CONTO CARITA BABAD BASA SUNDA,  MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA

CONTO CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

CONTO CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.6. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks babad/ sejarah Sunda.
4.6. Menyajikan isi teks babad/sejarah Sunda dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan.
Materi Pembelajaran
• Fungsi sosial
Meneladani Nilai moral dan pendidikan dalam teks babad/ sejarah Sunda yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari- hari

• Struktur kebahasaan
– Bubuka
– Eusi
– panutup

• Aspek Kebahasaan
– Diksi
– EYD bahasa Sunda
– Tatakrama bahasa Sunda

• Topik Teks babad/sejarah Sunda
Kegiatan Pembelajaran
– Memilih teks babad/sajarah Sunda.
– Memahami struktur kebahasaan teks babad/sejarah Sunda.
– Memahami setiap kejadian sejarah dalam teks babad/ sajarah Sunda.
– Menemukan keterkaitan antara tokoh dan kejadian sejarah dengan kenyataan daerah setempat.
– Menentukan galur teks babad/ sajarah Sunda.
-Meringkas isi teks babad/sejarah Sunda, sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan.
– Mengoreksi hasil ringkasan isi teks babad/sejarah Sunda, dengan teman sebangku atau kelompok.
– Menceritakan kembali isi teks babad/sejarah Sunda

CONTO CARITA BABAD BASA SUNDA SMA KELAS 10

Hanjuang Beureum di Kutamaya: Sempalan Babad Sumedang

Kacaturkeun Karajaan Sumedang téh dirurug ku pasukan Karajaan Cirebon Ari sababna, Pangeran Geusan Ulun (Raja Sumedang), ngiwat Ratu Harisbaya, istri Pangeran Girilaya (Raja Cirebon). Méméh ngarurug Sumedang, pasukan ti Cirebon teh ngaraso heula, ngarumpul di hiji tempat anu tiiseun. Maksudna mah bari rék ngatur siasat.

Kacaturkeun Aki Sayang Hawu, patih Karajaan Sumedang. Lar ngaliwat katempat panyumputan pasukan Cirebon téa, kacida reuwaseunana. Tuluy baé Aki Sayang Hawu téh atuh nyamar jadi aki-aki baramaén, leumpangna ogé jajarigjeugan bari mawa iteuk. Tuluy ngadeukeutan pasukan Cirebon téa. “leu téh pasukan ti mana? Naha nyarumput di dieu?”

“Lamun Aki hayang nyaho, kami téh ti Cirebon. Arék ngarurug Sumedang. Arék maéhan Prabu Geusan Ulun,” ceuk salasaurang prajurit.

Ngadéngé jawaban kitu, geuwat Aki Sayang Hawu indit. Kituna téh tetep wé nyamar jadi aki-aki baramaén. Sanggeus jauh ti nu ngumpul téa, leumpangna ngabe lesat kawas kilat. Maksudna rék geuwat bébéja ka Prabu Geusan Ulun.

Sadatangna, pok Ki Sayang Hawu unjukan, “Kangjeng Prabu, di leuweung aya pasukan Cirebon rék ngarurug. Tapi teu kudu salempang, kuring siap jadi taméng. Jurungkeun wé, pasti kuring bakal bisa ngéléhkeun pasukan Cirebon!”

“Kaula percaya ka Aki, tapi tetep kudu mawa balad!” ceuk Prabu Geusan Ulun.

“Mangga. Ngan kuring aya paménta. Bade melak hanjuang beureum di alun-alun Karaton. Eta teh pertanda, mun éta hanjuang daunna garing tandana kuring elch Tapi mun eta hanjuang daunna angger, hartina kuring masih keneh hirup

“Heug” ceuk Prabu Geusan Ulun
Cedok Ki Sayang Hawu nyembah, terus indit néangan hanjuang, Hanjuang téh dipelakkeun di alun-alun Geus kitu mah arindit, dibaturan ku tiluan: Ki Nangganan, Ki Kondang Hapa, jeung Ki Térong Péot.

Kacaturkeun Ki Sayang Hawu jeung batuma nu tiluan geus nepi ka tempat pa sukan Cirebon kumpul. Teu loba tatanya, der wé perang campuh Opatan ngalawan ratusan. Tapi teu ieuh éléh najan opatan ogé, lantaran Ki Sayang Hawu ngawatek ajian weduk banyu jeung halimunan. Ajian weduk banyu téh mun dikadek lir cai, liput sapada harita. Ari halimunan mah bisa ngaleungit ngadadak. Antukna mah pasukan Cirebon téh eléh. Nungtutan lalumpatan ka mana daek Tuluy dibarerik ku nu opatan. Ki Sayang Hawu papisah jeung batuma anu tiluan, sabab masing-masing jongjon ngabeberik musuh. Perangna tilu poé tilu peuting Saréngséna perang, nu tiluan teu kungsi panggih deui jeung Ki Sayang Hawu Ki Nangganan nu pangheu- lana balik teh. Tuluy wae bébéja ka Prabu Geusan Ulun Kajadian dipangperangan dicaritakeun taya nu kaliwat Waktu Prabu Geusan Ulun nanyakeun ngeunaan Ki Sayang Hawu Ki Nangganan teu ngajawab. Da memang teu apaleun téa. Nya dicaritakeun wé kajadian nu sabenerna.

“Boa-boa perlaya,” ceuk Prabu Geusan Ulun.

“Duka atuh, kirang terang lebah dinyana mah,” témbal Ki Nangganan

Ngadéngé jawaban ti Ki Nangganan kitu, haté Prabu Geusan Ulun mimiti dil impudan kasieun, Sieun pasukan Cirebon ngarebut karaton tur machan dirina. Teu lila terus waé ngajak pindah ka sakumna eusi nagara. Ngajugjug ka suku gunung Rengganis, di daérah Dayeuhluhur.

Kacaturkeun Ki Sayang Hawu nu disangka geus perlaya. Saestuna mah waktu harita pahibut ngudag musuh, Ki Sayang Hawu hanteu ngabeberik musuhna. Antukna Ki Sayang hawu téh balik deui ka tempat perang mimiti, bari néangan baturna nu tiluan téa Digeroan euweuh waé Panyangkana nu tiluan téh geus perlaya. Padahal Ki Nangganan sabatur-batur mah baralik ti heula. Haténa sedih kacida Geus puguh kitu mah tuluy wé balik ka Sumedang. Ngan barang nepi ka Sumedang, kasampak di karaton euweuh sasaha Nagara ge titiseun, euweuh jelema saurang-urang acan. Nempo kaayaan kitu, ras Ki Sayang Hawu téh inget kana jangjina ngeunaan tangkal hanjuang Tuluy ditéang. Tangkal hanjuang nu dipelak ku manehna di alun-alun teh hirup kénéh.

Ceuk pikirna, “Prabu Geusan Ulun téh henteu nempo hanjuang. Henteu nurut kana papatah aing.”

Ti dinya terus indit, néangan urang Sumedang nu arindit teuing ka mana. Teu kungsi lila, papanggih jeung jelema nu lalar liwat. Kakara waé meunang bėja, yen ayeuna téh caricingna di Dayeuhluhur.

Tina nyeri peurih asa dihianat Ki Sayang Hawu leumpangna gagancangan. Jog baé ka Dayeuhluhur. Gancang ku Prabu Geusan Ulun dibageakeun
“Bagéa Aki,” ceuk Prabu Geusan Ulun.

Ki Sayang Hawu teu ngajawab. Teu lila pok ngomong sorana ngageter. “Ku naon Kangjeng Prabu ngalih?”

“Demi nyalametkeun diri, euweuh deui cara kudu pindah nagara Alesanana mah kuring meunang béja yen Aki téh perlaya di pangperangan,” ceuk Prabu Geusan Ulun.

“Kapan kuring geus nyieun tanda ku tangkal hanjuang?”
“Kuring téh poho. Komo sanggeus papanggih jeung batur Aki nu tiluan nu nyebutkeun teu panggih deui jeung Aki, teg wé kuring téh Aki geus perlaya.,” ceuk Prabu Geusan Ulun tandes.

Harita Aki Nangganan aya, milu ngariung. Barang karéréteun ku Aki Sayang Hawu, geuwat dirontok. Ditubles ku kujang pusaka. Nempo kajadian kitu, Prabu Geusan Ulun teu bisa kukumaha. Teu lila ti harita, Aki Sayang Hawu indit kaluar ti karaton bari pokna, “Aing cadu moal ngawula ka nu teu tumarima.”

Nepi ka maotna, urang Sumedang euweuh nu apaleun di mana tempatna. Ngan cenah, Aki Sayang Hawu téh sabenerna mah teu maot, tapi tilem di Kabuyutan Dayeuhluhur. Nepi ka kiwari tempat paragi tilemna loba nu ngajarahan, ngan aya pantanganana, ulah maké batik motif Jawa atawa motif Cirebon. ***

Dicutat tur diropéa tina buku Kandaga Carita (2009) karya Rani Rabiussani kaca 48-50.

LATIHAN

  1. Naon sababna Karajaan Cirebon ngarurug Karajaan Sumedang?
  2. Keur naon Aki Sayang Hawu melak hanjuang di juru alun-alun karaton?
  3. Naon sababna Prabu Geusa Ulun pindah ka Dayeuh Luhur?
  4. Ku naon pangna Aki Nangganan ditubles ku Aki Sayang Hawu?
  5. Ku naon pangna Aki Sayang Hawi indit ti karaton?
  6. Saha ari Éyang Jaya Perkasa téh? Naon kalungguhanana di karajaan Sumedang
  7. Perlambang naon hanjuang beureum nu dipelak di alun-alun karaton ku yang Larang? Jaya Perkasa?
  8. Kumaha kajadianana waktu perang campuh antara karajaan Sumedang Larang jeung karajaan Cirebon?
  9. Ku naon pangna Prabu Geusan Ulun ngajak pindah ka sakumna pangeusi nagara ka Dayeuh Luhur?
  10. Naon maksudna Eyang Jaya Perkasa nyarita, “Aing cadu moal ngawula ka nu teu tumarima”?
BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

KUMPULAN MATÉRI CARITA BABAD BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-carita-babad/


KUMPULAN CONTO CARITA BABAD BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/carita-babad-sunda/


KUMPULAN SOAL CARITA BABAD BASA SUNDA LENGKEP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

CONTO CARITA BABAD 1
Sunan Gunung Jati
Yang pertama menyebarkan Islam di Cirebon, namanya sudah dikenal di mana-mana, adalah Syekh Murdin Ibrahim Ibn Maulana Israel, yang kadang juga disebut Syekh Maulana Hidayatulloh. Ari nelahna kini menjadi wewangian Sunan Gunung Jati.

Menurut Babad Cirebon, ibunda Sunan Gunung Jati adalah keturunan Raja Pajajaran. Ini adalah dongeng.
Raja Pajajaran memiliki seorang putri, seorang putri dari negeri Sabrang. Dari situ putri Prabu Pajajaran memiliki tiga orang putra. Leluhurnya bernama Raja Cakra Buana. Penengah itu bergelar Raja Lengara. Ari adalah anak bungsu dari Nyi Dalem Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati.

Pada suatu ketika Nyi Dalem Santang disandera oleh teman-temannya yang merupakan keturunan Nabi Kangjeng di Madinah. Dari sana ke Mekah. Barang datang ke Mekah, Nyi Putri dilihat oleh Raja Baniisrail, kemudian diminta untuk dijadikan putri. Nyi Dalem Santang bersedia, tapi ada permintaan.

“Tolong biarkan aku menjadi seorang putri. Hanya jika aku punya anak laki-laki. Aku berharap menjadi wali yang hebat, yang nantinya akan mempertobatkan orang Jawa,” kata Nyi Dalem Santang.

Permintaan itu oleh Raja Baniisrail mampu. Harita masih Nyi Dalem menggambarkan namanya sebagai Saripah Modaim, dan kemudian menikah di Mekah.

Pada bulan Sapar tahun 795 H, lahirlah Saripah Modaim. Putranya adalah seorang pria yang halus, dan diberi nama Hidayat Sarip, yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati.

Bercerita, Sunan Gunung Jati adalah kagurnita waspada melihat permana, tahu sebelum winarah. Bisa berkunjung untuk menonton, bisa mengingat apa yang akan terjadi nanti hati-hati. Dia juga seorang musafir. Bahkan, banyak negara telah diserbu olehnya. Memiliki kunjungan lagi ke Cina. Di Cina dia dianiaya oleh raja.

Kangjeng Raja menikahi putranya, seorang putri. Nyi putri diundang untuk memakai pakaian dan berpakaian seperti mereka hamil. Dari situ Sunan Gunung Jati berseru, menggantikan norah, pesawat apa sang putri. Oleh Sunan Gunung Jati menjawab bahwa sang putri sedang menuju ke batang. Bahkan kehamilannya sudah menjadi bulan yang aneh.

Kangjeng Raja tidak marah sekarang. Harita masih Sunan Gunung Jati diusir, tidak sampai di China. Dari sana Sunan Gunung Jati kemudian berlayar ke pulau Jawa, lalu berlayar di Cirebon.

Kersaning Nu Kawasa, Nyi Putri adalah batang ya. Sang ayah merasa tidak berdaya, dan sangat marah kepada putranya. Raja kemudian melepaskan pelayan kepercayaannya, yang mengubah Nyi Putri ke laut dengan perahu. Singa putri berbalik.

Insya Allah, setelah perahu kuno itu melayang di lautan, taruhannya melayang ke tepi sebuah pulau. Kemudian sang putri didorong untuk mendarat, diangkat, kursi tiba untuk lembur. Dan Ari Gok dipertemukan dengan orang yang kemudian norah dia thea, Sunan Gunung Jati.

Singhoreng perahu yang dihempaskan ombak ke pantai-pantai Negeri Cire bon. Dari sana Nyi Putri kemudian didekatkan dengan Sunan Gunung Jati.

(Diadaptasi dari buku Sekar Aosan, diterbitkan oleh Penerbit Taraté Bandung, 1957)
Jawab pertanyaannya!

Sebelum disebut Sunan Gunung Jati, siapakah nama penyebar agama Islam di Delhi?

Sunan Gunung Jati konon merupakan keturunan Raja Pajajaran. Peck menjelaskan bagaimana sirsilahnal

Bagaimana Anda pertama kali bertaruh untuk dinobatkan sebagai wali yang hebat?

Peck menceritakan bagaimana perjalanan Nyi Dalem Santang di Madinah dan di Mekkah?

Pada tahun berapa Sunan Gunung Jati lahir dan siapa nama anaknya?

Sunan Gunung Jati adalah kagurnita waspada permana, ketahuilah sebelum winarah. Bisakah Anda menjelaskan apa artinya itu?

Saat berkunjung ke Nagri Tiongkok, Sunan Gunung Jati diserang oleh Kangjeng Raja. Apa itu dojanana?

Dengan apa raja marah kepada Sunan Gunung Jati?

Dengan alasan malu. Kangjeng Raja mengejar putrinya sendirian. berubah menjadi laut. Bagaimana sang putri berjalan begitu dekat?

Dalam cerita di atas, mengapa Anda menemukan hal-hal yang meragukan? Jika demikian, bagikan bagian apa pun!
CONTO CARITA BABAD 2
Babad Limbangan
Pada zaman dahulu termasuk dalam Kerajaan Pajajaran. Rajana Prabu Siliwangi. Raja Leu adalah conga kekayaan. Dia memiliki pendamping yang sangat setia, yang dikenal sebagai Aki Haruman. Setiap hari, Aki Haruman karya Prabu Siliwangi selalu disuruh berburu menggunakan sumpit atau gendongan.

Suatu hari, Aki Haruman pergi ke timur untuk berburu. Tetapi sampai matahari bersinar terang dia belum berada di pelukannya, meskipun dia telah turun ke atas gunung. Hewan sepertinya sudah mati, belum ditemukan sebelumnya.
Jog Aki Wewangian ke puncak gunung. Dari sana terlihat olehnya ada seberkas cahaya yang memancar dari sisi Sungai Cipancar. Orang malas dia mengerikan. Benda yang tak tersentuh, singhoreng cahayanya keluar dari tubuh seorang putri yang sedang mandi. Barang diminta, putri menuntut anaknya Sunan Rumenggong, yang memerintah daerah Limbangan.

Pertemuan Aki Haruman dan putri Limbangan disampaikan kepada Prabu Siliwangi. Berdasarkan kejadian itu, gunung tempat Aki Haruman melihat ada seorang putri yang memancarkan cahaya

bernama Gunung Fragrance.

Barang mendengar cerita Aki Haruman, dalam hati Prabu Siliwangi bertaruh jorojoy ada niat untuk menguasai sang putri bagi istrinya.

Ya Anda tidak akan pernah makan, tetapi Raja telah mampu menemukan betapa cantiknya sang putri.

Untuk melatih dengan kuat, Prabu Siliwangi mengirim Gajah Manggala dan Arya Gajah, keduanya advokat dari Pajajaran, untuk melamar putri Limbangan. Ia didampingi oleh Aki Haruman dan kawan-kawannya yang bersenjata. Prabu Siliwangi keberatan utusan itu tidak kembali sebelum berhasil melamar Nyi Putri.

Tidak bercampur di jalan. Sanepina dihadapan Sunan Rumenggong, Gajah Manggala menyampaikan bahwa dirinya diutus oleh Prabu Siliwangi untuk melamar putri Limbangan. Oleh Sunan Rumenggong keinginan Prabu Siliwangi disampaikan kembali kepada Nyi Putri.

Earpiece yang dimaksud utusan Prabu Siliwangi, Nyi Putri ternyata tidak seberapa. Pokna, “Ama, maaf, saya tidak bisa menerima pelamar dari Prabu Siliwangi.”

Sunan Rumenggong tidak kalah mengejutkan. Pokna, “Kenapa?” “Ama sendiri yang tahu, tapi Raja sudah punya istri.” Meski dipaksakan oleh bapak, perawatan tambak yang sudah menikah adalah desakan tambak. Utusan Ari tetap teguh memegang wakil Prabu Siliwangi agar mereka berhasil melamar Nyi Putri. Akhirnya dengan paksa haben, Nyi Putri hilang, kalah lagi tanpa sebab. Bur-ber juga digeledah tapi tidak ditemukan, hanya bau orang yang sepertinya lewat. Tempat harumnya Nyi Putri dikenal dengan sebutan Buniwangi lembur.

Sunan Rumenggong tidak hidup, tetapi mencari putrinya yang hilang. Ber hilir ber ke sukacita, utara selatan timur barat. Karena melihat orang tuanya begitu sulit, Nyi Putri akhirnya muncul lagi di sebuah rumah yang ramai. Dia tidak terkejut melihat orang tua saya bingung dan sangat kesal. Lembur dimana Nyi Putri muncul di rumah yang tersangkut itu bernama Kampung Sempil.

Oleh Sunan Rumenggong Nyi Putri ditahan agar bersedia menikah dengan Prabu Siliwangi, karena jika tidak tanwande akan terus dipaksakan. Sembari melantunkan kidungnya, Sunan Rumenggong juga menyampaikan petuah, “Ada lima orang yang harus kita hormati dan hormati, yaitu guru, raja, orang tua, ibu, dan saudara kandung.” Selain itu, Sunan Rumenggong juga menyampaikan harapannya, jika bersedia menikah dengan Prabu Siliwangi mungkin ia akan mengasuh anak-anak Nyi Putri hingga menjadi keturunan raja.

Akhirnya Nyi Putri bersedia menikah.
Tidak lama setelah itu, Nyi Putri melahirkan dua orang putra, Basudeva dan Liman Sanjaya. Kedua putra Prabu Siliwangi itu dibawa ke Limbangan oleh Sunan Rumenggong untuk kemudian diangkat menjadi raja di dua tempat yang berbeda, sesuai dengan amanat Prabu Siliwangi. Prabu. Basudeva memerintah wilayah Limbangan, dan Raja Liman Sanjaya memerintah wilayah Kota Atas di selatan.
Contoh Kronik Bentuk Prosa
Leu mengikuti contoh cerita babad yang disusun dalam bentuk prosa, dikutip dari cerita Pucuk Umun R. Baca sekarang!
Dari sana, Maulana Hasyanudin berjalan ke Banten membawa dua jin dari Cirebon, lalu ke Sumedang, ke Sumur Bandung, ke Cianjur, ke Bogor, dan ke Gunung Manarah. Barang datang ke Gunung Manarah untuk mencari yang merupakan kumpulan dari berbagai orang. Maolana Hasyanudin melihat ke dalamnya dan berkata, “Hai orang-orang baik, pria dan wanita, apakah manusia itu berharga atau tidak, jika manusia mereka tidak berharga.” Kemudian beliau menjawab perkumpulan tersebut, “Ari saya bukan manusia, saya dari Pakuwan, nama saya Raden Mengku, Raden Bandros, Raden Subrat, nama Ari wanita Sang Ratu Dago Panjerit, Sang Ratu Mangundita, Sang Ratu Genting Hérang.Sekh Maolana Hasyanudin kemudian membacakan keduanya.Barang yang didengar oleh mereka, kemudian Maolana Hasyanudin setuju dan menuntut untuk masuk Islam.
Contoh Bentuk Puisi Tawarikh
Hari ini berikut adalah contoh cerita babad yang disusun dalam bentuk puisi, dikutip dari Sejarah Bopati-Bopati di Cianjur. Baca lebih lanjut segera!
Sinom

Tunda dulu Nenek Sun,
dan Nenek Indang Sukesih,
ceritakan kisah ini,
yang ada di istana jin,
dia tidak lupa,
Neda ingin menjadi ratu,
semangkuk tentara manusia,
meski sudah kaya mukti,
Rasa kabut tidak mengganggu manusia.

Nyi putri surti binėkas,
melihat carogé yang sedih,
ingin menguasai rakyat,
terima kasih budina yang manis,
biarawati tuhan jangan sedih,
Ya, saya terjebak,
bahkan sim saya dapatkan,
mengungkapkan kelahiran ayahku.
bahwa deskripsi akan menurunkan manusia.

Tidak boleh diblokir,
babasan dihin pinasti,
dan keturunan deskripsi,
banyak yang menjadi gubernur,
jika Anda menjadi mahasiswa,
selalu lebih unggul dari yang lain,
jika Anda menjadi bajingan,
kosongkan gudang,
kalau rucah tara ngari nyai randa.

Jika Anda bodoh.
tidak tahu dengan berbagai cara,
menjadi pintar,
selalu menghitung bintang di langit,
Dia lahir,
terima kasih sudah melukis begitu.
meskipun itu buruk,
biar lebih banyak,
Saya berharap ada kecocokan.

Putri Jin sekali lagi terima kasih,
dan wahyu ayahku,
Anda harus menggonggong,
di tanah yang agak landai,
dari situ Dalem Arya

,
tidak lagi aman,
dekat sisi air, selatan sisi Citarum,
dia segera pindah dari Sagarahérang.

error: Content is protected !!