MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA,  MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA

MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.5. Menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan teks artikel berbahasa Sunda.

4.5. Menulis artikel sederhana berbahasa Sunda dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Struktur Teks
– Jenis artikel
– Ciri artikel
– Struktur artikel

• Aspek Kebahasaan
– Diksi
– Ejaan dan tanda baca.
– Paduan paragraf
– Kesesuaian isi dengan tema.

• Topik Artikel yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
– Membaca teks artikel dengan memperhatikan ciri dan tema pada artikel.
– Bertanya-jawab tentang ciri-ciri artikel.
– Menjelaskan ciri-ciri artikel dengan teliti dan sistematis.
– Menentukan tema teks artikel secara tepat dan bertanggug jawab.
– Menyusun kerangka pembuatan artikel secara sistematis.
– Menulis artikel sederhana berbahasa Sunda sesuai dengan kerangka yang telah dibuat.
– Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar.
MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12
MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12
MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12
MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

Dina média massa, kayaning majalah, koran, atawa média online, lian ti eusina ngamuat berita téh mindeng ogé ngamuat artikel atawa bahasan. Éta artikel téh eusina mangrupa pangaweruh nu umum tur haneut kénéh (aktual jeung faktual). Jejer tulisanana nyoko kana masalah nu patali jeung budaya, sosial kamasarakatan, hukum, olahraga, kaséhatan, ékonomi jsté. Tangtuna anu gedé mangpaatna pikeun ngajembaran pangaweruh urang.

Wanda-wanda artikel biasana digolongkeun dumasar kana saha nu nulisna, fungsi, jeung kapentinganana. Ditilik tina jihat nu nulisna aya nu disebut artikel redaksi jeung artikel umum. Artikel redaksi nyaéta tulisan nu digarap atawa ditulis ku redaksi dumasar kana tema nu jadi eusi penerbitan. Sedengkeun artikel umum mangrupa tulisan nu ditulis ku umum. Demi fungsi jeung kapentinganana, aya artikel husus jeung artikel sponsor. Artikel husus sok disebut ogé artikel redaksi, sedengkeun artikel sponsor nyaéta artikel anu ngadadarkeun hiji hal supaya dipiwanoh ku balaréa.

A. MEDAR ARTIKEL

Artikel téh ngabogaan harti salaku hiji karangan faktual (nonfiksi) ngeunaan hiji masalah sacara lengkep, anu panjangna teu tangtu, pikeun dimuat di media massa. Artikel kaasup kategori tulisan views (sawangan, nyaéta tulisan anu eusina sawangan, ideu, opini, kumaha nu nulis ngajén kana hiji masalah atawa kajadian.

Artikel téh hartina karya tulis lengkep dina média massa saperti surat kabar, majalah, tabloid, jeung sajabana. Aya ogé nu nyebutkeun, artikel nyaéta tulisan lepas nu eusina mangrupa opini hiji jalma anu ngajujut hiji masalah nu tangtu, sipatna aktual atawa kontrovérsial kalawan udagan pikeun méré nyaho (informatif) jeung ngayakinkeun (pérsuasif arguméntatif), atawa ngahibur halayak nu maca (rékréatif).

Nu dimaksud lepas téh sabab saha waé bisa nulis artikel, kalawan topik anu bébas, saluyu jeung minat sarta widang kaahlian dirina masing-masing. Nu nulis artikel raket patalina jeung hiji ideu atawa gagasan ngeunaan pasualan jeung solusi anu hayang ditepikeun ka halayak. Nulis artikel, biasana miboga udagan pikeun nawarkeun solusi pikeun ngungkulan masalah, ngadidik, ngahibur jeung mangaruhan nu maca.

1. KALUNGGUHAN JEUNG KAGUNAAN ARTIKEL

a. Penerjemah warta dina kalawarta
Pikeun kalawarta, tabloid, atawa majalah, artikel nu ditulis ku ahli dina widangna miboga fungsi minangka pangaping sakaligus minangka penerjemah jeung nu nganalisis warta. Artikel, miboga fungsi pikeun ngahijikeun fakta-fakta dina warta kana hiji wengkuan jéntré, tandes, sarta ngeunah dibacana.

b. Wahana diskusi geusan néangan solusi sarta prosés aktualisasi jeung éksisténsi diri.
1) Wahana diskusi jeung sosialisasi gagasan. Salaku masarakat intelék, nu nulis tangtu miboga kahariwang ngeunaan naon nu kabandungan, kabaca, katempo, nu kadéngé, sajeroning pangalamanana. Tuluy manéhna ngajén sarta ngangtukeun sikep kana pokok pasualanana. Salaku individu nu intelék manéhna miboga sikep ngeunaan hiji bebeneran, kajujuran, kaadilan, démokrasi, nanjeurkeun hukum, norma-norma sosial agama, atawa hal anu sifatna normatif ogé diaku sacara universal.

2) Sarana kontribusi pamikiran pikeun méré solusi kana hiji masalah. Pikeun nu nulis artikel, yén nulis pikeun média massa téh dirojong ku tékadna pikeun méré kontribusi pamikiran dina raraga néang solusi kana hiji hal anu karandapan ku masarakat atawa bangsa.

3). Sarana aktualisasi sakaligus pikeun éksisténsi diri. Teu saeutik jalma sacara sadar nulis artikel konsumsi pérs téh minangka sarana aktualisasi sakaligus éksisténsi diri. Descrates miboga pamadegan cogito ergo sum ‘saya berpikir maka saya ada’. Ngan jalma nu daék mikir nu bisa némbongkeun ajén diri nu bakal diaku ku masarakat.

B. CIRI ARTIKEL

Artikel nu ditulis pikeun kalawarta atawa majalah mibanda tujuh ciri:

a. Aya ngaran nu nulisna
Artikel nyaéta karya individual, hartina dina artikel ngaran nu nulis kudu dicantumkeun kalayan jelas. Pikeun artikel opini ngaran nu nulis biasana ditulis di luhur/di handapeun judul tulisan. Tapi lamun kategorina di luar opini contona artikel ‘ringan’ jeung artikel praktis ngaran nu nulis ditulis rada disumputkeun ku cara disimpen di ahir tulisan jeung ditempatkeun di jero kurung.

b. Miboga gagasan nu aktual jeung atawa kontrovérsial
Artikel kudu miboga gagasan nu aktual, kontrovérsial, atawa duanana. Gagasan nu aktual hartina sifatna anyar, can loba ditulis jeung diobrolkeun, hiji hal nu aya di luar batas atawa nu ilahar.

c. Gagasan nu diangkat dina tulisan kudu patali jeung kapentingan jalma réa.
Artikel nu ditulis kudu méré mangpaat ka jalma réa luyu jeung kaayaan pasar média massa nu midangkeun éta artikel.

d. Ditulis kalayan référénsial ku visi nu inteléktual.
Artikel nyaéta hiji karya nonfiksi, hartina béda jeung novél atawa carpon nu mangrupa hiji prosés imajinasi kréatif nu nulis. Artikel mangrupa hiji prosés kréatif inteléktual. Minangka karya inteléktual artikel kudu dirojong ku bacaan, pangaweruh, jeung tiori nu relevan anu biasana aya dina kalawarta, majalah, jurnal, hasilhasil panaluntikan, skripsi, buku, atawa internét.

e. Dipidangkeun dina basa nu hirup, populér, jeung komunikatif
Artikel kudu maké basa jurnalistik. Basa jurnalistik hartina basa nu ilahar dipaké dina pérs, kalawarta, majalah, bulétin, jeung tabloid. Basa jurnalistik ciri utamana nyaéta basajan, jéntré, singget, ngirut, babari ditarima, babari jeung arahna (komunikatif).

f. Singget jeung tuntas
Singget sacara filosofis hartina sacara langsung, pikiran nu maca teu diulinkeun, nepi ka hésé nyurahanana. Singget sacara téknis hartina diluyukeun jeung kavling atawa rohangan nu disadiakeun anu unggal kalawarta rélatif béda.

Tuntas hartina henteu nyambung kana édisi nu satuluyna, artikel nu dipidangkeun dina kalawarta édisi ayeuna kudu bérés dina saharitaeun. Aya ogé anu dimuat sacara bersambung nepi dua atawa tilu édisi, tapi frékuénsi jeung préséntasena kawilang jarang.

g. Orisinal
Artikel anu ditulis asli mangrupa karya sorangan lain hasil plagiat atawa mindahkeun tulisan batur diaku karya sorangan. Pikeun nyingkahan éta hal nu nulis kudu ngawasa sakaligus ngamalkeun étika penulisan. Kadua artikel nu ditulis sarta dikirimkeun ka kalawarta atawa majalah kudu anu aslina lain meunang motokopi atawa salinanana.

LATIHAN 1

1) Naon ari artikel téh?
2) Dina naon urang bisa manggihan artikel?
3) Kalungguhan artikel téh pikeun wahana diskusi. Jéntrékeun ku hidep maksud éta kalimah!
4) Salah sahiji ciri artikel téh singget jeung tuntas. Jelaskeun maksudna!
5) Naon eusi artikel téh?

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA)

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-artikel-sunda/

CONTO ARTIKEL BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/artikel-sunda/

SOAL ARTIKEL BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

MATERIAL ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12
Artikel didefinisikan sebagai esai faktual (nonfiksi) populer tentang suatu masalah secara rinci, panjangnya tidak pasti, untuk dipublikasikan di media massa. Artikel termasuk kategori tampilan tulisan (preview, yaitu tulisan yang berisi preview, ide, opini, bagaimana penulis menghargai suatu isu atau peristiwa.
Sebagai karya populer, artikel secara harfiah adalah karya tulis lengkap di media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain yang dapat ditangkap oleh orang banyak. Ada juga yang mengatakan, artikel adalah tulisan masa lalu yang memuat pendapat seseorang yang mengangkat suatu masalah tertentu, bersifat aktual atau kontroversial dengan tujuan menginformasikan (informatif) dan meyakinkan (argumentatif persuasif), atau menghibur pembaca (rekreasional). ). Yang terakhir ini karena siapa saja bisa menulis artikel, dengan topik yang gratis, sesuai dengan minat dan bidang keahliannya masing-masing. Penulisan sebuah artikel erat kaitannya dengan sebuah ide atau gagasan tentang kasus dan solusi yang ingin disampaikan kepada audiens. Menulis artikel, biasanya bertujuan untuk menawarkan solusi pemecahan masalah, mendidik, menghibur dan mempengaruhi pembaca.
sebuah. Peran dan Penggunaan Artikel

 1. Penerjemah berita di surat kabar
  Untuk surat kabar, tabloid, atau majalah, artikel yang ditulis oleh seorang ahli di bidangnya berfungsi sebagai reporter sekaligus penerjemah dan analis berita. Artikel, berfungsi mengintegrasikan fakta-fakta dalam berita ke dalam cakupan yang detail, tandes, dan enak dibaca.
 2. Wahana diskusi adalah pencarian solusi dan proses aktualisasi dan eksistensi diri.
  sebuah. Sebuah wahana untuk diskusi dan penyebaran ide. Sebagai masyarakat intelektual, penulis tentu memiliki kecemasan terhadap apa yang dirasakan, dibaca, dilihat, didengar, selama pengalamannya. Kemudian ia menghormati dan menentukan sikap terhadap pokok perkaranya. Sebagai individu intelektual ia memiliki sikap tentang kebenaran, kejujuran, keadilan, demokrasi, penegakan hukum, norma-norma sosial agama, atau sesuatu yang normatif serta diterima secara universal.
  B. Sarana menyumbangkan pemikiran untuk memberikan solusi atas suatu masalah. Bagi mereka yang menulis artikel, menulis untuk media massa itu didukung oleh tekad untuk menyumbangkan pemikiran guna menemukan solusi atas sesuatu yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau bangsa.
  C. Sarana aktualisasi simultan untuk eksistensi diri. Tidak sedikit orang yang secara sadar menulis artikel tentang konsumsi pers sebagai sarana aktualisasi diri secara simultan. Descrates memiliki pendapat cogito ergo sum ‘Saya pikir maka saya ada’. Hanya mereka yang mau berpikir yang dapat menunjukkan harga diri yang akan disukai oleh masyarakat.
  B. Fitur Artikel
  Artikel yang ditulis untuk surat kabar atau majalah memiliki tujuh ciri, yaitu:
 3. Ada nama untuk ditulis
  Artikel merupakan karya individu, artinya dalam artikel harus dicantumkan nama pengarang secara jelas. Untuk artikel opini, nama penulis biasanya ditulis di atas/di bawah judul artikel. Namun jika kategorinya di luar opini misalnya artikel ringan dan artikel praktis maka nama penulis ditulis agak tersembunyi dengan diletakkan di akhir tulisan dan di dalam kurung.
 4. Memiliki ide yang aktual dan atau kontroversial
  Artikel harus memiliki ide yang aktual, kontroversial, atau keduanya. Gagasan yang sebenarnya berarti bahwa itu baru, namun banyak ditulis dan dibicarakan, sesuatu yang di luar batas atau lumrah.
 5. Ide-ide yang diangkat dalam tulisan harus berkaitan dengan kepentingan banyak orang.
  Artikel yang ditulis harus memberikan manfaat bagi banyak orang sesuai dengan kondisi pasar media massa tempat artikel tersebut diputar.
 6. Ditulis dengan mengacu pada visi intelektual.
  Artikel merupakan karya nonfiksi, artinya berbeda dengan novel atau karpon yang merupakan proses imajinasi kreatif penulisnya. Artikel adalah proses kreatif intelektual. Sebagai karya intelektual, artikel harus didukung oleh bacaan, pengetahuan, dan teori yang relevan yang biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, jurnal, hasil penelitian, tesis, buku, atau internet.
 7. Disajikan dengan bahasa yang hidup, populer, dan komunikatif
  Artikel harus menggunakan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang biasa digunakan dalam pers, surat kabar, majalah, buletin, dan tabloid. Ciri utama bahasa jurnalistik adalah sederhana, rinci, ringkas, padat, dapat dimengerti, dapat dimengerti, dapat dimengerti dan dipahami oleh banyak orang dengan maksud dan tujuan yang terarah (komunikatif).
 8. Ringkas dan menyeluruh
  Singkat filosofis artinya langsung, pikiran pembaca tidak dipermainkan, hingga sulit dijelaskan. Singkat secara teknis berarti disesuaikan dengan lot atau space dengan ketentuan setiap surat kabar relatif berbeda.
  Sepenuhnya berarti tidak nyambung ke edisi berikutnya, artikel-artikel yang dimuat dalam majalah edisi saat ini harus segera diselesaikan. Ada juga dua atau tiga edisi berturut-turut, tetapi frekuensi dan persentasenya berbeda yang langka.
 1. Asli
  Artikel yang aslinya ditulis adalah hasil karyanya sendiri dan bukan hasil plagiarisme atau pengalihan tulisan orang lain atas karyanya sendiri. Untuk menghindari hal tersebut penulis harus menguasai sekaligus mempraktekkan etika menulis. Baik artikel yang ditulis dan dikirimkan ke surat kabar atau majalah harus asli dan tidak mendapatkan fotokopi atau salinan.
  Struktur Esai Populer
  pembukaan
  Penganggur
  Orientasi masalah
  Ringkasan
  dadar
  Mengkomunikasikan data atau fakta
  Menyajikan argumen atau pendapat
  Jelaskan masalah dan cara mengatasinya
  menutupi
  saran
  Kesimpulan
  Harapan
  (Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 98-101)

PELATIHAN
Untuk mengetahui artikelnya, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

 1. Esai faktual termasuk dalam kategori pandangan tulisan yang berisi preview, gagasan pendapat yang dijunjung penulis atas suatu isu atau peristiwa….
  sebuah. wawacan
  B. artikel
  C. diskusi
  D. karya ilmiah
 2. Sarana diskusi dalam proses aktualisasi dan dalam rangka mencari solusi atas eksistensi diri termasuk dalam…
  sebuah. karakteristik artikel
  B. struktur artikel
  C. peran dan fungsi artikel
  D. tentukan topik secara spesifik
 3. Tatahar menulis artikel termasuk….
  sebuah. mengetahui anatomi artikel
  B. mengembangkan deskripsi artikel
  C. cari ide yang bisa kamu tiru
  D. memiliki ide yang sebenarnya
 4. Ciri-ciri artikel antara lain, kecuali….
  sebuah. ditulis untuk lawan referensial dengan visi intelektual
  B. bisa jadi wahana diskusi
  C. asli
  D. singkat dan menyeluruh
 5. Termasuk dalam artikel berdasarkan jenis dan tingkat kesulitannya….
  sebuah. artikel penjelasan
  B. artikel analisis ahli
  C. artikel populer
  D. artikel kreatif intelektual
 6. Artikel yang ditulis asli adalah hasil karyanya sendiri dan bukan hasil plagiat yang disebut artikel….
  sebuah. kreatif
  B. individu
  C. asli
  D. Properti
 7. Mengetahui anatomi suatu artikel termasuk….
  sebuah. tatahan
  B. fungsi artikel
  C. langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika mulai menulis artikel
  D. karakteristik artikel
  (Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 102-103)

(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 102-103)
Contoh Artikel Sunda
Mengizinkan
Itu telah menjadi kelahiran saya saat ini. Ketika orang berbicara, atau mengobrol di depan orang banyak, selalu lupa untuk mengucapkan “sampurasun”. Sepertinya sudah menjadi kebutuhan. Saya berbicara dengan cerita, atau banyak orang yang menyaksikannya, dengan cepat menjawab “sita”. Sementara itu terlalu banyak untuk diingat juga tidak, yang dimaksud dengan “sampurasun” yang dijawab dengan “sita” adalah.
Sempat babalagonjangan bertanya kepada sebagian dari kami. Ingin tahu apa persepsinya tentang makna pembicaraan tersebut. Jawabannya bervariasi. Ada yang mengucap salam R, ada yang mengucap saharti dan assalamu’alaikum, ada juga yang mengucap salam. Yang pasti, umumnya saya mengatakan “sampurasun” atau jawaban “rampés” hanya menurut orang yang munding.
Jadi sekali lagi saya harus bertanya kepada anak-anak yang selalu mengizinkan kompetisi putra putri. Tentu saja, mereka tidak mengatakan “sampurasun” adalah intisari daria. Seolah-olah mengucapkan kata itu adalah suatu saat bersamaan dengan suatu keyakinan tertentu. Onkoh adalah kewajiban mereka untuk menunjukkan salam R, yang—dalam kompetisi seperti itu—terlihat agak dibuat-buat.
Karena sudah menjadi kebiasaan thea, tidak sedikit para pemimpin yang mengaum, seperti bupati atau ng memahami apa yang dimaksud dengan “sampurasun”. Bahkan, ada surat kabar yang kemudian menjelaskan arti “sampurasun” dan “sita”.
Dalah kalau kita buka kamus juga janggal “sampurasun” dan “rampés” yang banyak peminatnya. Dalam Kamus Bahasa Sunda karya R. Satjadibrata, yang cukup baik beredar di sana (edisi ke-1 tahun 1948), misalnya, “sampurasun” bukanlah lemma yang berdiri sendiri. Ada juga lemma “sampura” yang diartikan sebagai pengampunan. Dan “matahari” diartikan sebagai makhluk (Jawa) atau aku. Jika Anda ingin melihat kamus, “sampurasun” harus didefinisikan sebagai ‘maafkan saya’.
Namun dalam lemma “rampes” dipimpin sebagai berikut: diucapkan oleh pemilik rumah (jika ada tamu mengucapkan sampurasun), artinya masuk atau perintah unggah ke rumah. Arti dari Satjadibarata adalah bahwa ada kata “sampurasun” hanya tidak didefinisikan dalam lemma yang berdiri sendiri. Dari situ kembali kita sadari, bahwa “sampurasun” dan “rampés” muncul dari kebiasaan saling menjamu atau saling berkunjung.
Dalam kamus sebelum kemerdekaan juga tidak ditemukan kata “sampurasun”. Demikian pula dalam Kamus Naskah dan Prasasti (abad ke-11 s.d. 18) himpunan Elis Suryani, spk., Kata tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah kata “sita” itu. Hanya berbeda makna. Dalam Kamus Naskah, “rampés” berarti ‘sempurna’, ‘baik’, ‘tertib’, ‘utama’ dan seterusnya. Medium dalam A Dictionary of the Language of Java ditetapkan oleh Jonathan Rigg. “Rampes!” didefinisikan sebagai ‘sangat baik, sangat benar’.
Berbeda dengan Kamus R.A. Danadibrata, yang disusun antara tahun 1930-an-1970-an. Dijelaskan bahwa “sampurasun” merupakan rangkuman dari kata ‘sampura sapun’ yang artinya ‘maafkan saya, tolong’. Dalam kamus masih, lemma “sampura” didefinisikan sebagai ‘hampura’ (Bahasa Inggris Kuno). Saat ini kata “sapun” atau “samapun” didefinisikan sebagai ‘neda maap, neda hampura’ (bahasa Sunda Kuno). Jadi “sampura” dan “sapun” mirip.
Sekedar penjelasan lain, katanya kata “sabun” selalu digunakan dalam rujukan pertama misalnya sapun to sadu puhun. Jika kita melihat tato cerita puisi, kata “sapun” atau “pun sapun” memang sering ditemukan. Dalam cerita tato puisi Budak Manjor misalnya, ada/pun sapun/sampai keluarga/turun ke batara.
Lebah menjelaskan kata “memanjakan” Danadibrata menjelaskan ini: kata-kata responden asli kepada tamu yang datang untuk mengucapkan tolong dari luar; Kata rampes dapat didefinisikan lebih baik atau silakan masuk atau silakan klik. Penjelasan ini mirip dengan penjelasan Satjadibrata.

Dari uraian di atas kita cukup sulit untuk menyimpulkannya, apalagi sejak kapan kata “sampurasun” muncul dalam komunikasi kita? Dari uraian Danadibrata, kata ini memang akarnya bisa dirunut dari bahasa kuno. Hanya jika melihat deskripsi Satjadibrata, “sampurasun” seperti pengaruh dari Jawa karena bersinggungan dengan kata ‘ingsun’. Kanékés Ari, yang mengatakan representasinya dari R Buhun, namun selalu menyebutnya “tabépun”.

error: Content is protected !!