilia, Mikung oleh Abdullah Mustappa, dan He oleh Syarif Amin.

(b) Novel Psikologis
Novel jiwa adalah novel yang memang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan jiwa tokoh utama. Contoh: Patung Ningrum Julaeha.

(c) Novel Misteri
Novel misteri adalah novel yang memang menceritakan hal-hal yang mengandung rahasia, yang biasanya kabuki di akhir novel. Misalkan dia menyuruh untuk mencari pelaku pembunuhan atau pelaku kejahatan lainnya. Contoh: Laleur Bodas oleh Samsu (Sambas dan Susangka), Si Bedog Panjang oleh Ki Umbara, Rajapati di Pananjung, dan Bedog Si Rajapati oleh Ahmad Bakri, Rusiah Geulang Rantay oleh Margasulaksana, dan Kalajengking oleh Anna Mustikaati (sandiasmana Aam Amilia), jrrd .
(d) Novel Sejarah
Novel sejarah adalah novel yang isinya mengandung unsur sejarah. Kedua pelaku apalagi sama-sama kebetulan mengadopsi ke dalam sejarah. Misalnya: Pangeran Kornel dan Mantri Jero karya R. Memed Sastrahadiprawira, Perang Bubat, Tanjeur di Juritan Jaya di Buana, dan Putri Subanglarang karya Yoséph Iskandar.

(e) Novel Sosial
Novel sosial adalah novel yang tidak mengangkat masalah sosial, seperti ketidakadilan, ketimpangan, atau gejolak sosial dalam satu musim. Pelaku dapat menjadi subjek, korban, atau saksi dari situasi tersebut. Contoh: Lembur Singkur karya Abdullah Mustappa.
Revolusi Kakaren
(Tatang Sumarsono)
Gunung Pamolah semakin membludak. Kedatangan untuk lembur mungkin sering, intermiten berbekal senjata, tingkat permintaan kepada orang-orang sambil memaksa.
Tidaklah dimengerti, kata pemikir Erom, barisan dia dikatakan berperang atas dasar agama, tapi mengapa mempertaruhkan tindakan seperti itu. Keun tinggal membakar balai desa, itu tidak bisa dimengerti, da mungkin gedung milik pemerintah. Tapi saya tinggal di masjid dan pesantren ini murni demi agama. Jadi lagi-lagi dengan adanya ajengan atau kiyai yang terbunuh, memang harus menjadi benteng pertahanan. Kalau orang gunung menembak komandan penari, tidak bisa dipahami, da apan berada di posisi musuh.
Untungnya itu adalah lembur Erom dan saya tidak pernah melakukan apa-apa. Orang-orang yang selamat dari eksploitasi dan agresi geng.
Malas dianggap aneh. Bahkan setelah desa menerima distrik, ketika ada tarian tentara menyerang saya – waktu lembur Erom saya berlalu sejauh ini. Kejutan bukan hanya merayap di hati para warga tetangga yang kewalahan, tapi lagi-lagi bagi tentara kita akan menjadi tanda tanya, kenapa ada apa-apa?
“Kenapa, Pak Lurah, desa ini tidak diserang oleh komplotan DI?” jadi pertanyaannya adalah kedal dari Kapten Saragih kepada ayahnya Erom.
“Ya, saya tidak tahu, Kapten. Ayah Erom menjawab. “Mungkin desa saya dilindungi oleh nenek moyang saya. Jadi tidak ada orang gunung yang berani datang ke sini. Dari zaman dulu, tidak ada yang berani mengganggu desa ini.”
Kapten Saragih bergumam, melanjutkan, “Oh, jadi ada leluhur yang menjadi kekuatan di desa ini? Benar-benar hebat.” Ayah Erom mengeluh.
“Atau mungkin karena orang-orang di sini bekerja sama dengan komplotan itu, Pak Lurah,” kata Kapten Saragih.
“Mungkin itu benar, Komandan, beberapa orang di sini berada di pihak musuh kita.” Letnan Kandi terus berbicara dengan atasannya.
“Ah, tidak apa-apa. Orang-orang Sinih tidak pernah mendukung orang gunung dari sebelumnya, ”kata ayah Erom dengan cepat.
“Tapi tidak mungkin, Pa Lurah, jika kita lembur tidak ada yang memiliki hubungan dengan DI-ku. Mustahil. Karena, pasti yang pertama diserang,” kata Letnan Kandi.
“Tidak, Letnan. Silakan periksa sendiri. Kadang, sekarang penghuninya lembur oleh saya kita kumpulkan. Tolong hubungi saya satu per satu, Letnan Pa saya yang penasaran, ”tegas ayah Erom. Kapten Saragih mengangguk. “Ini harus menjadi catatan kita, Letnan.
Coba cari tahu, siapa di antara orang-orang di sini yang mencurigakan.”
“Tidak seorang pun, Kapten Pa, percaya relaksasi yang sama,” kata Pastor Erom, bersikeras menyangkal kecurigaan tentara.
“Ya ya. Menurut Pak memamg tidak ada. Tapi kita tidak bisa begitu saja mempercayainya. Mungkin kalian tidak tahu kalau di antara warga di sini ada yang menyukai hubungan dengan DI.”
“Itu bisa berbahaya. Siapa tahu komplotan itu mendapat informasi tentang kami dari orang bermuka dua,” kata Letnan Kandi
“Tepat. Itu yang ingin kami sampaikan. Itu sebabnya kamu harus menyelidikinya.”
“Siap, Dan!”
Selama percakapan ayahnya dengan tentara, Erom masih bayi. Taruhan pikiran buruk muncul, bagaimana jika dia kemudian dituduh selingkuh dengan orang gunung? Berlomba lagi untuk mengingat peristiwa bahasa. Ya, tapi dia pernah makan bersama Jamhur yang jelas-jelas menjadi ketua komplotan itu. Dia mengatakan dalam perhitungan Erom, bukan tidak mungkin lembur yang dia lewati komplotan itu karena ada perintah dari Jumhur – jangan sampai ada yang berani mengganggu. Namun hal itu kemudian ditegaskan Jamhur kepada bawahannya.
Apa akibatnya jika tentara akhirnya mengingat hal itu? beu,

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

berperan sebagai barabé, karena aing bisa disalahkan biluk kepada kita gung. Namun, mengapa sebaiknya membicarakan sesuatu yang akrab dengan pemimpin geng? Tetapi, jika demikian, mengapa hasilnya bagus?
Erom sangat bingung. Ras kembali ingat bahwa Jamhur adalah temannya, atau setidaknya pernah menjadi temannya—tidak hanya selama perang revolusioner, tetapi sejak dia masih kecil. Kenapa aku merasa dikhianati? Erom bertanya pada dirinya sendiri. Tidak, saya tidak menemukan jawaban yang kira-kira bagus di sana, enak di sini.
Bagaimana jika suatu saat tentara memeriksa es? Kenapa aku ingin diam? Atau bagaimana jika giliran untuk memeriksa adalah Mang Suminta dan Kang Udin, mengapa mereka menyuruh mereka untuk merahasiakan itu selama ini sangat tersembunyi?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu merul memenuhi kepalanya. Erom hanya bingung, takut akan yang satu ini, yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Keun jika hanya semet jatuh padanya, tapi bagaimana jika ada pihak lain yang dianggap kabaud – setidaknya ayahnya sendiri?
Sudah pasti tentara tidak akan bersembunyi. Di mana bahkan jika Anda menyesali bahwa saya dikunci menjadi tentara saya. Saya akan menganggap tuan rumah menyadari situasi di sekitar perpanjangan waktu ini. Bukan tidak mungkin lapisan gula akan terbalik.
Pada akhirnya, Erom memilih untuk pergi dari perpanjangan waktu, untuk menghindari digosok – itulah sebabnya dia tidak merasakan sakit dan tidak ada luka bakar. Yang mengatakan pertimbangan adalah yang paling berisiko. Sangat tidak disarankan untuk menahan mangkok dalam keadaan lembur, bahkan tidak mungkin akan berbahaya jika banyak tidur. Jika saya pergi dari lembur, saya mungkin tidak akan menyalahkan orang gunung.
Beberapa hari setelah istrinya melahirkan, Erom mengamini orang tuanya-yang ingin mencoba tinggal lagi di Bandung. Tidak ada alasan bagi saya, yang selama ini mengganggu pikirannya. Cukuplah untuk mengatakan: kota ingin mencari pekerjaan yang dianggap nyaman.
Ibunya tidak mampu terus-menerus mengancam, dan memang alasan yang diharapkan Erom bisa dimengerti. Sudah ketahuan lagi oleh orang tuanya, jika Erom haben menghajarnya di waktu lembur tentu akan sedikit maju. Tidak, hanya sebatas lahan kerja yang tersisa di waktu lembur saya; cuma jejeblogan goyang lumpur, sedangkan hasilnya mahi jatuh, bahkan kadang harus nombok.
Peran
Untuk memahami cerita di atas, kemaslah jawaban dari pertanyaan di bawah ini!

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Tema apa yang diceritakan dalam novel? Pesan apa yang ingin Anda sampaikan dari penulis novel tersebut?

Siapa aktor dalam novel tersebut? Apa kebiasaan masing-masing aktor dalam novel? Apa hubungan antara aktor dalam novel?

Dimana peristiwa itu terjadi? Kapan itu akan terjadi? Bagaimana suasananya?

Alur apa yang digunakan pengarang dalam menceritakan novel tersebut?

Kata-kata yang tidak dipahami dalam novel. Peck masuk sambil tersenyum dan mencari artinya di kamus.
E. Tulis Review dan Review Novel
sebuah. Tulis Garis Besar Novel
Tulislah bagian-bagian cerita yang dianggap penting dan menjadi keingintahuan pembaca. Hasil kerja sedemikian rupa disebut penggalan atau kutipan.
Jika Anda ingin menulis ringkasan, Anda harus memperhatikan beberapa aspek. Sebelum prak, hidep harus memasukkan desain cerita yang sudah dibaca. Perancangan tersebut meliputi judul, tokoh dan batasannya, latar atau latar belakang, masalah atau konflik, dan urutan peristiwa dalam cerita yang telah Anda baca.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Langkah-langkah konstruksinya adalah:
(1) membaca novel dengan gentar,
(2) menangkap isi novel,
(3) menentukan desain novel,
(4) merekam setiap peristiwa penting,
(5) Menyusun urutan peristiwa atau kejadian dalam novel dengan bahasanya sendiri.

Konsep yang ditulis dengan huruf tebal tidak mengubah isi cerita, karakter, latar, atau tema. Sinopsis dapat ditulis secara ringkas dan dapat ditulis sampai akhir (ending) dengan detail.

Berikut ini adalah apa yang disebut ringkasan novel saya. Peck langsung membaca yang kaget dengan senyumannya!
Mantri Jero
(R.Memed Sastrahadiprawira)

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Raden Yogaswara dididik oleh ayahnya menjadi orang yang berilmu tinggi. Selain itu, Raden Yogaswara dididik dengan baik untuk menjadi pribadi yang berkomitmen untuk bekerja. Oleh ayahnya Raden Yogaswara diperkenalkan dengan kisah Aji Saka, yang menceritakan tentang asal mula Sembada dan pengabaian Raja. Cerita itu dibuat untuk pengajaran kepercayaan diri.

Pada suatu ketika Raden Yogaswara menyaksikan kesaktian Kepala Suku Cutak yang datang ke daerahnya. Jorojoy dalam hatinya memiliki hasrat ingin menjadi seorang jenius yang memiliki kekuatan. Bahkan kembali setelah mendapat kabar dari ayahnya, bahwa dia adalah keturunan Menak. Begitu juga dengan ayahnya yang sehari-hari menjadi buruh tani di lembur Sihoreng putra Dalem (Bupati) Suniawenang. Anda tersesat karena dituduh berusaha merebut kekuasaan. Sudah 20 tahun ayah Raden Yogaswara menyumbang bersembunyi di Nagri Tengah, tetangga Nagri Suniawenang.

Menyusui anaknya yang bercita-cita menjadi cantik, ayahnya mendorong Raden Yogaswara pergi ke Nagri Tengah untuk mengabdi pada Kangjeng Dalem. Sesaat sebelum Raden Yogaswara harus terlebih dahulu mempelajari bagian-bagian Islam di Pasanten Janggala. Raden Yogaswara diterima sebagai murid pada waktu itu

tren dipimpin oleh Kiai Abdul Mugni. Selama sekolah, Raden Yogaswara bertemu dengan putranya Kiai Abdul Mugni bernama Nyi Halimah. Ketika Raden Yogaswara meninggalkan pesantren untuk pergi ke Nagri Tengah, ia membuat janji dengan Nyi Halimah. Meski berpisah, hubungan itu tidak putus, melainkan sampai rabi.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Meninggalkan pesantren tersebut Raden Yogaswara tidak sendirian, melainkan bersama seorang sahabat bernama Ki Bulus. Di Pusat Kota, Raden Yogaswara mendapat pekerjaan sebagai penjaga kuda, sedangkan Ki Bulus I mendapat pekerjaan sebagai pembersih kandang. Karya Raden Yogaswara sangat persegi. Karena kegunaannya, tugas Raden Yogaswara dipindahkan ke bagian upacara, menjadi yang terakhir membawa rokok Dalem. Di tempat kerja baru ini, Raden Yogaswara sangat sering menyaksikan diskusi-diskusi yang diadakan di Baléirung. Suatu ketika terjadi perbedaan pendapat tentang bagaimana sikap pemerintah Nagri Tengah terhadap Mataram, yang kemudian dimunculkan Sutawijaya. Hasil rekonsiliasi memutuskan bahwa Nagri Tengah tidak memiliki hubungan apapun dengan Mataram.

Kecerdasan Raden Yogaswara yang oleh ayahnya diajari membaca dan menulis tidak diketahui oleh Kangjeng Dalem. Terima kasih Kanjeng Dalem mengangkat Raden Yogaswaran sebagai Perawat Dalam. Saat itu sangat jarang orang bisa membaca dan menulis. Ada yang merasa bahwa pengangkatan Raden Yogaswara sebagai Perawat Dalam adalah Anggataruna, orang yang mengangkat Raden Yugaswara sebagai penjaga kuda.

Pada suatu waktu, ada peristiwa alam yang disukai setiap orang di kota. Di langit muncul bintang yang mengepul. Ini merupakan pertanda bahwa sebentar lagi akan terjadi perang, hujan dan angin yang menandakan datangnya musibah, dan caringin rungkad yang menandakan bahwa penguasa akan kehilangan kekuasaan. Seiring dengan kehadiran totondén, Sutawijaya dari Mataram mengobarkan perang untuk melemahkan negara-negara sekitarnya. Mendengar kabar itu tentara Mataram telah datang ke daerah Kawasen yang berbatasan dengan Negara Bagian Tengah.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Kisahnya Nurse Inside dipercaya oleh Dalem untuk memimpin 200 prajurit untuk berangkat ke medan perang. Dalam pembantaian Perawat Inside terluka parah, sementara pasukannya terbunuh. Setelah itu terjadi, Dalem melarikan diri ke hutan. Di dalam pelarian ke hutan tidak mulus, banyak rintangan yang harus dihadapi. Saat menyeberangi sungai yang banyak airnya, rombongan dibantu oleh ikan lobang raksasa yang berubah menjadi jembatan. Saya pikir kelompok yang bisa saya lewati adalah suguhan saya dibantu oleh lubang itu.

Negara Bagian Tengah sekarang berada di bawah kekuasaan Mataram. Saya kembali ke Kerajaan Tengah, tetapi tidak memiliki kekuatan. Apa pun perintah Dalem kepada rakyatnya diperintahkan oleh Sultan Mataram. Saya mempercayakan Perawat di dalam untuk mengurus semua isi kerajaan. Saya pikir mengingat Perawat Dalam mendapat kepercayaan dari Dalem yang sama, semakin menyebalkan itu.

Dalem memiliki selir bernama Ratnawulan, berasal dari Suriawenang. Dikatakan dalam percakapan Raden Yogaswara balaka dengan Ratnawulan, bahwa ia adalah putra Raden Wirautama, saudara dari Dalem Suniawengang yang sedang memegang kekuasaan sekarang. Setelah pancakaki, diketahui bahwa Ratnawulan masih menjadi ibu angkat Raden Yogaswara. Berbakat pula, Ratnawulan memeluk Raden Yogaswara. Kedua orang tersebut tidak mengetahui adanya saksi. Saya menjadi telinga ibur negara salelembur, bahwa Perawat Dalam telah berjalan non-serikat kerja ke Ratnawulan. Mereka memberi tahu Dalem Suniawenang.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Alasan saya berharap mobok menemukan celah untuk mendengar berita seperti itu. Dia tidak berpikir panjang lagi, dia mengirim surat kepada Kangjeng Dalem untuk menceritakan peristiwa itu.

Kangjeng Dalem ke Nagri Tengah, kemudian dia mencari kejadian tersebut. Kangjeng Dalem tidak percaya dengan isi surat itu. Dia menyelidiki jika pemberitahuan itu hanya buatan. Sementara itu, Raden Yogaswara ditugaskan untuk mencari uncal peliharaan Dalem di hutan. Perjalanan itu ditemani oleh dua orang yang berguling-guling. Kedua ksatria tersebut mendapat tugas rahasia dari Anggataruna, yaitu membunuh Raden Yogaswara. Dalam suatu malam Raden Yogaswara berbicara tentang ajaran Buddha bertekuk lutut bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara atau tidak abadi. Gulang-gulang kedua sangat dipengaruhi oleh kisah Raden Yogaswara, sampai-sampai gulang-gulang tersebut merupakan balok kayu yang ditugaskan oleh Anggataruna untuk mengubah Raden Yogaswara. Raden Yogaswara menyadari, bahwa ia sedang berada dalam kasus tersebut. Selama waktu inilah dia merasa, betapapun baiknya, untuk menerima apa pun yang akan jatuh padanya. Dalam hatinya Raden Yogaswara telah bulat untuk tidak ingin membocorkan rahasia kepada siapa pun juga tentang siapa dia sebenarnya. Selama di hutan Raden Yogaswara juga mengingat tipu daya Anggataruna yang selalu menyembunyikan doma dan munding, dan memerintahkan uncal untuk menggali yang selama ini tidak terdeteksi oleh Dalem.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Hasil penelitian Dalem bersama Patih, Ja

ksa, Kaliwon, Jurusimpen, dan Panghulu tidak dapat membuktikan bahwa Raden Yogaswara sudah salah. Tapi meski begitu, proses hukum saya rutin dilakukan, untuk meyakinkan bahwa Raden Yogaswara tidak salah. Bentuk hukumannya seperti perilaku adat di Amerika Tengah, yaitu perlunya menyelam di Leuwi Panereban.

Yang tidak punya dosa tentunya akan kuat dalam menyelamnya. Begitu pula Raden Yogaswara yang sangat kuat menahan napas saat menyelam sebelum tengkoraknya tenggelam. Ciri orang yang salah adalah saya tidak kuat untuk menyelam karena sudah muncul sebelum tengkorak tenggelam. Karena saya tidak punya siapa-siapa, akhirnya saya membebaskan Raden Yogaswara dari dakwaan.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Mereka yang tidak memiliki dosa tentu akan kuat untuk menyelam. Begitu pula Raden Yogaswara yang sangat kuat menahan napas saat menyelam sebelum tengkoraknya tenggelam. Ciri orang yang salah adalah saya tidak kuat untuk menyelam karena sudah muncul sebelum tengkorak tenggelam. Karena saya tidak punya siapa-siapa, akhirnya saya membebaskan Raden Yogaswara dari dakwaan.
B. Tulis Ulasan Novel
Review day adalah tulisan atau deskripsi tentang semakin baik semakin buruk nilai sebuah karya atau buku. Untuk tujuan resensi sebaiknya disampaikan kepada pembaca, apakah karya atau buku tersebut berbayar, kita mendapatkan kenikmatan yang paling besar dari masyarakat atau tidak. Untuk memberikan pertimbangan atau nilai secara objektif terhadap sebuah karya atau buku, penulis resensi harus memperhatikan dua aspek. Pertama; resensi harus menyadari seluruh maksud dan tujuan dari penulis asli; kedua, resensi harus sadar dan mengingat maksud dari membuat resensi. Singkatnya, untuk menulis resensi yang baik, saya harus benar-benar memenuhi kewajiban saya kepada pembaca dan menghormati buku.
Saat kita menulis resensi novel, kita bisa memulainya dengan terlebih dahulu merangkum tema karangan (novel), kemudian merangkum apa yang ingin disampaikan pengarang melalui novel tersebut. Tema novel agar lebih intens dan lebih mengharukan dilengkapi dengan deskripsi isi novel dan unsur-unsur intrinsiknya (regangan, latar, penokohan) secara keseluruhan. Langsung saja berikut ini adalah contoh cara menulis resensi novel.

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Jadi saya yakin semua keingintahuan yang terkait dengan latar belakang novel ini harus diketahui oleh pembaca. Termasuk dalam kategori apa novel ini akan diklasifikasikan? Apakah trendi atau sejarah dll. Kita juga akan mendapatkan kesan yang dengannya penulis resensi memotret keuntungan atau kenikmatan dari kehebatan novel. Peck segera baca contoh penulisan review ini!
Kuda Lumping:
Tidak Seperti Dipertahankan
Kategori: Novel Sunda Barudak
JANG UDIN berkata, kuda itu tersungkur di tepinya hingga lupa pergi. Uang titipan untuk ibunya hilang dalam pengawasan. Itu hanya bisa membuatmu menangis. Anda ingin pergi ketakutan sampai mati. Bahkan ketika ayahnya memeriksa, anak nakal saya akan dikirim ke Tangerang, terkunci di dalam penjara bawah tanah. Baking baluweng, kalau ada orang diajak pergi, ikut. Tidak ingat ke mana Anda ingin pergi. Akhirnya lahir di lembur orang lain.
Jadi menurut saya buku Kabandang karya Kuda Lumping (KKL) karya Ahmad Bakri ini. Singkat cerita, mari kita ceritakan padanya kehidupan kecilku Jang Udin yang ditunggangi kuda lumping. Dia berkata, periksa pertarungan, Jang Udin adalah anak nakal. Jika Anda bermain selalu ketidakakuratan, pasangan ingat untuk kembali ke masa lalu. Berkat juru tulis, ayahnya, sangat sering mengisap. Bahkan satu musim saya diintimidasi: jika ada yang mengganggu, Anda ingin dikirim ke Tangerang.
Pada dasarnya budakku. Nasihat orang tua hanya dilampirkan secara singkat. Ibu satu musim oleh ibunya disuruh mengambil uang untuk Mang Mita, hilang elodan. Tapi ada keinginan, seekor kuda lumping thea. Dan kemudian dia melihat.
Jadi, waktu lembur teman saya tidak lama, hanya beberapa hari saja. Tampaknya penulis akan mengasihani Jang Udin, yang berdonasi sakit di rumah terdekat. Jol Mang Emod, seseorang setelah Jang Udin. Saya bertahan Jang Udin ini, bisa kembali ke kampung halamannya.
KKL yang sangat sederhana adalah. Bahkan apan, yang akan menceritakan kehidupan anak-anak yang bergejolak. Ternyata penulis banyak sekali yang menyebalkan untuk menceritakan kehidupan anak-anak lembur saya. Seperti dalam esai-esai lainnya, Ahmad Bakri sangat bisa menghidupkan cerita dengan mengolah bahasa secara spontan. Yang asli membuat kita lembur. Tidak diselingi dengan kata-kata puitis, apalagi dibumbui oleh syair getarku. Estuning saujratna, saayana, sesuai dengan kenyataan. Bahkan, kadang-kadang, percakapan lembur saya direkam, dan kemudian dipindahkan ke tulisan.
Namun, Paradenne bukan berarti Ahmad Bakri ambruk karena kemudahan kemahiran. Saya bersikeras bahwa pelanggar bahasa R saya ditahan dengan tegas. Angot begitu, Ahmad Bakri sangat halus dalam mendengarkan bahasa saya, setidaknya saya seorang guru bahasa.
Asana tidak terlalu banyak mengatakan, “Jika Anda ingin mengembalikan pengawasan, bacakan saya esai Ahmad Bakri!”
Dan kemudian sekarang saya berseru lagi, “Jika Anda ingin bernostalgia kembali ke masa kecil (lebah paling menyebalkan), bacakan saya Kabandang karya Kuda Lumping!”
Ahmad Bakri adalah penulisnya

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

populer. Dia menulis cerita pendek dan novel. Ari KKL adalah cerita yang didedikasikan untuk anak-anak (cek saja publikasinya, “untuk orang tua Anda akan lebih baik”). Sayangnya, mengapa buku bacaan anak-anak lain karya Ahmad Bakri, selain KKL, tidak pernah saya temukan.
Kembali ke kuda lumping. Hawe Setiawan mengatakan, KKL merupakan bagian dari pengawasan semasa kecil yang sulit dilupakan. Hanya lebah Kang Hawe yang berkeliaran di sosok Jang Udin saya, saya tidak ingat. Jelas, KKL adalah gambaran disabilitas anak lembur. Hari itu menjengkelkan, tetapi selalu ada mamalia. Cara Jang Udin. Tidak menaati orang tuanya, dia lahir.
Penilaian KKL dinilai dari ilmu-ilmu sastra yang lebih luas, bahkan untuk dinilai menggunakan teori-teori sastra kontemporer, juga ketidakakuratan asana. Sampai tulisan ini dibuat, saya tidak ada niat untuk menghormati KKL dengan menggunakan ilmu sastra (da tuna masih ilmunya juga). Maafkan aku, aku takut terus seperti Jang Udin. Itu sama dengan kita. Ongkoh apan Ahmad Bakrina oleh Anda, kata Abdullah Mustappa saat berkumpul di Forum Girimukti beberapa waktu lalu, tidak suka jika karyanya disebut sastra.
Periksa perasaan, buku yang ditulis pada tahun 1967 ini tidak laas menyenangkan. Itu wee, selama membaca, bertaruh harapan menyebalkan bahwa Anda berbicara. Ketika saya membaca buku di tengah rumah, mengapa da perasaan ada Aki Uda sedang berbicara di dapur.
Menurut saya kelebihan Ahmad Bakri adalah bisa membuat pembaca terkesan sehingga tidak berhenti membaca bukunya. Ahmad Bakri tidak terlalu mempedulikan solusi cerita, hanya bagaimana membuat cerita itu layak dan komunikatif. Da kalau ditulis dalam bahasa Indonesia saya bisa tentu ada “sarian” karya Ahmad Bakri.
Selain berisi “peupeujeuh” kepada anak-anak, agar tidak menyebalkan seperti Jang Udin, KKL juga memberikan gambaran kehidupan anak-anak saat itu. Boa sekarang saya kari waasna menggali pitit di sampel. Boa sekarang dan saya juga telah pergi.
Pemeran Jang Udin dikisahkan dalam KKL tapi hanya dipinjam dari penulisnya, dan di saat-saat panas saya menyuruh anak-anak untuk tidak kesal. Ahmad Bakri sangat pandai menyusun komposisi cerita, hingga pembaca tidak merasa kewalahan. Umumnya dalam buku bacaan anak, terkadang kita selalu hampa. Saya sering bergumul antara buku yang berisi cerita dan buku panduan karakter.
Setiap pembaca, mungkin memiliki pendapat yang berbeda setelah membaca buku tersebut. Cuma buat saya keliling, ada dendam di KKL ini. Artinya, Jang Udin diceritakan oleh penulis Mani sangat singkat, hanya menghabiskan beberapa halaman. Jika Jang Udin melakukan waka ada bantuan. Da it weh, ketika Jang Udin berjalan dalam kegelapan saat hujan, heg ada mobil yang terdengar, memakai dan cukup sedih. Aduh, borgol, da apan yang mau membaca dengan baik anak-anak, tentu saja kasihan membaca Jang Udin yang “menderita” oleh penulisnya.
Cek saja jadi cek ini juga, saya ikut memuji filter Ahmad Bakri.
(Dadan Sutisna)
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Halaman 106-122)
Pelatihan
Untuk mengetahui bagian-bagian dari novel, kemas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Baruang ka nu Ngarora, Gogoda ka nu Ngarora, Rusiah nu Goreng worth in the mood….
sebuah. Bagaimana
B. puisi
C. novel
D. kisah

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Novel pertama dalam Tatar R adalah….
sebuah. Godaan ke Ngarora
B. Baruang ka nu Ngarora
C. Di Bawah Hati Merahnya
D. Rahasianya Bernilai Buruk

Novel Baruang ka nu Ngarora merupakan novel pertama di tanah R juga yang menjadi unggulan akan novel di Indonesia. Novel Baruang ka nu Ngarora mulai dicetak pada tahun…..
sebuah. 1912
B. 1914
C. 1915
D. 1916

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Kata buhun wadi dalam novel Baruang ka nu Ngarora memiliki arti….
sebuah. Tutup toko dapat dibuka sebagian ke atas
B. hambatan menurut hukum agama
C. Jejak kaki Cileungcang di tanah biasanya bergerak
D. tersenyum atau tolong saat terikat dengan orang lain

Novel yang berjudul Lain Itu, Numbuk Di Sue, dan Novel Desa Kita Boleh….
sebuah. Moh. Ambri
B. MA Salmon
C. Yus Rusamsi
D. Akhmad Bakhri |

Novel tersebut berjudul Novel Demung Janggala diperbolehkan….
sebuah. Margasukalaksana
B. Yoseph Iskandar
C. Tatang Sumarsono
D. Yus Rusamsi

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Dengan terjadinya Perang Bubat, cita-cita Hayam Wuruk untuk menikah dengan Dewi Citraresmi tidak terwujud, karena….
sebuah. Kehadiran Kesombongan Patih Gajah Mada
B. Putri Sri Baduga tewas dalam pertempuran
C. Putri Dewi Citraresmi bunuh diri
D. Prabu Hayam Wuruk sedang tidak enak badan

Novel yang berjudul “Pangeran Cornel” novel boleh..
sebuah. MA Salmon
B. Yus Rusamsi
C. Karna Yudibrata
D. R. Memed Sastrahadlprawira

MATÉRI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

Novel berjudul “Perang Bubat” dikarang oleh….
sebuah. Moh. Ambri
B. Abdullah Mustafa |
C. Yoseph Iskandar
D. Eddy D. Iskandar

Novel yang berjudul “Bentang Hariring” ditulis oleh….
sebuah. Dian Hendrayana
B. Samsudin
C. Hidayat Soesanto
D. Godi Suwarna

error: Content is protected !!