Uncategorized

MATÉRI LAPORAN KAGIATAN BASA SUNDA SMA KELAS 10

MATÉRI LAPORAN KAGIATAN BASA SUNDA SMA KELAS 10

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA.

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.6. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan novel.
4.6. Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi) dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Fungsi sosial
Nilai moral dan pendidikan yang terkandung dalam karangan novel dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

• Struktur Teks
Ciri novel
Unsur sastra (intrinsik & ekstrinsik)

• Aspek Kebahasaan
Diksi
Ucapan, tekanan kata,
intonasi, ejaan, dan tanda baca.
Kalimat langsung dan tidak langsung.

• Topik
Petikan novel yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
-Mengidentifikasi unsur-unsur novel dengan cermat.
-Memahami isi novel dengan teliti.
-Menganalisis bahasa yang dipergunakan serta unsur
-intrinsik dalam novel dengan teliti.
-Menginterpretasikan isi novel sesuai dengan kaidahkaidahnya.
-Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi)
-Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya.

MATÉRI LAPORAN KAGIATAN BASA SUNDA SMA KELAS 10

A. PERKARA LAPORAN KEGIATAN

Laporan kagiatan eusina mangrupa sagala hal anu patali jeung kagiatan anu geus lumangsung. Informasi anu diutamakeun dina laporan kagiatan utamana mah muser kana lumangsungna kagiatan, waragad, bangbaluh atawa rereged, jeung pasualan-pasualan tèhnis. Ari wangun laporan kagiatan tèh formal sarta biasana dijieun ku organisasi atawa lembaga. Di jerona kudu ngamuat informasi jeung pakta-pakta anu bisa dipertanggung jawabkeun bener henteuna.

B. STRUKTUR LAPORAN KEGIATAN

1. BUBUKA

Eusina mangrupa panganteur pikeun mawa anu maca kana pasualan anu rèk di laporkeun. Dina ieu bagéan diterangkeun naon-naon anu jadi marga lantaran diayakeunana dina hiji kagiatan, katut rasa sukurna yén jeung réngsé ngalaksanakeun kagiatan. Contona seperti kieu:

“Dina raraga milangkala SMK SUNDALANA nu ka 20, OSIS SMK SUNDALANA ngayakeun kagiatan pagelaran seni Sunda pikeun lingkumgan sakola. Ieu kagiatan tèh minangka pangreuah-reuah serta salasahiji kasempetan pikeun nembongkeun kaparigelan jeung karancagéan siswa. Iwal ti éta, ieu acara teh ngarojong program  rebo nyunda anu ditetepkeun ku pamarentah daerah. Kukituna dipiharep bisa ngumuwuhkeun kareueus jeung sumanget siswa sangkan ngamumulè seni tradisi Sunda. Dina ieu pagelaran disadiakeun tilu pakét hadiah pikeun katégori “pamidang paporit”, pamidang motekar”, jeung “pamidang mencrang”.

2. WAKTU JEUNG TEMPAT KAJADIAN

Hal ieu perlu aya dina laporan sangkan puguh iraha jeung dimana eta kagiatan  teh di laksanakeun . contona seperti kieu:

“Ieu kagiatan dilaksanakeun ping 31 Mei 2017 , jam 08:00 -11:00 di bale pamidangan (aula) SMK Sundalana. Jl. Garut No. 2 kota Bandung”.

3. PAMILON

lamun kagiatan mangrupa lalampahan anu di sebutkeun téh cukup sabaraha urang jeung saha baé pamilon. Contona seperti kieu:

“Pamilon ieu kagiatan téh sakumna siswa ti unggal kelas jeung jurusan, kalayan wawakil anu kadaptar pikeun unggal kelompok ti unggal kelas jumlahna aya 60 urang, wincikanana:
Kelas X : 4 kelompok, jumlahna 20 urang
Kelas XI : 4 kelompok, jumlahna 20 urang
Kelas XII : 3 kelompok, jumlahna 20 urang”

4.  WARAGAD

Eusina ngadadarkeun timana meunang waragad, wincikna dipakena éta waragad sarta jumlahna. Ieu hal téh penting pikeun ngalaporkeun sabaraha jumlah waragad anu katarima sarta anu dikaluarkeun. Tangtuna kudu luyu jeung kaayan anu sabenerna. Pangpangna mah mun dipake pikeun laporan ka pihak nu méré waragad. Ieu di handap contona:

“Waragad pikeun ieu kagiatan nu katarima nyaéta Rp. 3.000.000 anu sumberna tina anggaran sakola Rp 2.000.000 jeung sumbangan ti sponsor penerbit Dunia pustaka jaya Rp. 1.000.000. éta waragad téh dipake pikeun rupa rupa kaperluan jeung pagelaran.”

5.  PEDARAN

Kagiatan jeung hasil nu dicangkingna. Dina ieu bagian, didadarkeun lumangsungna kagiatan jeung hasil nu dicangking sabeda éta kagiatan geus réngsé. Runtuyan acara sarta saha nu ngeusina diperlukeun luyu jeung prak-prakanana. Ieu bagian kacida pentingna, sebab midangkeun énya henteuna katut hadé goréng lumangsungna hiji kagiatan. Tungtungna payus pisan upama dilengkapan ku foto-foto anu aya patalina jeung kagiatan. Contona seperti kieu:

“kagiatan pagelaran lumangsung kalawan dibagi jadi tilu rintakan kahiji pikeun kelas X, rintakan kadua pikeun kelas XI, jeung rintakan katilu pikeun kelas XII. Ungal kelempok ti kelas sewang-sewangan mintokeun kaparigelanana dina pangung anu geus sadiakeun.
Unggal pidangan kelompok téh didokumentasikeun mangrupa vidio jeung potrét nusatuluyna dijieun DVD jeung album poto. Ari dina salira lumngsungna ieu kagiatan disadiakeun kalawuh tradisional kayaning seupan boled, suuk, jagong, cau, katimus, papais putri noong jeung és dawet. éta lalawuh téh meunang dileut salila lalajo.”

Rintakan ka-1 (kelas X)
Dina ieu rintakan midang opat kelompok. Ari wincikanana nyaéta kelompok 1 midangkeun rupa-rupa kaulinan barudak lembur, kelompok 2 midangkeun seni tutungulan, kelompok  3 midangkeun rampak kecapi, jeung kelompok 4 midangkeun kawih.

Rintakan ka – 2 (kelas XI)
aya opat kelompok anu midangkeun rupa-rupa kasenian Sunda dina ieu rintakan. Kelmpok 1 midangkeun layeutan kawih, kelompok 2 midangkeun rampak kandang kelompok 3, midangkeun pupuh raéhan, serta kelompok 4 midangkeun komposisi musik angklung.

Rintakan ka -3 (kelas XII)
Dina ieu rintakan tilu kelompok nu sakabehna midangkeun drama tina dongéng atawa carita legenda ti tatar Sunda. Kelompok 1 midangkeun drama sasakala situ bagendit jeung kelompok 3 nu midangkeun drama sangkuriang.

Panglélér
kelompok anu kapilih pikeun ungal Kategori nyaéta:
1.  kelompok 3 ti kelqs X anu midangkeun layeutan kawih, dilélér pamidang faporit 
2. kelompok 4 ti kelas XI nu midangkeun angklung dilélér pamidang motékar
3. kelompok  1 ti kelas XII nu midangkeun drama lutung kasarung dilélér pamidang mencrang.

6.  PANUTUP

Bagian panutup eusina mangrupa pungkisan laporan, eusina bisa kacindekan, saran jeung kadaling rasa tumarimana nu nyusun laporan ka sakumna pihak anu geus ngarojong kanu kagiatan Upamana:

sakumna kagiatan umumna lumngsung kalwan lungsu langsar luyu jeung rarancang anu geus dijieun saméméhna. Unggal kelompok nu midang nembongan kaparigélanana sabisa bisa méré kasan anu hade pikeun sakumna nu nongton. Najan kitu aya saeutik rereged dina teknis nataharkeun pangung, lantaran kurang kordinasi antara pihak panitia sorangan. Muga-muga bisa jadi bahan evaluasi pikeun ngalaksanakeun kagiatan anu kaharepna.
Panitia ngahaturnuhun ka sakumna pihak anu geus ngarojong kana ieu kagiatan. Mugia alloh swt mamparing ganjaran kana kasaéan sadayana. aminnn…..

C. NYIUEN RARANCANG

Pikeun nyusun laporan kagiatan téh aya sawatara rarancang anu bisa dipilampah. Tapi nyusun rarancang laporan téh teu wajib kudu kitu. Rarancangna bisa di luyukeun baé jeung pangabutuh. Tengetan ieu léngkah-léngkah nyieun rarancang laporan:

1. Tangrukeun jeun idéntifikasi kasangtukangna ngalaksanakeun éta kagiatan.
2. Tangtukeun jeung idéntifikasi tujuan atawa maksud ngalaksankeun éta kagiatan.
3. Idéntifikasi kajadian-kajadian penting nu kalakonan salila ngalaksanakeun éta kagiantan. 
4. Susun rupa-rupa informasi anu kacangking nalika ngalaksanakeun éta kagiatan.
5. Siapkeun data-data pangrojong, misalna poto, daptar pamilon, jadwal kagiatan jeung sajabana.
6. Susun rupa-rupa informasi jadi hiji laporan anu sistimatis tur gulumung.

SUMBER & REFERENSI

Sumber dan referensi blog ini dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

KUMPULAN MATÉRI NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/materi-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/sempalan-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SOAL NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

error: Content is protected !!