CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA,  MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang (a) ilmu pengetahuan, (b) teknologi, (c) seni, (d) budaya, dan (e) humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.  

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar
3.7. Menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan teks biografi.
4.7. Menulis teks biografi sederhana dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kaidah bahasa.
Materi Pembelajaran
• Fungsi Sosial:
Nilai moral dan pendidikan yang terkandung dalam teks bigrafi dan bisa bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

• Teks Biografi

• Struktur Teks
-Unsur-unsur Biografi
-Karakteristik teks biografi

• Aspek Kebahasaan
-Diksi
-Ejaan dan penggunaan tanda baca.
-Paduan paragraf

• Topik
Biografi yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI.
Kegiatan Pembelajaran
Membaca dan mengamati teks biografi.
Mendiskusikan unsur-unsur teks biografi.
Menggali informasi tentang biografi dari berbagai
referensi.
Menulis biografi berdasarkan unsur-unsur biografi dengan
memperhatikan penggunaan kaidah bahasa.
Mengevaluasi hasil biografi.
Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar.

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Ti Kebon kana Carpon

Ngaran lengkepna Cécép Burdansyah. Nénéhna mah Cécép. Anjeunna lahir di Ciwidéy, tanggal 23 Séptémber 1963. Mimiti ngarang ti keur SMP kénéh. Karya-karyana anu mimiti dimuat dina mingguan Giwangkara jeung Mingguan Pelajar.

Tuluyna mah Cécép leuwih loba ngarang dina basa Sunda. Carponna anu mimiti dijudulan “Kaleleban’, dimuat dina majalah Manglé. Harita Cécép téh masih sakola di SMA.

Kungsi digawé di perkebunan téh Patuha, meunang opat taun. Salila digawé di perkebunan, Cécép tetep nulis carpon. Sakapeung-kapeungeun turun gunung ka Bandung, ruang-riung jeung papada pangarang Sunda.

Taun 1987, Cécép digawé di majalah Manglé. Meunang sapuluh taun. Undur ti dinya, anjeunna kungsi jadi wartawan di sababaraha surat kabar. Di antarana di majalah Tiras jeung tabloid Detak di Jakarta. Ayeuna Cécép jadi Wakil Pingpinan Rédaksi Koran Tribun Jabar.

Carita pondokna anu dijudulan “Bilatung” dilélér Hadiah Sastra Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS) taun 1990. Carpon séjénna anu kungsi dilélér hadiah LBSS nyaéta “Tilu Potrét Jalma dina Albeum Kuring”, “Nu Luncat tina Beus Maleman Taun Baru”, jeung “Sangkakala”.

(Dicutat jeung diropéa tina buku Anak Jadah, Penerbit Kiblat Buku Utama Bandung, 2002)

BIOGRAFI 2:

Antara Karir jeung Rumah Tangga

Nénéng SD-na di Wangisagara, SMP Muhammadiyah di Majalaya, neraskeun ka SMKI di Bandung lulus taun 1982. Sakola téh lancar, rupina kalebet golongan murid nu berpréstasi. Lebet ka SMKI – ku yasana Bapa Djudju Sa’in – bakat sareng karesep kana kasenian téh asa kasalurkeun. Malih tos ngawitan sering minton bari mitembeyan ningkatkeun diri dina widang galindeng. Asana harita tos ngawitan gaduh kelompok fans.

Teu heuleut sataun sabada lulus ti SMKI, sabada wangsul ti Thailand, aya nu daria ngalamar. Batu turun keusik naék, pruk baé nikah taun 1983. Seueur guru, réréncangan, para sepuh sareng wargi nu nganaha-naha, ku naon Nénéng buru-buru rumahtangga, padahal nuju ngawitan napak karir. “Si Nénéng mah gancang teuing payuna,” réréncangan ngagaronjak.

Nanging da tos jadi pilihan sareng putusan pribadi, teu tiasa dihalang-halang. Malah kalayan gedé haté diniatan badé janten ibu rumahtangga sagemblengna, satia manutan ka salaki, ngarojong karirna sareng jadi indung nu ngagolontorkeun kanyaah ka barudak. Kana seni gé cul baé dikantunkeun kawas nu pundung. Nu ngarajak manggung gé sering teu ditedunan. Aya opat taun lamina absén tina kasenian téh, katungkulkeun ku anteng ngurus rumahtangga. Nanging rupina ku kiatna bakat seni, taun 1987 mah ancrub deui ngagabung ka “Jugala” nyarengan Ibu Euis Komariah nu kaleresan Nénéng mah kapi bibi ka anjeunna téh.

(Dicutat tina buku Béntang Tembang, Fragmén Kahirupan Nénéng Dinar, disusun ku H.D. Bastaman, diterbitkeun ku Kiblat taun 2011, kaca 34-35)

BIOGRAFI 3:

Aris Nuryana: Rampus kana Kamus, Leukeun kana Maca

Aris Nuryana, lahir di Tasikmalaya, 11 Januari 2005. Anak nunggal ti pasangan Bapa Ahmad Kosasih sareng Susi Sunarti. Kungsi sakola di SD Negeri 4 Cilangkap jeung SMP Negeri 1 Manonjaya. Salila sakola di SMP, Aris kaitung aktif dina kagiatan ékstrakurikulér OSIS, Pra jeung Buletin Sakola. Ku lantaran aktif, Aris kungsi kapeto jadi Ketua Umum OSIS. Najan aktif dina ekstrakurikuler, Aris tetep némbongkeun kadariaan dina widang akademik. Ku kituna, ti mimiti kelas VII nepi ka kelas VIII, Aris réngking hiji waé. Waktu diumumkeun kalulusan, Aris gé jadi juara umum, lantaran peunteun UN

panggeudéna sa-SMP. Kiwari nuluykeun sakola di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Ku lantaran cita-citana hayang jadi manager bank, di SMA Aris asup ka peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Lian ti éta, dina neruskeun bakat jeung karesepna, Aris aktif dina kagiatan ekstrakurikuler Pramuka jeung OSIS. Malah geus diajam, rék milu pemilihan Ketua OSIS, sugan waé bisa kapilih kawas di SMP.

Sanajan di sakola aktif, pinter, jeung dipikaresep ku babaturanana, Aris teu weléh sopan jeung handap asor. Sapopoé nyarita maké basa Sunda. Unggal panggih jeung sasaha, teu weléh rengkuh. Tokoh nu jadi idola Aris téh Présidén Soekarno jeung aktor film laga Iko Uwais. Najan SMA kénéh, Aris mah geus ngawasa 3 basa: Sunda, Indonésia, jeung Inggris. Ceu Aris, mun hayang pinter kana basa kudu boga prinsip: “Rampus kana kamus, leukeun kana maca.”

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

KUMPULAN MATÉRI BIOGRAFI BASA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biografi-sunda/

KUMPULAN CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biografi-sunda/


KUMPULAN SOAL BIOGRAFI BASA SUNDA A LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/
Ali Sadikin |
Biografi Singkat
Ekor Gerakan 30 September PKI, situasi di pusat Jakarta selanjutnya. Nyawa manusia hampir tidak berharga. Membusuk orang, kebutuhan lus-les terlalu banyak untuk pergi. Setiap hari ia harus menemukan mayat, mengambang di sungai.

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Karena tidak ada uang, pembangunan terhenti. Jalanan langka, sekolah barutut, selain itu kurang. Menyaksikan situasi tersebut, Presiden Seokarno mengirim Letkol Marinir Ali Sadikin ke Istana Merdeka.
Didorong ke istana oleh Presiden, Ali Sadikin terkejut. Ada apa? Boa-boa aing mau dihukum, katanya. Da apan kemudian adalah banyak orang ditangkap.
“Ali, apakah kamu tahu mengapa kamu dipanggil?” katanya, kata Bung Karno, barang-barang Ali Sadikin datang ke Istana Merdeka.

Anda ditanya dengan keras kepala, karena Anda tidak tahu thea. Selanjutnya, Ali Sadikin diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bung Karno sengaja memilihnya, karena Jakarta butuh pemimpin yang berani.

Akhirnya, Ali Sadikin resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada April 1966. Banyak yang tidak setuju, sebagian besar mahasiswa. Karena dianggap sebagai antekantek orde lama, da apan diangkat oleh Bung Karno. Tidak lama kemudian Bung Karno mengundurkan diri dari jabatannya, dan digantikan oleh Suharto.

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Di bawah kepemimpinan Ali Sadikin, perkembangan Jakarta sangat maju. Jalan-jalan lebih pintar lagi, selain banyak yang baru. Gedung sekolah terus berkembang. Daerah itu kotor, banyak yang meniru seks untuk menjadi sehat.

Segera mainkan ke area Pluit sekarang juga. Siapa sangka bekas rawa itu. Begitu pula dengan Cengkareng, Pulo Gadung, Ancol, atau Kemayoran. Hasil jerih payah Ali Sadikin, menjadi bidang yang diminati. Bahkan Ancol merupakan tujuan wisata yang sangat populer. Dari mana-mana orang asing menyumbangkan pariknik. Hidep pasti harus main ke Ancol. Mereka semua melayani dia.

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Dalam membangun Jakarta, ia tidak hanya membuat gedung dan jalan. Mungkin itu yang membedakan Ali Sadikin dengan gubernur lainnya. Sepertinya hanya dia, pemimpin yang ya-ya memperhatikan kegiatan budaya. Ali Sadikin-lah yang tidak mungkin membentuk dewan kesenian daerah. Adalah Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Lengkap dengan tempat para seniman menampilkan karyanya: Taman Ismail Marzuki.

Sudah begitu di hampir setiap daerah, ada lembaga yang sama. Untuk memberitahu bangunan budaya. Misalnya di Bandung, Taman Budaya di Jalan Dago. Hanya karena menurut mumunding, tidak secanggih Taman Ismail Marzuki.

Tak kalah besarnya perhatiannya, terhadap kegiatan olahraga. Apa saja kebutuhan olahraga yang disediakan. Nasib para atlet dipertimbangkan. Era Ali Sadikin baru pertama kali ada atlet yang dibayar atau bekerja. Hal ini juga diikuti oleh pejabat daerah lainnya.

Kami Jakarta sangat bangga memiliki gubernur seperti Ali Sadikin. Sudah menunjukkan kebanggaan, dan istri mendiang Drg. Nani Sadikin, diberi gelar Bang dan Mpok. Tarik sekarang, mau orang tua, mau anak, dari awal rakyat, sampai presiden, penangkapan Bang Ali.

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Sebenarnya semua gubernur Jakarta, mengizinkan julukan yang sama: Bang. Termasuk Gubernur Sutiyoso saat ini. Tapi, tidak ada yang terikat seperti dia. Sampai kita Jakarta lupa, Ali Sadikin adalah R. Satu lagi penduduk asli Batawi.

Letnan Jenderal Marini (pensiunan) Ali Sadikin, lahir di Cangkudu Sumedang, 7 Juli 1926. Ramana Raden Sadikin, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. Almarhum Raden Sadikin memiliki enam putra, semuanya sudah meninggal. Ari Bang Ali adalah yang termuda.

Salah satu saudaranya, drg. Hasan Sadikin, karena jasanya, namanya dijadikan nama rumah sakit. RS Hasan Sadikin Bandung. Jika direkrut ke atasannya, ternyata dia memiliki darah yang berharga. Omong-omong, keturunan Menak, khususnya Sakola Rakyat, bisa melanjutkan ke MULO (SMP). Lulus tahun 1940, melanjutkan kembali ke AMS (SMA).

Pernah pindah ke Sekolah Teknik, hanya tidak pernah lulus, menyambut tentara Jepang. Sekolahnya kembali di Sekolah Menengah Atas Navigasi (SPT). Lulus tahun 1943. Dari sana ia belajar KKO First Army (1952), sebelum dikirim ke Amerika, tolab ilmu di Korps Marinir (USMC School). Dia dikirim kembali ke Belanda.

Banyak departemen yang pernah mempercayai negara, sampai saat ini Sumedang. Tapi, tuanku, waktu itu mimgpin’s Batawi. Faktanya, saat Ali Sadikin memimpin Jakarta, GP Solihin (Mang Ihin) menjadi gubernur kelima Jawa Barat.

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Yang itu Sumedang, yang itu Danau. Kedua jenderal, keduanya terlambat, duduk mencoba akrab. Saya dalam memimpin daerahnya masing-masing, sering meremas-remas. Kadang ramai. Melayani kepentingan rakyatnya.

Mengetahui Gubernur Jakarta banyak uang, pernah selama Mang Ihin mengeluarkan ‘ancaman’: Jakarta tidak akan diberi air, jika tidak menyediakan dana untuk membangun sekolah. Sedih bagaimana pok-pokanana, hanya ‘ancaman’ tertentu

Yakin Ihin ada hasil. Tak butuh waktu lama, torojol bantuan dari Pemerintah DKI Jaya, untuk mendirikan sekolah di Jawa Barat.
Karena dianggap sebagai pemimpin yang sukses, banyak yang berharap Ali Sadikin menjadi presiden. Pada tahun 1977 Bang Ali mengundurkan diri dari jabatan gubernur.

(oleh Hidayat Susanto, dari beberapa su

bb)
(Bahasa Sunda Kami Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Geger Sunten, Medali 2017, Hal 127-1360)
Peran

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Apa alasannya saat diasingkan ke Istana Merdeka, Ali Sadikin sempat merasa heran?

Mengapa Bung Karno memilih Ali Sadikin untuk memimpin Jakarta?

Bagaimana hasil Ali Sadikin selama memimpin Jakarta? Ukuran apa?

Apa alasan Jakarta memberikan gelar Bang kepada Ali Sadikin? Kalau di kita istilah Bang kurang lebih sama dengan apa?

Dimanakah asal kita dan kapan kelahiran Ali Sadikin?

Salah satu saudaranya, dia menggunakan nama rumah sakit. Siapa ini? Apakah timbangan itu?

Saat sama-sama jadi gubernur, katanya Bang Ali dan Mang Ihin sering jadi rival. Apa yang dia katakan? Mengapa mereka bermusuhan?

Dengan apa yang dia katakan, apakah Bang Ali tidak segan-segan untuk diberhentikan dari jabatan gubernur? Cing mungkin ada yang tahu, waktu itu Menteri Dalam Negeri siapa?

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

Anak siapa dan berapa banyak dari enam bersaudara? Berapa banyak di mana enam saudara laki-laki dan enam saudara perempuan?

Kota Jakarta selanjutnya, nyawa manusia tidak ada harganya. Arti yang terakhir ini sama dengan tidak dan tidak aman?
Contoh Biografi 2
Dari Kebun ke Carpon
Nama lengkap Cécép Burdansyah. Dia tidak cocok. Ia lahir di Ciwidéy, pada 23 September 1963. Ia mulai menulis sejak SMP. Karya-karyanya pertama kali diterbitkan di mingguan Giwangkara dan Mingguan Mahasiswa.

Kemudian saya cécép banyak lagi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Carponna pertama kali berjudul ‘Kaleleban’, diterbitkan di majalah Manglé. Harita Cécép masih duduk di bangku SMA.

Pernah bekerja di perkebunan adalah Taat, mendapat empat tahun. Selama bekerja di perkebunan, Cécép terus menulis carpon. Kadang turun gunung ke Bandung, rame-rame bareng penulis.

Pada tahun 1987, Cécép bekerja untuk majalah Manglé. Dapatkan sepuluh tahun. Sekembalinya dari sana, ia pernah menjadi jurnalis di beberapa surat kabar. Diantaranya di majalah Tiras dan tabloid Detak di Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Tribun Jabar.

Cerpen yang berjudul “Bilatung” mendapat penghargaan LBSS Literary Prize pada tahun 1990. Carpon lain yang mendapatkan penghargaan LBSS adalah “Tiga Potret Orang di Album Saya”, “Lompatan Bus Malam Tahun Baru”, dan “Terompet” .

CONTO BIOGRAFI BASA SUNDA SMA KELAS 11

(Dikutip dan diperbaharui dari buku Anak Jadah, Penerbit Kiblat Buku Utama Bandung, 2002)
Peran
Untuk lebih memahami, pak isilah tabel di bawah ini dengan jawaban yang sesuai. Diskusikan dengan teman!
Contoh Biografi 3
Tinggal di pengungsian
Penduduk Bandung sudah banyak yang mengungsi. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kerja, selama beliau tetap menjalankan tugas saya sebagaimana dimaksud. Saat ini, perilaku NICA lebih nyata. Orang-orang kota sedikit dan jarang, diintimidasi, diprovokasi, dilecehkan dengan berbagai cara. Pasukan Gurka semakin sering berpatroli di wilayah Republik. Alasannya tidak berbeda dengan yang sebelumnya, untuk membubarkan pasukan Republik yang sering bergerilya ke daerah tersebut.

Bandung Utara. Ya saya dituduh tentara Republik, tapi kenyataannya rakyat tetap korban. Di sekitar kota keputusasaan, semua orang diliputi oleh keributan. Faktanya, orang-orang semakin sibuk ketika mereka datang berkunjung karena bencana alam: sungai Cikapundung bersih, rumah-rumah di sepanjang sungai kebanjiran. Sangat disayangkan, mungkin karena hujan lebat tidak berhenti.

Tetapi sekali lagi, mungkin seseorang memiliki kode itu. da ada pemberitahuan, datangnya banjir karena bendungan di Dago atas rusak. Insiden semacam itu terus-menerus dikaitkan dengan niat beberapa orang untuk menyabotase, membuat orang-orang yang masih tinggal di wilayah Republik semakin tidak nyaman. Banyak korban dari peristiwa itu, terutama orang-orang yang tidak beruntung dan tidak berdosa. Sepertinya tidak kurang dari seratus orang. Mereka tidak lari menyelamatkan diri karena air besar datang tiba-tiba, di tengah malam lagi, ketika mereka pergi ke dunia mimpi.

Dalam situasi di mana tuan rumah tidak malas, kepemimpinan pemerintah di Jawa Barat berubah. Datuk Djamin, yang sebelumnya menjadi gubernur, digantikan oleh Sewaka. Pound lagi jadi Wali Kota Bandung, lalu saya serahkan ke Pak. Syamsuriéal, Ketua Manten Landraad.

Selama pensiun di Bandung, ada empat kali kunjungan istri di pengungsian tersebut. Rumah Anting Bandung-Leuwigoong naik lokomotif-yang menggunakan ban raksasa. Selain hanya menginap, keesokan harinya kembali ke Bandung.

Saat istrinya melahirkan, ia tak kuasa menahan rasa malas berada di Bandung. Anak laki-laki itu, brolna ke dunia alam 1 Maret 1946. Dan kemudian dia bernama Eddy Djuhdi.

(Dikutip dari buku Buméla ka Bangsa, biografi R.S. Hardjapamekas, penerbit Kiblat Buku Utama, no year, halaman 38)
Peran
Untuk lebih memahami, pak isilah tabel di bawah ini dengan jawaban yang sesuai. Diskusikan dengan teman!

error: Content is protected !!