Uncategorized

MATÉRI BAHASAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

MATÉRI BAHASAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA.

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.6. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan novel.
4.6. Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi) dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Fungsi sosial
Nilai moral dan pendidikan yang terkandung dalam karangan novel dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

• Struktur Teks
Ciri novel
Unsur sastra (intrinsik & ekstrinsik)

• Aspek Kebahasaan
Diksi
Ucapan, tekanan kata,
intonasi, ejaan, dan tanda baca.
Kalimat langsung dan tidak langsung.

• Topik
Petikan novel yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
-Mengidentifikasi unsur-unsur novel dengan cermat.
-Memahami isi novel dengan teliti.
-Menganalisis bahasa yang dipergunakan serta unsur
-intrinsik dalam novel dengan teliti.
-Menginterpretasikan isi novel sesuai dengan kaidahkaidahnya.
-Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media (seperti bagan, cerita bergambar, animasi)
-Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya.

MATÉRI BAHASAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

A. MEDAR PERKARA PEDARAN TRADISI SUNDA

Bahasan atawa pedaran téh tulisan anu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina hasil pangalaman sorangan. Tangtuna, aya pangaweruh (kanyaho) anyar nu gedé mangpaatna keur pamaca.
Sabenerna, bahasan téh méh sarua jeung éséy atawa artikel, boh cara nulisna, boh eusina. Ngan dina éséy atawa artikel mah subyéktifitasna (pamanggih nu nulis) leuwih tandes jeung leuwih jelas.

B. WANGUN TULISAN PEDARAN SUNDA

Cara nuliskeun tulisan bahasan bahasa sunda téh rupa-rupa wanguna, diantarana:

1. Argumentasi
Argumentasi teh wacana anu eusina ngajéntrékeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alesan anu kuat, nepi ka percaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawéan.
2. Deskripsi
Déskripsi téh tulisan nu ngagambarkeun objék, tempat atawa kajadian sacara jéntré ka pamaca siga nu ngarasakeun langsung éta kajadian nu digambarkeun dian wacana.
3. Narasi
Narasi téh tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy turut runut.
4. Eksposisi
Eksposisi téh wacana nu eusina ngajéntrékeun tur medar hiji objék, prosésna, tujuanana jeung gunana.
Tulisan bahasan mah ilaharna sok maké wangun tulisan campuran contona déskripsi jeung narasi, atawa narasi jeung argumentasi.

C. MAHAM STRUKTUR PEDARAN SUNDA

Struktur tulisan bahasan bahasa sunda diwangun ku bubuka, eusi, jeung panutup. Minangka bubuka atawa panganteur tulisan bisa ku nerangkeun gambaran tempat, nyaritakeun naon-naon nu rék dipedar, atawa nyaritakeun perkara séjén anu patalina jeung bahan pikeun babandingan. Bagian eusi mah nyaritakeun inti bahasan. Sedengkeun bagian panutup minangka pungkasan tulisan bahasan bisa ku kacindekan, harepan kahareupna, jeung nyaritakeun kaayaan kiwari boh kiwari boh nu hadé boh nu goréng pikeun ngirut pamaca.

D. NULIS PEDARAN SUNDA

Ieu di handap minangka rarangka nulis bahasan bahasa sunda:

1. Néangan idé atawa (ilham)
biasana sok hésé neangan idé keur nulis bahasan téh, teu kudu jauh-jauh néangan idé, cokot we tina pangalaman pribadi jeung objék sabudeureun urang.

2. Nangtukeun jejer
jejer téh inti tulisan bahasan. Sanggeus manggih ide, urang kari mikiran perkara naon waé nu rék dituliskeun téh, teu kudu réa teuing nu diperdar, hadéna mah anu matak ngirut. Upamana ditempat sabudeureun hidep aya tradisi jeung budaya sunda.

3. Nyusun rangka tulisan
Sanggeus nangtukeun jejer, jieun rangka tulisan dumasar kana struktur tulisan bahasan, nu ngawengku bagian bubuka, eusi jeung panutup.

4. Basa anu digunakeun
basa téh pakakas atawa alat utama dina nulis. Dina nulis bahasan ilaharna ngaggunakuen basa loma.

5. Nangtukeun judul
Nangtukeun judul karangan téh hadéna ku dua atawa tilu kecap nu luyu jeung jejer, matak ngirut, jeung ngahudang kapanasaran

LATIHAN SOAL

1. Naon anu dimaksud tulisan bahasan téh?
2. Naon anu ngabedakeun tulisan bahasan jeung éséy atawa artikel?
3. Jéntrekeun, naon bédana tulisan wangun déskripsi jeung argumntasi?
4. Jéntrekeun, naon bédana tulisan wangun narasi jeung eksposisi?
5 Jéntrekeun, sok maké wangun tulisan naon ari tulisan bahasan téh?

CONTOH TEKS PEDARAN TRADISI SUNDA

MAWAKEUN BULAN PUASA

Méméh bulan puasa, geus ilaharna, sok papada ménta hampura. Kitu deui sabadana. Ti bihari nepi ka kiwari, éta tradisi téh terus dipiara. Ngan carana wé nu béda téh. Ayeuna mah ménta dihampura téh cukup ku ngirim SMS baé. Ari baréto mah, méméh usum hapë, ngahaeub ka bulan puasa téh balawiri nu ngajingjing rantang, nepungan baraya jeung tatangga, silih hampura sakalian barangkirim.

Tradisi barangkirim dina bulan puasa téh bisa jadi ayeuna gé masih kénéh dipaké, di sawatara lembur mah. Di lembur kuring mah, mawake un disebutna téh. Sapuluh taun ka tukang, nu ngajaringjing rantang saban bulan puasa teh masih kénéh balawiri. leu téh kawas geus jadi kawajiban saban bulan puasa. Henteu kauger ku status ékonomi deuih, rék nu boga, rék nu walurat, kudu baé ari ngirim dahareun mah. Malah upama sanggeus lebaran henteu kungsi mawakeun, kawas aya nu kurang dina ngalakonan bulan puasa téh.

Mémang aya hadéna tradisi mawakeun téh. Da ari enas-enasna mah, apan silaturahmi téa, lain ukur barangbéré wungkul. Nepungan dulur nu geus lila henteu jonghok, néang baraya nu tara dianjangan dina bulan-bulan séjénna. Ari ukur ngalongok bari jeung léngoh mah, kawasna téh kurang apdol. Boa bakal ngarasa éra ari teu jingjing teu bawa mah. Ngan palebah ngayakeun dahareunana, béhna mah tara mikiran aya-euweuhna. Kumaha baé carana, nu penting barangkirim. Komo ka jelema nu dianggap deukeut mah, éra teuing ari panggih lamun teu mawakeun teh.

Mojang nu geus papacangan, biasa sok ngajingjing rantang ka calon salakina. Dina henteuna téh, apan ku kolot lalaki sok terus diomongkeun. Leuheung mun ukur di lingkungan kulawarga, malah aya nu terus di ambéng ka tatangga. Matak wirang kolot awéwé. Nu matak, sakur awéwé di lembur nu geus boga bébéné, dina bulan puasa mah wajib ngajingjing rantang. Ongkoh kolot awéwéna gé sok hariwangeun naker. Apan aya ka jadian, nu papacangan nepi ka lekasanana alatan dina bulan puasa henteu ngajingjing rantang. Masalah nu teu pira saenyana mah.

Ngan nyakitu, kolot lalaki gé sok leuwih karoroncodan. Pan kawas nu geus jadi kawajiban deui baé, sakur nu barangkirim, balikna téh kudu diba hanan Upama Nyi Mojang ngirim rantang, tah balikna téh sok kudu dikeu peulan duit. Upama henteu dikeupeulan, bagéan kolot awéwé atawa Nyi Mojangna sorangan nu kutukgendeng téh. Ninggang ka nu izan, ngeupeu lan téh sok diluyukeun jeung kikiriman awewe. Upama Nyi Mojang ngirim sangu jeung daging hayam, ngeupeulan gé sok sahargaeun kikirimanana.

Teu héran, ti heula mah saban bulan puasa téh balawiri ku nu ngajingjing rantang. Pabuis ka hilir ka girang Nu nepungan kolot Nu nepungan dulur Nu nepungan bébéné. Ceuk saksol, kungil aya nu rék silihanjangan, ari heg kalah patepung di jalan, papada ngajingjing ramtang Bingung meureun du anana gé, kudu ngobrol di imah saha heula Tungtungna, ngawangkong téh di jajalaneun bari sakalian nukeurkeun rantang.

Rantang téh masalah anu teu pira. Tapi bisa jadi matak ramé. Kungsi aya mitoha anu kalah ka baeud ka minantu dina poé lebaran, pédah dina bulan puasa henteu dikirim rantang. Nu matak, najan kumaha gé, bélaan anjuk ngahutang keur minuhan eusi rantang téh.

Aya deui nu disebut ngirim piring. leu mah hubunganana téh jeung tatangga nu deukeut. Kabiasaan dina nyanghareupan lebaran téh, ngum pul-ngumpul dahareun. Ari lembur mah, nya dahareun hasil kaolahan lem bur wé, saperti opak, ranginang, wajit, angléng, ulén, borondong, jeung sa jabana. Najan ayeuna mah katambahan ku sabangsaning kuéh. Upama dina poé lebaran euweuh opak, sigana téh kurang apdol kénéh.

Dina tradisi ngirim piring, anu diwadahanana téh kaolahan jieunan anu ngirimna. Upama hiji imah nyieun opak jeung wajit, nya éta anu dikirim keunanana gé. Lamun dipokkeun mah meureun, bilih badé ngiring ngara osan. Puguh baé, saban burit téh piring gé milu balawiri.

Dina seuhseuhanana mah, tradisi ngirim rantang jeung ngirim piring téh ngaraketkeun silaturahmi. Apan bulan puasa mah bulan nu pinuh rahmat. Kahadéan téh bisa jadi manglipet-lipet ganjaranana. Najan dina prak-praka nana mah sakapeung tradisi mawakeun jeung ngirim piring téh sok matak kagugu.

Datang lebaran, mangsa suka-bungah nu taramat puasa. Peutingna, ba rudak ngaliud di tajug bari narokalan dulag. Nyoléndang sarung, dikopéah déngdék. Kolotna ngariung di jero tajug bari takbiran. Kolot awéwéna, ung krah-angkrih nyiar dahareun. Bro ditunda dina nyiru, diriung di jero ta jug. Beledag pepetasan ti jauhna. Lampah barudak bangor nu ngadon nga gandéngan.

Kolot mah biasana parat nepi ka isuk, tara saré. Ari barudak, gandéngna téh ukur nepi ka tengah peuting. Ka dituna mah ngajaloprak di tepas ta jug kamerekaan ku dahareun. Bérés solat Id, bur-ber nepungan dulur-dulur. Sung-song sasalaman, silihlubarkeun dosa. Nu ceurik ngagukguk. Nu ukur reumbay cimata. Aya ogé nu nyelang geus ka makam, ngadon nadran. Be ledag, di makam téh barudak bangor nyeungeut pepetasan. Sakapeung sok disentak ku kolot anu keur husu ngadunga

Ngariung tumpeng deuih, kablasaan anu maneuh saban poé lebaran. Unggal imah papada nyieun tumpeng. Terus diriungkeun di hiji imah. Balik solat id, atawa balik ti makam, ngariung heula pikeun ngarecah tumpeng.

(Dicutat tina majalah Cupumanik No. 85 Agustus 2010)

(Rancagé Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Pustaka Jaya, Medal Taun 2017, Kaca 16-8)

LATIHAN SOAL

  1. Sebutkeun struktur téks bahasan?
  2. Naon eusi téks bahasan di luhur?
  3. Tradisi naon nu sok aya dina bulan puasa dina téks bahasan di luhur téh?
  4. Naon enas-enasna (inti jeung tujuan) tradisi dina téks bahasan di luhur téh?
  5. Naon bédana tradisi ngirim rantang jeung ngirim piring?
  6. Sebutkeun tradisi séjénna lian ti tradisi ngirim rantang jeung ngirim piring!
  7. Nurutkeun pamanggih hidep, kumaha tradisi ngirim rantang jeung ngirim piring dina kahirupan kiwari?
  8. Téks bahasan di luhur ngagunakeun wangun tulisan naon?
  9. Pék analisis téks bahasan di luhur dumasar kana strukturna!
  10. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

SUMBER & REFERENSI

Sumber dan referensi blog ini dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

KUMPULAN MATÉRI NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/materi-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/sempalan-novel-basa-sunda/

KUMPULAN SOAL NOVEL BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

error: Content is protected !!