MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA,  MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.6. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks babad/ sejarah Sunda.
4.6. Menyajikan isi teks babad/sejarah Sunda dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Fungsi sosial
Meneladani Nilai moral dan pendidikan dalam teks babad/ sejarah Sunda yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari- hari

• Struktur kebahasaan
– Bubuka
– Eusi
– panutup

• Aspek Kebahasaan
– Diksi
– EYD bahasa Sunda
– Tatakrama bahasa Sunda

• Topik Teks babad/sejarah Sunda
Kegiatan Pembelajaran
– Memilih teks babad/sajarah Sunda.
– Memahami struktur kebahasaan teks babad/sejarah Sunda.
– Memahami setiap kejadian sejarah dalam teks babad/ sajarah Sunda.
– Menemukan keterkaitan antara tokoh dan kejadian sejarah dengan kenyataan daerah setempat.
– Menentukan galur teks babad/ sajarah Sunda.
-Meringkas isi teks babad/sejarah Sunda, sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan.
– Mengoreksi hasil ringkasan isi teks babad/sejarah Sunda, dengan teman sebangku atau kelompok.
– Menceritakan kembali isi teks babad/sejarah Sunda

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

A. MEDAR PERKARA CARITA BABAD

Dina kabeungharan pustaka sunda aya sawatara naskah buhun (manuscript, handscript) nu digolongkeun kana kelompok babad. Babad nyaéta wanda carira anu ngandung ajén sajarah atawa raket hubunganana jeung sajarah. Istilah babad dina pustaka Sunda téh asalna ti Jawa. Samémehna mah disebut carita baé. Upama carita Parahiyangan, carita Ratu Pakuan jeung carita Waruga Guru. Iwal ti éta istilah séjén nu dipaké dina pustaka Sunda téh sajarah, misalkan sajarah Sukapura.

Naskah Sunda kelompok babad nu geus kapaluruh téhjumlahna kawilang réa, nu ngawengku puluhan judul saperti nu bisa katéang dina katalog-katalog naskah Sunda nu geus medal. Sawatara naskah babad téh kiwari aya nu bisa ditéangan kalawan gampang, sawaréhna deui bisa ditéangan tapi teu gampang.

Numutkeun M.A Salmun (1963) babad téh sabangsa sajarah anu henteu teges historisna, henteu beunang dicekel deleg dokuméntasina, tampolana eusina sok dibauran ku saga (sage) légénda jeung mitos atawa fabél.

Eusi babad téh umumna mangrupa carita nu aya patalina jeung hiji patempatan sarta dipercaya minangka sajarah. babad réréana ditulis dina wangun wawacan sababaraha contona nyaéta Babad Banten, Babad Cerbon, Babad Galuh, Babad Pajajaran jrrd.

B. STRUKTUR CARITA BABAD

Babad téh kaasup karya aastra wangun wawacan. ari wawacan téh umumna nganogaan unsur struktur nu maneuh, nyaéta manggalasastra (alofon), eusi, jeung panutup atawa klofon.

a. Manggalasastra Eusina sanduk-sanduk atawa ménta widi ka Nu maha kawasa jeung karuhun, sastra ménta panghampura kana kahéngkéran nu nulis atawa nu nyusun éta wawacan. Pernahna manggalsastra téh biasana di bagian hareup atawa awal, saméméh ngamimitian carita. contona:

Kasmaran panganggit gending
Basa Sunda lumayanan
Kasar sakalangkang awon
Kirang tindak tatakrama
Ngarang kirang panalar
Ngan bawining tina maksud
Medarkeun pusaka rama

b. Eusi Nyaéta poko carita tina babad. dina ieu bagian dicaritakeun lalakon babad ti mimiti kajadian, lalampahan tokoh, jeung konflik. contona:

Pupuh Asmarandana

Ari anu jadi kawit, Sangyang Prabu Boros Ngora, Mangkon Panjalu karaton, ngalajengkeun ti ramana, éstu tanah pusaka, kasebat dayeuh Panjalu, nelah dumugi ayeuna.

Ti dinya ngabangun deui, damel situ gedé pisan, anu dinga ranan Léngkong, dikinten éta legana, satus pat puluh bata, étangan nu enggeus tangtu, sakitu anu gumelar.

Sareng aya hiji deui dina tengah situ éta, nusa basa jawa pulo, nu didamel padaleman, lir kuta saputerna, situ ngawengku kadatun, mungal waas nu ningalan.

Pinggir cai bumi mantri, kalér kidul kulon wétan, bérés parélé sakabéh, katampi ku paimahan, para abdi sadaya, katingalna surup payus, tur masih anyar babakan.

Eukeur musim sarwa jadi, pepelakan rupa-rupa, kadu manggu jeruk paséh, dukuh pisitan rambutan, jeruk bali jeung kalar, jeruk manis mipis purut, kadongdong jeung gandaria.

c. Klofon Pernahna dina ahir carita minangka panutup atawa pamungkas carita. Eusina titimangsa ditulis atawa disalina éta babad dina wangun pupuh. Dina ieu bagian nu nulis ménta panghampura kana sagala rupa kakurangannana, lantaran nu nulis ngarumasakeun kahéngkéran dirina dina nulis éta babad atawa wawacan. Contona:

titimangsa tamat abdi nulis,
nuju pasaran pon,
kaleresan siang poé Senén,
sasih Juli ping sapuluh yakin,
salapan ratus muni,
sareng lima éstu,

nuju kaping opat welas muni,
Désémber sayaktos,
tahun séwu dalapan ratus kénéh,
Kangjeng Srimaraja parantos masih,
sahiji medali
tanda satya tuhu

tawis rumah tangga sim abdi
désa nu kasohor
di Maparah lungguh kuwu kénéh
tawis Prajadinata pribadi
Sih pangaksa Gusti
Abdi kaulanun.

Kasambung ku para putra nu anom di dinya matuh.

(Dicutat tina Babad Panjalu, C.M. Pleyte, 1982, k. 129-130)

C. NGARINGKES CARITA BABAD

Carita babad téh naskah aslina mah kandel pisan. Umumna bisa nepi ka ratusan kaca. ku kituna perlu pisan dijieun ringkesanana aangkan leuwih gampang mikaharti eusi carita.

Dina prosés ngaringkes téh kudu tetep mertahankeun susunan eusi jeung poko pikiran anu nulisna. Aya dua hal anu kudu dipigawé dina nyieun ringkesan.

1. mampuh mahamkeun eusi bacaan nu rék diringkes kalawan daria.
2. mampuh nyusun deui idé-idéna, bari tetep kudu mertahankeun susunan eusi jeung poko pikiran nu nulisna.

D. LENGKAH-LENGKAH NYIEUN RINGKESAN

1. Maca naskah asli. lengkah ka hiji nyaéta maca naskah aslina sacara gembleng pikeun mikanyaho kesan umum jeung maksud pangarangna.

2. Nyatet gagasan utama. sakabéh gagasan utama atawa poko pikiran nu penting kudu dicatet atawa ditandaan.

3. Nuliskeun deui carita babad. carana nyieun kotretan ringkesan maké kalimah sorangan dimasar kana gagasan utama

4. Pariksa deui. maca deui kotrétan ringkesan baru dibebener deui upama aya kasalahan.

(RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA KELAS 10)

MATERI CARITA BABAD SUNDA
LATIHAN 1

 1. Naon ari babad téh?
 2. Naon ari eusi babad téh?
 3. Naon ari manggalasastra téh?
 4. Tuliskeun kalawan singget eusi atawa poko carita tina babad?
 5. Naon ari klofon téh?
 6. Aya dua hal anu kudu dipigawé dina nyieun ringkesan. Pék sebutkeun!
 7. Jéntrékeun lengkah-lengkah nyieun ringkesan!

CONTO CARITA BABAD

Ringkesan Babad Panjalu

Prabu Borosngora téh salah sahiji raja Panjalu. Kagungan putra dua, nyaéta Raden Aria Kuning sareng Radén Aria Kancana. Nalika ngarasa meujeuhna écag ngeureunan palay, marén muru ngabagawan, anjeun na milih Radén Aria Kuning pikeun nuluykeun, manjangkeun lalakon Panjalu. Sang Prabu mungkur tatan-tatan ngabagawan miang ka Jam pang kalih kulawarga, kalebet Radén Aria Kancana.

Raden Aria Kuning jeneng raja, mingpin rahayatna kalayan wijak sana. Panjalu tingtrim kertaraharja. Hiji waktu anjeunna aya karep pa lay ngabedahkeun Situ Léngkong, tuluy ngutus mantri pikeun ngangkir ramana ka Panjalu. Hanjakal Prabu Borosngora nu tos sepuh teu tiasa nyumponan pangangkir putrana. Prabu Borosngora laju ngutus Raden Aria Kancana pikeun ngawakilan anjeunna,

Sadugina di tapelwates dayeuh, Radén Aria Kancana katut pong gawa ngantos dipapagkeun ku rakana. Orokaya Raden Aria Kuning kalah sukan-sukan ngala lauk. Ningal polah rakana kitu, Raden Aria Kancana bendu tuluy ngaburak-barik dayeuh nepi ka antukna patelak pisan jeung rakana.

Éta kajadian téh dugi ka Prabu Borosngora. Satuluyna anjeunna ngutus Kampuh Jaya nu dipercaya bisa ngungkulanana. Antukna nu ngutus Kampuh Jaya nu dipercaya bisa ngungkulanana. Antukna nu paraséa téh alakur deui. Aria Kuning masrahkeun kalungguhan ka raina, Aria Kancana. Ti harita Aria Kancana ngadeg bupati ngagentos rakana.

Ti dinya Kampuh Jaya dipaparin jujuluk Sang Guru Haji. Satuluy na anjeunna diistrénan jadi patih di Panjalu, paheuyeuk-heuyeuk ngolah nagara sinareng sang raja Aria Kancana. Panjalu tinemu deui jeung katengtreman.

Aria Kancana digentos ku putrana nu cikal, Sanghiang Téko (Dalem Cilangkung). Panjalu saterusna dipingpin ku seuweu-siwi Dalem Cilangkung, kayaning Aria Kadali, Raden Marta Badadahin, Raden Marta Baya, Raden Aria Nati Baya, Dalem Sumalah, Aria Sacanata, Raden Wira Baya, Raden Wira Dipa, Raden Wira Praja, Cakranagara jeung saterusna.

MATERI CARITA BABAD SUNDA
LATIHAN 2

 1. Naon téma carita babad di luhur?
 2. Tataan para palaku, watek jeung peran atawa kalungguhanana!
 3. Dimana latar tempat jeung waktu, sarta kumaha sausanana?
 4. Make galur naon eta carita babad téh?
 5. Naon amanat anu aya dina carita babad di luhur?
 6. Teangan hubungan tokoh jeung kajadian ieu carita babad dina kanyataan ayeuna!
BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

KUMPULAN MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-carita-babad/


KUMPULAN CONTO CARITA BABAD BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/carita-babad-sunda/


KUMPULAN SOAL CARITA BABAD BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

Leu di bawah ini adalah contoh cerita babad. Paket baca!
Sunan Gunung Jati
Yang pertama menyebarkan Islam di Cirebon, namanya sudah dikenal di mana-mana, adalah Syekh Murdin Ibrahim Ibn Maulana Israel, yang kadang juga disebut Syekh Maulana Hidayatulloh. Ari nelahna kini menjadi wewangian Sunan Gunung Jati.
Menurut Babad Cirebon, ibunda Sunan Gunung Jati adalah keturunan Raja Pajajaran. Ini adalah dongeng.
Raja Pajajaran memiliki seorang putri, seorang putri dari negeri Sabrang. Dari situ putri Prabu Pajajaran memiliki tiga orang putra. Leluhurnya bernama Raja Cakra Buana. Penengah itu bergelar Raja Lengara. Ari adalah anak bungsu dari Nyi Dalem Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati.
Pada suatu ketika Nyi Dalem Santang disandera oleh teman-temannya yang merupakan keturunan Nabi Kangjeng di Madinah. Dari sana ke Mekah. Barang datang ke Mekah, Nyi Putri dilihat oleh Raja Baniisrail, kemudian diminta untuk dijadikan putri. Nyi Dalem Santang bersedia, tapi ada permintaan.
“Tolong biarkan aku menjadi seorang putri. Hanya jika aku punya anak laki-laki. Aku berharap menjadi wali yang hebat, yang nantinya akan mempertobatkan orang Jawa,” kata Nyi Dalem Santang.
Permintaan itu oleh Raja Baniisrail mampu. Harita masih Nyi Dalem menggambarkan namanya sebagai Saripah Modaim, dan kemudian menikah di Mekah.
Pada bulan Sapar tahun 795 H, lahirlah Saripah Modaim. Putranya adalah seorang pria yang halus, dan diberi nama Hidayat Sarip, yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati.
Bercerita, Sunan Gunung Jati adalah kagurnita waspada melihat permana, tahu sebelum winarah. Bisa berkunjung untuk menonton, bisa mengingat apa yang akan terjadi nanti hati-hati. Dia juga seorang musafir. Bahkan, banyak negara telah diserbu olehnya. Memiliki kunjungan lagi ke Cina. Di Cina dia dianiaya oleh raja.
Kangjeng Raja menikahi putranya, seorang putri. Nyi putri diundang untuk memakai pakaian dan berpakaian seperti mereka hamil. Dari situ Sunan Gunung Jati berseru, menggantikan norah, pesawat apa sang putri. Oleh Sunan Gunung Jati menjawab bahwa sang putri sedang menuju ke batang. Bahkan kehamilannya sudah menjadi bulan yang aneh.
Kangjeng Raja tidak marah sekarang. Harita masih Sunan Gunung Jati diusir, tidak sampai di China. Dari sana Sunan Gunung Jati kemudian berlayar ke pulau Jawa, lalu berlayar di Cirebon.
Kersaning Nu Kawasa, Nyi Putri adalah batang ya. Sang ayah merasa tidak berdaya, dan sangat marah kepada putranya. Raja kemudian melepaskan pelayan kepercayaannya, yang mengubah Nyi Putri ke laut dengan perahu. Singa putri berbalik.
Insya Allah, setelah perahu kuno itu melayang di lautan, taruhannya melayang ke tepi sebuah pulau. Kemudian sang putri didorong untuk mendarat, diangkat, kursi tiba untuk lembur. Dan Ari Gok dipertemukan dengan orang yang kemudian norah dia thea, Sunan Gunung Jati.

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

Singhoreng perahu yang dihempaskan ombak ke pantai-pantai Negeri Cire bon. Dari sana Nyi Putri kemudian didekatkan dengan Sunan Gunung Jati.
(Diadaptasi dari buku Sekar Aosan, diterbitkan oleh Penerbit Taraté Bandung, 1957)
Jawab pertanyaannya!

Sebelum disebut Sunan Gunung Jati, siapakah nama penyebar agama Islam di Delhi?

Sunan Gunung Jati konon merupakan keturunan Raja Pajajaran. Peck menjelaskan bagaimana sirsilahnal

Bagaimana Anda pertama kali bertaruh untuk dinobatkan sebagai wali yang hebat?

Peck menceritakan bagaimana perjalanan Nyi Dalem Santang di Madinah dan di Mekkah?

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

Pada tahun berapa Sunan Gunung Jati lahir dan siapa nama anaknya?

Sunan Gunung Jati adalah kagurnita waspada permana, ketahuilah sebelum winarah. Bisakah Anda menjelaskan apa artinya itu?

Saat berkunjung ke Nagri Tiongkok, Sunan Gunung Jati diserang oleh Kangjeng Raja. Apa itu dojanana?

Dengan apa raja marah kepada Sunan Gunung Jati?

Dengan alasan malu. Kangjeng Raja mengejar putrinya sendirian. berubah menjadi laut. Bagaimana sang putri berjalan begitu dekat?

Dalam cerita di atas, mengapa Anda menemukan hal-hal yang meragukan? Jika demikian, bagikan bagian apa pun!

B. Deskripsi

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

Tawarikh, Dongeng, dan Sejarah
Dalam kamus LBSS (2017) dijelaskan bahwa yang disebut babad adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah. Ari Iskandarwassid dalam bukunya Kamus Istilah Sastra (1996) menjelaskan hal ini: cerita babad adalah cerita suasana hati lama yang beredar sejarah tinggi atau peristiwa penting masa lalu di salah satu daerah, biasanya dari pertama membedah (membuka) daerah itu. .
Masih dalam kamus juga dijelaskan bahwa maksud menyusun babad adalah untuk bangkit menulis sejarah. Bahkan, beberapa judul saya juga menggunakan kata “sejarah”. Namun cerita babad belum diterima sebagai sejarah karena di dalamnya tertanam hal-hal yang absurd atau rancangan. Selain itu tidak dapat dianggap sebagai sejarah karena belum diterima oleh para penguji disiplin ilmu (ilmu) sejarah.
Tradisi menyusun kronik sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan dari yang telah dicari oleh para ahli, cerita babad telah ditemukan sejak zaman tradisi penulisan manuskrip. Tradisi itu meluas hingga abad ke-20. Ditulis disana dalam bentuk pr

osa juga ditulis dalam bentuk puisi. Apalagi tidak dalam bentuk pidato. Contoh cerita babad antara lain Babad Bogor, Babad Cikundul, Babad Galuh, Babad Panjalu, Babad Sumedang, Babad Limbangan, Sejarah Perbuatan Semua Wali, dan lain-lain.

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

Leu berikut contoh cerita babad yang disusun dalam bentuk prosa, dikutip

dari kisah Pucuk Umun R. Baca sekarang!

Dari sana, Maulana Hasyanudin berjalan ke Banten membawa dua jin dari Cirebon, lalu ke Sumedang, ke Sumur Bandung, ke Cianjur, ke Bogor, dan ke Gunung Manarah. Barang datang ke Gunung Manarah untuk mencari yang merupakan kumpulan dari berbagai orang. Maolana Hasyanudin melihat ke dalamnya dan berkata, “Hai orang-orang baik, pria dan wanita, apakah manusia itu berharga atau tidak, jika manusia mereka tidak berharga.” Kemudian beliau menjawab perkumpulan tersebut, “Ari saya bukan manusia, saya dari Pakuwan, nama saya Raden Mengku, Raden Bandros, Raden Subrat, nama Ari wanita Sang Ratu Dago Panjerit, Sang Ratu Mangundita, Sang Ratu Genting Hérang.Sekh Maolana Hasyanudin kemudian membacakan keduanya.Barang yang didengar oleh mereka, kemudian Maolana Hasyanudin setuju dan menuntut untuk masuk Islam.

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

Hari ini berikut adalah contoh cerita babad yang disusun dalam bentuk puisi, dikutip dari Sejarah Bopati-Bopati di Cianjur. Baca lebih lanjut segera!
Sinom
Tunda dulu Nenek Sun,
dan Nenek Indang Sukesih,
ceritakan kisah ini,
yang ada di istana jin,
dia tidak lupa,
Neda ingin menjadi ratu,
semangkuk tentara manusia,
meski sudah kaya mukti,
Rasa kabut tidak mengganggu manusia.
Nyi putri surti binėkas,
melihat carogé yang sedih,
ingin menguasai rakyat,
terima kasih budina yang manis,
biarawati tuhan jangan sedih,
Ya, saya terjebak,
bahkan sim saya dapatkan,
mengungkapkan kelahiran ayahku.
bahwa deskripsi akan menurunkan manusia.
Tidak boleh diblokir,
babasan dihin pinasti,
dan keturunan deskripsi,
banyak yang menjadi gubernur,
jika Anda menjadi mahasiswa,
selalu lebih unggul dari yang lain,
jika Anda menjadi bajingan,
kosongkan gudang,
kalau rucah tara ngari nyai randa.

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

Jika Anda bodoh.
tidak tahu dengan berbagai cara,
menjadi pintar,
selalu menghitung bintang di langit,
Dia lahir,
terima kasih sudah melukis begitu.
meskipun itu buruk,
biar lebih banyak,
Saya berharap ada kecocokan.
Putri Jin sekali lagi terima kasih,
dan wahyu ayahku,
Anda harus menggonggong,
di tanah yang agak landai,
dari situ Dalem Arya,
tidak lagi aman,
dekat sisi air, selatan sisi Citarum,
dia segera pindah dari Sagarahérang.
Sebelumnya disebutkan bahwa dalam babad saya ada unsur kekafiran. Misalnya, dalam cerita Sunan Gunung Jati dikatakan bahwa Sunan Gunung Jati pernah dianiaya oleh Raja Cina, yaitu Sina norah Nyi Putri. Putri berpakaian seolah-olah untuk hamil tetapi Nyi Putri mengatakan ya-ya untuk kehamilan. Ya, tidak lama kemudian Nyi Putri lahir. Bagian ini menurut ukuran logika kita sekarang merasakan pisa ketidakpercayaan.
Contoh lain, dalam kisah Sejarah Bopati-Bopati di Cianjur, disebutkan bahwa ada seorang bupati yang menikah dengan jin, dan memiliki keturunan. Mereka adalah keturunan manusia. Dalam kisah Babad Kéansantang Aji diceritakan bahwa Kéan Santang mampu terbang dan menetap di Mekah, makan bersama Sayidina Ali dan makan bersama Kangjeng Nabi Muhammad saw. Tentu saja kita semua juga tidak dapat dipahami oleh akal. Namun sosok Kéan Santang masih hidup pada abad ke-12. Sedangkan Kangjeng Nabi muncul pada abad ke-6.
Meski isinya mengandung unsur kekafiran, namun banyak pihak yang percaya bahwa isi cerita babad itu ada dalam kenyataan, atau tokoh-tokoh yang hadir. Kronik selalu dianggap sejarah sekelompok orang dan sangat berhati-hati. Bahkan para mantan bupati tidak menganggap babad tidak berbeda dengan kitab babun untuk menelusuri asal usul keturunan.

Contoh Carita Babad
Untuk lebih memahami kronik, baca lebih lanjut kronik di bawah ini dan lakukan.

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

Babad Limbangan
Pada zaman dahulu termasuk dalam Kerajaan Pajajaran. Rajana Prabu Siliwangi. Raja Leu adalah conga kekayaan. Dia memiliki pendamping yang sangat setia, yang dikenal sebagai Aki Haruman. Setiap hari, Aki Haruman karya Prabu Siliwangi selalu disuruh berburu menggunakan sumpit atau gendongan.
Suatu hari, Aki Haruman pergi ke timur untuk berburu. Tetapi sampai matahari bersinar terang dia belum berada di pelukannya, meskipun dia telah turun ke atas gunung. Hewan sepertinya sudah mati, belum ditemukan sebelumnya.
Jog Aki Wewangian ke puncak gunung. Dari sana terlihat olehnya ada seberkas cahaya yang memancar dari sisi Sungai Cipancar. Orang malas dia mengerikan. Benda yang tak tersentuh, singhoreng cahayanya keluar dari tubuh seorang putri yang sedang mandi. Barang diminta, putri menuntut anaknya Sunan Rumenggong, yang memerintah daerah Limbangan.
Pertemuan Aki Haruman dan putri Limbangan disampaikan kepada Prabu Siliwangi. Berdasarkan kejadian itu, gunung tempat Aki Haruman melihat ada seorang putri yang bersinar terang bernama Gunung Haruman.
Barang mendengar cerita Aki Haruman, di hati Prabu Siliwangi bertaruh jorojoy tak ada niat

MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

untuk mendominasi sang putri untuk pipa istrinya.
Ya Anda tidak akan pernah makan, tetapi Raja telah mampu menemukan betapa cantiknya sang putri.
Untuk melatih dengan kuat, Prabu Siliwangi mengirim Gajah Manggala dan Arya Gajah, keduanya advokat dari Pajajaran, untuk melamar putri Limbangan. Ia didampingi oleh Aki Haruman dan kawan-kawannya yang bersenjata. Prabu Siliwangi keberatan utusan itu tidak kembali sebelum berhasil melamar Nyi Putri.
Tidak bercampur di jalan. Sanepina dihadapan Sunan Rumenggong, Gajah Manggala menyampaikan bahwa dirinya diutus oleh Prabu Siliwangi untuk melamar putri Limbangan. Oleh Sunan Rumenggong keinginan Prabu Siliwangi disampaikan kembali kepada Nyi Putri.
Earpiece yang dimaksud utusan Prabu Siliwangi, Nyi Putri ternyata tidak seberapa. Pokna, “Ama, maaf, saya tidak bisa menerima pelamar dari Prabu Siliwangi.”
Sunan Rumenggong tidak kalah mengejutkan. Pokna, “Kenapa?” “Ama sendiri yang tahu, tapi Raja sudah punya istri.” Meski dipaksakan oleh bapak, perawatan tambak yang sudah menikah adalah desakan tambak. Utusan Ari tetap teguh memegang wakil Prabu Siliwangi agar mereka berhasil melamar Nyi Putri. Akhirnya dengan paksa haben, Nyi Putri hilang, kalah lagi tanpa sebab. Bur-ber juga digeledah tapi tidak ditemukan, hanya bau orang yang sepertinya lewat. Tempat harumnya Nyi Putri dikenal dengan sebutan Buniwangi lembur.
Sunan Rumenggong tidak hidup, tetapi mencari putrinya yang hilang. Ber hilir ber ke sukacita, utara selatan timur barat. Karena melihat orang tuanya begitu sulit, Nyi Putri akhirnya muncul lagi di sebuah rumah yang ramai. Dia tidak terkejut melihat orang tua saya bingung dan sangat kesal. Lembur dimana Nyi Putri muncul di rumah yang tersangkut itu bernama Kampung Sempil.
Oleh Sunan Rumenggong Nyi Putri ditahan agar bersedia menikah dengan Prabu Siliwangi, karena jika tidak tanwande akan terus dipaksakan. Sembari melantunkan kidungnya, Sunan Rumenggong juga menyampaikan petuah, “Ada lima orang yang harus kita hormati dan hormati, yaitu guru, raja, orang tua, ibu, dan saudara kandung.” Selain itu, Sunan Rumenggong juga menyampaikan harapannya, jika bersedia menikah dengan Prabu Siliwangi mungkin ia akan mengasuh anak-anak Nyi Putri hingga menjadi keturunan raja.
Akhirnya Nyi Putri bersedia menikah.
Tidak lama setelah itu, Nyi Putri melahirkan dua orang putra, Basudeva dan Liman Sanjaya. Kedua putra Prabu Siliwangi itu dibawa ke Limbangan oleh Sunan Rumenggong untuk kemudian diangkat menjadi raja di dua tempat yang berbeda, sesuai dengan amanat Prabu Siliwangi. Prabu. Basudeva memerintah wilayah Limbangan, dan Raja Liman Sanjaya memerintah wilayah Kota Atas di selatan.

error: Content is protected !!