Uncategorized

MATÉRI CARITA PONDOK BASA SUNDA SMA KELAS 11

MATÉRI CARITA PONDOK BASA SUNDA SMA KELAS 11

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA.

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.6. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan novel.
4.6. Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi) dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Fungsi sosial
Nilai moral dan pendidikan yang terkandung dalam karangan novel dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

• Struktur Teks
Ciri novel
Unsur sastra (intrinsik & ekstrinsik)

• Aspek Kebahasaan
Diksi
Ucapan, tekanan kata,
intonasi, ejaan, dan tanda baca.
Kalimat langsung dan tidak langsung.

• Topik
Petikan novel yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
-Mengidentifikasi unsur-unsur novel dengan cermat.
-Memahami isi novel dengan teliti.
-Menganalisis bahasa yang dipergunakan serta unsur
-intrinsik dalam novel dengan teliti.
-Menginterpretasikan isi novel sesuai dengan kaidahkaidahnya.
-Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi)
-Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya.

MATÉRI CARITA PONDOK BASA SUNDA SMA KELAS 11

A. MEDAR PERKARA CARITA PONDOK

Carita pondok (carpon) atawa dina basa Indonésia cerita pendek Carpen), dina basa Inggris short story, nyaéta karangan fiksi (rekaan) wangun lancaran (prosa) jeung kaasup karya sampeur an Rea nu nyebutkeun yén carpon mah karya nu populer jeung pikaresepeun, lantaran eusina réa nyaritakeun kahirupan sapo poe. Dicaritakeun kalawan basajan, ringkes, jeung matak ngirut nu macana

Disebut pondok téh luyu jeung wangun caritana nu kaitung pondok. Henteu réa nu dicaritakeun, biasana ngan saépisodeu. Tokohna teu réa, museur kana hiji-dua kajadian, galurna basajan henteu ngarancabang, henteu loba pundah-pindah latar, sarta nga bogaan téma jeung amanat nu hayang ditepikeun ku pangarangna.

Ukuran pondok téh sabenerna mah rélatif Aya sababaraha carpon nu kaitung panjang, upamana carpon “Amanat dina Na pas Panungtungan” karya Mh. Rustandi Kartakusumah. Tapi, umumna mah pondok antara 5-10 kaca upama dina majalah. Malah dina koran mah ngan sakaca. Dibacana gé sakali tamat antara 10-15 menit

Disebut karya sastra sampeuran téh lantaran pangaruh karya deungeun, ti Walanda (Éropah). Harita istilah carpon acan tétéla, masih disaruakeun jeung dongéng. Tapi, béda jeung dongéng nu caritana pamohalan, teu kapaluruh nu ngarangna (anonim), jeung sumebarna sacara lisan. Carpon mah caritana diréka siga nu enya-enya kajadian, aya nu ngarangna, jeung sumebar sacara tinulis.

Awal abad ka-20 beuki réa nu nulis carpon, utamana sabada medal majalah Papa’s Nonoman jeung Parahiyangam. Terus carpon téh réa nu dikumpulkeun sarta medal jadi buku. Ari buku kum pulan carpon munggaran dina sastra Sunda nyaéta Dogdog Pan gréwong karya pangarang nu inisialna G.S., wedalan Balé Pusta ka Taun 1930. Leuwih ti heula batan medalna buku kumpulan cerpen dina basa Indonésia, Teman Duduk karya M. Kasim (1936).

B. NGARANG CARPON

Pikeun diajar ngarang carpon, sabenerna mah taya aturan atawa padika husus. Sabab dina enas-enasna mah ngarang téh gumantung kana pangalaman maca, tatanya, sarta prakna nulis bari teu poho dibarengan ku muka kamus pikeun mikanyaho harti jeung nuliskeun kecap. Tapi pikeun ngalalanyahan, aya léngkah-léngkah ngarang carpon dumasar kana unsur-unsurna. Pikeun lilinggeran dina diajar ngarang carpon, téh ieu di handap minangka gurat badag ngarang carpon teh

1. Néangan idé (ilham)
Biasa sok hésé néangan idé keur karangan téh. Sabenerna teu kudu jauh-jauh néangan idé, cokot wé tina pangalaman pribadi. Tapi, kudu diolah deui jeung nuliskeunana gé ulah siga “curhat” dina buku diary. Pangalaman téh teu kudu ditulis ceples sarua, sabisa-bisa diropéa jeung dieuyeuban deui jadi carita nu matak ngirut

2. NAGTUKEUN JEJER
Jejer téh inti carita ti awal nepi ka ahir. Réa téma nu bisa dijadikeun bahan ngarang carpon tina kahirupan sabudeureun, di antarana téma kulawarga, kaagamaan (religo), sosial, pendidi kan, jrrd. Alusna nangtukeun jejer téh matak ngirut nu maca, masalah nu mindeng kapanggih dina kahirupan sapopoé, luyu jeung kahirupan kiwari atawa nu keur ramé dipasualkeun (aktual), milih masalah nu kira-kira kakawasa, jeung boga rarangkakarangan atawa tujuan pikeun cecekelan sangkan karangan puguh awal-ahirna.

3. Nangtukeun palaku (tokoh) jeung watekna (karakter)
Palaku téh jalma nu ngalalakon dina carita Unggal palaku boga watek nu ngagambarkeun pasipatanana séwang-séwang luyu jeung témana. Aya palaku utama nu watekna bisa hadé atawa goréng (protagonis), lawan palaku utama (antagonis), jeung palaku tambahan (tritagonis)

4. Nangtukeun latar (setting)
Latar téh lingkungan nu ngadasaran lumangsungna hiji kajadian dina carita. Gunana pikeun ngantebkeun gambaran kaayaan nu keur dicaritakeun. Latar dibagi tilu nyaéta tempat, waktu, jeung suasana.

5. Nangtukeun galur (plot)
Galur téh runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal nepi ka ahir. Rupa-rupa galur bisa digunakeun pikeun ngarang carpon, bisa ngagunakeun galur maju atawa mérélé, mundur (flash back), jeung bobok tengah atawa campuran. Pikeun ngalalanya han ngarang carpon, bisa ogé ngagunakeun rarangka karangan: manggalasastra (pamuka carita) ku cara nétélakeun watek palaku atawa ngagambarkeun tempat, waktu, jeung suasana; komplika si (inti carita) ku cara nétélakeun palaku keur nyanghareupan masalah; résolusi (ngaréngsékeun masalah) ku cara méré bong bolangan nu karandapan ku palaku ngaliwatan carita; jeung antasastra (panutup carita) ku cara pangarang mungkas carita patalina jeung robahna nasib palaku, nandangan kasedih, atawa kabungah.

6. Nangtukeun puseur sawangan (point of view)
Puseur sawangan téh tilikan carita naha nurutkeun gaya jal ma kahiji atawa pangarang nyaritakeun langsung ngagunakeun palaku carita (biasana maké palaku “kuring”), jalma kadua (bi asana maké palaku “manéhna”), atawa pangarang saukur nya ritakeun wungkul palaku-palaku carita atawa gaya ngadalang.

7. Nangtukeun amanat
Amanat téh pesen nu hayang ditepikeun pangarang ngali watan caritana ka nu maca. Bisa ditepikeun langsung (tersurat) ngaliwatan ungkara atawa kalimah nu kapanggih dina pung- kasan carita, bisa ogé teu langsung (tersirat) tina gembleng na carita.

8. Basa nu digunakeun
Basa téh pakakas/alat utama dina ngarang. Ngarang car pon tangtu pakakasna gé basa Sunda. Cara nu disebutkeun di luhur, yén ngarang téh kudu boga pangalaman mindeng maca heula. Hadéna macaan carpon karya pangarang nu kawentar. Tujuanana pikeun ngabeungharan kecap jeung ngabanding banding carpon nu hadé pikeun inspirasi dina ngarang carpon.

9. Nangtukeun judul
Judul téh minangka “panto” carita pikeun pamuka lawang kapanasaran nu maca. Nangtukeun judul karangan téh hadéna ku dua atawa tilu kecap nu luyu jeung téma, pikaresepeun jeung ngahudang kapanasaran.

(RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA SMA KELAS 11)

LATIHAN

1. Naon anu dimaksud arita pondok?
2. Naon anu dimaksud carpon kaasup carita rekaan jeung sampeuran?
3. Naon nu jadi ukuran pondok dina carpon téh?
4. Naon bédana antara carpon jeung dongéng?
5. Ti iraha carpon asup dina sastra Sunda jeung pangaruh ti sastra mana?
6. Sebutkeun judul, pangarang, jeung taun medal carpon munggaran dina sastra Sunda?
7. Kumaha sumebarna carpon dina sastra Sunda sabada merdéka?
8. Sebutkeun buku-buku kumpulan carpon nu kungsi dilélér Hadiah Sastra Rancagé!
9. Sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan pangarang carpon, buku kumpulan carpon, jeung kamekaran carpon kiwari!
10. Téangan buku kumpulan carpon nu dipikaresep sarta catetkeun idéntitas bukuna (judul, pangarang, titimangsa medal, pamedal, jeung judul-judul carpon dina éta buku)!

SUMBER & REFERENSI

Sumber dan referensi blog ini dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

KUMPULAN MATÉRI NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/materi-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/sempalan-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SOAL NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

error: Content is protected !!