Uncategorized

  • Uncategorized

    MATÉRI TARJAMAHAN BASA SUNDA SMA KELAS 10

    Istilah "tarjamah" téh asalna tina basa Arab. Ari dina basa Inggris mah disebutna "translation". Tarjamah téh prosés mindahkeun hiji amanat tina basa sumber kana basa panarima (sasaran) kalawan ngungkab ma'na jeung gaya basana (Widyamartaya, 1989). Dina istilah séjén disèbut ogé alih basa. Béda jeung istilah transliterasi (alih aksara) jeung transkripsi (alih wangun tina ucapan kana tulisan).

error: Content is protected !!