MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA,  MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA

MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.7. Menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan teks biografi.
4.7. Menulis teks biografi sederhana dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kaidah bahasa.
Materi Pembelajaran
• Fungsi Sosial:
Nilai moral dan pendidikan yang terkandung dalam teks bigrafi dan bisa bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

• Teks Biografi

• Struktur Teks
-Unsur-unsur Biografi
-Karakteristik teks biografi

• Aspek Kebahasaan
-Diksi
-Ejaan dan penggunaan tanda baca.
-Paduan paragraf

• Topik
Biografi yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
Membaca dan mengamati teks biografi.
Mendiskusikan unsur-unsur teks biografi.
Menggali informasi tentang biografi dari berbagai
referensi.
Menulis biografi berdasarkan unsur-unsur biografi dengan
memperhatikan penggunaan kaidah bahasa.
Mengevaluasi hasil biografi.
Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar.

MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

A. MEDAR PERKARA BIOGRAFI & OTOBIOGRAFI

Biografi téh asalna tina basa Inggris biography. Bio hartina hirup jeung graphy hartina catetan atawa tulisan. Tuluy éta ke cap téh diaku ku basa Indonésia, sarta éjahanana diluyukeun jadi biografi. Kiwari kecap biografi geus biasa dipaké ku urang Sunda pikeun nuduhkeun lalakon hirup hiji jalma.

Jadi, biografi téh catetan sajarah riwayat hirup hiji jalma boh nu jumeneng kénéh, boh nu geus maot. Bisa sagemblengna nga dadarkeun lalakon hirup ti mimiti lahir, riwayat atikan, préstasi atawa karya nu dihasilkeun, nepi ka maotna, bisa ogé ukur me dar sabagian tina kahirupanana nu dianggap penting.

Biografi ditulis ku jalma séjén atawa penulis husus. Sakuma ha conto teks biografi “Radén Machjar Angga Koesoemadinata” di luhur nu ditulis lain ku pribadina. Lian ti biografi, aya ogé nu disebut otobiografi atawa autobiografi, nyaéta catetan sajarah riwayat hirup hiji jalma nu ditulis atawa dicaritakeun ku dirina sorangan

Umumna lalakon jalma nu sok ditulis jadi buku biografi ata wa nulis otobiografi téh inohong-inohong nu geus moyan. Mak sudna, jalma nu kawentar, gedé jasana, jeung pangaruh dina sajarah. Contona pahlawan, seniman, sastrawan, olahragawan, ilmuwan, présidén atawa tokoh pulitik, jrrd. Sakapeung aya biografi jalma biasa, tapi jadi luar biasa ku karyana atawa ngalaman kajadian nu istimewa, lantaran méré inspirasi ka jalma réa.

Mangpaat biografi jeung otobiografi téh penting pisan pikeun rupa-rupa kaperluan. Di antarana pikeun ngalamar pagawéan, pangéling-ngéling kana jasa hiji jalma, diajar jeung ngeunteung kana pikiran jeung pangalaman hirup hiji jalma, sarta minangka dokumentasi sajarah.

Lian ti éta, urang ogé bisa ngungkab jeung nyokot inspi rasi tina lalampahan, gagasan, karya, karir, jeung ketak para inohong pikeun kahirupan. Contona, biografi Présidén Sukar no, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, jeung sajaba ti éta.

Réa lalakon inohong Sunda nu geus ditulis jadi buku bio grafi jeung otobiografi, tapi réréana ditulis dina basa Indonésia. Ari nu ditulis dina basa Sunda mah hanjakal jumlahna tacan réa. Di antarana baé:

Judul Biografi/Otobiografi  Ditulis ku  Taun Medal  
Hurip Waras!  Ajip Rosidi    1988    
Mulangkeun Panineungan Urang Banjarsari Jadi Inohong di Bojongrangkong      Prof. Drs. H. Muchtar Affandi    1997    
Buméla ka Bangsa    Rahmatullah Ading Affandie    1998    
Béntang Tembang    R.S. Hardjapamekas    2005    
Ti Panti Asuhan nepi ka    H.D. Bastaman    2011    
Rohangan Sidang  Itto Cs. Margawaluya    2016    
Bangkarak Jurnalistik, Lalampahan Hiji Jurnalis  Sjarif Amin  2017  

B. UNSUR BIOGRAFI & OTOBIOGRAFI

Biografi jeung otobiografi téh kaasup karangan narasi anu nyaritakeun hiji perkara, nyaéta nyaritakeun lalakon hirup hiji jalma. Boh biografi boh otobiografi, dina nuliskeunana sok dida darkeun unsur-unsur nu dianggap penting, di antarana:

1. Ngaran lengkep, ngaran pondok/nénéhna, jeung lalandi an/jujuluk
2. Tempat jeung tanggal lahir,
3. Dedegan jeung pasipatan.
4. Riwayat atikan jeung pagawéan.
5. Lalakon hirup nepi ka bisa sukses dina widangna.
6. Karya, préstasi, atawa hasil gawé.
7. Pikiran, gagasan, jeung sikep dina nyanghareupan kahi rupan.
8. Jalma-jalma nu dianggap penting jeung gedé jasana dina kahirupan
9. Cita-cita jeung harepan nu kahontal jeung nu can kahontal.
10. Kalangenan jeung hal-hal nu dianggap penting dina kahirupan.

(RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA SMA KELAS 11)

LATIHAN 1

 1. Naon nu dimaksud biografi?
 2. Jéntrékeun, naha enya kecap biografi téh asalna lain tina basa Sunda?
 3. Naon bédana biografi jeung otobiografi?
 4. Lalakon jalma kumaha nu sok ditulis jadi buku biografi atawa nulis otobiografi téh?
 5. Jéntrékeun, naha bisa jalma biasa ditulis jadi biografi?
 6. Naon mangpaat biografi jeung otobiografi?
 7. Naon nu bisa diungkab jeung dicokot tina biografi atawa otobiografi parainohong?
 8. Sebutkeun judul, nu nulis, jeung taun medal buku biografi jeung otobi ografi nu ditulis dina basa Sunda!
 9. Sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan mangpaat biografi atawa otobiografi, jeung inohong Sunda nu ditulis jadi biografi atawa otobiografi, sarta inspirasi nu bisa dicokot tina lalampahan hirupna!
 10. Téangan biografi atawa otobiografi tokoh idola hidep, boh nu hirup kénéh atawa geus maot. Bisa ilmuwan, olahragawan, artis, jeung réa réa deui. Bahanna bisa néangan tina buku, majalah, surat kabar, ata wa internet. Pék jieun jadi karangan biografina anu gembleng duma sar kana: tempat jeung tanggal lahirna, kulawargana, riwayat atikan, préstasi, karir, jeung bagian penting dina kahirupanana!

CONTOH BIOGRAFI BAHASA SUNDA

RADEN MACHJAR ANGGA KOESOEMADINATA

Raden Machjar Angga Koesoemadinata (dibaca Raden Mahyar Angga Kusumadinata) dibabarkeun di Sumedang, 7 Désémber 1902, pupus di Bandung, 9 April 1979. Anjeunna téh seniman tur étnomusikolog Sunda Kawentar minangka pangatik nu husus ngamajukeun seni sora, panalungtik karawitan tur ahli téori musik Sunda. Anjeunna nu nyiptakeun “serat kanayagan” (sistim no tasi nada) da-mi-na-ti-la, katut nyipta sistim 17 titilaras Sunda

Raden Machjar Angga Kusumadinata kalawan nénéhna Pa Machjar, kawentar ogé minangka seniman nu nyiptake- un lalaguan Sunda. Anjeunna gemet niténan laras pélog jeung saléndro ti keur budak kénéh. Guguru ka sabaraha urang juru tembang, kawih, jeung nayaga. Seniman nu kungsi dipiguru ku anjeunna téh di antarana diajar rebab ka Pa Étjén Basara, Pa Sura, jeung Pa Natadirejo, diajar gamelan ka Pa Sai jeung Pa Idi, sarta diajar tembang ka Pa Oetje, juru pantun kawentar di Bandung.

Pa Machjar mimiti wanoh kana métodeu sains, élmu fisika, jeung élmu musik Barat nalika anjeunna jadi murid di sakola guru (Kweekschool jeung Hogere Kweekschool). Ku dadasar pangaweruh salila sakola, anjeunna terus ngayakeun panalung tikan frekuensi sora-sora nu aya dina gamelan jeung lagu-lagu anu dipirig ku rebab.

Dina taun 1923 (masih kénéh di bangku sakola), anjeunna geus nyiptakeun “serat kanayagan” (sistim nada) da-mi-na-ti-la, kalawan nulis buku tiori seni sora Sunda, dijudulan Elmuning Kawih Sunda. Tutas namatkeun sakola, ditempatkeun jadi guru di HIS Sumedang (1924-1932).

Anu jadi bagian penting panalungtikan dina galuring hi rupna nyaéta sanggeus tepung jeung Mr. Jaap Kunst, ahli étno- musikologi Walanda (1927-1929). Harita Mr. Jaap Kunst keur ngayakeun panalungtikan seni sora di sakuliah Nusantara Antukna Pa Machjar jeung Mr. Jaap Kunst silih tukeur pikiran ngeunaan pangaweruh musik.

Dina panalungtikanana, Pa Machjar ngagunakeun alat ukur keleter sora (monochord) kalawan bantuan Pa Idi, juru kacapi. leu alat téh dilengkepan ku skala frekuensi, alpukahna Mr Jaap Kunst ti laboraturium musikologi di Eropah Ngadumaniskeun instrumen musik jeung konversi matematika, jadi skala musik nu ngagunakeun logaritma. Nyoko kana konsép interval cents ti Ellis (1884). Hornbostel (1920), jeung music rule ti Reiner. Satu luyna, ku Pa Machjar ieu alat dipaké nalungtik titilaras (langga nada) pentatonis (da-mi-na-ti-la) jeung diatonis (do-re-mi-fa-so-la si) nepi ka anjeunna tilarna

Taun 1933, anjeunna ngatik seni sora di sakola-sakola pribumi di Jabar. Dina jaman Jepang (1942-1945) ngatik di sakola guru. Ti taun 1945-1947, jadi guru élmu alam, sajarah, jeung basa Inggris SMP jeung SMA di Bandung. Laju diangkat jadi Kepala Kantor Pendidikan (Koordinator Pendidikan Rendah) di Sumedang taun 1947-1950. Diangkat deui jadi ahli Jawatan Kebudayaan Jabar.

Taun 1958-1959, jadi Direktur Konservatori Karawitan Sun da Bandung. Salian ti éta, anjeunna gé jadi dosén luar biasa pi keun ngajar élmu akustik jeung gamelan Sunda di Konservatori Karawitan Surakarta (1953-1959)

Pa Machjar nikah jeung Ibu Saimah (salasaurang lulusan munggaran ti sakola guru isteri Van Deventer, Salatiga), kalawan dipaparin sapuluh putra. Hanjakalna, taya saurang ogé putra-pu trana anu icikibung dina widang seni, réréana ahli dina widang élmu alam, di antarana R. Machjeu Koesoemadinata (alm), R. Kama Koesoemadinata (alm) ahli vulkanologi di Direktorat Vul kanologi, Departemen Pertambangan, R Karlina Sudarsono (alm), dr. R. Soetedja Koesoemadinata (alm), Prof. Dr. R. Prajat na Koesoemadinata (guru besar élmu géologi ITB), Dr. R. Santosa Koesoemadinata (pangsiunan panalungtik biologi di Departe men Pertanian), dr. R. Rasarati Djajakoesoemah (alm), Prof. Dr. R. Roekimiati Tjokronegoro (guru besar élmu kimia Universitas Padjadjaran), R. Muhamad Sabar Koesoemadinata (ahli geologi Kwarter di Pusat Penelitian dan Pengembangan Géologi), jeung Ir. R. Margana Koesoemadinata (alm. ahli akustik di LIPI jeung di KLH).

Putra-putrana kungsi ngadegkeun Yayasan Daminatila, pi keun pangéling-ngéling jeung ngalanakeun jasa jeung karya Pa Machjar.

Lagu-lagu nu diciptakeun ku Pa Machjar di antarana “Lemah Cai”, “Déwi Sartika”, “Sinom Puspasari”, jeung ngadangding tembang Sunda kalawan ngagunakeun notasi. Nyipatkeun Gen ding Karesmén (opera Sunda nu disebut Rinenggasari) nyaéta “Sarkam-Sarkim” (1926), “Permana-permana Sari” (1930), “Sekar Mayang” (1935), “Tresnawati” (1959), jeung “Iblis Mindo Wahyu” (1968)

Dina wangun tinulis, Pa Machjar gé nyusun buku Ringkesan Pangawikan Rinenggaswara (1950), Ilmu Seni Laras (1969), jeung bu ku-buku lagu Sunda. Babarengan jeung Mr. Jaap Kunst réa nga hasilkeun tulisan (publikasi ilmiah) ngeunaan tiori musik gamelan. Pa Machjar gé nyiptakeun gamelan ékspériméntal ngagunakeun 9 titilaras pikeun pélog (1939), jeung 10 titilaras pikeun saléndro (1938). Hanjakal, éta dua gamelan téh leungit waktu jaman Jepang.

Taun 1969, Pa Machjar nyiptakeun karya nu monumental, nyaé ta gamelan nu dingaranan “Ki Pembayun” (hartina Si Cikal, kacatet minangka gamelan pangbadagna di Indonésia), kalawan bantuan ti Industri Pariwisata Provinsi Jabar, disesepuhan ku RA. Sjukur Dharma Kesuma. Ieu gamelan ngawengku 17 titilaras, unggal hiji oktaf ngawengku 17 interval nu sarua. Ieu modél téh sipatna gem bleng, sabab ngabogaan nada-nada nu lengkep. Lain baé bisa mirig laras pentatonis (pélog, saléndro, degung, madenda, kobongan, jeung mataraman), tapi ogé bisa mirig lagu-lagu dina laras diatonis.

Gamelan “Ki Pembayun” pada ngabagéakeun, boh ku seniman lokal boh mancanagara. Nurutkeun Andrew Weintraub, ahli étno- musikologi (2001), munculna gamelan sorog nu mekar di masarakat Sunda kiwari, hakékatna mah pangaruh ti gamelan “Ki Pemba yun”. Hanjakalna ieu gamelan téh bet tuluy leungit, kari potrétna jeung gentrana nu karékam ku Dr. Margaret Kartomi, ahli musik di Monash University, Australia.

Ku lantaran jasa-jasana, hususna dina widang karawitan Sun da, réa pangajén nu katarima ku l’a Machjar. Di antarana pangajén ti Ikatan Seniman Sunda (1959), Piagam Anugrah Seni, salaku ahli karawitan Sunda, ti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1969), pangajén cipta lagu rampak sekar “Ibu Dewi Sartika” (1975), jeung réa-réa deui.

LATIHAN 2

 1. Saha Raden Machjar Angga Koesoemadinata téh?
 2. Ti iraha bakat seni tumuwuh dina jiwa Raden Machjar Angga Koesoemadinata?
 3. Jéntrékeun riwayat sakola Raden Machjar Angga Koesoemadinata!
 4. Jéntrékeun riwayat pagawéan jeung karir Raden Machjar Angga Koesoemadinata!
 5. Sebutkeun karya-karya Radén Machjar Angga Koesoemadinata, boh dina wangun seni sora jeung musik, boh dina wangun tulisan jeung gamelan!
 6. Élmu jeung tiori naon nu jadi dasar Radén Machjar Angga Koesoema dinata dina nyiptakeun gamelan ékspériméntalna?
 7. Sebutkeun karya Raden Machjar Angga Koesoemadinata nu paling monumental!
 8. Naon anu jadi bagian penting dina panalungtikanana Raden Machjar Angga Koesoemadinata dina galuring hirupna?
 9. Pangajén naon waé nu kungsi ditarima ku Raden Machjar Angga Koesoemadinata?
 10. Buku naon nu kungsi disusun ku Raden Machjar Angga Koesoemadinata ?
BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

KUMPULAN MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biografi-sunda/

KUMPULAN CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biografi-sunda/


KUMPULAN SOAL BIOGRAFI BASA SUNDA A LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/
MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

1) Biografi Kebangkitan
Yang disebut biografi adalah riwayat hidup yang dialami oleh seseorang. Penjelasannya biasanya bukan tentang nama lengkap seseorang yang dianggap tokoh, di mana dan kapan ia dilahirkan, di mana ia sekolah, dan apa pekerjaannya. Hal penting dalam biografinya adalah tentang keunggulan orang yang dianggap sebagai figur dan prestasi yang telah dicapai. Selain itu selalu dijelaskan oleh pengalaman-pengalaman khusus yang dianggap penting untuk diketahui oleh pembaca dan menjadi contoh yang lebih baik atau contoh yang bermanfaat bagi banyak orang.
Banyak buku biografi menjadi terkenal karena mengungkapkan gagasan, perjalanan, dan tulisan seorang tokoh atau orang penting. Misalnya biografi Mahatma Gandhi, biografi Ane Frank, biografi Ir. Sukarno, Biografi Presiden Suharto, Oto Iskandar di Nata, Rd. Dewi Sartika, Dodi Tisna Amijaya, dan masih banyak lagi.
Dalam karangan biografi biasanya digambarkan jalan seseorang sejak lahir hingga menjadi orang tua. Bahkan banyak biografi yang ditulis setelah orang tersebut meninggal.
Unsur-unsur yang selalu disebutkan dalam biografi antara lain:

MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Nama, nama panggilan, atau gelar.

Kelahiran dan asal usul keluarganya.

Bentuk dan sifat fisik.

Riwayat pendidikan dan pekerjaan.

Pikiran atau ide.

Pekerjaan atau hasil pekerjaan.

Prestasi dan penghargaan (penghargaan) yang telah diterima.

MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

2) Bacaan Biografi yang Bermanfaat
Membaca teks biografi sangat bermanfaat, di antaranya sebagai berikut.
sebuah. Meniru pengalaman hidup seorang tokoh.
Menghidupkan seseorang hingga menjadi sosok memang butuh proses. Bahkan perjuangan hidupnya juga terkadang tidak dibully, karena harus menghadapi rintangan. Dalam hal ini, dengan membaca biografi seorang tokoh, kita dapat belajar atau merenungkan perjalanan hidupnya, bahwa untuk berhasil atau dapat mencapai apa yang dicita-citakan diperlukan perjuangan, semangat, dan kerja keras yang dipertaruhkan. Atau, kita bisa merenungkan bagaimana dia bisa memecahkan dan mengatasi berbagai masalah kehidupan. Terkadang, penyakit tersebut cenderung menginspirasi kita dalam mengejar kehidupan.
B. Dapat membaca ide/pikiran seorang tokoh.
Terkadang, sosok yang menulis biografi adalah orang yang ide dan pemikirannya istimewa. Ide tersebut terkadang diwujudkan dalam sebuah karya yang direncanakan, atau untuk menghasilkan sebuah penemuan yang sebelumnya tidak digarap oleh orang lain. Biografi tokoh-tokoh yang pernah menemukan benda dan penemuan serupa—seperti Thomas Edison, Christopher Columbus, Mahatma Gandhi, B.J. Habibie, contoh biografi seseorang yang ide, kreativitas, dan pemikirannya sangat maju.
C. Biografi tokoh merupakan bagian dari dokumen sejarah.
Seorang tokoh terkadang memainkan peran penting dalam sejarah. Dengan demikian biografinya dianggap sebagai dokumen sejarah yang penting. Contoh biografi model ini antara lain biografi seseorang seorang Presiden, biografi seorang tokoh politik, atau biografi seseorang yang kebetulan menjadi saksi penting suatu babak sejarah. Misalnya, biografi Anne Frank ditemukan dalam buku hariannya yang berjudul The Diary of a Young Girl (diterbitkan tahun 1952). Ia adalah gadis Yahudi asal Jerman yang menjadi salah satu korban kekejaman tentara Nael di Belanda pada Perang Dunia II.
D. Memahami suatu peristiwa dari perspektif yang berbeda.
Suatu peristiwa sejarah baru-baru ini dipandang berbeda oleh orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa tersebut. Perbedaan persepsi muncul karena adanya kepentingan pribadi atau perbedaan persepsi (persepsi). Misalnya, peristiwa politik tahun 1998 yang dikenal sebagai Reformasi dipandang berbeda oleh tiga tokoh sejarah yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Ketiga tokoh tersebut adalah Presiden B.J. Habibie, Jenderal Wiranto, dan Letnan Prabowo Subianto. Ketiganya sengaja membuat biografi satu sama lain dan memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda tentang peristiwa yang sama. Bahkan di beberapa bagian, ketiga tokoh tersebut berwawasan luas dalam menceritakan suatu peristiwa.
3) Contoh Biografi
Untuk lebih memahami suasana teks biografi, perhatikan contoh berikut.
Contoh 1:
Dari Kebun ke Carpon
Nama lengkap Cécép Burdansyah. Dia tidak cocok. Ia lahir di Ciwidéy, pada 23 September 1963. Ia mulai menulis sejak SMP. Karya-karyanya pertama kali diterbitkan di mingguan Giwangkara dan Mingguan Mahasiswa.
Kemudian saya cécép banyak lagi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Carponna pertama kali berjudul ‘Kaleleban’, diterbitkan di majalah Manglé. Harita Cécép masih duduk di bangku SMA.
Pernah bekerja di perkebunan adalah Taat, mendapat empat tahun. Selama bekerja di perkebunan, Cécép terus menulis carpon. Kadang turun gunung ke Bandung, rame-rame bareng penulis.
Pada tahun 1987, Cécép bekerja untuk majalah Manglé. Dapatkan sepuluh tahun. Sekembalinya dari sana, ia pernah menjadi jurnalis di beberapa surat kabar. Diantaranya di majalah Tiras dan tabloid Detak di Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Tribun Jabar.
Cerita pendek

MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

yang berjudul “Bilatung” mendapat penghargaan LBSS Literary Prize pada tahun 1990. Carpon lain yang pernah mendapatkan penghargaan LBSS adalah “Tiga Potret Orang di Album Saya”, “Lompatan Bus Malam Tahun Baru”, dan Terompet”.
(Dikutip dan diperbaharui dari buku Anak Jadah, Penerbit Kiblat Buku Utama Bandung, 2002)

Contoh 2
Tinggal di pengungsian
Penduduk Bandung sudah banyak yang mengungsi. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kerja, selama beliau tetap menjalankan tugas saya sebagaimana dimaksud. Saat ini, perilaku NICA lebih nyata. Orang-orang kota sedikit dan jarang, diintimidasi, diprovokasi, dilecehkan dengan berbagai cara. Pasukan Gurka semakin sering berpatroli di wilayah Republik. Alasannya tidak berbeda dengan yang sebelumnya, untuk membubarkan pasukan Republik yang sering bergerilya ke daerah tersebut.

MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Bandung Utara. Ya saya dituduh tentara Republik, tapi kenyataannya rakyat tetap korban. Di sekitar kota keputusasaan, semua orang diliputi oleh keributan. Faktanya, orang-orang semakin sibuk ketika mereka datang berkunjung karena bencana alam: sungai Cikapundung bersih, rumah-rumah di sepanjang sungai kebanjiran. Sangat disayangkan, mungkin karena hujan lebat tidak berhenti.

Tetapi sekali lagi, mungkin seseorang memiliki kode itu. da ada pemberitahuan, datangnya banjir karena bendungan di Dago atas rusak. Insiden semacam itu terus-menerus dikaitkan dengan niat beberapa orang untuk menyabotase, membuat orang-orang yang masih tinggal di wilayah Republik semakin tidak nyaman. Banyak korban dari peristiwa itu, terutama orang-orang yang tidak beruntung dan tidak berdosa. Sepertinya tidak kurang dari seratus orang. Mereka tidak lari menyelamatkan diri karena air besar datang tiba-tiba, di tengah malam lagi, ketika mereka pergi ke dunia mimpi.

MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Dalam situasi di mana tuan rumah tidak malas, kepemimpinan pemerintah di Jawa Barat berubah. Datuk Djamin, yang sebelumnya menjadi gubernur, digantikan oleh Sewaka. Pound lagi jadi Wali Kota Bandung, lalu saya serahkan ke Pak. Syamsuriéal, Ketua Manten Landraad.
Selama pensiun di Bandung, ada empat kali kunjungan istri di pengungsian tersebut. Rumah Anting Bandung-Leuwigoong naik lokomotif-yang menggunakan ban raksasa. Selain hanya menginap, keesokan harinya kembali ke Bandung.
Saat istrinya melahirkan, ia tak kuasa menahan rasa malas berada di Bandung. Anak laki-laki itu, brolna ke dunia alam 1 Maret 1946. Dan kemudian dia bernama Eddy Djuhdi.
(Dikutip dari buku Buméla ka Bangsa, biografi R.S. Hardjapamekas, penerbit Kiblat Buku Utama, no year, halaman 38)
Tugas 2
Untuk lebih memahami, pak isilah tabel di bawah ini dengan jawaban yang sesuai. Diskusikan dengan teman!

error: Content is protected !!