MATÉRI CARITA PANTUN BASA SUNDA

MATÉRI CARITA PANTUN BASA SUNDA SMA KELAS 12

MATÉRI CARITA PANTUN BASA SUNDA SMA KELAS 12

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.6. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan petikan carita pantun.
4.6. Mengkreasikan carita pantun secara lisan/ tulisan ke dalam bentuk lain (seperti drama, carita pondok, puisi) dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasan.
Materi Pembelajaran
• Fungsi sosial
Nilai moral dan pendidikan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

• Struktur Teks
-Jenis Rajah
-Monolog
-Dialog
-Galur carita pantun

• Aspek Kebahasaan
– Istilah khusus terkait dengan carita pantun.
– Diksi
– Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca.

• Topik
Petikan carita pantun yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
-Menyimak dan atau membaca dengan seksama contoh petikan carita pantun.
-Mengidentifikasi bentuk carita pantun.
-Bertanya jawab isi yang terkandung pada carita pantun.
-Menganalisis unsur kebahasaan carita pantun.
-Mengkreasikan carita pantun secara lisan/tulisan (seperti drama, carita pondok, puisi).
– Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar

MATÉRI CARITA PANTUN BASA SUNDA SMA KELAS 12

Salah sahiji wanda karya sastra Sunda buhun nu kungsi populér di masarakat nyaéta carita pantun. Dina magelarkeunana pantun mah umumna sok dipirig maké kacapi. Ari jalma anu magelarkeun carita pantun ilaharna disebut tukang pantun atawa juru pantun. Kaumumanana juru pantun, lian ti geus kolot ogé lolobana anu teu ningal (lolong).

Ieu kasenian (karya sastra) pantun téh dina taun 50-an ka ditu kungsi ngalaman jaya. Dina éta mangsa pantun téh kacida dipikaresep tur dibagéakeun pisan ku masarakat patani lantaran pantun téh raket patalina jeung tata kahirupan masarakat agraris (padésaan) anu butuh ku hiburan. Nu matak juru pantun mah kalungguhanana teu bina ti juru penerang di masarakat nu kalungguhanana méh satata jeung dalang (wayang golék) kiwari. Nya teu anéh juru pantun harita mah diperedih kudu boga pangabisa tina rupa-rupa kaparigelan jeung pangaweruh anu jembar.

Ayeuna mah ieu kasenian pantun téh geus méh tumpur. Juru pantun loba nu geus pangsiun tina profésina, lantaran ayeuna mah geus langka anu nanggap. Sanajan kitu aya kénéh juru pantun anu ngeureuyeuh. Dina sataun sakali mah sok aya kénéh anu sok nanggap, utamana pikeun acara ngaruat imah, ngaruat lembur, atawa dina réngsé panén.

A. PERKARA CARITA PANTUN

Carita pantun atawa lalakon pantun nyaéta carita rékaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan (ritual) anu disebut mantun. Mantun biasa dipirig ku kacapi sarta biasana dihaleuangkeun. Carita pantun biasana dipagelarkeun sapeuting jeput nepi ka tutug téh dimimitian ti bada isa. Ukuran carita pantun umumna paranjang. Malah aya lalakon nu kakara tamat ku tilu peuting, saperti lalakon Badak Pamalang. Dumasar kana médiana, carita pantun gelar dina lisan, sarta ngandung hal-hal anu méré kesan pamohalan.

Carita pantun téh kaasup sastra lisan. Turun tumurunna jeung sumebarna tatalépa ku cara lisan. Munasabah upama dina kamekaranana timbul sababaraha versi. Aya pantun Bogor, aya pantun Priangan, jeung pantun Baduy.

B. EUSI CARITA PANTUN

Upama nilik kana eusina, carita pantun téh umumna ngabogaan pola nu sarua, nyaéta ngalalakonkeun lalampahan raja-raja atawa satria teureuh Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, anu keur ngalegaan nagara anyar, atawa néangan pijodoeun.

Ari pola jalan carita pantun umumna téh kieu:
Satria ngalalana, upamana baé lantaran néangan putri pipraméswarieun. Sapanjang ngalalana, loba kajadian anu karandapan, saperti peperangan jeung musuh. Ahirna satria Pajajaran téh unggul perangna, tuluy ngadahup ka putri, sarta ngadeg raja.

C. GALUR CARITA PANTUN

Nilik kana alur caritana, aya dua golongan, nyaéta galur leunjeuran jeung galur simpay. Galur leunjeuran nyaéta galur carita nu ngaleunjeur, lempeng. Kapanggihna tina niténan ruruntuyan kajadian dina unggal épisodeuna. Dina pungkasan caritana, anu ngalalakon téh henteu kacatur mulang deui ka nagara asalna. Sabada ngéléhkeun sababaraha nagara téh tuluy tumetep ngaheuyeuk nagara patalukan nu pangahirna.

Dina galur simpay, palaku utama téh ahirna bisa mulang deui ka nagara asalna sanggeus ngalalana meunang rupa-rupa dodoja, cocoba, sarta pribadina beuki punjul. Lalakon pantun nu kaasup golongan galur simpay téh henteu réa. Contona: pantun Ciung Wanara, Lutung Kasarung, jeung Mundinglaya di Kusumah. Lalakon pantun anu leunjeuran caritana galur simpay téh, umurna leuwih kahot (batan anu caritana galur leunjeuran)

D. WANGUN CARITA PANTUN

Upama nilik kana wangunna, carita pantun téh mangrupa wangun ugeran (puisi). Di jerona diwangun ku sababaraha bagian; aya bagian rajah, bagian déskripsi, bagian narasi, dialog jeung monolog jeung rajah panutup/ pamunah.

1. Rajah

Bagian rajah téh biasana sok ditembangkeun ku juru pantun saméméh mangkat carita. Eusi rajah mangrupa sanduk-sanduk ka karuhun lantaran rék ngamimitian mantun. Sanduk-sanduk téh hartina ménta idin, ménta pangraksa jeung pangriksa ti nu ngageugeuh éta lembur sangkan saralamet. Ménta kasalamétan téh lain keur nu dipangmantunkeun baé tapi kaasup nu mantun jeung nu lalajo éta pantun.

Nilik eusina, rajah téh lain mangrupa bagian tina carita. Tapi sanajan kitu, mangrupa bagian penting dina pantun. Rajah mangrupa salah sahiji ciri utama anu ngabédakeun carita pantun jeung seni (sastra) séjénna. Nu matak pantes upama aya nu nyarita, lain carita pantun upama euweuh rajahan.

Rajah téh salilana aya di bagian awal carita pantun. Aya nu panjang, aya nu pondok deuih. Panjang-pondokna rajah jeung béda-bédana rajah henteu gumantung kana carita nu dilalakonkeunana, tapi leuwih gumantung ka juru pantunna. Sanajan caritana béda, upama dilalakonkeun ku juru pantun anu sarua, bisa jadi rajahna ogé henteu béda.

Conto rajah pamuka dina carita pantun Lutung Kasarung:

Bul kukus mendung ka manggung,
ka manggung neda papayung,
ka déwata neda suka,
ka pohaci neda suci,
kuring rék diajar ngidung,
nya ngidung carita pantun,
ngahudang carita wayang,
nyilokakeun nyukcruk laku,
mapay lampah nu baheula,
lulurung tujuh ngabandung,
kadalapan keur disorang,
bisina nerus narutus,
bisina narajang alas,
da puguh galuring tutur,
ngembat papatan carita,
ti mendi papisinieun,
ti mana pacaritaeun,
teuteureuh ti kahiyangan,
ditandéan cupu manik,
cupu manik astagina,
dituruban ku mandepun,
diteundeun di jalan gedé,
ditunda ku nu ngaliwat,
ku nu weruh di semuna,
ku nu terang bujaksana,
ku nu rancagé di angen,
dibuka patinghaleuang,
nu ménta dilalakonkeun,
cag!
teundeun di handeuleum sieum,
tunda di hanjuang siang,
paranti nyokot ninggalkeun.

(Dicutat tina Panca Warna IIA)

2. Narasi

Bagian narasi atawa nyaritakeun, ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Béda jeung rajah katut kajadian déskripsi (papantunan), lebah bagian narasi mah henteu ditembangkeun. Tapi sanajan kitu angger baé dipirig ku kacapi najan ukur digalantangkeun baé ogé. Conto narasi dina carita pantun Lutung Kasarung:

Guru Minda kahyangan, anak déwata cikalna, titisan Guru
Hyang Tunggal, seuweu batara di langit, ngabujangga di
paradéwata, kasép taya papadana, keur meujeuhkeun teguh
cangcut.
Tuluy ngimpi kagungan bébéné, sarupa jeung Sunan
Ambu; ngalingling ngadeuleu maling. Enggeus nganggo
raksukan, salin jenengan kana Lutung Kasarung; kasarung
ku sadulur, kasimpang ku barayana.
Cedok nyembah, indit ngusap birit, angkat ngusap
sinjang, bisi kawiwirangan keur ngawula

3. Déskripsi

Bagian déskripsi nyaéta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian, saperti putri dangdan, léngsér lumpat, satria perang, satria ngapung, hayam diadu jeung sajabana. Salian ti éta, bagian déskripsi téh ngagambarkeun ogé pangrasa haté saperti sedih, ngangres, ngenes, ambek, hareneg, jeung sajabana; sarta ngagambarkeun kaayaan.

Bagian déskripsi sok dihaleuangkeun ku juru pantun, nu matak sok disebut ogé papantunan. Kaasup bagian nu pikaresepeun, lantaran umumna juru pantun ngagunakeun gaya basa babandingan anu lucu tur karikatural pikeun ngagambarkeun kajadian atawa kaayaanana.

Conto déskripsi dina pantun Lutung Kasarung, ngagambarkeun kaayaan Purbasari sanggeus diboréhan kéler nahun ku Purbararang:

Ludak-lédok diboréhan,
lain teu wuni boboréh,
dipulasan kéler nahun,
nu geulis ngadadak goréng,
hideung batan wadah teuleum,
bangbang awak batan gagak,
ngan sorotna henteu leungit,
sasemu kénéh jeung Ambu,
pakéan jiga kiramay,
karémbong saburubutan,
salindang sariga rambang,
dibahan boboko buntung,
bawaeun linggih di gunung.

Deskripsi anu ngagambarkeun satria dangdan:
Toroptopan téréptépan,
sacokot-cokotna meunang,
sabeulit mahi sagolék pangkék,
sacangkreud pageuh,
nyigihkeun calana panji,
sabuk dantun tali anyar,
keris buat mantalan sari,
gogodongna si julang anom,
disorén tungtungna baé,
kékéwér dicindé kembang,
panjangna sadeupa mideur,
susumping kembang jayanti

4. Dialog

Bagian dialog atawa paguneman nyaéta paguneman antara parapalakuna. Sakumaha umumna dina karya sastra lianna, dialog téh di antarana pikeun ngagambarkeun watek atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalan carita, sarta nepikeun gagasan-gagasan. Contona:

• Paguneman antara Purbararang jeung Purbasari dina pantun Lutung
Kasarung:
“Adi, sia hayang hirup ta henteu?”
“Tétéh, teu kangkat, teu ngalangkungan mapalang. Mana hirup ku
Gustina, mana mawas ku Sang Widi, waluya ti kawasana, teu beunang
dipaké kahayang kaembung; ing halé kari kumaha pangersakeun jeneng
Si Tétéh”
“Lamun sia hayang awét hirup, di ditu pienggoneun sia, di Gunung
Cupu Mandala Ayu, mandala kasawitan di hulu dayeuh.”

• Paguneman Purbararang jeung Léngsér
“ Aéh, Mama Léngsér, bagéa teuing, iraha dongkap?”
Témbalna Mama Léngsér “ Jagong carang, Ratu Emas!”
“Jadi Mama Léngsér téh kakara hol? Atuh sukur, Mama Léngsér
boa tos noong heula?”
“Aduh Ratu Emas, ulah tadah-tuduh kanu puguh, ulah
ngangaranan ka nu enya, palias teuing lamun teu tas noong”
“ Nya sukur Mama Léngsér, lamun teu tas noong mah. Tapi
lamun tas noong, ulah pupulih ka batur, ulah cacarita ka tatangga, ari
uar-uar mah kajeun”

5. Monolog

Monolog téh nyarita sorangan atawa nyarita dina jero haté. Contona monolog Lutung Kasarung dina pantun Lutung Kasarung.

“Karunya teuing ku Aki Panyumpit, gila ku ruksak, dideule
pakuwon, jeg lain enggon jalma. Rék neneda ka Sunan Ambu, ka Ambu
neda pituduh, ka Rama neda papatah, muga tulus nya pangjurung,
muga laksana pangjiad; rék misalin Aki Panyumpit, peuting ieu”
(Tina Galuring Sastra, karya Budi RT)

6. Rajah Panutup

Puun Sapuuuun Hyang Prabu Wastu
Pangampura anu diseja
Boh bisi langkung nya saur
Boh bisi bahé nya carék
Kami ngan darma mitutur
Lalakon dilalakonkeun
Puun Sapuuuun Hyang Suwargi
Sang Lumahing Nusa Larang
Sing langgeng di kasucian
Lumanggeng di Kahyangan
Ngahiji jeung Maha Suci
Nya Hyang Séda Niskala
Puuuun Sapuuuuuuuuuuuuun.
htt p://qwastu.blogspot.com/

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA SMA)

LATIHAN 1

 1. Naon ari carita pantun?
 2. Kumaha kaayaan carita pantun di taun 50-an?
 3. Kunaon mangsa kiwari kasenian pantun geus tumpur?
 4. Upama nilik kana eusina, carita pantun téh umumna ngabogaan pola nu sarua, nyaéta?
 5. Ari pola jalan carita pantun umumna saperti kumaha?
 6. Naon ari galur leunjeuran téh?
 7. Naon ari galur simpay téh?
 8. Kumaha struktur carita pantun?
 9. Naon fungsi rajah?
 10. Tuliskeun deui conto rajah pamuka?
 11. Tuliskeun deui conto rajah panutup (rajah pamunah)
 12. Naon ari narasi téh?
 13. Naon ari déskripsi téh?
 14. Naon ari dialog jeung monolog téh?
 15. Naon anu disebut papantunan? Jéntrékeun ku hidep!

CONTO CARITA PANTUN

Anu ngaheuyeuk dayeuh di Pasirbatang Anu Girang harita nyaéta Mas Prabu Ageung Tapa. Praméswarina Nitisuari. Boga anak tujuh awéwé wungkul, ngaranna: Purbararang, Purbaéndah, Purbadéwata, Purbakancana, Purbamanik, Purbaleuwih jeung nu bungsu Purbasari, anu panggeulisna.

Ku lantaran geus kolot, Prabu Ageung Tapa ngarasa geus meujeuhna ngécagkeun kalungguhan sarta diteruskeun ku salah saurang anakna. Terus baé Prabu Ageung Tapa téh ngumpulkeun anak-anakna, pikeun nyérénkeun kalungguhanana. Anu kapilih pikeun gaganti anjeunna téh nyaéta Purbasari, anakna anu bungsu. Purbararang salaku anak panggedéna ngarasa kaléngkahan ku nu jadi adi. Manéhna ngarasa tugenah.

Basa Prabu Ageung Tapa katut prameswarina geus ninggalkeun nagara, Purbararang ngayakeun rupa-rupa réka-perdaya pikeun ngarebut kalungguhan ti Purbasari. Ari alesanana manéhna ngarasa leuwih boga hak jadi ratu ti batan Purbasari, lantaran manéhna anak panggedéna (cikal). Ku réka perdaya Purbararang téa, nya ahirna Purbasari disingkurkeun ti nagara, dititah nyingkur di Gunung Cupu. Di leuweung nu hara-haraeun tur jauh kaditu ka dieu. Tempatna di saung hateup injuk sajalon, handapna palupuh sabébék. Sarta saméméhna diboréhan kéler nahun, papakéanana diganti ku nu rarombéng.

Sunan Ambu di Kahyangan boga anak lalaki, kasép taya papadana, ngaranna Guru Minda. Hiji peuting Guru Minda ngimpi boga bébéné (kabogoh) nu sarupa jeung Sunan Ambu. Nepi ka hiji waktu Guru Minda maling-maling neuteup rarayna Sunan Ambu. Sunan Ambu nyahoeun. Antukna Guru Minda dititah turun ka Buana Pancatengah pikeun néangan pijodoeunana anu sarupa jeung Sunan Ambu. Tapi saméméhna kudu salin rupa heula jadi lutung, sarta dingaranan Lutung Kasarung.

Sanggeus dibéré pituduh pijalaneunana, Guru Minda nu geus jadi lutung, turun ka Buana Pancatengah. Gubragna di Nagara Pasirbatang Anu Girang.

Dina hiji poé, Purbararang nitah ngala lutung ka Aki Panyumpit. Kudu meunang, lamun teu meunang Aki Panyumpit baris ditugel jangga. Aki Panyumpit moro lutung ka leuweung. Ngan aya nu anéh, basa moro ti isuk-isuk nepi ka soré bet teu meunang lutung hiji-hiji acan. Tong boroning meunang, manggihan ogé heunteu. Padahal biasana mah lutung téh loba tinggurayang. Aki Panyumpit kacida pisan bingungna. Keur kitu, bet ujugujug aya lutung hiji keur tinggurayang dina tangkal. Aki Panyumpit reuwas pacampur jeung atoh lantaran mun meunang éta lutung moal tulus ditugel janggana (diteuteuk beuheungna) téa. Bari jeung ngadégdég, ku Aki Panyumpit disumpitan, tapi teu daék waé beunang, sabab lutung téh bet bisa nyingcet jeung ngelok jiga manusa. Aki Panyumpit mungguh kagét manggihan lutung nu tapis nyingkahan paser. Leuwih kagét deui sanggeus ngadéngé lutung téh bisa ngomong. Tétéla éta téh Lutung Kasarung téa. Lutung Kasarung ménta dibawa ku Aki Panyumpit sarta dipasrahkeun ka Purbararang di karaton.

Caritana Lutung Kasarung téh geus aya di karaton. Basa rék dipeuncit kacida linghasna, lulumpatan ngaruksak barang-barang nu aya di karaton. Antukna Purbararang nitah Léngsér sangkan mawa lutung ka Gunung Cupu pikeun maturan Purbasari.

Cocoba jeung dodoja ka Purbasari ku réka perdaya Purbararang kacida loba jeung héséna. Mimiti Purbasari dititah mendet parakan Leuwi Sipatahunan dina waktu sapeuting. Purbasari lantaran meunang pitulung ti Sunan Ambu, ngaliwatan lutung bisa ngalaksanakeun panitah Purbararang. Ku lantaran kasoran terus Purbasari diajak paalus-alus ngahuma. Purbasari dititah ngahuma di tanah angar sarta ngan dibéré pakarang kujang buntung.

Tapi hasilna huma Purbasari leuwih alus batan huma Purbararang. Purbararang henteu sugema ku ngadoja sakitu. Purbasari tuluy diajak paalus-alus ninun. Tétéla deui baé, hasilna leuwih alus beunang Purbasari. Terus diajak pageulis-geulis. Purbasari angger anu meunang. Ahirna nya diajak pakasép-kasép kabogoh. Lebah dieu Purbasari bingung, sabab kabogoh Purbararang téh sinatria gandang anu jenenganana Indrajaya. Ari kabogoh Purbasari apan lutung.

Ku sabab dianggap éléh téa, nya Purbasari kudu nandangkeun hukuman kudu ditugel jangga deuih. Tapi barang Purbasari rék ditugel pisan, torojol aya satria gagah, leuwih kasép jeung gandang ti batan Indrajaya, nyampeurkeun sarta ngaku kabogoh Purbasari. Éta satria téh taya lian ti Lutung Kasarung anu geus salin rupa deui jadi Guru Minda.

Nénjo kaayaan kitu, Indrajaya panas. Terus narajang Guru Minda, der gelut. Indrajaya éléh jajaten ku éta satria gagah téa. Ahirna Purbasari jeneng jadi raja di nagara Pasir Batang Anu Girang, dibarengan ku salakina. Ari dulur-dulurna dijadikeun pembantu-pembantuna. Iwal Purbaleuwih (pangais bungsu) anu sok nulungan Purbasari upama keur dikakaya ku dulur-dulurna nu séjén.

(Tina Pangajaran Sastra, karya Budi RT)

LATIHAN 2

 1. Naon sababna Prabu Tapa Ageung bet milih Purbasari pikeun nuluykeun ngaheuyeuk nagri Pasir Batang?
 2. Kumaha nasib Purbasari sabada narima éta kalungguhan?
 3. Kumaha ketak (réaksi) Purbararang basa ramana nyérénkeun kalungguhanana ka Purbasari?
 4. Tembrakeun pamadegan hidep kana putusan Prabu Tapa Ageung!
 5. Tembrakeun pamadegan hidep kana kalakuan Purbararang!
 6. Pék analisis ku hidep, naon maksud Sunan Ambu nu sabenerna ngutus Guru Minda lungsur ka buana panca tengah?
 7. Loba tur bangga dodoja ti Purbararang ka Purbasari. Tapi sakabéh dodoja ti lanceukna bisa dicumponan kalayan hasil nu leuwih alus. Tembrakeun pamanggih hidep kana kasabaran Purbasari narima jeung ngayonan dodoja ti Purbararang!
 8. Kumaha ahirna perjuangan hirup Purbasari? Jelaskeun masing kaharti!
 9. Kalakuan Purbararang ka nu jadi adina keuna kana paribasa “ Gusti Alloh tara nanggeuy ti bongkokna”. Jelaskeun harti jeung maksud éta paribasa!
 10. Karakter Lutung Kasarung dina ieu carita keuna kana paribasa “batok bulu eusi madu”. Jelaskeun harti jeung maksud éta paribasa!
BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

MATÉRI CARITA PANTUN BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/tingkesan-carita-pantun-basa-sunda/


TINGKESAN CARITA PANTUN BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/tingkesan-carita-pantun-basa-sunda/


KUMPULAN SOAL CARITA PANTUN BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

MATERITA CARITA PANTUN BASA SUNDA SMA KELAS 12
Cerita puisi atau cerita puisi adalah cerita rancangan yang dibawakan oleh penyair dalam sebuah pertunjukan yang disebut mantun. Mantun biasanya diiringi kecapi dan biasanya digerakkan. Cerita puisi biasanya dimainkan semalaman sampai akhir dimulai dari bada isa. Ukuran cerita puisi umumnya lebih panjang. Bahkan ada trek yang baru berakhir dengan tiga malam, seperti trek Badak. Berdasarkan median, cerita puisi menempati urutan lisan, dan mengandung hal-hal yang memberikan kesan tidak percaya.
Dalam perkembangannya, cerita puisi memberi warna atau inspirasi pada karya-karya lain seperti: film/sinetron, carpon, puisi. Sebenarnya ada cerita sekarang tapi ditulis dalam bentuk puisi cerita seperti Madraji oleh Sajudi dan Téja Kancana oleh Tatang Sumarsono. Cerita puisi termasuk sastra lisan. Penurunan dan penyebaran instruksi lisan. Wajar jika dalam perkembangannya muncul beberapa versi. Ada puisi Bogor, ada puisi Priangan, dan ada puisi Baduy.
Jika dilihat isinya, cerita syair pada umumnya memiliki pola yang sama, yaitu melakukan perjalanan raja-raja atau ksatria-ksatria penjangkauan Prabu Siliwangi, Prabu Pajajaran, yang sedang memperluas negeri baru, atau mencari pijodoeun.
Dewasa ini, pola jalan cerita syair pada umumnya adalah sebagai berikut: Ksatria bepergian, misalnya, karena mencari putri. Sepanjang perjalanan, banyak peristiwa yang ditemui, seperti pertempuran dengan musuh. Akhirnya ksatria Pajajaran memenangkan pertempuran, kemudian berbalik ke sang putri, dan berdiri raja.
Dilihat dari alur ceritanya, ada dua kelompok yaitu galur solusi dan galur simpay. Alur penyelesaian adalah alur cerita yang bersambung, lurus. Temuan dari mengamati urutan peristiwa di setiap episode. Di akhir cerita, sang aktor sepertinya tidak akan kembali ke negara asalnya. Sabada mengalahkan beberapa negara yang kemudian diselesaikan untuk memenangkan negara sengketa terakhir. Dalam ketegangan simpay, pelaku utama akhirnya bisa kembali ke negara asalnya setelah bepergian untuk mendapatkan berbagai dodoja, coba, dan kepribadiannya yang semakin unggul.
Tren fesyen yang termasuk dalam kelompok galur simpay memang tidak banyak. Misalnya sajak Ciung Wanara, Lutung Kasarung, dan Mundinglaya di Kusumah. Peran puisi yang memecahkan cerita galur simpay adalah, umurnya jauh lebih tua (daripada cerita galur larut).
STRUKTUR CERITA PANTUN
Jika dilihat dari bentuknya, cerita puisi itu termasuk bentuk ugeran (puisi). Ini terdiri dari beberapa bagian; ada bagian tattoo, bagian deskripsi, bagian naratif, dialog dan monolog dan cover/ death tattoo.
(a) Tokoh (Pamuka)
Bagian tato biasanya selalu dinyanyikan oleh penyair sebelum meninggalkan cerita. Gambar mengisi kotak ke nenek moyang karena Anda ingin mulai menyelesaikan. Kotak-kotak itu dimaksudkan untuk meminta izin, meminta belas kasihan dan memeriksa dari mereka yang menghormati lembur untuk membuatnya aman. Meminta keselamatan bukan untuk orang yang diceraikan tetapi termasuk orang yang diceraikan dan orang yang memperhatikan fashion.
Melihat seperti itu, tato bukan bagian dari cerita. Namun meski begitu, tato merupakan bagian penting dari puisi. Tokoh merupakan salah satu ciri utama yang membedakan cerita puisi dengan seni (sastra) lainnya. Pemeran itu pantas jika ada yang berbicara, bukan cerita puisi jika tidak ada koloni.
Sosok tersebut berada pada awal cerita puisi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Panjang tato dan perbedaan antara tato tidak tergantung pada cerita yang diceritakan, melainkan pada narator. Meski ceritanya berbeda, jika dilakukan oleh penyair yang sama, mungkin tatonya juga tidak jauh berbeda. Contoh tato pengantar dalam cerita puisi Mundinglaya di Kusumah:
astagirullah haladim
astagirullah haladim
astagirullah haladim
astagirullah haladim
empat puluh kali astagirullah haladim
Banteng kukus menelan pertunjukan
untuk manggung ke keluarga
ka batara ka batari
ka batara neda suka
ke batari neda suci
yang Agung meminta maaf
Saya ingin belajar menyanyi,
dia menyanyikan cerita puisi,
membangkitkan kisah lama,
tujuh jalur penuh,
yang kedelapan dipersonifikasikan,
terima kasih untuk melanjutkan,
terima kasih telah menyerang hutan,
palias nerus nurutus
palias narajaaang .. sayang
neda agung cukup lumur
mohon ampunan yang luas
untuk kelembutan apa pun
ke salah satu setan
untuk semua berdoa untuk pengampunan
izinkan penyembah
mengabdi pada yang jauh
dikhususkan untuk yang dekat
kepada leluhur mana pun
kepada salah satu raja
yang dicampur dalam regangan
yang diceritakan dalam cerita
kasus ini bernama
kalau-kalau ada yang mendengarkan
jika Anda salah mengucapkannya
tidak cocok
Maafkan saya
gantung ahung… gantung ahung
untuk protagonis di pertunjukan
menuju murba yang bijaksana
yang menguasai alam bumi
saya dukung pangbaaaaaaakti…
.
(b) Narasi
Narasi atau bagian naratif, disampaikan selama narator menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa berikutnya. Berbeda dengan tato dan deskripsi acara (panduan), bagian narasi lebah tidak dinyanyikan. Namun meski begitu, dia ditemani oleh harpa meskipun hanya dimainkan ole

Contoh narasi dalam cerita pantun Lutung Kasarung :
Ratu catur di pertunjukan, cerita di surga. Guru Minda kahyangan, anak para dewa para leluhur, titisan Guru Hyang Tunggal, api para dewa di langit, bernyanyi dalam para dewa, sudah terlambat untuk apa-apa, untuk memperkuat perusahaan.
Kemudian mimpi itu memiliki batu, mirip dengan Sunan Ambu; terganggu oleh pencuri. Setelah memakai raksukan, salin nama ke Lutung Kasarung; dipecat oleh saudara, dipisahkan oleh saudara.
Cedok menyembah, pergi untuk mengelap perutnya, pergi untuk mengelap perutnya, jika malu untuk melayani
(c) Deskripsi
Bagian deskripsi adalah bagian yang menggambarkan tingkah laku tokoh cerita dalam suatu peristiwa, seperti pakaian putri, pelari, ksatria perang, ksatria terbang, ayam aduan dan sebagainya. Selain itu, bagian deskripsi juga menggambarkan perasaan hati seperti sedih, dendam, sedih, marah, dendam, dll.; dan menggambarkan situasinya.
Bagian deskripsi selalu didahului oleh penyair, yang pemerannya selalu disebut juga tuntunan. Bimbingan termasuk dalam bagian yang menarik, karena pada umumnya penyair menggunakan gaya bahasa perbandingan yang lucu dan karikatur untuk menggambarkan peristiwa atau situasi.
Contoh deskripsi dalam puisi Lutung Kasarung, menggambarkan keadaan Purbasari setelah dibor oleh Purbararang:
Ludak-lédok diborehan,
tidak ada yang bosan,
dipukuli pula,
yang tiba-tiba sangat buruk,
lebih hitam dari wadah selam,
kamu lebih baik dari burung gagak,
hanya sorotan yang tidak hilang,
masih tersenyum dengan Ambu,
berpakaian seperti kiramay,
angin puyuh,
layar sariga acak,
dibahan boboko buntung,
membawa untuk duduk di gunung.
Deskripsi gaun ksatria:
Toroptopan téréptépan,
sedikit menang,
sekeras yang saya bisa,
simpul yang kuat,
lepaskan celana bendera,
ikat pinggang dan tali baru,
keris sari mantalan,
gogodongna si julang anom,
akhirnya dihapus,
bunga-bunga ditutupi dengan bunga,
panjang lengan bawah,
datanglah bunga jayanti
(D) Dialog
Bagian dari dialog atau percakapan adalah percakapan antar aktor. Seperti biasa dalam karya sastra lainnya, dialog di antaranya untuk menggambarkan kebiasaan atau karakter pelaku, untuk memperlancar jalannya cerita, dan untuk menyampaikan gagasan. Sebagai contoh:
• Percakapan Purbararang dan Purbasari dalam puisi Lutung Kasarung:
“Saudaraku, apakah kamu ingin hidup atau tidak?”
“Mereka, jangan angkat, jangan lewati gang. Di mana hidup adalah oleh Tuhan, di mana renungan oleh Tuhan, waluya kekuasaan, tidak boleh digunakan keinginan yang membengkak; dalam hal kari, bagaimana Anda menyukai nama Si Tétéh ”
“Kalau mau bertahan hidup, tidak ada tempat yang sia-sia, di Gunung Cupu Mandala Ayu, mandala pertama di kepala kota.”
• Percakapan Purbararang dan Lengser
“Hei, Mama Lengser, senang sekali, kapan selesainya?”
Tembakan Mama berbunyi, “Jagung rebus, Ratu Emas!”
“Jadi Mama Slip hanya hol? Alhamdulillah Mama Lengser boa udah liat dulu?”
“Oh Ratu Emas, jangan menuduh sampan malas, jangan sebut ya, palias juga jika Anda tidak mengantongi tampilan”
“Terima kasih kepada Mama Slip, jika kamu tidak menyukai penampilanku. Tapi kalau tasnya cari, jangan kasih ke orang lain, jangan ngomong ke tetangga, pantau terus”
(e) Monolog
Monolog adalah berbicara sendiri atau berbicara dalam hati. Misalnya, monolog Lutung Kasarung dalam puisi Lutung Kasarung.
“Terlalu kasihan Aki Panyumpit, gila rusak, dideuleu pakuwon, jeg bukan tempat orang. Anda ingin berdoa kepada Sunan Ambu, kepada Ambu untuk memohon bimbingan, kepada Rama untuk berdoa, untuk berdoa dengan tulus, untuk berdoa memohon petunjuk; Anda ingin meniru Aki Panyumpit, malam ini ”
(Dari Pangajaran Sastra, oleh Budi RT)
(f) Gambar (Sampul)
Puun Sapuuun Hyang Prabu Wastu
Pengampunan diperlukan
Bagaimanapun, saya pikir
Bagaimanapun juga, sapi itu peduli
Kami hanya berbicara dharma
Pekerjaan selesai
Puun Sapuuun Hyang Suwargi
Sang Lumahing Nusa Larang
Itu abadi dalam kekudusan
Abadi di Surga
Bersatu dengan Kemuliaan
Hyang Séda Niskala .-nya
Puuuuun Sapuuuuuuuuuuuuun.
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 123-129)
Tugas 1
Setelah membaca uraian di atas, berlatihlah menjawab pertanyaan berikut!

 1. Menurut hidep apa itu ari fashion story?
 2. Jika dilihat dari alur ceritanya, bagaimana struktur cerita puisi tersebut?
 3. Ari tato dalam sebuah cerita fashion adalah apa yang dilakukannya?
  • diagram pengantar?
  • diagram sampul (diagram kematian)
 4. Apa itu bimbingan? Jelaskan dengan senyuman!
  PELATIHAN
  Untuk memahami cerita puisi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
 5. Rancang cerita yang berukuran panjang, derajat dalam medium lisan umumnya memainkan tokoh-tokoh dari kerajaan Galuh dan Pajajaran yang disebut….
  sebuah. cerita puisi
  B. kisah
  C. wawacan
  D. cerita film
 6. Bagian mana dari orang yang selalu ditunjukkan untuk memberi dalam cerita puisi itu?
  sebuah. bagian tato dan narasi.
  B. bagian tato dan deskripsi.
  C. bagian deskripsi dan narasi
  D. tato dan mantra.
 7. Cerita puisi umumnya mengikuti perjalanan raja atau ksatria

liwangi. Pemeran cerita puisi mana yang selalu disebut mitologi?
sebuah. Peristiwa
B. Operasi
C. Kawali
D. dewa Siwa

 1. Dilihat dari alur ceritanya, cerita puisi dibagi menjadi dua bagian yaitu….
  sebuah. galur larut dan galur simpay
  B. galur larut dan galur lanjutan
  C. regangan regangan dan regangan mundur
  D. regangan maju dan regangan mundur
 2. Kunci utamanya adalah akhirnya bisa kembali ke negara asalnya setelah bepergian untuk mendapatkan berbagai dodoja, coba, dan kepribadiannya yang semakin unggul. Jenis kejahatan ini termasuk dalam strain ….
  sebuah. larutan
  B. simpay
  C. kemajuan
  D. BALIK
 3. Di akhir cerita, pelaku tidak mungkin kembali ke negara asalnya. Sabada mengalahkan beberapa negara kemudian menjadi raja di negara yang terakhir ditaklukkan. Model ini termasuk dalam strain ….
  sebuah. larutan
  B. simpay
  C. kemajuan
  D. BALIK
 4. Seorang ksatria adalah seorang pengembara, misalnya, karena dia mencari seorang putri. Sepanjang perjalanan, banyak peristiwa yang ditemui, seperti pertempuran dengan musuh. Akhirnya ksatria yang terpelajar memenangkan pertempuran, lalu menikahi sang putri, dan berdiri sebagai raja. Dalam cerita puisi kriminal model ini termasuk dalam ..
  sebuah. alur cerita
  B. alur cerita
  C. isi cerita
  D. mandat cerita
 5. Ciung Wanara, Lutung Kasarung, dan Mundinglaya Di Kusumah termasuk cerita puisi….
  sebuah. larutan
  B. simpay
  C. kemajuan
  D. BALIK
 6. Menurut para ahli, cerita puisi adalah karya sastra ekspresi sastra. Apa yang dimaksud dengan bekerja sampai….
  sebuah. bukan pengaruh sastra asing
  B. pengaruh sastra asing
  C. dipengaruhi oleh sastra Jawa
  D. dipengaruhi oleh Sastra Indonesia
 7. Bagian dari cerita puisi yang menceritakan/menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa berikutnya adalah….
  sebuah. keterangan
  B. cerita
  C. tato
  D. dialog
 8. Bagian cerita puisi yang menggambarkan perilaku tokoh dalam suatu peristiwa disebut bagian.
  sebuah. keterangan
  B. cerita
  C. dialog
  D. monolog
 9. “Ya wakil Lord, tapi Uwa sekarang jelek ditanya, sebelum membuat penjara besi, apa yang ingin kamu lakukan dulu?” Ciung Wanara berkata, “Mau makan dulu sama Bu yang namanya Nagaraningrum, sekarang dimana?” Cuplikan cerita puisi di atas termasuk dalam bagian ….
  sebuah. keterangan
  B. cerita
  C. dialog
  D. monolog
 10. “Terlalu kasihan Aki Panyumpit, gila rusak, dideuleu pakuwon, jeg bukan tempat orang. Mau berdoa kepada Sunan Ambu, kepada Ambu untuk meminta petunjuk, kepada Rama untuk berdoa, untuk ikhlas dalam himbauannya, untuk ikhlas, untuk menjadi seperti Aki Panyumpit, malam ini.” Cuplikan cerita puisi di atas termasuk dalam bagian..
  sebuah. keterangan
  B. cerita
  C. dialog
  D. monolog
  TINGKESAN CARITA PANTUN BASA SUNDA
  LUTUNG KASARUNG
  Kota di Pasirbatang Anu Girang hari itu adalah Mas Prabu Ageung Tapa. Prameswari Nitisuari. Hanya memiliki tujuh orang putri, bernama: Purbararang, Purbaéndah, Purbadéwata, Purbakancana, Purbamanik, Purbaleuwih dan yang bungsu Purbasari, tercantik.
  Karena orang tuanya, Raja Besar Tapa merasa pantas untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh salah satu putranya. Dan kemudian orang dari Raja Agung Tapa sedang mengumpulkan anak-anaknya, untuk menyelesaikan tugasnya. Yang dipilih untuk menggantikannya adalah Purbasari, putra bungsunya. Purbararang sebagai anak sulung merasa kewalahan karena begitu berharga. Dia merasa dicintai.
  Ketika Prabu Ageung Tapa dan mempelai wanita telah meninggalkan negeri, Purbararang melakukan berbagai tipu daya untuk merebut pimpinan dari Purbasari. Ari beralasan dia merasa lebih berhak menjadi ratu daripada Purbasari, karena dia adalah anak sulung (benih). Dengan mencoba menipu Purbararang, Purbasari akhirnya diusir dari negaranya, diperintahkan untuk meninggalkan Gunung Cupu. Di hutan dan jauh datang ke sini. Itu terletak di tempat perlindungan atap, di bawah seluruh amunisi. Dan kéler yang sebelumnya dibor sekalipun, pakaiannya diganti dengan kain compang-camping.
  Sunan Ambu di Kahyangan memiliki seorang putra, terlambat, bernama Guru Minda. Suatu malam Guru Minda bermimpi memiliki pacar (pacar) yang mirip dengan Sunan Ambu. Hingga suatu ketika Guru Minda si pencuri menatap wajah Sunan Ambu. Sunan Ambu menginformasikan. Akhirnya Guru Minda disuruh turun ke Buana Pancatengah untuk mencari pijodoeunana yang mirip dengan Sunan Ambu. Tapi pertama-tama Anda harus meniru wajah pertama sebagai monyet, dan diberi nama Lutung Kasarung.
  Setelah diberi panduan dalam perjalanannya, Guru Minda yang telah menjadi kera turun ke Benua Tengah. Gubragna di Nagara Pasirbatang Anu Girang.
  Pada suatu hari, Purbararang memerintahkan untuk menggali ular ke Aki Panyumpit. Harus menang, jika tidak mendapatkan Baterai Cursor akan mencincang nasi. Aki Panyumpit berburu kera ke dalam hutan. Aneh saja, ketika berburu dari pagi hingga sore saya yakin Anda belum mendapatkan seekor ular pun. Barel boroning menang, temukan juga tidak. Padahal biasanya monyet saya banyak tinggurayang. Aki Panyumpit sangat bingung. Untuk itu, taruhan ujugujug ada kera untuk tinggurayang di pohon. Aki Panyumpit kaget campur aduk karena untuk mendapatkannya lutung m
 1. yang berkerabat dekat dengan Raja Si

oal janggana (potong leher) yang dicincang dengan tulus. Sedangkan dengan ereksi, dengan Aki Panyumpit disumpitan, tapi tidak mau membiarkan apapun, karena kera adalah taruhan untuk bisa menyegel dan mencium seperti manusia. Aki Panyumpit terkejut menemukan ular yang menyaring untuk menghindari pasir. Lebih mengagetkan lagi setelah mendengar si kera mampu berkata. Rupanya itu adalah thea Lutung Kasarung. Lutung Kasarung diminta untuk dibawa oleh Aki Panyumpit dan diserahkan kepada Purbararang di keraton.
Kisah Lutung Kasarung sudah ada di keraton. Ketika Anda ingin dibunuh dengan sangat cepat, larilah untuk menghancurkan barang-barang di istana. Akhirnya Purbararang memerintahkan Lengser untuk membawa ular itu ke Gunung Cupu untuk dipersembahkan kepada Purbasari.
Mencoba untuk dodoja ke Purbasari dengan berkomplot untuk menipu Purbararang sangat banyak dan sulit. Purbasari pertama diperintahkan untuk mengambil parakan Leuwi Sipatahunan pada malam hari. Purbasari karena mendapat bantuan dari Sunan Ambu, melalui lutung ia dapat melaksanakan perintah Purbararang. Karena cintanya, Purbasari terus berbicara dengan ramah. Purbasari diperintahkan berkeliaran di tanah berpagar dan hanya diberi senjata cakar ekor.
Namun hasil dari huma Purbasari lebih baik dari huma Purbararang. Purbararang tidak puas dengan penantiannya. Purbasari kemudian berbicara tentang menenun. Ternyata semakin banyak orang, semakin baik hasil yang diperbolehkan Purbasari. Teruslah berbicara dengan indah. Purbasari memerintah sebagai pemenang. Akhirnya dia terlambat berbicara dengan pacarnya. Lebah disini Purbasari bingung, karena pacar Purbararang adalah seorang sinatria ganda bernama Indrajaya. Ari adalah pacar Purbasari.
Karena dianggap kalah, Purbasari harus menanggung hukuman yang harus dipotong kembali. Tapi barang-barang Purbasari mau dipotong banyak, torojol ada ksatria pemberani, lebih telat dan tampan dari Indrajaya, untuk menyela dan mengklaim pacar Purbasari. Ksatria itu tak lain adalah Lutung Kasarung yang telah menyalin kembali wajah itu ke Master Mind.
Memata-matai situasinya, bagaimanapun, Indrajaya sedang panas. Terus serang Master Mind, der fight. Indrajaya dikalahkan oleh para ksatria pemberani. Akhirnya Purbasari menjadi raja di negeri Pasir Batang Anu Girang, bersama suaminya. Ari dan saudara-saudaranya menjadi pembantu. Kecuali Purbaleuwih (pangasi bungsu) yang selalu membantu Purbasari jika dia dianiaya oleh saudara-saudaranya yang lain.
(Dari Pangajaran Sastra, oleh Budi RT)
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 119-121)
Tugas 2

 1. Apa alasan Prabu Tapa Ageung memilih Purbasari untuk terus menaklukkan Pasir Batang?
 2. Bagaimana nasib Purbasari saat mendapat pimpinan?
 3. Bagaimana reaksi Purbararang ketika ayahnya menyerahkan perannya kepada Purbasari?
 4. Taruh mereka yang hidup pada keputusan Raja Pertapa Agung!
 5. Tempatkan mereka yang hidup pada tindakan Purbararang!
 6. Kemas analisis dengan senyuman, apa maksud Sunan Ambu yang sebenarnya mengutus Guru Minda ke lima benua tengah?
 7. Banyak dan bangga dodoja dari Purbararang sampai Purbasari. Tapi semua dodoja dari saudaranya bisa digabungkan dengan hasil yang lebih baik. Masukkan ide hidup ke dalam kesabaran Purbasari untuk menerima dan melindungi dodoja dari Purbararang!
 8. Bagaimana akhir dari perjuangan hidup Purbasari? Jelaskan masing-masing dengan mudah!
 9. Perbuatan Purbararang kepada adiknya menyinggung peribahasa “Tuhan tiada taranya dari punuk”. Jelaskan maksud dan tujuan peribahasa!
 10. Tokoh Lutung Kasarung dalam cerita ini menyentuh peribahasa “bulu kulit kandungan madu”. Jelaskan maksud dan tujuan peribahasa!

hnya juga.

error: Content is protected !!