KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

KUMPULAN SOAL WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

KUMPULAN SOAL WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.5. Menganalisis isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks wawancara
4.5. Merancang, melakukan dan menyusun laporan wawancara dengan memperhatikan kesantunan berbahasa
Materi Pembelajaran
• Struktur kebahasaan
-Tema
-Daftar pertanyaan
-Bubuka
-Eusi
-panutup

• Apek Kebahasaan
-Diksi
-EYD Basa Sunda
-Tatakrama bahasa
-Sunda

• Topik
Wawancara dengan tokoh/nara sumber untuk berbagai tujuan
Kegiatan Pembelajaran
-Membaca dan mengamati beberapa contoh teks wawancara.
-Memahami isi wawancara.
-Mengidentifikasi struktur wawancara.
-Memahami aspek-aspek kebahasaan teks wawancara.
-Menyimpulkan kaidah-kaidah wawancara.
-Menyajikan hasil analisis aspek kebahasaan wawancara secara lisan dan tertulis.
-Menentukan narasumber.
-Menentukan media wawancara.
-Melaksanakan wawancara.
-Mendiskusikan tentang isi wawancara dan kaidah-kaidahnya.
-Menyusun laporan wawancara.
-Mengoreksi dan menyunting/memperbaiki teks laporan wawancara dengan teman sebangku atau kelompok.

KUMPULAN SOAL WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

PILIHAN JAMAK

Pilih salasahiji jawaban anu bener!

 1. Wawancara téh dina basa inggris disebutna …
  a. Interview
  b. Interval
  c. Intervensi
  d. Intermedia
  e. Interaksi
 2. Kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung sok disebut …
  a. Wawancara
  b. Paguneman
  c. Sawala
  d. Konferénsi
  e. Seminar
 3. Ku ayana kamekaran téknologi, wawancara gé bisa dilaksanakeun jarak jauh ngaliwatan média internét anu disebut …
  a. video conference
  b. video converter
  c. video compress
  d. média sosial
  e. média massa

Jawaban Pilihan Jamak

(RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA SMA KELAS 10)
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-wawancara-sunda/

PEDARAN:
Wawancara téh dina basa inggris disebutna interview, asal tina kecap inter (antara lolongrang ) jeung view ( paniten panempo ). Nilik kana rucatan kecap kitu, wawancara téh bisa dihartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung antara anu ngawawancara jeung nu diwawancara. Ku ayana kamekaran téknologi, wawancara gé bisa dilaksanakeun jarak jauh ngaliwatan média internét anu disebut video conference.

 1. Struktur wawancara anu bener nyaéta …
  a. Bubuka – eusi – panutup
  b. Bubuka – dialog – pamungkas
  c. Salam – pananya – panutup
  d. Salam – eusi – panutup
  e. pangjajap – dialog – pamungkas
 2. Bubuka dina wawancara gunana pikeun …
  a. Ngarahkeun naon-naon nu rék didiskusikeun, sarta nu bakal dilakukeun dina wawancara
  b. Poko tina wawancara
  c. Anu ngawawancara jeung narasumber silih pairan jeung méré tanggapan
  d. Nyindekeun
  e. Nerangkeun éta hasil wawancara téh bakal dikumahakeun

PEDARAN:
STRUKTUR WAWANCARA
a. Bubuka
Bubuka dina wawancara gunana pikeun ngarahkeun naon-naon nu rék didiskusikeun, sarta nu bakal dilakukeun dina wawancara. bubuka téh perlu pikeun nyiptakeun hubungan abu hadé antara nu ngawawancara jeung narasumberna.
b. Eusi
Bagian eusi téh poko tina wawancara. Dina tahap ieu nu ngawawancara jeung narasumber silih pairan jeung méré tanggapan, nanya jeung ngajawab. Cindekna, duanana keur aya dina inti kagiatan kalawan maksud jeung ugeran wawancara anu geus dijangjikeun ti anggalna.
c. Panutup
Ieu tahap téh mangrupa kagiatan nyindekeun jeung nutup wawancara. Dina panutup, sanggeus wawancarana cukup jeung geus direkam atawa diringkes eusi poko-pokoan, tuluy diterangkeun éta hasil wawancara téh bakal dikumahakeun.

 1. Dina prosés ngawawancara téh basa anu dipaké ilaharna maké ragam …
  a. lemes atawa hormat
  b. loma
  c. basa loma jeung basa hormat
  d. wawuh
  e. basa sunda
 2. Dina laporan hasil wawancara wangun narasi mah umumna maké ragam basa …
  a. basa loma jeung basa hormat
  b. lemes atawa hormat
  c. kasar
  d. wawuh
  e. basa sunda
 3. Kagiatan wawancara téh bisa lumangsung upama rarancangna geus ditataharkeun jeung disusun. Aya tilu tahap dina ngalaksanakeun wawancara téh, nyaéta …
  a. tatahar, ngalaksanakeun wawancara, jeung nyusun laporan wawancara
  b. bubuka, eusi, panutup
  c. salam bubuka, wawancara, salam panutup
  d. salam bubuka, dialog, samal pamungkas
  e. tatahar, ngalaksanakeun wawancara, mungkas wawancara
 4. Prosés tatahar saméméh ngawawancara téh umumna ngawengku …
  a. nangtukeun téma, nangtukeun narasumber, jeung nyusun daptar pananya
  b. nangtukeun alat rekam, nangtukeun narasumber, jeung nyusun daptar pananya
  c. nangtukeun judul wawancara, nangtukeun narasumber, jeung nyusun daptar pananya
  d. nangtukeun alat rekam, nangtukeun narasumber, jeung ngapublikasikeun hasil
  e. nangtukeun narasumber, nangtukeun waktu, jeung nyusun daptar pananya
 5. Nangtukeun narasumber téh tangtuna kudu merenah. Saha-saha nu rék dijadikeun narasumber téh bakal jadi dasar pikeun naon-naon nu rék ditanyakeun. Ari narasumber téh kudu …
  a. jalma anu pangnyahona kana téma atawa poko pasualan
  b. jalma anu dipikawanoh ku urang
  c. jalma anu saluhureun umurna boh pangkatna
  d. jalma anu maké ragam basa hormat dina dialogna
  e. jalma anu boga pangaruh dilingkungan sabudeureun
 6. Daptar pananya téh hadéna dumasar kana unsur berita nyaéta …
  a. 5W +1H
  b. Aktual
  c. Faktual
  d. Tema
  e. Waktu

PEDARAN:
TATAKRAMA BASA
Dina prosés ngawawancara téh basa anu dipaké ilaharna maké ragam lemes atawa hormat. Maksudna pikeun ngajénan atawa ngahormat ka nu diwawancara. Dina laporan hasil wawancara wangun narasi mah umumna maké basa loma jeung basa hormat. Basa loma dipakéna pikeun narasi, ari basa hormat dipaké dina unggelan cutatan kalimah langsung ti narasumberna.

a. Nangtukeun Tema
Nangtukeun heula téma atawa poko pasualan anu rék jadi bahan wawancara. téma anu bisa dipilih téh réa pisan, upamana téma pendidikan, lingkungan hirup, pakasaban, kalangenan atawa pangaresep, jeung réa-réa deui.

b. Nangtukeun Narasumber
Nangtukeun narasumber téh tangtuna kudu merenah. Saha-saha nu rék dijadikeun narasumber téh bakal jadi dasar pikeun naon-naon nu rék ditanyakeun. Ari narasumber téh kudu jalma anu pangnyahona kana téma atawa poko pasualan. Upamana baé jalma anu ngalaman langsung, saurang ahli dina widang nu tangtu, pajabat anu mancén tugas, jrrd

c. Nyusun Daptar Pananya
hasil wawancara téh gumantung kana kaparigelan anu ngawawancarana, utamana dina nyieun jeung ngajukeun pananya anu merenah. Ari pananya téh kudu dumasar kana téma anu geus ditangtukeun.
Hidep bisa nanyakeun rupa-rupa hal nu aya hubunganana jeung katerangan anu dibutuhkeun. Upamana baé kasangtukang, tujuan, wangenan, léngkah-léngkah, mangpaat, hasil, harepan, jeung saran. Daptar pananya téh hadéna dumasar kana unsur berita 5W +1H nyaéta what (naon), who (saha), where (di mana), when (iraha), why (naha), jeung how (kumaha).

 1. Ieu di handap anu henteu kaasup kana taap ngalaksanakeun wawancara …
  a. Jelaskuen heula identitas diri jeung sebutkeun tujuan hidep ngawawancara
  b. Mawa buku catetan, alat tulis, atawa alat pangrekam dina waktu wawancara
  c. Mimitian wawancara ku pananya anu basajan/énténg jeung sipatna umum.
  d. Regepkeun pamanggih jeung informasina kalawan daria.

PEDARAN:
Ngalaksanakeun Wawancara
Upama kagiatan tatahar geus dilaksanakeun kalawan lengkep, mangka hidep tuluy bisa ngalaksanakeun tahap wawancara.
a. Jelaskuen heula identitas diri jeung sebutkeun tujuan hidep ngawawancara
b. Mawa buku catetan, alat tulis, atawa alat pangrekam dina waktu wawancara
c. Mimitian wawancara ku pananya anu basajan/énténg jeung sipatna umum.
d. Regepkeun pamanggih jeung informasina kalawan daria.
e. Singkahan pananya anu bulat-beulit. hadena mah kana inti nu rék ditanyakeun
f. Ajenan pituduh jeung sarat ti narasumber, upamana “of the record” (rasiah), “no comment” (moal ngajawab)
g. Tembongkeun kesan anu hadé sanggeus ngawawancara narasumber. ulah poho pikeun amitan, sasadu tuluy nganuhunkeun.

 1. Sanggeus ngalaksanakeun wawancara ka saurang narasumber, hasilna téh bisa dijieun laporan. Wangun laporan wawancara téh bisa disusun dina wangun …
  a. dialog (tanya-jawab) atawa wangun narasi.
  b. dialog (tanya-jawab) atawa wangun persuasi
  c. dialog (tanya-jawab) atawa wangun argumentasi
  d. dialog (tanya-jawab) atawa wangun kalimah pananya
  e. dialog (tanya-jawab) atawa wangun kalimah ajakan
 2. Nuliskeun hasil wawancara dina kalimah wangun narasi téh maké téhnik …
  a. téhnik carita atawa kalimah pedaran.
  b. téhnik carita atawa kalimah pananya
  c. téhnik carita atawa kalimah panyambung
  d. téhnik carita atawa wangun tanya-jawab
  e. téhnik carita atawa wangun deskripsi

PEDARAN:
NYUSUN LAPORAN WAWANCARA
Sanggeus ngalaksanakeun wawancara ka saurang narasumber, hasilna téh bisa dijieun laporan. Wangun laporan wawancara téh bisa disusun dina wangun dialog (tanya-jawab) atawa wangun narasi.

Wangun Dialog
Pikeun nulis laporan hasil wawancara dina wangun dialog (tanya-jawab), hidep kari nuliskeun deui unggal pananya jeung jawabanana kalawan lengkep. hidep kudu inget yén pananya anu lengkep kudu ngandung unsur 5W + 1H.

Wangun Narasi
Nuliskeun hasil wawancara dina kalimah wangun narasi téh maké téhnik carita atawa kalimah pedaran. Carana nyaéta ku ngarobah kalimah langsung jadi wangun teu langsung bagian inti tina wawancara.
(RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA SMA KELAS 10)

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

KUMPULAN MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-wawancara-sunda/

KUMPULAN CONTO WAWANCARA BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/wawancara-bahasa-sunda/

KUMPULAN SOAL MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


https://sundatve.com/materi-wawancara-basa-sunda-sma-kelas/ KUMPULAN SOAL WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

Leu di bawah ini adalah contoh teks wawancara. Patuk dengan mata membaca masing-masing dengan seksama, menghafal bentuk teks, dan mulut isi wacana
Wawancara Yus Wiradiredja Pupuh Raehan, Menjawab Panangtang Jaman
Sudah beberapa tahun karya baru dilombakan dalam Lomba Apresiasi Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Bahasa dan Seni Daerah (BPBDK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Meski sering diselingi batang tubuh, tidak menyebabkan kanopi roboh dan kemudian mati. Bahkan dari kesalahan yang muncul, anak-anak sekolah yang mengikuti kompetisi lebih cenderung menyukai gaya kantilever.
Berbagai reaksi muncul terhadap derajat pupuh raehan dari beberapa kalangan, leu adalah hal yang wajar, karena pupuh raehan dianggap sebagai barang baru dalam seni musik. Untuk mengungkap lebih jauh apa sebenarnya tragedi itu, Rumpaka Suligar melakukan wawancara dengan dosen Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Yus Wiradiredja, pencipta utama gelar pupuh raehan. Wawancara dilakukan di Kampus ISBI, JI Buahbatu Bandung.
Apa latar belakang ditemukannya tongkat?
Karya seni Leu muncul dari pengalaman yang menyakitkan bagi sim saya. Suatu musim, pada tahun 1999, seorang anak yang masih bayi harus mengikuti kompetisi anjing. Orang malas, sebagai orang tua yang juga belajar seni, sim saya senang. Anak itu setengah dipaksa. Bahkan saat kompetisi dinyanyikan dengan baik oleh saya sendiri. Tetapi bahkan anak itu dikalahkan, menangis. Majar adalah wadah untuk kembali berpartisipasi dalam kompetisi, karena akan sulit untuk berlatih di luar yang tidak menyenangkan. Bagi sim saya ini merupakan pukulan
Selama bertahun-tahun sim saya mengamati fenomena di masyarakat. Sudah pasti generasi kita tidak acuh terhadap kesenian tradisional itu sendiri. Kari kari kini dijalankan oleh anak-anaknya sendiri. Betapa hati tidak ingin bersedih. Salah siapa? Mengapa salah satu dari anak-anak?
Sim saya bilang saya bukan salah satu dari anak-anak juga. Pembatas ular adalah orang tua kita, dan pemerintah membiarkan anak-anak kita ditelan oleh seni asing yang bisa kita masuki dengan bebas dan penuh kasih. Pemerintah daerah tidak bersama Daria untuk mengadakan program agar anak-anak kita mencintai seninya sendiri.
Hal inilah yang menjadi cambuk untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Pengalaman dengan anak laki-laki itu telah menyebabkan hati menjadi resah, tidak nyaman untuk hidup, dan gatal ingin mengubah keadaan.
Jika tidak, yang disebut pupuh adalah apan sasatna telah menjadi budaya masyarakat. Pikirnya dia mengatakan para tetua adalah taruhan berani yang ingin Anda ubah. Bagaimana kabar mereka tentang ini?
Ya, kanon tradisi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sim I kembali belajar kanopi 17. Secara historis kanopi kanopi hasil karya Mang Koko dan seniman lainnya dipelajari lagi. Sebagai akademisi sim saya harus melakukan studi tentang R canine dan perkembangannya. Akhirnya sampai pada kesimpulan, bahwa anjing R tidak ada kemajuan.
Memang ada upaya Mang Koko untuk menghidupkan kembali seni tebu dengan menambahkan bahan tambahan. Itu tahun 1960-an. Tapi dari situ saya hampir bisa bilang tidak ada lagi sentuhan kreativitas. Untuk pencipta saya itu adalah tantangan, dengan apa anjing ini dan itu, untuk anak-anak kita juga tidak menyenangkan. Tongkat, bagi sim saya, secara musikal sangat menginspirasi untuk membuat tongkat rachan.
Aspek apa dari seseorang yang diubah?
Dalam pengertian seni R, pupuh merupakan salah satu kaidah atau kriteria yang berasal dari Jawa. Sebelum dinyanyikan seperti sekarang. Dahulu fungsinya untuk membacakan cerita, surat, atau pidato.Sesuai dengan perkembangan ekspose, pupuh juga mengalami perkembangan, tidak hanya terkait dengan aspek sastra tetapi juga terkait dengan bentuk pertunjukan. Pada tahun 1960-an, misalnya, Mang Koko mengembangkan tebu dengan menambahkan zat aditif.

KUMPULAN SOAL WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

Perubahan leu wajar karena di sim preview saya, art hanyalah media, adalah media untuk membenarkan sesuatu. Yang harus dihindari adalah menghilangkan semangat. Dalam hal ini, sim saya tidak ingin menghilangkan kanopi, tetapi membuat kreasi baru yang menjadi bahan pokok kanopi biasa. Baik akarnya, yang disebut guru nyanyian maupun guru bilangan dan kebiasaan, keduanya laguna. Membuat kantin tidak ada bedanya dengan kantin tahi lalat menggunakan baju baru.
Bawirasa adalah isu sensitif. Saya pikir kita harus memiliki tanggung jawab yang dapat diterima oleh masyarakat. Tanggung jawab seperti apa yang akan Anda miliki?
Sim saya berani mengambil tanggung jawab, baik sebagai pencipta atau sebagai akademisi bahwa tidak ada yang dihapus dari kanopi. Baik pola sastra maupun pola laguna. Yang disebut cane raehan hanya mengubah kemasan.
Apa yang begitu penting tentang kepala kambing? ”
Proses pembuatan kreasi rotan masih dimulai dari tahun 2005. Sim saya serangkaian tindakan untuk menangkap apa yang menarik bagi kaum muda saat ini. Anak-anak zaman sekarang umumnya lebih menyukai musik yang dinamis daripada irama, karena pengaruh musik pop sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Konsep ganja adalah mengadopsi apa yang ada dalam budaya pop. Tampilannya energik, sekaligus glamor.
Yang awalnya rotan hanya dipindah solo, sekarang bisa dengan grup. ada s

KUMPULAN SOAL WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

bukan satu, suara dua, dan suara tiga. Mulanya sederhana hanya dengan harpa, kini diiringi orkestra. Itu serius, sekarang saya punya kebebasan berekspresi, ada crography. Tidak berbeda dengan surabi. Surabi tua identik dengan kakek-nenek yang menghadap panggangan di sisi lain. Saat ini – telah dimodifikasi oleh mahasiswa NHI -surabi menjadi kuliner modern yang diminati anak muda.
Selain mengolah unsur musik, rotan juga mengandung unsur pendidikan. Sim I ingin anak-anak adalah memiliki semangat dan mengungkapkan minat terhadap seni tradisional, mengajarkan rasa percaya diri dan bekerja sama (solidaritas) dalam kelompok.
Oleh sim saya inovasi ini kemudian diberi nama cane raehan. Istilah ‘raéhan’ berasal dari kata ‘raéh’. Kata ‘raeh’ menurut Kamus Umum Basa Sunda berarti berubah menjadi lebih baik. Tujuannya adalah untuk membesarkan anak-anak yang telah kewalahan oleh budaya pop. Semoga pupuh raehan menjadi tantangan bagi anak-anak untuk menikmati kembali seni warisan leluhurnya.
Tentu saja ini harus memancing reaksi dari masyarakat. Dukanya, saat rotan diperkenalkan ke masyarakat, bagaimana reaksi yang muncul?
Harus diakui ada reaksi yang muncul pada gigi taring. Tapi secara umum saya hanya kecewa di belakang. Hari yang jelas di depan saya hampir tidak ada. Jelas, keperawatan justru kenyamanan studi akademis. Sudah ada empat tesis S1 di STSI dan di UPI, dan satu tesis di STSI, yang menjadi objek penelitian. Bahkan sim saya pernah mendapatkan penghargaan karya inovasi bidang seni dari Gubernur Jawa Barat tahun 2014, atas kreativitasnya dalam menciptakan kanopi.
Jika ada reaksi negatif, kemungkinannya ada dua. Pertama mereka tidak mengerti. Yang kedua adalah masalah selera. Hari untuk sim saya dan orang tua saya akan lebar, dan zaman kemudian berubah. Piraku ari era perubahan Waduk kita sendiri ikut serta dalam perubahan.
Buktinya, apapun yang dibicarakan lebih baik diterima oleh anak-anak zaman sekarang. Di setiap perlombaan antusiasme anak-anak dan penonton sangat seru.

KUMPULAN SOAL WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

Siapakah Yus Wiradiredja? Jelaskan masing-masing secara rinci!

Apa yang membuat Yus Wiradiredja ingin memiliki batang tubuh?

Bagaimana wawasan Yus Wiradiredja tentang kano MATÉRI WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10 pi batang tubuh yang dianggap sebagai khazanah budaya?

Yus Wiradiredja mengatakan konsepsi, apa yang disebut aborsi itu?

Aspek apa dari seseorang yang dianggap sebagai pakaian baru di kantin?

error: Content is protected !!