CONTO WARTA BASA SUNDA,  MATÉRI WARTA BASA SUNDA

CONTO WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

CONTO WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.5. Menganalisis isi, pola penyajian, dan unsur kebahasaan teks warta (berita) dari media massa cetak atau elektronik.
4.5. Menyusun teks warta (berita) berdasarkan pengamatan atau hasil wawancara sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Aspek Kabahasaan
-Diksi
-Ejaan dan tanda baca
-Paduan paragraf
-Kesesuaian antara topik dengan isi

• Topik
Nulis Teks Berita (Warta) yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.

• Struktur teks
-Bubuka
-Eusi
-Penutup

• Pola Penyajian
-Prinsip
-Proses tahapan nulis warta
-Prosedur
Kegiatan Pembelajaran
-Membandingkan teks warta dari media massa cetak dan elektronik.
-Menyebutkan bagian-bagian warta secara sistematis dan benar.
-Mencari dari berbagai sumber informasi tentang prosedur menulis warta sesuai dengan kaidah-kaidahnya.
-Menjelaskan langkah-langkah menyusun warta dengan cermat dan benar.
-Merancang teks warta berdasarkan hasil pengamatan atau hasil wawancara.
-Menulis warta dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
-Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar.

CONTO WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

TEKS WARTA BAHASA SUNDA 1

KACAPI  ELEKTRIK  MULTI  LARAS

BANDUNG, (PRLM).- Kacapi multilaras karya Ali Sastraamidjaya, dipintonkeun ku maéstro seni karawitan Sunda, Haji Riskonda, mirig lagu “Nineung” anu dihaleuangkeun ku juru tembang Fitri jeung Héndi. Najan geus umur 40 taun leuwih, sorana masih kénéh kadangu halimpu, matak kagagas anu ngadangukeun. Lain ngan ukur kagagas ngadangu sora jentréng kawat kacapi anu ditabeuh, tapi ogé dadaran ngeunaan kasang tukang sajarah kacapi anu dijieun taun 1972.

“Kacapi laras saléndro, madenda jeung degung dijieun ku urang Indo-Belanda (turunan Belanda) Ali Sastraamidjaya. Mimitina mah ngahelas ningali (alm) Tatang Benyamin anu kondisina henteu séhat kudu hésé béléké ngarobah laras nalika mirig juru tembang.” ceuk Haji Riskonda S. Kar., nyaritakeun asal-muasal nyiptakeun kacapi multilaras di hareupeun pamilon Seminar Nasional Alat Musik Nusantara, di Museum Negeri Jawa Barat Sri Baduga Bandung. Tapi niat hadé Ali Sastraamidjaya henteu langsung ditarima ku seniman karawitan Sunda. Nepi ka kacapi multilaras nu maké sistim ngarobah laras (konci nada) ku cara diputer pikeun ngahasilkeun kawat kacapi ngencengan atawa ngendoran, dianggap sorana silung atawa teu pas nadana, cohagna mah teu pantes dipaénkeun, antukna  disimpen ku (alm) Tatang Bunyamin, sarta diwariskeun ka Haji Riskonda. “Terus terang ieu téh maha karya anu luar biasa ti tangtungan Ali Sastraamidjaya, sabada 30 taun kakara ayeuna ditabeuh ku simkuring sanggeus dioméan. Nyatana nadana henteu saperti anu disangka ku para seniman karawitan Sunda dina waktu harita, kacapi multilaras ieu kacida hadéna jeung babari dipaénkeunana pikeun mirig tembang-tembang Sunda anu dina salagu bisa aya sababaraha laras,” ceuk Haji Riskonda. Salian ti éta  mintonkeun kacapi multilaras  mangrupa bukti yén kesenian jeung waditra karawitan Sunda téh pohara beunghar ku nada jeung harmoni.

Haji Riskonda bareng jeung Wahyu mirig Héndi, Fitri jeung Nurul, dina pintonan kacapi waditra  musik Nusantara. Tembang “Jalir” kalawan laras madenda dihaleuangkeun ku Fitri jeung Nurul ditéma ku tembang “Dilangit Bandung Bulan Keur Mayung”, “Indung Jeung Anak”, “Galimer”, “ És Lilin” sarta dipungkas ku tembang “Guntur Galunggung”.

Jaba ti némbongkeun kabeungharan nada katut harmoni sora ngaliwatan laras (konci nada), Seminar Nasional Alat Musik Nusantara ogé ngébréhkeun ajén filosofis anu nyampak dina waditra seni Sunda. Waditra  seni tradisional Sunda (Jawa Barat) henteu ngan wungkul jembar ku harmonisasi sora jeung nada, tapi ogé beunghar ku wangun  sarta variasi. Pon kitu deui ajen-inajen filosofina. Saperti anu diébréhkeun ku Prof. Henry Spiller, yén waditra (alat musik) lain ngan saukur  barang atawa obyek wungkul. “Alat musik Indonesia hususnageus ngumpulkeun mangpirang-pirang makna (meanings) anu jembar, anu pikeun ngamaénkeunana urang kudu mesék (peel) tur ngaguar (reveal), ieu hal  béda pisan jeung alat musik barat atawa alat musik modern anu babari pikeun diajarna,” ceuk Henry ti University of California Davis. Panalungtik gamelan jeung waditra awi anu kakoncara ku jurnal hasil panalungtikanana anu dijudulan “Erotic Triangles: Sundanese Dance and Masculinity in West Java”, nétélakeun yén pikeun ngaguar  kajembaran ajén anu nyampak dina alat musik merlukeun waktu anu cukup lila.“ Geus 30 tahun leuwih kuring  nalungtik alat-alat musik tradisional (Sunda), hanjakal pisan ku barudak ngora ayeuna anu ngan ukur ngamaénkeun jeung ngaéksplorasi sorana wungkul,” ceuk Henry.

Hal anu sarupa dijéntrékeun ogé ku Dinda Satya Upaja Budi, staf dosén di STSI Bandung, anu ayeuna keur ngaréngsékeun Program Doktoralna di UGM Yogyakarta, anu baris nalungtik langsung ka lapangan cara nyiptakeun waditra angklung di masarakat Baduy. “Masarakat adat di ditu henteu dapon waé néangan bahan pikeun nyieun angklung, sabada meunang awi kudu nunggu waktu anu mustari, sabada dituar diingkeun (dicicingkeun) rada lila sangkan awi garing ku sorangan, laju diprosés kalawan ngagunakeun bedog jeung péso raut ,” ceuk Dinda. Ku kituna, boh Haji Riskonda, Prof. Henry Spiller, boh Dinda Satya Upaja Budi, miharep kalangan seniman jeung seniwati (Sunda) hususna sarta kréator seni atawa kalangan akademisi (mahasiswa jeung dosén seni) bisa méré ajén mangrupa aprésiasi.  Ulah nepi ka kajadian deui saperti Ali Sastraamidjaya waktu mimiti nyiptakeun kacapi multilaras sangkan babari  dipintonkeunana. (A-87/A-147”)***

(Diropéa tina  http://www.pikiran-rakyat.com/node/239531)

LATIHAN

1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

TEKS WARTA BAHASA SUNDA 2

Seni Unggulan Daerah Midang di Bandung

Horéng seni daérah di Jawa Barat téh kacida euyeubna. Unggal daérah boga kasenian anu jadi unggulan sarta jadi asét nu bisa dijual keur kapentingan pariwisata. Kumaha warna-warnina budaya daérah, katangén dina acara “Pekan Seni Budaya Jawa Barat 2013” nu lumangsung salila tujuh poé tujuh peuting nyaéta ti tanggal tujuh nepi ka tilubelas Séptémber 2013, di sabudeureun Gedong Saté Bandung.

Eta acara téh dialpu-kahan ku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, dina raraga miéling milangkala Provinsi Jawa Barat anu ka-68. Ieu acara anu dideugdeug ku rébuan panongton téh dibuka ku Wakil Gupernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Dina pamapagna, Deddy Mizwar nétélakeun yén seni budaya Jawa Barat téh boga ajén anu kacida luhurna sarta bisa jadi asét budaya anu payu dijual keur kapentingan pariwisata.

Rupaning seni ung-gulan ti 26 kabupatén/kota téh dipintonkeun babarengan dina wangun hélaran. Lian ti éta, dipin-tonkeun ogé kaulinan urang lembur, pagelaran seni kontémporér, pés-tival ngabodor sorangan (borangan), lomba ngalukis tingkat barudak, workshop seni budaya, péstival wayang internasional, paméran seni rupa ténda, sarta paméran kujang. Sakabéh pintonan dikokolakeun ku paraseniman budayawan ti 26 kabupatén/kota, komunitas seni, sarta pangrajin seni di Jawa Barat.

Pangbagéa masarakat kana ieu acara téh kacida pikabungaheunana. Salila tujuh poé tujuh peuting acara pintonan, teu weléh dideugdeug ku nu lalajo, nepi ka patalimarga sabudeureun Gedong Saté macét pisan.

LATIHAN
1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

TEKS WARTA BAHASA SUNDA 3

KALAWARTA SUNDA TV

Tempat:KUNINGANTanggal:30/05/2017
Judul:SENI RENGKONG MÉH TUMPURRep/Cam:M. SAMSDIN
Redaktur:AAM PERMANA: 
VIDEOAUDIO
PENYIAR….
COMP START……..


BAH KARYA, PENGGIAT SENI RENGKONG
SENI RÉNGKONG KIWARI GEUS ARANG DEUI AYA NU NANGGAP DI TATAR PASUNDAN/ KAASUP DI KABUPATÉN KUNINGAN// DINA AYANA OGÉ UKUR SATAUN SAKALI/ DINA ACARA SÉRÉN TAUN WUNGKUL// SUMANGGA NYANGGAKEUN PIDANGANANA//

===PKG=====
=======ILL MUSIK/ATMOS===

RÉNGKONG TÉH SENI ASLI SUNDA NU TEU BISA DIPISAHKEUN TINA BUDAYA TATANÉN DI TATAR SUNDA// NGARAN RÉNGKONG OGÉ KAPAN DICOKOT TINA NGARAN HIJI PAKAKAS PARANTI NANGGUNG BÉAS/ SABANGSA RANCATAN NU DIJIEUNNA TINA AWI GOMBONG/ PANJANGNA DUA MÉTERAN// MUN KEUR DIPAKÉ NANGGUNG SABABARAHA GEUGEUS PARÉ/ RENGKONG TÉH ILAHARNA SOK NGALUARKEUN SORA NU ANÉH HASIL TINA NGÉSÉRNA INJUK JEUNG AWI// ARI NU MAÉNKEUNANA/ NURUTKEUN ASÉP/ SENIMAN RÉNGKONG ASAL KUNINGAN MAH/ BIASANA LALAKI NU GEUS SAWAWA BARI MAKÉ PAKÉAN ADAT SUNDA MODÉL KAMPRÉT LENGKEP JEUNG PANGSI HIDEUNGNA/ DIWUWUHAN KU IKET ATAWA TOTOPONG//

——WW SUNDA——-

SENI RENGKONG TÉH BAHEULANA MAH SOK MINDENG DIPIDANGKEUN DINA ACARA-ACARA TRADISI// TAPI AYEUNA MAH GEUS ARANG DEUI IWAL DINA ACARA TAUNAN PANÉN RAYA//
 
M. SAMSUDIN NGAWARTAKEUN PIKEUN SUNDA TV//

LATIHAN
1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

KUMPULAN MATÉRI WARTA BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/materi-warta-basa-sunda/

KUMPULAN CONTO WARTA BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/conto-warta-basa-sunda/

KUMPULAN SOAL WARTA BASA SUNDA LENGKEP
https://sundatve.com/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

CONTOH BERITA BAHASA INGGRIS 1
Drama Basa Sunda dan Rumaja
FESTIVAL Drama Basa Sunda (FDBS) Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Teater Sunda Kiwari dan Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat, berlangsung di Gedung Kesenian (GK) Rumentang Siang, Bandung, Mangkuk 9 April 2017. Selama 20 hari, mulai 20 Maret 2017, kelompok teater mahasiswa yang tersebar di seluruh Jawa Barat dan Banten bergejolak, diiringi dengan minat dan semangat.

“Teman-teman FDBS XVIII Ciamis, Karawang, Kabupaten Bandung berkumpul di GK Rumentang Siang. Mohon maaf saudara seniman, pemerintah belum bisa memberikan akomodasi,” tulis R. Dadi P. Danusubrata, Ketua Teater RK Kiwari, di akun Facebooknya, 1 April 2017.

Status itu disertai potret teman-temannya yang sedang batting galempar, ting galoler sambil pasesedek di sebuah ruangan (ruangan atas) yang digunakan untuk latihan. Absen juga, komentarnya. Dari pertahanan ke Ki R, sejauh ini, katanya. Tibra, tibrana saya, tapi bakating dengan tanjung, kata Jadi lagi, dalam komentar.

Ya, banyak yang menyakiti para remaja yang ting galoler, dan kesal dengan apa yang dipertaruhkan pemerintah terhadap masalah bertahannya teman sebaya.

Tapi, “kesenangan” itu, yah, bukan nubuatan ini. “Ah, seperti drama kita. Dari SMP masih saya selalu bermain drama ini. Sebenarnya di SMP juga ada ekstrakurikuler teater. Lanjut ke SMA, sama lagi, ada ekstrakurikuler teater,” kata Candra, salah satu anggota Teater X dari MAN 1 Bandung.

Karena dikatalisis oleh resep, meskipun Anda harus “berkeringat”, Anda akan berbaring di mana saja, kadang-kadang tidak ingat untuk mengisi perut, bukankah ini kumbang.

Maklum, Festival Drama Mahasiswa dihadiri 74 grup teater. Relatif luar biasa untuk ukuran festival teater saya, dan bahkan teater pelajar ini, dan bahkan teater R ini. Menurut Ketua Téater Sunda Kiwari, R. Dadi P. Danusubrata, Festival Drama Bahasa Sunda Untuk Pelajar (FDBSP) sengaja diadakan untuk memenuhi keinginan/kebutuhan mahasiswa yang belum memiliki jiwa teater, khususnya teater Sunda. Jadi sering kita perhatikan, sejak FDBS diadakan pada tahun 1990, teman-teman sebayanya kebanyakan dari kalangan mahasiswa. Menariknya, FDBS yang semula diadakan dua tahun sekali ini, mulai tahun 2011 saya adakan juga untuk tingkat mahasiswa. Ari mengadakan selang sekar, pernah disewa: tahun ini diundur ke tingkat pelajar, tahun depan untuk umum

“Melihat animo mahasiswa masuk ke teater, mungkin sim saya jadi semangat mengadakan festival ini,” kata Dadi. Jika melihat programnya, Teater RK Kiwari tidak hanya terus tampil dalam drama (modern) bahasa R saja, tetapi juga fokus pada masalah pembinaan. Setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh R&B Theater saat ini, yaitu mempublikasikan bahasa dan drama R&B di kalangan remaja (mahasiswa). Lebah di sini, apa yang disapa oleh Tater R Sekarang sudah ada hasilnya. Dan hasilnya memuaskan. Ternyata Festival Drama Bahasa dari tahun ke tahun semakin banyak peminatnya. Kelompok teater remaja/mahasiswa, mungkin bermeditasi di setiap sekolah, baik SMP maupun SMA. Saya menghargai atau menonton juga, berterima kasih kepada mereka.

(Rosyid E. Aby, Galura_11 April 2017).
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 80-83)
Peran
Jawablah pertanyaan di bawah ini!

 1. Apa tujuan Teater Sunda Kiwari mengadakan Festival Drama Basa Sunda bagi pelajar?
 2. Apa buktinya siswa yang menjadi teman di Festival Drama Basa Sunda sangat antusias?
 3. Apa alasannya banyak yang terpengaruh dengan teman-teman Festival Drama Basa Sunda yang datang dari berbagai daerah?
 4. Teman-teman Festival Drama Basa Sunda langsung diabaikan pemerintah, apa alasannya?
 5. Apakah ada inisiatif pemerintah untuk mempromosikan kegiatan seni, seperti festival drama bahasa R?
 6. Melihat berita di atas, bagaimana keadaan R Theater sekarang?
 7. Selain mengadakan kegiatan Festival Drama Sunda, kegiatan apa lagi yang menjadi program Teater Sunda hari ini?
 8. Disusun dengan menonjolkan aspek-aspek yang menunjukkan bahwa wacana di atas merepresentasikan sebuah berita yang mengandung unsur 5w 1h?
  CONTOH BERITA BAHASA INGGRIS 2
  Hélaran Jampana Kota Tasikmalaya 2013
  Dalam rangka memperingati hari kota Tasikmalaya tahun 2013 dijamah oleh Hélaran Jampana. Rute dimulai dari Lingkar Tugu Adipura, lalu ke selatan menyusuri jalan KHZ Mustofa hingga Lapangan Dadaha.

Helaran Jampana yang diadakan tahun ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk “Mendukung Pembangunan dengan Kerja Nyata Untuk Mensejahterakan Rakyat”

Selain memainkan berbagai kesenian tradisional, secara simbolis di helaran kecil juga dipajang hasil pengembangan dari masing-masing jurusan. Mereka yang ikut dalam aksi tersebut antara lain camat, persatuan bangsa, komunitas sepeda gowel, unsur BUMN, BUMD, Sekda OPD Kota Tasikmalaya. Selain itu, ada peserta

Hélaran dari masyarakat Tionghoa yang menggenjot busana R&B, seperti kabaya, pangsi, dan bagangbang semplak.

Rapat pertama dipimpin oleh Walikota dan Wakilnya, bersama Sekda dan anggota DPRD, Kepala Dinas/Lembaga, ulama, dan unsur Muspida Kota Tasikmalaya.

Panitia memberikan piala dan surat penghargaan kepada peserta helaran. Unggul I diizinkan oleh Unit BPPT, Berprestasi II Kantor Kecamatan Tawang, dan Berprestasi III Kantor Kecamatan Kawalu. Sedangkan juara pertama Dekoratif Kendaraan Race oleh Unit Perbankan, juara II Jalan Raya, dan juara III Asia Plaza.

Uun Juharti (Mangle)
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 85-86)
Peran
Silakan masukkan elemen 5W dan 1H dari contoh berita ke dalam tabel di bawah ini!
CONTOH BERITA BAHASA INGGRIS 3
Gunung Padang Sampai Anda Peduli
Oleh Amra Iska
(Berita Sunda, Cianjur) Gunung Padang bukanlah barang baru. Mereka akan menjadi situs megalitik, yang berarti mereka telah tua. Pegunungan yang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur adalah; tarik danget sekarang tidak malas siapa pun yang memiliki hak untuk peduli.

Meski berada di Cianjur, ternyata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur tidak memiliki kewenangan tersebut. Tidak demikian, menurut keterangan dari Pengusaha Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cianjur, Neneng Rachman, kepada wartawan, Selasa (26/3). “Memang Pemkab Cianjur menunggu kesimpulan posisinya untuk mempertahankan dan memperbaiki situs Gunung Padang,” katanya.

Setahu saya, pemilik hak untuk merawat situs Gunung Padang adalah Balai Pelestarian Purbakala (BP3) Serang, Banten. Padahal, meski perkembangan Provinsi Banten dari Barat sudah begitu lama, pemerintah belum menyusun regulasi terkait retribusi wisatawan ke Gunung Padang.

“Wisatawan yang ke Cianjur mencapai 460.934 orang. Lima persen di antaranya berasal dari luar negeri. Terkait retribusi, Disbudpar Kabupaten Cianjur sedang berupaya menetapkan peraturan desa. Agar wisatawan bisa melewati jalur desa, harus ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” kata Neneng.

Terlepas dari pentingnya peraturan tersebut, tak lain untuk melindungi situs-situs yang mengandung sejarah yang sangat mulia — bahkan ada anggapan yang lebih tua dari Piramida Mesir — agar tidak rusak atau terbengkalai. Bahkan, banyak yang masih dalam penyelidikan.

(Sumber: http://www.sundanews.com/aos/seratan/)
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 87)
Peran
Silakan masukkan elemen 5W dan 1H dari contoh berita ke dalam tabel di bawah ini!
CONTOH BERITA BAHASA INGGRIS 4
Nyunda Rabu, Kamis Inggris, Jumat Sepeda, Bandung Product Love Saturday
oleh Amra Iska
(R News, Bandung) Selama Kota Bandung dipimpin oleh Dada Rosada, menjatuhkan aturan yang mewajibkan berbicara bahasa R setiap hari Rabu di Bandung. Oleh Wali Kota saat ini, Ridwan Kamil, kebijakan tersebut diperpanjang, yakni Rabu Nyunda. Artinya, bukan orang bahasanya, melainkan segala macam yang berhubungan dengan R.

Selain Rebo Nyunda, Ridwan Kamil menyarankan kebijakan Kamis Inggris, Jumat Sepeda, dan Sabtu untuk kembali mencintai produk Bandung. Saya berdebar begitu tenang dan Senin dan Selasa, akan mencari fitur hasna.

“Setiap hari akan ditandai. Kecuali hari Minggu, khusus untuk istirahat,” cek Wali Kota Bandung yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Balaikota, Jumat (6/12/2013).

Tujuan Emil menerapkan kaidah mencintai produk Bandung adalah untuk mendukung perkembangan seluruh perajin di Bandung. Sepatu Cipaduyut misalnya. Masyarakat Hanas tidak menuruti keinginannya, Emil tidak kecil hati. Anda ingin terus bersikap tegas dalam pendapat Anda.

“Semua program tidak bisa membantu, dan tidak langsung berhasil dalam waktu singkat. Butuh waktu dan tahapan dalam prosesnya. Setelah setahun, kita baru bisa mengukur apakah kebijakan itu berhasil atau tidak,” ujarnya.

(Sumber: http://www.sundanews.com/aos/seratan/)
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Halaman 88-89)
Peran
Silakan masukkan elemen 5W dan 1H dari contoh berita ke dalam tabel di bawah ini!
CONTO WARTA 5
Contoh berita radio
berita lebih lanjut.
Dalam rangka mempromosikan budaya R, Walikota Bandung telah mengeluarkan aturan baru yang merekomendasikan kepada semua siswa dan siswa untuk mengenakan pakaian tradisional R setiap hari Rabu.

Untuk siswa laki-laki disarankan untuk mengenakan gaun dan perlengkapan pivot. Siswa perempuan memakai kabaya.

Aturan ini merupakan komitmen Walikota dalam melaksanakan program untuk meningkatkan inklusi siswa ke dalam budaya sendiri.

Dengan demikian, diharapkan para siswa memiliki sikap yang lebih baik terhadap budaya mereka sendiri, yang akhir-akhir ini terganggu oleh penyebaran budaya asing.

Selain itu, Walikota Bandung

ng dalam Banding Bendera pada hari Senin telah menegaskan untuk membuat penilaian pemerintah kota juga mantap dan lebih berani dalam melaksanakan program menggunakan bahasa R setiap hari Rabu, baik dalam suasana formal maupun informal.
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Halaman 91-92)
CONTO WARTA 6
Contoh berita televisi
Pembaca dimanapun berada, sesuai dengan jadwal pertandingan, Senin malam sekarang, pukul tujuh Indonesia bagian barat akan menyaksikan bagaimana Timnas U-13 akan bertanding melawan Tim Singapura.

Tim Age 13 ini terdiri dari Coach yang tangan dinginnya diharapkan mampu mengalahkan lawan. Para pemain yang masih bermain ini dipilih dari setiap provinsi di seluruh nusantara.

Untuk meraih gelar juara, para pemain dari dua lusin tersebut telah dikumpulkan oleh pelatih masing-masing. Petinju Nasional yang sudah dibekali berbagai teknik dribbling dan passing ini menargetkan kemenangan 1-0 dari lawannya yang dua pekan lalu markasnya sempat bentrok frontal di Stadion Gelora Bung Karno dengan kemenangan 5-0.

Dicintai di layar televisi para pembaca, para pemain dari dua lusin sudah mulai memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan untuk disambut oleh saluran terbaru dari para penggemar yang memilih.

Pembaca, wasit yang memimpin duel maut dua lusin untuk menentukan juara tingkat Asean ini berasal dari India. Semoga kepemimpinan wasit dalam menjalankan tugasnya tidak goyah.
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 92-93)

error: Content is protected !!