KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

KUMPULAN SOAL WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

KUMPULAN SOAL WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.5. Menganalisis isi, pola penyajian, dan unsur kebahasaan teks warta (berita) dari media massa cetak atau elektronik.
4.5. Menyusun teks warta (berita) berdasarkan pengamatan atau hasil wawancara sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Aspek Kabahasaan
-Diksi
-Ejaan dan tanda baca
-Paduan paragraf
-Kesesuaian antara topik dengan isi

• Topik
Nulis Teks Berita (Warta) yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.

• Struktur teks
-Bubuka
-Eusi
-Penutup

• Pola Penyajian
-Prinsip
-Proses tahapan nulis warta
-Prosedur
Kegiatan Pembelajaran
-Membandingkan teks warta dari media massa cetak dan elektronik.
-Menyebutkan bagian-bagian warta secara sistematis dan benar.
-Mencari dari berbagai sumber informasi tentang prosedur menulis warta sesuai dengan kaidah-kaidahnya.
-Menjelaskan langkah-langkah menyusun warta dengan cermat dan benar.
-Merancang teks warta berdasarkan hasil pengamatan atau hasil wawancara.
-Menulis warta dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
-Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar.

KUMPULAN SOAL WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

PILIHAN JAMAK

Pék pilih jawaban nu dianggap paling bener ku hidep!

1. Di handap ieu wangenan warta sacara basajan nyaéta…
a. wawaran atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu
b. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian faktual
c. wawaran atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual
d. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian faktual tur anyar carék itungan waktu
e. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu

2. Struktur ték warta diwangun ku…
a. tema, téras jeung eusi berita, panutup
b. judul, téras jeung eusi berita
c. tema, téras jeung eusi berita
d. bubuka, téras jeung eusi berita, panutup
e. Judul, téras jeung eusi berita

3. Hadéna mah judul téh dijieun sina matak…
a. Kairut
b. Ngahudang
c. Honcewang
d. Punjul
e. Kataji

4. Dina téks warta téh aya kaidah anu kudu ditedunan nyaéta…
a. Teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual
b. Teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu faktual
c. Teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu faktual tur mibanda sifat umum
d. Teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual tur mibanda sifat husus
e. Teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual tur mibanda sifat umum

5. Dina nyusun warta téh urang perlu nedunan unsur-unsurna nyaéta…
a. 1W1H
b. 2W1H
c. 3W1H
d. 4W1H
e. 5W1H

6. Téks warta dina koran atawa majalah disusun dina wangun…
a. Lancaran
b. Prosa
c. Deskripsi
d. Narasi
e. Argumentasi

7. Teks warta dina televisi mah ditulis maké gaya saperti ieu dihandap…
a. Tanda (,) ditandaan ku garis miring hiji (/)
b. Tanda (,) ditandaan ku garis miring dua (//)
c. Tanda (,) ditandaan ku garis miring tilu (///)
d. Tanda (,) ditandaan ku garis miring opat (/////)
e. Tanda (,) ditandaan ku garis miring lima (/////)

8. Warta di télévisi ditepikeun ku…
a. Présénter
b. Jalma
c. Sesepuh
d. Murangkalih
e. MC

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

KUMPULAN MATÉRI WARTA BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/materi-warta-basa-sunda/

KUMPULAN CONTO WARTA BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/conto-warta-basa-sunda/

KUMPULAN SOAL WARTA BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar!

 1. Berikut rekap sederhana berita tersebut adalah…
  sebuah. penawaran atau laporan tentang peristiwa atau kejadian aktual dan baru-baru ini mengurus perhitungan waktu
  B. Informasi atau laporan tentang peristiwa atau kejadian faktual
  C. penawaran atau laporan tentang peristiwa atau kejadian aktual
  D. Informasi atau laporan tentang peristiwa atau kejadian faktual dan baru-baru ini peduli tentang perhitungan waktu
  e. Informasi atau laporan tentang peristiwa atau kejadian aktual dan baru-baru ini mengurus waktu
 2. Struktur berita acara terdiri dari…
  sebuah. tema, teras dan konten berita, sampul
  B. tajuk utama, tajuk utama, dan konten berita
  C. tema, tema, dan konten berita
  D. pengantar, lalu dan konten berita, sampul
  e. Judul, halaman, dan konten berita
 3. Lebih baik judul dibuat dari pemeran…
  sebuah. Bairut
  B. Tertarik
  C. Honcewang
  D. JW
  e. tertarik
 4. Dalam teks berita terdapat aturan yang harus ditetapkan yaitu…
  sebuah. Teks harus disajikan dengan informasi aktual
  B. Teks harus disajikan dengan informasi faktual
  C. Teks harus disajikan dengan informasi yang faktual dan bersifat umum
  D. Teks harus disajikan dengan informasi aktual dan memiliki sifat tertentu
  e. Teks harus disajikan dengan informasi aktual dan bersifat umum
 5. Dalam menyusun berita yang perlu kita lakukan adalah…
  sebuah. 1W1H
  B. 2W1H
  C. 3W1H
  D. 4W1H
  e. 5W1H
 6. Teks berita dalam surat kabar atau majalah disusun dalam bentuk…
  sebuah. Lancaran
  B. prosa
  C. Keterangan
  D. cerita
  e. Argumentasi
 7. Teks berita di televisi saya ditulis dengan gaya sebagai berikut…
  sebuah. Tanda (,) ditandai dengan garis miring (/)
  B. Tanda (,) ditandai dengan garis miring ganda (//)
  C. Tanda (,) ditandai dengan tiga garis miring (///)
  D. Tanda (,) ditandai dengan garis miring empat (/////)
  e. Tanda (,) yang ditandai dengan garis miring lima (/////)
 8. Berita di televisi disampaikan oleh…
  sebuah. Pembawa acara
  B. makhluk
  C. sesepuh
  D. Anak-anak
  e. MC
error: Content is protected !!